350/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

350
ZÁKON
z 1. decembra 2020,
ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:
1.
V § 21 ods. 2 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.
2.
V § 21 ods. 3 sa slová „31. marca 2021“ nahrádzajú slovami „31. marca 2022“.
3.
V § 23 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.