348/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 13. novembra 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. a), d), q), r), s), t), u), v), w) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky
č. 322/2017 Z. z. a vyhlášky č. 379/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 a 3 sa vypúšťajú.
2.
V § 9 ods. 6 sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
3.
V § 11 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladá slovo „riadený“.
4.
V § 11 ods. 13 písm. a) sa slová „v ktorom sa táto malá kompostáreň nachádza“ nahrádzajú slovami „ktorá túto malú kompostáreň prevádzkuje“.
5.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pochádzajúcich z domácností pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky podľa § 59 ods. 1 písm. c) zákona je organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly povinná plniť tak, že od 1. apríla príslušného roka zabezpečí naplnenie štandardu zberu v obci, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona, vypočítaného ako súčin počtu obyvateľov tejto obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov ohlásených touto obcou Štatistickému úradu Slovenskej republiky a štandardu zberu na jedného obyvateľa za príslušný rok určeného postupom podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 10. Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka a je získaný súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu. Dostupná kapacita pre každého jednotlivého obyvateľa vo všetkých častiach obce počas jedného roka pre každú zo zložiek nesmie byť nižšia ako minimálny štandard zberu uvedený v tabuľke v prílohe č. 10. Nastavenie pomeru objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu nesmie vytvoriť neprimeranú donáškovú vzdialenosť a prekážku nárastu objemu triedeného zberu komunálnych odpadov. Štandard zberu od 1. januára do 31. marca príslušného roka sa plní podľa štandardu zberu určeného v predchádzajúcom kalendárnom roku.“.
6.
V § 14 ods. 1 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie: „Za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje v individuálnej bytovej výstavbe vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu.“.
7.
V § 14 ods. 8 písm. a) druhý bod znie:
„2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu,“.
8.
V § 14 ods. 8 písm. b) úvodnej vete sa vypúšťajú slová „na požiadanie vlastníka alebo správcu,“.
9.
V § 14 ods. 8 písm. b) druhý bod znie:
„2.
zbernú nádobu, pričom zberová kapacita v jednotkách objemu dostupná pre každú komplexnú bytovú výstavbu alebo domácnosť počas kalendárneho roka je najmenej s objemom 2 400 l a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný najmenej v období mesiacov marec až november vrátane, tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu, a“.
10.
V § 14 ods. 9 druhej vete sa za slovom „odvozu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní“.
11.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa odsekov 8 a 9 sa môže vykonávať ich spoločným zberom. Na zabezpečenie takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, ak ide o
a)
individuálnu bytovú výstavbu, že každá domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. a) druhý bod a odseku 9,
b)
komplexnú bytovú výstavbu, že komplexná bytová výstavba alebo domácnosť má zberovú kapacitu najmenej s objemom určeným súčtom zberovej kapacity podľa odseku 8 písm. b) druhého bodu a odseku 9.“.
12.
V § 14 ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
13.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v komplexnej bytovej výstavbe sa považuje miesto zberu zmesového odpadu.
(16)
Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu a druh zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu z domácností sú určené v prílohe č. 10b.“.
14.
V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „patrí do rovnakej kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“.
15.
V § 15 ods. 4 sa za slová „za kalendárny rok“ vkladá čiarka a slová „kategórie obcí podľa hustoty obyvateľstva“.
16.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že
a)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý nie je voľne prístupný; uzatvorený priestor je vybudovaný tak, že jeho technické prevedenie znemožní medveďovi hnedému akokoľvek manipulovať so zbernou nádobou umiestnenou v tomto priestore,
b)
zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného priestoru, ktorý je vybavený funkčným elektrickým zabezpečením alebo
c)
na zber odpadu sa použije dostatočne odolná a uzamykateľná zberná nádoba; uzamknutie zbernej nádoby je upravené tak, že zabráni medveďovi hnedému poškodiť alebo uvoľniť uzamknutie.“.
17.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého použije plastová zberná nádoba, jej zabezpečenie sa musí vykonať podľa odseku 3 písm. a) alebo b).“.
18.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o registráciu podľa § 98 ods. 1 až 4 zákona sa podáva elektronicky prostredníctvom informačného systému v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 19a.“.
19.
V § 20 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
20.
V § 27 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
preukázanie vlastníckeho práva alebo nájomného vzťahu formou lízingu zariadenia.“.
21.
V nadpise § 35 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
22.
V § 35 ods. 1, 3 a 4 úvodných vetách sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľná“.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 2 písm. d) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.“.
24.
V § 35 ods. 2 sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „hnuteľnej“.
25.
V § 39 ods. 1 písm. f) sa slovo „prevádzky“ nahrádza slovom „činnosti“.
26.
V § 39 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
fotodokumentáciu pozemku pred začatím činnosti spätného zasypávania,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
27.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia povolenia stavebného úradu na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, ak sa na takúto činnosť vyžaduje,21a),
b)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.“.
28.
V § 41a ods. 1 úvodnej vete sa odkaz „21a)“ nahrádza odkazom „21aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21aa znie:
21aa) Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení.“.
29.
V nadpise § 42 sa na konci pripájajú tieto slová: „a žiadosti o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť“.
30.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ, obsahuje
a)
obchodné meno a miesto podnikania,
b)
identifikačné údaje žiadateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(7)
Prílohou žiadosti podľa odseku 6 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o rozšírenie autorizácie,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)
(8)
Žiadosť o rozšírenie autorizácie na spracovateľskú činnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a) zákona, ak žiadateľom je právnická osoba, obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak je ustanovený zodpovedný zástupca,21d) aj jeho identifikačné údaje,
c)
činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o rozšírenie autorizácie,
d)
identifikačné číslo organizácie (IČO),
e)
identifikačné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť (§ 95 zákona), číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti na autorizovanú spracovateľskú činnosť a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
f)
technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia požadovanej činnosti.
(9)
Prílohou žiadosti podľa odseku 8 sú
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa o rozšírenie autorizácie alebo jeho členov,21e)
b)
doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o rozšírenie autorizácie,
c)
odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona,
d)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,20)
e)
súhlas udelený podľa § 97 zákona alebo integrované povolenie.22)“.
31.
Za § 58a sa vkladá § 58b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly plní štandard zberu v obci v období od
1. januára 2021 do 31. marca 2021 v rozsahu podľa doterajších predpisov.
(2)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 8 až 11 a 16 a prílohou č. 10b
do 30. júna 2021.
(3)
Obec zosúladí vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona s § 14 ods. 15 do 31. decembra 2021.
(4)
Držiteľ odpadu zosúladí zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého s § 18 ods. 3 a 4 do 30. júna 2021.“.
32.
Prílohy č. 1 a 2 znejú:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA KRAJA

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4
Rozloha územia
1.5
Ekologická charakteristika územia, napríklad počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov
1.6
Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

3.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, že nedochádza k narušeniu fungovania vnútorného trhu.

4.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
4.1
Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s určenými prúdmi odpadov
4.2
Opatrenia na dosiahnutie určených cieľov

5.
SMERNÁ ČASŤ (vypracúva sa podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona)
Uvádza sa posúdenie potreby nových systémov zberu a infraštruktúry, zvýšenia kapacity alebo uzatvorenia existujúcich zariadení.
Uvádzajú sa najmä potreby investícií nevyhnutných na splnenie uvedených potrieb.
5.1
Rozsah finančnej náročnosti programu
Uvedie sa predpokladaná suma finančných prostriedkov potrebných na zavedenie navrhovaných opatrení s rozlíšením na jednotlivé prúdy odpadov, pre ktoré sú určené ciele.“.
33.
Príloha č. 3 sa vypúšťa.
34.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
OSNOVA PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU

1.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1
Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2
Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3
Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4
Rozloha územia
1.5
Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov
1.6
Obdobie, na ktoré sa program vydáva

2.
VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu predchádzania vzniku odpadu. V relevantných prípadoch sa vyhodnotí užitočnosť príkladov opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4 zákona a opíše sa prínos príkladov hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení uvedených v prílohe č. 4a zákona.

3.
CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ukazovatele a ciele predchádzania vzniku odpadu. Opíšu sa existujúce opatrenia a ich prínos k predchádzaniu vzniku odpadu. Prijaté opatrenia najmä
a)
presadzujú a podporujú udržateľné modely výroby a spotreby,
b)
podporujú taký dizajn, výrobu a používanie výrobkov, ktoré efektívne využívajú zdroje, sú trvácne, a to aj z hľadiska životnosti a neexistencie plánovaného zastarávania, sú opraviteľné, opätovne použiteľné a aktualizovateľné,
c)
sa zameriavajú na výrobky obsahujúce kritické suroviny s cieľom zabrániť tomu, že sa predmetné materiály stanú odpadom,
d)
podporujú opätovné použitie výrobkov a vytváranie systémov na propagáciu opráv a činností opätovného použitia, predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku, ako aj obalových a stavebných materiálov a výrobkov,
e)
podporujú, ak je to vhodné, a bez toho, že sú dotknuté práva duševného vlastníctva, dostupnosť náhradných dielov, návody na obsluhu, technické informácie alebo ďalšie nástroje, vybavenie či softvér umožňujúci opravu a opätovné použitie výrobkov bez ohrozenia ich kvality a bezpečnosti,
f)
znižujú mieru vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, výrobou, stavebnými a demolačnými činnosťami, pričom sa zohľadnia najlepšie dostupné techniky,
g)
znižujú mieru vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach ako príspevok k cieľu trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov do roku 2030 znížiť o 50 % objem celosvetového plytvania potravinami na jedného obyvateľa na úrovni maloobchodov a spotrebiteľov a obmedziť potravinové straty v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci,
h)
podporujú darovanie potravín a ich ďalšie prerozdeľovanie na ľudskú spotrebu, pričom sa uprednostňuje ľudská spotreba pred použitím potravín ako krmiva pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové výrobky,
i)
podporujú znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch bez toho, že sú dotknuté harmonizované právne požiadavky týkajúce sa týchto materiálov a výrobkov určené na úrovni Únie, a zabezpečujú, že dodávateľ výrobku vymedzený v osobitnom predpise25a) poskytuje informácie Európskej chemickej agentúre, a to
od 5. januára 2021,
j)
znižujú vznik odpadu, najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie ani na recykláciu,
k)
určujú výrobky, ktoré sú hlavným zdrojom znečisťovania, najmä v prírodnom a morskom prostredí, a prijímajú primerané opatrenia na predchádzanie a znižovanie odpadu z takýchto výrobkov,
l)
majú za cieľ zastaviť tvorbu odpadu v moriach ako príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov v záujme zabrániť a významne znížiť znečisťovanie morí všetkých druhov a
m)
rozvíjajú a podporujú informačné kampane s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu a znečisťovania odpadom.

4.
PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU POTRAVINOVÉHO ODPADU.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) Čl. 3 bod 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.“.

35.
Za prílohu č. 10a sa vkladá príloha č. 10b, ktorá znie:
„Príloha č. 10b
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA FREKVENCIU ODVOZU A DRUH ZBERNÝCH NÁDOB NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ

Typ nádoby (spôsob úpravy nádoby) Veľkosť nádoby Obdobie marec až november Obdobie december až február
200108 200201 Spoločný zber 200108 200201 Spoločný zber

Neupravená nádoba/vrece

Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti)

8 až 240 l Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Min. 1x za 7 dní Min. 1x za 14 dní Nezbiera sa Min. 1x za 14 dní
Upravená nádoba (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka na dne nádoby oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti) Viac ako 240 l Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní
Čiastočne upravená nádoba (nemá niečo z min. rozsahu úpravy) Bez obmedzenia Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Min. 2x za 7 dní Min. 1x za 7 dní Nezbiera sa Min. 1x za 7 dní


“.
36.
Príloha č. 13 znie:
„Príloha č. 13
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
KATEGORIZÁCIA OBCÍ Z HĽADISKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE, Z HĽADISKA MNOŽSTVA VYTRIEDENEJ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV PRIPADAJÚCEJ NA JEDNÉHO OBYVATEĽA ZA KALENDÁRNY ROK A HUSTOTY OBYVATEĽSTVA NA KM2


A.
Kategórie obcí z hľadiska počtu obyvateľov obce
1.
kategória: obce do 500 obyvateľov
2.
kategória: obce od 501 do 1500 obyvateľov
3.
kategória: obce od 1501 do 5000 obyvateľov
4.
kategória: obce od 5001 do 30 000 obyvateľov
5.
kategória: obce 30 001 a viac obyvateľov

B.
Kategórie obcí z hľadiska množstva vytriedenej zložky komunálnych odpadov pripadajúcej na jedného obyvateľa za kalendárny rok
1.
kategória: do 10 kg vrátane
2.
kategória: nad 10 kg do 20 kg vrátane
3.
kategória: nad 20 kg do 40 kg vrátane
4.
kategória: nad 40 kg

C.
Kategória obcí podľa hustoty obyvateľstva na km2
1.
kategória: 0 až 25
2.
kategória: 26 až 50
3.
kategória: 51 až 100
4.
kategória: 101 až 200
5.
kategória: 201 až 400
6.
kategória: 401 až 600
7.
kategória: 601 a viac“.

37.
Príloha č. 19 znie:
„Príloha č. 19
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ÚZEMIA A ICH ČASTI, V KTORÝCH JE DRŽITEĽ ODPADU POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ODPAD PRED PRÍSTUPOM MEDVEĎA HNEDÉHO


Banskobystrický kraj
okres Banská Bystrica
1.
Badín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
2.
Baláže – celé územie obce
3.
Banská Bystrica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Laskomer
4.
Bečov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
5.
Brusno – celé územie obce
6.
Čačín – celé územie obce
7.
Čerín – celé územie obce
8.
Dolná Mičiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
9.
Dolný Harmanec – celé územie obce
10.
Donovaly – celé územie obce
11.
Dúbravica – celé územie obce
12.
Harmanec – celé územie obce
13.
Hiadel' – celé územie obce
14.
Horná Mičiná – celé územie obce
15.
Horné Pršany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
16.
Hrochoť – celé územie obce
17.
Hronsek – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
18.
Kordíky – celé územie obce
19.
Kostiviarska – celé územie obce
20.
Králiky – celé územie obce
21.
Kremnička – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
22.
Ľubietová – celé územie obce
23.
Lučatín – celé územie obce
24.
Malachov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
25.
Medzibrod – celé územie obce
26.
Moštenica – celé územie obce
27.
Motyčky – celé územie obce
28.
Môlča – celé územie obce
29.
Nemce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
30.
Oravce – celé územie obce
31.
Podkonice – celé územie obce
32.
Podlavice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
33.
Pohronský Bukovec – celé územie obce
34.
Poníky – celé územie obce
35.
Povrazník – celé územie obce
36.
Priechod – celé územie obce
37.
Radvaň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
38.
Riečka – celé územie obce
39.
Sásová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
40.
Sebedín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
41.
Selce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Čachovo a Fugerov dvor
42.
Slovenská Ľupča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
43.
Strelníky – celé územie obce
44.
Staré Hory – celé územie obce
45.
Špania Dolina – celé územie obce
46.
Šalková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
47.
Tajov – celé územie obce
48.
Turecká – celé územie obce
49.
Uľanka – celé územie obce
50.
Vlkanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Brezno
51.
Bacúch – celé územie obce
52.
Beňuš – celé územie obce
53.
Braväcovo – celé územie obce
54.
Brezno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Halny, Banisko a Breznianska Skalka
55.
Bystrá – celé územie obce
56.
Čierny Balog – celé územie obce
57.
Dolná Lehota – celé územie obce
58.
Drábsko – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
59.
Heľpa – celé územie obce
60.
Horná Lehota – celé územie obce
61.
Hronec – celé územie obce
62.
Jarabá – celé územie obce
63.
Jasenie – celé územie obce
64.
Lom nad Rimavicou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
65.
Michalová – celé územie obce
66.
Mýto pod Ďumbierom – celé územie obce
67.
Nemecká – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
68.
Osrblie – celé územie obce
69.
Podbrezová – celé územie obce
70.
Pohorelá – celé územie obce
71.
Pohronská Polhora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačnej oblasti Zbojská
72.
Polomka – celé územie obce
73.
Ráztoka – celé územie obce
74.
Sihla – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
75.
Šumiac – celé územie obce
76.
Telgárt – celé územie obce
77.
Valaská – celé územie obce
78.
Vaľkovňa – celé územie obce
79.
Závadka nad Hronom – celé územie obce
okres Detva
80.
Detva – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
81.
Detvianska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
82.
Dúbravy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti osada Iviny
83.
Hriňová celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v miestnych častiach Krivec, Riečka, Priehalina, Zánemecká a Pivnička a osady Snohy a Vrchslatina
84.
Látky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Revúca
85.
Muráň – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
86.
Muránska Huta – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v rekreačnej oblasti Predná Hora
87.
Muránska Zdychava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Rimavská Sobota
88.
Klenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
89.
Tisovec – celé územie obce okrem zastavaného územia a zastavané územie obce v časti Bánovo okres Zvolen
90.
Budča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
91.
Budička – celé územie obce
92.
Kašova Lehôtka – celé územie obce
93.
Kováčová – celé územie obce
94.
Lukavica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
95.
Lukové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
96.
Očová – celé územie obce
97.
Rybáre – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
98.
Sampor – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
99.
Sielnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
100.
Sliač – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
101.
Trnie – celé územie obce
102.
Turová – celé územie obce
103.
Veľká Lúka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
104.
Železná Breznica – celé územie obce
105.
Zolná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Žiar nad Hronom
106.
Hronská Dúbrava – celé územie obce
107.
Ihráč – celé územie obce
108.
Jastrabá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
109.
Kľačany – celé územie obce
110.
Krahule – celé územie obce
111.
Kremnica – celé územie obce
112.
Kremnické bane – celé územie obce
113.
Kunešov – celé územie obce
114.
Nevoľné – celé územie obce
115.
Trnavá Hora – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horná Trnavá Hora

Košický kraj
okres Rožňava
116.
Dobšiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
117.
Rejdová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
118.
Stratená – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Prešovský kraj
okres Poprad
119.
Batizovce – celé územie obce
120.
Gerlachov – celé územie obce
121.
Hranovnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
122.
Kravany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
123.
Liptovská Teplička – celé územie obce
124.
Lučivná – celé územie obce
125.
Mengusovce – celé územie obce
126.
Mlynica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a časť Krásne Sady
127.
Nižná Šuňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
128.
Nová Lesná – celé územie obce
129.
Spišské Bystré – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
130.
Starý Smokovec – celé územie obce
131.
Štôla – celé územie obce
132.
Štrba – celé územie obce
133.
Štrbské Pleso – celé územie obce
134.
uňava – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
135.
Tatranská Javorina – celé územie obce
136.
Tatranská Lomnica – celé územie obce
137.
Veľký Slavkov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie časti Horný Slavkov
138.
Vernár – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
139.
Vikartovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
140.
Ždiar – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Kežmarok
141.
Mlynčeky – celé územie obce
142.
Stará Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
143.
Veľká Lomnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Trenčiansky kraj
okres Prievidza
144.
Bojnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
145.
Brezany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
146.
Čavoj – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
147.
Chrenovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
148.
Chvojnica – celé územie obce
149.
Dlžín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
150.
Dolné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
151.
Dubnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
152.
Handlová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
153.
Horné Šútovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
154.
Jalovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
155.
Kanianka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
156.
Kľačno – celé územie obce
157.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
158.
Lipník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
159.
Malá Čausa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
160.
Malinová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
161.
Nedožery – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
162.
Nevidzany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
163.
Nitrianske Pravno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
164.
Poluvsie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
165.
Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
166.
Pravenec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
167.
Ráztočno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
168.
Seč – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
169.
Solka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
170.
Temeš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
171.
Tužina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
172.
Valaská Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
173.
Vyšehradné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce

Žilinský kraj
okres Dolný Kubín
174.
Beňova Lehota – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Kubínska hoľa
175.
Chlebnice – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
176.
Istebné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
177.
Jasenová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
178.
Kraľovany – celé územie obce
179.
Krivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
180.
Leštiny – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
181.
Malatiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
182.
Oravská Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
183.
Osádka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti vrch Varta
184.
Párnica – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Malá Lučivná
185.
Revišné – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
186.
Veličná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
187.
Vyšný Kubín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
188.
Zábrež – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
189.
Zázrivá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
190.
Žaškov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Dierová okres Liptovský Mikuláš
191.
Beňadiková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
192.
Beňušovce – celé územie obce
193.
Bobrovček – celé územie obce
194.
Bobrovec – celé územie obce
195.
Bobrovník – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
196.
Bodice – celé územie obce
197.
Bukovina – celé územie obce
198.
Demänová – celé územie obce
199.
Demänovská dolina – celé územie obce
200.
Dlhá Lúka – celé územie obce
201.
Dovalovo – celé územie obce
202.
Dúbrava – celé územie obce
203.
Huty – celé územie obce
204.
Hybe – celé územie obce
205.
Iľanovo – celé územie obce
206.
Ižipovce – celé územie obce
207.
Jakubovany – celé územie obce
208.
Jalovec – celé územie obce
209.
Jamník – celé územie obce
210.
Konská – celé územie obce
211.
Kráľova Lehota – celé územie obce
212.
Kráľovská Ľubela – celé územie obce
213.
Kvačany – celé územie obce
214.
Lazisko – celé územie obce
215.
Liptovská Anna – celé územie obce
216.
Liptovská Kokava – celé územie obce
217.
Liptovská Porúbka – celé územie obce
218.
Liptovská Sielnica – celé územie obce
219.
Liptovské Behárovce – celé územie obce
220.
Liptovské Kľačany – celé územie obce
221.
Liptovské Matiašovce – celé územie obc
222.
Liptovský Hrádok – celé územie obce
223.
Liptovský Ján – celé územie obce
224.
Liptovský Mikuláš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
225.
Liptovský Ondrej – celé územie obce
226.
Liptovský Peter – celé územie obce
227.
Liptovský Trnovec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
228.
Malatíny – celé územie obce
229.
Malé Borové – celé územie obce
230.
Malužiná – celé územie obce
231.
Nižná Boca – celé územie obce
232.
Okoličné – celé územie obce
233.
Partizánska Ľupča – celé územie obce
234.
Pavčina Lehota – celé územie obce
235.
Pavlova Ves – celé územie obce
236.
Ploštín – celé územie obce
237.
Podtureň – celé územie obce
238.
Pribylina – celé územie obce
239.
Prosiek – celé územie obce
240.
Smrečany – celé územie obce
241.
Svätý Kríž – celé územie obce
242.
Svätý Štefan – celé územie obce
243.
Trstené – celé územie obce
244.
Uhorská Ves – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
245.
Vavrišovo – celé územie obce
246.
Važec – celé územie obce
247.
Veľké Borové – celé územie obce
248.
Veterná Poruba – celé územie obce
249.
Vislavice – celé územie obce
250.
Východná – celé územie obce
251.
Vyšná Boca – celé územie obce
252.
Závažná Poruba – celé územie obce
253.
Zemianska Ľubeľa – celé územie obce
254.
Žiar – celé územie obce
okres Martin
255.
Belá - Dulice – celé územie obce
256.
Blatnica – celé územie obce
257.
Bystrička – celé územie obce
258.
Dulice – celé územie obce
259.
Folkušová – celé územie obce
260.
Kláštor pod Znievom – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
261.
Konské – celé územie obce
262.
Krpeľany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
263.
Lazany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
264.
Lipovec – celé územie obce
265.
Martin – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie častí Podháj a Zátručie
266.
Necpaly – celé územie obce
267.
Nolčovo – celé územie obce
268.
Podhradie – celé územie obce
269.
Priekopa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
270.
Ratkovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
271.
Sklabiňa – celé územie obce
272.
Sklabinský Podzámok – celé územie obce
273.
Šútovo – celé územie obce
274.
Trebostovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
275.
Trnovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
276.
Turany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Trusalová
277.
Turčianska Štiavnička – celé územie obce
278.
Turčianske Jaseno – celé územie obce
279.
Turčianske Kľačany – celé územie obce
280.
Valča – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti strediska Snowland Valčianska dolina
281.
Vrícko – celé územie obce
282.
Vrútky – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a mestská časť Kolónia – Hviezda a Karvaša - Blahovca
283.
Záborie – celé územie obce
284.
Záturčie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce okres Námestovo
285.
Babín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
286.
Hruštín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti rekreačného strediska Vasiľovská hoľa
287.
Lokca – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
288.
Námestovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
289.
Oravská Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia
290.
Ťapešovo – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
291.
Vasiľov – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
292.
Vavrečka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
okres Ružomberok
293.
Bešeňová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
294.
Hrboltová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
295.
Hubová – celé územie obce
296.
Kalameny – celé územie obce
297.
Komjatná – celé územie obce
298.
Likavka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
299.
Liptovská Lúžna – celé územie obce
300.
Liptovská Osada – celé územie obce
301.
Liptovská Štiavnica – celé územie obce
302.
Liptovská Teplá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
303.
Liptovské Revúce – celé územie obce
304.
Liptovské Sliače – celé územie obce
305.
Lisková – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
306.
Lúčky – celé územie obce
307.
Ludrová – celé územie obce
308.
Ľubochňa – celé územie obce
309.
Madočany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
310.
Martinček – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
311.
Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
312.
Ružomberok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Biely potok, Podsuchá, Veľká a Malá Smrekovica, sídlisko Kľačno, Malinô Brdo, Vlkolínec, Hrabovo a Terlenská dolina
313.
Stankovany – celé územie obce
314.
Štiavnička – celé územie obce
315.
Švošov – celé územie obce
316.
Turík – celé územie obce
317.
Valaská Dubová – celé územie obce
okres Turčianske Teplice
318.
Abramová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
319.
Brieštie – celé územie obce
320.
Budiš – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
321.
Čremošné – celé územie obce
322.
Dolná Štubňa – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
323.
Dolný Turček – celé územie obce
324.
Dubové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
325.
Háj – celé územie obce
326.
Horná Štubňa – celé územie obce
327.
Horný Turček – celé územie obce
328.
Jasenovo – celé územie obce
329.
Mošovce – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
330.
Ondrášová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
331.
Polerieka – celé územie obce
332.
Rakša – celé územie obce
333.
Rudno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
334.
Sklené – celé územie obce
335.
Slovenské Pravno – celé územie obce

okres Tvrdošín
336.
Habovka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
337.
Oravice – celé územie obce
338.
Oravský Biely Potok – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
339.
Tichá Dolina – celé územie obce
340.
Vitanová – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
341.
Zuberec – celé územie obce
okres Žilina
342.
Belá – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
343.
Čičmany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
344.
Dolná Tižina – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
345.
Ďurčiná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
346.
Fačkov – celé územie obce
347.
Kamenná Poruba – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
348.
Krasňany – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
349.
Kunerád – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
350.
Nezbudská Lúčka – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti Chata pod Suchým a chatová osada v lokalite Jánošíkovo v doline Hoskora
351.
Poluvsie nad Rajčankou – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
352.
Rajec – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
353.
Rajecká Lesná – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
354.
Stráňavy – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
355.
Stránske – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
356.
Strečno – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
357.
Terchová – celé územie obce
358.
Turie – celé územie obce okrem zastavaného územia obce
359.
Varín – celé územie obce okrem zastavaného územia obce a zastavané územie obce v časti pod Jedľovinou
360.
Višňové – celé územie obce okrem zastavaného územia obce“.

38.
V prílohe č. 19a Spôsob vypĺňania tlačiva ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PODĽA § 98 ZÁKONA sa doterajší piaty bod označuje ako šiesty bod a doterajší šiesty bod sa označuje ako piaty bod.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
26a) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26b) Napríklad zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“.
40.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Napríklad § 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 254/2003 Z. z.“ sa nahrádza citáciou „Napríklad § 22 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z.“.

41.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa citácia „Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov“ sa nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z., nariadenie vlády č. 148/2016 Z. z.“.
42.
V prílohe č. 22 sa časť I. dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17.
vyhodnotenie stavu plnenia technických požiadaviek, ako aj požiadaviek a podmienok ustanovených v rozhodnutí o udelení autorizácie v súlade s § 92 ods. 4 zákona, na rozšírenie rozsahu činností spracovateľskej autorizácie v súlade s § 93 ods. 2 písm. b) zákona a pri zmene technológie v spôsobe nakladania s odpadom v súlade s § 93 ods. 2 písm. c) zákona.“.
43.
Príloha č. 24 znie:
„Príloha č. 24
k vyhláške č. 371/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 34),
- smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a
- smernice Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013).
2.
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24. 9. 1996; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
5.
Smernica Komisie (EÚ) 2015/1127 z 10. júla 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 184, 11. 7. 2015).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).“.
44.
Slová „povrchová úprava terénu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky vrátane príloh nahrádzajú slovami „spätné zasypávanie“ v príslušnom tvare.
45.
Slová „viacvrstvové kombinované materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „kompozitné obaly“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 5, 7 až 16, 19, 33 až 37 a 40, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021 a čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť
1. januára 2023.
Ján Budaj v. r.