289/2020 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

289
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 ods. 1 úvodnej vete sa slová „odborné vzdelanie“ nahrádzajú slovami „odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 37a a 37b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 22 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Osoba, ktorá vykonáva úlohy podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d), vykonáva svoje úlohy pod dohľadom osoby podľa osobitného predpisu,7b) kým nezíska osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8)
(4)
Na vykonávanie úloh podľa odseku 1 je potrebné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.8)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 8 znejú:
7b) § 37b ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 37a ods. 1 a 5 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 40 ods. 3 druhá veta znie: „Netechnické zhrnutie projektu sa aktualizuje do šiestich mesiacov od ukončenia spätného posúdenia na základe výsledkov spätného posúdenia.“.
4.
V § 40 odsek 4 znie:
„(4)
Netechnické zhrnutia projektov pre schválené projekty a ich aktualizácie sa predkladajú Komisii elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu11a) do šiestich mesiacov od ich schválenia na účel uverejnenia.12)“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/569 zo 16. apríla 2020, ktorým sa stanovuje spoločný formát a informačný obsah na predkladanie informácií, ktoré majú členské štáty vykazovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/707/EÚ (Ú. v. EÚ L 129, 24. 4. 2020).“.
5.
V § 45 odsek 1 znie:
„(1)
Komisii sa zašlú do 10. novembra 2023 a potom každých päť rokov informácie o vykonávaní tohto nariadenia vlády, a to najmä § 9 ods. 1 a 2, § 25, § 27, § 32, § 36, § 37, § 40 a § 43; tieto informácie sa predkladajú a uverejňujú elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu.11a)“.
6.
V § 45 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Komisii sa do 10. novembra nasledujúceho roka predkladajú štatistické informácie podľa odseku 2 elektronicky v nezhrnutom formáte podľa osobitného predpisu.11a)
(4)
Komisii sa každoročne predkladajú podrobné informácie o činnosti podľa § 5 ods. 4 písm. a) elektronicky vo formáte podľa osobitného predpisu.11a)“.
7.
V 45 ods. 5 sa na konci umiestňuje odkaz 13a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 6 ods. 2 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.
8.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
㤠46a
Netechnické zhrnutia projektov pre projekty schválené do 31. decembra 2020 a aktualizácie týchto netechnických zhrnutí projektov uskutočnené do 31. decembra 2020 sa uverejnia do 31. decembra 2020.“.
9.
§ 47 sa dopĺňa nadpisom, ktorý znie: „Transpozičné ustanovenie“.
10.
Doterajší text prílohy č. 7 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.
Igor Matovič v. r.