249/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.09.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

249
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
27. novembra 2019 bola v Pekingu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov.

Dohoda nadobudla platnosť 1. septembra 2020 v súlade s článkom 12 ods. 1.