235/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. augusta 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 13a ods. 1 sa slová „do 17. januára 2025“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.
3.
V § 13a ods. 2 sa slová „do 17. januára 2023“ nahrádzajú slovami „do 30. septembra 2020“.
4.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)
V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.
(2)
V období od 1. októbra 2020 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.
(3)
V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 prvom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.
(4)
V období od 1. októbra 2020 do 11. júla 2027 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 druhom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.
(5)
Od 21. februára 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 treťom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(6)
Od 21. februára 2026 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri podzemnej ťažbe a výstavbe tunelov uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 treťom bode v znení účinnom od
1. októbra 2020.
(7)
Od 11. júla 2023 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší pri tavení medi uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 3 štvrtom bode v znení účinnom od 1. októbra 2020.“.
5.
Príloha č. 1 sa dopĺňa ôsmym bodom a deviatym bodom, ktoré znejú:
„8.
Práca, pri ktorej dochádza k expozícii cez kožu účinkom minerálnych olejov, ktoré boli predtým použité v motoroch s vnútorným spaľovaním na mazanie a chladenie pohyblivých častí vo vnútri motora.
9.
Práca, pri ktorej dochádza k expozícii výfukovým emisiám zo vznetových naftových motorov.“.
7.
V prílohe č. 5 prvý bod znie:
„1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5).“.
8.
Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/130 zo 16. januára 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2019).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 164, 20. 6. 2019).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.
Igor Matovič v. r.