210/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

210
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Množiteľský materiál, ktorý sa uvádza na trh, musí
a)
byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znížiť jeho úžitkovosť,
b)
mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery dostatočné na jeho použitie,
c)
vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu, ak ide o osivo, a
d)
byť odrodovo pravý a dostatočne odrodovo čistý, ak je označený pomenovaním odrody.“.
2.
V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby bez výskytu škodlivých organizmov a chorôb uvedených v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú daného množiteľského materiálu.
(5)
Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) na množiteľskom materiáli, ktorý sa uvádza na trh, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť najvyššiu prípustnú hodnotu ustanovenú v prílohe č. 1.
(6)
Množiteľský materiál musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez výskytu škodcov, iných ako sú škodlivé organizmy, choroby a regulované nekaranténne škodce ustanovené v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú daného množiteľského materiálu a ktoré znižujú úžitkovosť osiva a kvalitu množiteľského materiálu, alebo bez prejavov alebo symptómov, ktoré svedčia o ich výskyte.
(7)
Množiteľský materiál musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.3a)“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.

3.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 12 až 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.
4.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.
Najvyššie prípustné hodnoty výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov
na množiteľskom materiáli
Baktérie

Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh množiteľského materiálu Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] množiteľský materiál okrem osiva
Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.
0 %
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] množiteľský materiál okrem osiva
Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.
0 %
Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI] množiteľský materiál okrem osiva
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy
0 %
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] množiteľský materiál okrem osiva
Prunus L.
0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas gardneri(ex Šutič) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L. 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L. 0 %
Huby a riasovky

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA] množiteľský materiál okrem osiva
Castanea L.
0 %
Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI] množiteľský materiál okrem osiva
Pinus L.
0 %
Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI] množiteľský materiál okrem osiva
Pinus L.
0 %
Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC] množiteľský materiál okrem osiva
Pinus L.
0 %
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] osivo
Helianthus annuus L.
0 %
Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] množiteľský materiál okrem osiva
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy
0 %
Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN] množiteľský materiál okrem osiva
Chrysanthemum L.
0 %
Hmyz a roztoče

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU] množiteľský materiál okrem osiva
Fuchsia L.
0 %
Opogona sacchari Bojer [OPOGSC] množiteľský materiál okrem osiva
Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
0 %
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE] množiteľský materiál Palmae okrem osiva

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.
0 %
Háďatká

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium L. 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] množiteľský materiál okrem osiva
Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.
0 %
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]


množiteľský materiál okrem osiva
Malus Mill.
0 %
Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] množiteľský materiál okrem osiva
Prunus L.
0 %
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] množiteľský materiál okrem osiva
Pyrus L.
0 %
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] množiteľský materiál okrem osiva
Lavandula L.
0 %
viroid zakrpatenosti chryzantémy [CSVD00] množiteľský materiál okrem osiva
Argyranthemum Webb ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.
0 %
viroid šupinatosti kmeňa citrusov [CEVD00] množiteľský materiál okrem osiva
Citrus L.
0 %
vírus tristézy citrusov [CTV000] (izoláty EÚ) množiteľský materiál okrem osiva
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a ich hybridy
0 %
tospovírus nekrotickej škvrnitosti netýkavky [INSV00] množiteľský materiál okrem osiva
Begonia x hiemalis
Fotsch, novoguinejské hybridy Impatiens L.
0 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0] Capsicum annuum L., 0 %
vírus šarky sliviek [PPV000] množiteľský materiál okrem osiva
Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.
a iné druhy Prunus L. vnímavé na vírus šarky sliviek
0 %
tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00] množiteľský materiál okrem osiva
Begonia x hiemalis
Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy netýkavky Impatiens L., Pelargonium L.
0 %“.
5.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1.
Smernica Komisie 93/49/EHS z 23. júna 1993 ustanovujúca zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa smernice Rady 91/682/EHS (Ú. v. ES L 250, 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15) v znení
smernice Komisie 1999/67/ES z 28. júna 1999 (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
2.
Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 13. 8. 1998; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23) v znení
nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39).
3.
Smernica Komisie 1999/66/ES z 28. júna 1999 stanovujúca požiadavky týkajúce sa označenia alebo inej dokumentácie, ktorú vyhotovuje dodávateľ podľa smernice Rady 98/56/ES (Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
4.
Smernica Komisie 1999/68/ES z 28. júna 1999 stanovujúca dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd okrasných drevín, ktoré dodávatelia vedú podľa smernice Rady 98/56/ES (Ú. v. ES L 172, 8. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26).
5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/484 z 21. marca 2018, ktorou sa mení smernica 93/49/EHS, pokiaľ ide o požiadavky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál určitých rodov alebo druhov Palmae v súvislosti s Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Ú. v. EÚ L 81, 23. 3. 2018).
6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Igor Matovič v. r.