207/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

207
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2020,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 278/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 štvrtý bod znie:
„4.
Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.
Porast musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.“.
2.
V prílohe č. 2 druhý bod znie:
„2.
Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu.
Osivo musí spĺňať požiadavky, ktoré sa týkajú karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.10)“.
3.
V prílohe č. 2 štvrtý bod znie:
„4.
Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov na osive zelenín nesmie minimálne pri vizuálnej prehliadke prekročiť tieto najvyššie prípustné hodnoty:

Baktérie
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh osiva zelenín Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na osive zelenín
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.) 0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L.) 0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] paprika ročná (Capsicum annuum L.), rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.) 0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L.) 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA] paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Hmyz a roztoče
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh osiva zelenín Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na osive zelenín
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] fazuľa šarlátová (Phaseolus coccineus L.),
fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris L.)
0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] hrach siaty (Pisum sativum L.) 0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] bôb obyčajný (Vicia faba L.) 0 %
Háďatká
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh osiva zelenín Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na osive zelenín
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] cibuľa kuchynská (Allium cepa L.),
pór pestovaný (Allium porrum L.)
0 %
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcom Rod alebo druh osiva zelenín Najvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na osive zelenín
vírus mozaiky pepina [PEPMV0] rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.) 0 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0] paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
“.


4.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
2.
Smernica Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/33/EHS o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo, a smernica Rady 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).
3.
Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).
5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).
6.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/990 zo 17. júna 2019, ktorou sa mení zoznam rodov a druhov uvedený v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2002/55/ES, v prílohe II k smernici Rady 2008/72/ES a v prílohe k smernici Komisie 93/61/EHS (Ú. v. EÚ L 160, 18. 6. 2019).
7.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020 ).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.
Igor Matovič v. r.