131/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

131
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. mája 2020,
o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293ew ods. 2 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 68/2020 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Poistné na sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti určený podľa osobitného predpisu1) o 40 % a viac, za
a)
marec 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2021,
b)
máj 2020 je splatné v termíne do 31. marca 2022,
c)
jún 2020 je splatné v termíne do 30. júna 2022,
d)
júl 2020 je splatné v termíne do 30. septembra 2022,
e)
december 2020 je splatné v termíne do 31. decembra 2022,
f)
január 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2023,
g)
február 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2023,
h)
marec 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2023,
i)
apríl 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2023,
j)
máj 2021 je splatné v termíne do 31. marca 2024,
k)
október 2021 je splatné v termíne do 30. júna 2024,
l)
november 2021 je splatné v termíne do 30. septembra 2024,
m)
december 2021 je splatné v termíne do 31. decembra 2024,
n)
január 2022 je splatné v termíne do 31. marca 2025,
o)
február 2022 je splatné v termíne do 30. júna 2025.
(2)
Povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie podľa odseku 1 trvá aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Igor Matovič v. r.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 132/2020 Z. z.