128/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

128
ZÁKON
zo 14. mája 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z. a zákona č. 461/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. d) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „pri projektoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu môže byť zmluva nahradená iným obdobným právnym vzťahom medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom,“.
2.
V § 4 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „a jej zmeny“.
3.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú písmená c) a f).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až f).
4.
Za § 55 sa dopĺňajú § 56 až 61, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
§ 56
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní (ďalej len „krízová situácia“) sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Kolektívny orgán je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia preukázateľne zúčastnia členovia v potrebnom počte podľa jeho štatútu alebo rokovacieho poriadku. Návrh uznesenia je schválený, ak zaň preukázateľne hlasuje potrebná väčšina členov podľa štatútu alebo rokovacieho poriadku. Hlasuje sa verejne. Zo zasadnutia sa vyhotovuje záznam; zápisnica sa nevyhotovuje. Ak je to potrebné, zo zasadnutia sa vyhotoví zoznam schválených uznesení, ktorý podpisuje predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen.
(2)
V čase krízovej situácie členovia kolektívneho orgánu môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia kolektívneho orgánu. Návrh uznesenia predkladá členom na vyjadrenie predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia zasielajú na adresu uvedenú predsedom kolektívneho orgánu alebo ním povereným členom. Predseda kolektívneho orgánu bezodkladne oznámi výsledok hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom kolektívneho orgánu.
(3)
Zmeškanie lehoty podľa § 17 ods. 6 tretej vety, § 18 ods. 5, § 19 ods. 5 a 11, § 21 ods. 3, § 22 ods. 2 až 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 7 a § 26 ods. 6, ku ktorému došlo od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa odpúšťa, ak k vykonaniu zmeškaného úkonu dôjde do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
V čase krízovej situácie môže poskytovateľ uviesť podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly vo výzve alebo vyzvaní podľa § 16a ods. 2, alebo v dokumente, ktorý stanovuje podmienky poskytnutia príspevku.
§ 57
Postup pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie
(1)
Poskytovateľ môže výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého rozhodnutia o žiadosti. Poskytovateľ môže výzvu s uzavretím na základe skutočnosti zmeniť do vydania prvého rozhodnutia od aktuálne posudzovaného časového obdobia výzvy s účinnosťou aj na všetky nasledujúce posudzované časové obdobia; výzva sa vo vzťahu k skôr posudzovaným časovým obdobiam považuje za nezmenenú. Poskytovateľ nesmie zmenou výzvy zúžiť rozsah podmienok poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a).
(2)
Poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť skôr podaná žiadosť dotknutá; poskytovateľ písomne informuje žiadateľa a určí primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy s uzavretím na základe skutočnosti, ktorá bola zmenená podľa odseku 1, zmenou výzvy nie je dotknuté.
(3)
Poskytovateľ môže výzvu zrušiť. Rozhodnutie podľa tohto zákona vydané na základe výzvy, ktorá bola zrušená, je zrušením výzvy nedotknuté. Poskytovateľ predloženú žiadosť podanú do zrušenia výzvy, o ktorej nebolo rozhodnuté podľa odseku 7 alebo odseku 8 alebo podľa § 19 alebo § 20, žiadateľovi vráti alebo o žiadosti rozhodne.
(4)
Právo účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia podľa odseku 2 alebo odseku 3 postupom podľa § 22 až 24 zostáva zachované.
(5)
Ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 sa nepoužijú.
(6)
Informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny a informáciu o zrušení výzvy a zdôvodnenie jej zrušenia zverejní poskytovateľ na svojom webovom sídle.
(7)
Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil splnenie podmienok poskytnutia príspevku. Poskytovateľ rozhodne o neschválení žiadosti, ak postupom podľa § 19 ods. 6 zistil nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku alebo ak nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. Ustanovenia § 19 ods. 7 až 9 sa nepoužijú.
(8)
Poskytovateľ môže zastaviť konanie o žiadosti, ak sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, hoci bol o možnosti zastavenia konania poučený; ustanovenie § 20 ods. 1 písm. d) sa nepoužije. Ustanovenie § 19 ods. 5 sa použije primerane.
§ 58
Osobitné postupy pri poskytovaní príspevku v čase krízovej situácie
(1)
Poskytovateľ môže vyzvanie pre národný projekt podľa § 26 ods. 3 zmeniť s výnimkou podmienky poskytnutia príspevku podľa § 17 ods. 3 písm. a) a § 17 ods. 4 písm. a). Ustanovenia § 57 ods. 2, 3 a 6 sa použijú primerane; ustanovenia § 17 ods. 6 a 8 a § 26 ods. 2 sa nepoužijú.
(2)
Prijímateľ môže v súlade s vyzvaním podať poskytovateľovi návrh na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti predloženej na základe vyzvania podľa § 26 ods. 3.
(3)
Poskytovateľ môže v súlade s vyzvaním rozhodnúť o zmene právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti predloženej na základe vyzvania podľa § 26 ods. 3, ak návrhu podľa odseku 2 v plnom rozsahu vyhovie, inak návrh zamietne; na náležitosti rozhodnutia podľa predchádzajúcej vety sa primerane použijú ustanovenia § 19 ods. 10 a 12.
(4)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 3 nie je prípustné.
(5)
Rozhodnutie o zmene právoplatného rozhodnutia môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu zmeny zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o zamietnutí návrhu mimo odvolacieho konania musí byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Ustanovenia § 25 ods. 1 až 5 sa použijú primerane na zmenu zmluvy na základe rozhodnutia o zmene právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti.
(7)
Na konanie o národnom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 26 ods. 8 a 9 sa nepoužijú.
(8)
Na vyzvanie pre veľký projekt podľa § 27 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.
(9)
Na zmenu rozhodnutia poskytovateľa podľa § 27 ods. 6 sa odseky 2 až 6 vzťahujú primerane. Rozhodnutie o zmene musí byť v súlade s rozhodnutím Európskej komisie podľa osobitného predpisu.68)
(10)
Na konanie o veľkom projekte sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane; ustanovenia § 27 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.
(11)
Na vyzvanie na projekt technickej pomoci podľa § 28 ods. 1 sa odsek 1 vzťahuje primerane.
(12)
Na konanie o žiadosti na projekt technickej pomoci sa ustanovenia § 57 ods. 7 a 8 použijú primerane.
§ 59
Zmena zmluvy v čase krízovej situácie
(1)
Zmluvu podľa § 25 možno zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 49, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu63a) alebo odoslaním oznámenia na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu.
(2)
Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, najneskôr však do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa odseku 1, od zmluvy odstúpiť.
(3)
Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu86) pre každú zmluvu dňom zverejnenia zmeny zmluvy orgánmi podľa odseku 1.
§ 60
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie
(1)
Poskytovateľ môže na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 45 a dohodnúť v nej
a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)
Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa
a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou odložiť najviac o dva roky tak, aby celková doba splátok vrátane tohto odkladu nepresiahla päť rokov,
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, sa môže v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac troch rokov.
(3)
K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. Dobu, o ktorú sa dohoda predĺži v rámci maximálnej doby podľa odseku 2, navrhne prijímateľ v písomnej žiadosti; ak tak neurobí, poskytovateľ ho vyzve na doplnenie žiadosti a určí mu na to primeranú lehotu.
(4)
Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku plynutia lehoty prvej splátky podľa pôvodnej dohody o splátkach alebo začiatku plynutia odkladu plnenia podľa pôvodnej dohody o odklade plnenia uzatvorenej pred vyhlásením krízovej situácie.
(5)
Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia uzatvorenej podľa § 45 pred účinnosťou tohto zákona, poskytovateľ a prijímateľ môžu uzavrieť novú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia za podmienok podľa odsekov 2 a 3; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(6)
Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu omeškania prijímateľa s plnením pôvodnej dohody.
(7)
Ustanovenia § 45 ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.
§ 61
Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie
(1)
Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.
(2)
Konanie podľa tohto zákona začaté a právoplatne neskončené v čase krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Konanie podľa tohto zákona začaté pred vyhlásením krízovej situácie a právoplatne neskončené ku dňu vyhlásenia krízovej situácie sa dokončí podľa ustanovení účinných v čase krízovej situácie. Postup podľa predchádzajúcej vety sa neuplatní na zastavenie konania z dôvodov podľa § 20 ods. 1 písm. d), ak rozhodná skutočnosť nastala pred vyhlásením krízovej situácie.“.
Čl. II
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 93/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 46ag sa vkladajú §46ah až 46aj, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
§ 46ah
Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov
(1)
Poskytovateľ môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich dovolaní (ďalej len „krízová situácia“) na písomné požiadanie prijímateľa uzavrieť s prijímateľom dohodu podľa § 28a a dohodnúť v nej
a)
splátky na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky na dobu najviac päť rokov s odkladom prvej splátky na dobu najviac dvoch rokov alebo
c)
odklad plnenia na dobu najviac troch rokov.
(2)
Ak o to prijímateľ písomne požiada poskytovateľa,
a)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac päť rokov,
b)
splátky v dohode o splátkach, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môžu v čase krízovej situácie dohodou odložiť najviac o dva roky tak, aby celková doba splátok vrátane tohto odkladu nepresiahla päť rokov,
c)
odklad plnenia v dohode o odklade plnenia, uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, sa môže v čase krízovej situácie dohodou predĺžiť na dobu najviac troch rokov.
(3)
K zmene dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia postupom podľa odseku 2 môže dôjsť len raz. Dobu, o ktorú sa dohoda predĺži v rámci maximálnej doby podľa odseku 2, navrhne prijímateľ v písomnej žiadosti; ak tak neurobí, poskytovateľ ho vyzve na doplnenie žiadosti a určí mu na to primeranú lehotu.
(4)
Celková doba trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia podľa odseku 2 plynie od začiatku plynutia lehoty prvej splátky podľa pôvodnej dohody o splátkach alebo začiatku plynutia odkladu plnenia podľa pôvodnej dohody o odklade plnenia uzatvorenej pred vyhlásením krízovej situácie.
(5)
Ak sa prijímateľ dostal v čase krízovej situácie do omeškania so splátkou alebo plnením podľa dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia uzatvorenej podľa § 28a pred účinnosťou tohto zákona, poskytovateľ a prijímateľ môžu uzavrieť novú dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade plnenia za podmienok podľa odsekov 2 a 3; ustanovenie odseku 4 sa použije primerane.
(6)
Ak dôjde k uzatvoreniu novej dohody podľa odseku 5, poskytovateľ si neuplatní úroky z omeškania z dôvodu omeškania prijímateľa s plnením pôvodnej dohody.
(7)
Ustanovenia § 28a ods. 1 tretej vety a ods. 4 sa nepoužijú.
§ 46ai
Zmena zmluvy v čase krízovej situácie
(1)
Zmluvu podľa § 15 možno v čase krízovej situácie zmeniť oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku podľa § 6 alebo § 9. Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu alebo odoslaním prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 31.
(2)
Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa odseku 1 nesúhlasí, môže do desiatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia podľa odseku 1, od zmluvy odstúpiť.
(3)
Zmena zmluvy vykonaná spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1 sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu65ab) pre každú zmluvu dňom zverejnenia zmeny zmluvy orgánmi podľa odseku 1.
§ 46aj
Prechodné ustanovenia v čase krízovej situácie
Právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.