107/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

107
ZÁKON
z 30. apríla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 326/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z. a zákona č. 157/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Ak spravodajská jednotka nie je objektívne schopná splniť spravodajskú povinnosť formou, spôsobom, v rozsahu alebo v termíne podľa programu štátnych štatistických zisťovaní v súvislosti s vyhlásením výnimočného stavu,1) núdzového stavu2) alebo mimoriadnej situácie,3) alebo s tým súvisiacich okolností, úrad, ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy, ktoré sú príslušné na vykonanie štatistického zisťovania ustanoveného programom štátnych štatistických zisťovaní, môžu prijímať opatrenia spočívajúce najmä v
a)
prerušení už začatého štatistického zisťovania alebo v odklade štatistického zisťovania a určení náhradnej lehoty,
b)
zmene formy a spôsobu štatistického zisťovania vrátane skrátenia alebo predĺženia lehoty štatistického zisťovania,
c)
zabezpečení náhradných foriem získania údajov,
d)
zmene rozsahu spravodajskej povinnosti so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.
(10)
Opatrenie podľa odseku 9 sa prijme najdlhšie na dobu trvania výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie, alebo s tým súvisiacich okolností.
(11)
Na prijatie opatrenia podľa odseku 9 sa nevzťahuje správny poriadok. Orgán, ktorý opatrenie podľa odseku 9 prijal, ho zverejní na svojom webovom sídle.“.
2.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Za nesplnenie povinnosti podľa § 18 ods. 3, § 18 ods. 4 alebo podľa § 20 ods. 3 sa nepovažuje konanie spravodajskej jednotky v súlade s opatrením podľa § 18 ods. 9.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.
1)
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 344/2015 Z. z.
3)
§ 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.