100/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

100
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 28. apríla 2020
o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov,1) ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov2) (ďalej len „dotácia“), sa poskytne obci
a)
v paušálnej sume určenej podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce k 31. decembru 2019 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, a to
1.
700 eur pri počte do 499 obyvateľov vrátane,
2.
1 100 eur pri počte od 500 obyvateľov do 9 999 obyvateľov vrátane,
3.
1 800 eur pri počte 10 000 a viac obyvateľov,
b)
na úkon, ktorým je
1.
vyplnenie formulára na sčítanie domov a bytov všetkými údajmi zisťovanými o byte za každý jednotlivý byt alebo
2.
overenie správnosti a úplnosti údajov o byte z administratívnych zdrojov údajov, ktoré formulár na sčítanie domov a bytov pred spracovaním obcou obsahuje.
(2)
Dotácia na úkon podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne vo výške štyri eurá na byt.3)
(3)
Doplatok dotácie podľa odseku 1 písm. b) sa poskytne po skončení doby sčítania domov a bytov na základe žiadosti obce v sume zodpovedajúcej kladnému rozdielu medzi počtom bytov v obci podľa katastra nehnuteľností k 31. decembru 2019 a počtom bytov v obci, ktorý bol zistený sčítaním domov a bytov; tento doplatok sa poskytne, ak prírastok bytov je vyšší ako 20 bytov.
§ 2
Dotácia je určená na bežné výdavky obce súvisiace s personálnym, materiálnym, technickým a organizačným zabezpečením sčítania domov a bytov.
§ 3
Dotácia sa poskytne obci z rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu Slovenskej republiky do 31. mája 2020.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2020.
Alexander Ballek v. r.
1)
§ 27 ods. 1 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)