92/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2019 do 19.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

92
ZÁKON
z 27. marca 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písmeno ai) znie:
„ai)
výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý alebo vyrobený a ktorá takýto tabakový výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo pod svojou obchodnou značkou,“.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ap), ktoré znie:
„ap)
databáza únie je elektronická registračná databáza Európskej únie (EU-CEG)2) určená na zadávanie údajov o tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách určených na predaj v Slovenskej republike výrobcami a dovozcami tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkoch (Ú. v. EÚ L 312/5, 27. 11. 2015).
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2183 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát oznámenia týkajúceho sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek (Ú. v. EÚ L 309/15, 26. 11. 2015).“.
3.
V § 4 ods. 1 a 7 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
4.
V § 4 ods. 4 sa slová „o tejto skutočnosti informovať ministerstvo“ nahrádzajú slovami „tieto informácie zadať do databázy únie“.
5.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠12a
Jedinečný identifikátor
(5)
Vydavateľom je rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky DataCentrum. Vydavateľ vydáva kód identifikátora hospodárskeho subjektu, kód identifikátora zariadenia a kód identifikátora stroja podľa osobitného predpisu5d) a môže vydať jedinečný identifikátor na úrovni súhrnného obalu.5e) Ministerstvo financií Slovenskej republiky uzatvorí s DataCentrom zmluvu o vydávaní jedinečného identifikátora.
(14)
Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora obsahujú údaje uvedené v osobitnom predpise.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu zasiela vydavateľovi výrobca alebo dovozca v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe zaslaním formulára zverejneného na webovom sídle vydavateľa s úradne osvedčeným podpisom. Ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prílohou k žiadosti o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia. Ak o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu za maloobchodnú predajňu požiada iný hospodársky subjekt, je povinný na požiadanie predložiť vydavateľovi úradne osvedčené splnomocnenie na zastupovanie alebo iný obdobný doklad. Jednou žiadosťou o vydanie jedinečného identifikátora možno požiadať o vydanie najviac desiatich miliónov jedinečných identifikátorov. Žiadosť o zmenu kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zmenu kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zmenu kódu stroja a žiadosť o zmenu jedinečného identifikátora a žiadosť o zrušenie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zrušenie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zrušenie kódu stroja a žiadosť o zrušenie jedinečného identifikátora obsahujú údaje podľa osobitného predpisu.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora zverejňuje vydavateľ na svojom webovom sídle. Výrobca alebo dovozca, ktorý žiada vydavateľa o vydanie jedinečného identifikátora, je povinný vykonať úhradu za vydanie jedinečného identifikátora.
(15)
Spôsob vyhotovenia jedinečného identifikátora a výšku úhrady za jedinečný identifikátor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5g znejú:
5d) Čl. 14 až 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5e) Čl. 10 až 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5g) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (Ú. v. L 96/7, 16. 4. 2018).“.
6.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii predložiť“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“ a v druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
7.
V § 14 ods. 2 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
8.
V § 14 ods. 3 sa slová „poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
9.
V 15 ods. 1 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
10.
V § 17 ods. 1 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“ a slová „informovať ministerstvo“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie nové informácie“.
11.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
colný úrad.“.
13.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. mája 2019
(1)
Ustanovenia § 12a ods. 1 až 4 a 7 až 10 a §12b ods. 1 a 2 sa neuplatňujú na iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet do 19. mája 2024.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 možno uvádzať na trh do 19. mája 2020.
(3)
Spotrebiteľské balenie iného tabakového výrobku ako cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 možno uvádzať na trh do 19. mája 2026.
(4)
Zákaz skladovania neoznačených tabakových výrobkov, predávania neoznačených tabakových výrobkov a ponúkania neoznačených tabakových výrobkov na predaj podľa § 12a ods.11 sa nevzťahuje na osobu, ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj cigarety alebo tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 a uvedené na trh do 19. mája 2020 alebo ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 a uvedené na trh do 19. mája 2026, a to až do ich odovzdania colnému úradu na zničenie podľa odseku 5 alebo 6.
(5)
Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku vyrobené pred 20. májom 2019, ktoré nepredala do 19. mája 2020, je povinná do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigariet a spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia cigariet a spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 20 ods. 7 sa nepoužije.
(6)
Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov iné ako spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku vyrobené pred 20. májom 2024, ktoré nepredala do 19. mája 2026, je povinná do 15. júna 2026 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabakových výrobkov iných ako spotrebiteľských balení cigariet alebo spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov iné ako spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 20 ods. 7 sa nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 a zákona č. 269/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“).“.
2.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „oprávnený príjemca“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
3.
V § 9 ods. 4 druhej vete sa za slová „(§ 9a)“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
4.
V § 9 ods. 4 tretej vete, ods. 6 druhej vete, ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 9aa neustanovuje inak.“.
5.
V § 9 ods. 12 písm. i) až k) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku,“.
6.
Za § 9 sa vkladá § 9aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9aa
Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(2)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(3)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.“.
7.
V § 33 ods. 8 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“),“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu“.
8.
V § 33a ods. 6 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“),“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
9.
Za § 44y sa vkladá § 44z, ktorý znie:
㤠44z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno predávať do 19. mája 2020.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno dodávať do 19. mája 2020.
(3)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku určených na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.
(4)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku dodaných podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. apríla 2019 okrem čl. I § 12a ods. 1 až 4 a 6 až 13 a § 12b v piatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2019, a čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. mája 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.