490/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

490
OPATRENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
z 19. decembra 2019,
ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Objektivizované platové koeficienty sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 393/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Miroslav Lajčák v. r.
Príloha k opatreniu č. 490/2019 Z. z.