477/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

477
ZÁKON
z 27. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 99/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 98/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Ozbrojené sily sa vytvárajú na zachovanie mieru, zaručovanie obrany Slovenskej republiky a na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Zloženie ozbrojených síl v stave bezpečnosti, v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu upravuje ústavný zákon.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl.1 ods. 6 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa nad slovami „(ďalej len „zamestnanec“)“ vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
3.
V § 2 ods. 8 sa nad slovom „obrany“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa na koniec dopĺňa citácia „§ 17 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 477/2019 Z. z.“.
5.
V § 4 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených síl je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(2)
Ozbrojené sily sa podieľajú na zachovaní bezpečnosti Slovenskej republiky.5) Povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa aj na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu,5a) pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok.
(3)
Ozbrojené sily plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky v súlade s medzinárodným právom; plnia úlohy v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, úlohy vyplývajúce zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo úlohy medzinárodného vojenského veliteľstva5b) a úlohy v rámci spolupráce ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 5a a 5b znejú:
„5) Čl. 1 ods. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 566/2005 Z. z.
5a) Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5b) Napríklad Severoatlantická zmluva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.) v znení protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 157/2009 Z. z.), protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Albánskej republiky (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/2009 Z. z.) a protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 154/2017 Z. z.), Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.).“.
6.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6.
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
7.
V § 4 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
ochranu a obranu objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov v pôsobnosti ministerstva obrany a obranu ostatných objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov,“.
8.
V § 4 ods. 4 písm. b) a § 5 ods. 2 písm. c) sa odkaz 5 označuje ako odkaz 5a.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa za slová „č. 171/1993 Z. z.“ vkladajú slová „o Policajnom zbore“.
10.
V § 4 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
11.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a)
j)
plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie,
k)
plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi8b) na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
„8a) § 26 ods. 8 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení zákona č. 306/2019 Z. z.
8b) Napríklad § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
(5)
Pri plnení úloh ministerstva obrany a Vojenského spravodajstva v oblasti zabezpečovania obrany štátu v kybernetickom priestore a kybernetickej bezpečnosti podľa osobitných predpisov8c) ozbrojené sily poskytujú súčinnosť v rozsahu, ktorý určí minister obrany na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva po dohode s náčelníkom generálneho štábu.“.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) § 2 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2018 Z. z.“.
13.
V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
14.
V § 4 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
15.
V § 4 ods. 13 sa slovo „občanov“ nahrádza slovom „obyvateľstva“ a za slovom „štátu“ sa vypúšťa čiarka a slová „na výchove obyvateľstva k vlastenectvu“.
16.
V § 4b ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
vzdušný objekt nekomunikuje s príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky alebo nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky, ak pravidlá lietania vydané pre jednotlivé časti vzdušného priestoru neustanovujú inak.“.
17.
V § 4b ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo protiprávny zásah na palube lietadla“.
18.
V § 4b odsek 3 znie:
„(3)
Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt,
a)
ktorého kód odpovedača signalizuje čin protiprávneho zasahovania na palube v súlade s medzinárodne ustanovenými kódmi,
b)
kvalifikovaný ako podozrivý narušiteľ vzdušného priestoru podľa odseku 1 alebo 2, ktorý nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo nevykonáva pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla.“.
19.
V § 6 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
schvaľuje návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným predpisom13h) na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl,
b)
rozhoduje o plánoch použitia ozbrojených síl v čase vojny alebo vojnového stavu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13h znie:
„13h) § 7 písm. c) a § 25 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
spracúva návrhy koncepčných dokumentov, strategických dokumentov a dokumentov ustanovených osobitným predpisom13h) na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl a predkladá ich vláde,
b)
spracúva plány použitia ozbrojených síl alebo ich častí v čase vojny alebo vojnového stavu v súčinnosti s Generálnym štábom ozbrojených síl (ďalej len „generálny štáb“),“.
21.
V § 6 ods. 3 písm. f) sa za slovo „sily“ vkladajú slová „vojenskými zbraňami, vojenskými zbraňovými systémami,“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 8 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
23.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
veliteľ podľa odseku 12.“.
24.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:
„17) § 156 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 69/2018 Z. z.
18) § 39 zákona č. 281/2015 Z. z. “.
25.
V § 7 odsek 10 znie:
„(10)
Na zabezpečenie velenia ozbrojeným silám v čase vojny alebo vojnového stavu generálny štáb vytvára hlavné miesto velenia.“.
26.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ozbrojeným silám vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky môže veliť v súlade s medzinárodným právom príslušný veliteľ zahraničných ozbrojených síl alebo príslušný veliteľ medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom.“.
27.
V § 9 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ozbrojené sily sa pripravujú na obranu štátu aj spolu s ďalšími prvkami systému obrany štátu podľa osobitného predpisu.19a)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Zákon č. 281/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
V § 10 ods. 7 sa nad slovom „slobody“ vypúšťa odkaz 22 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 22 a nad slovom „väzby“ sa vypúšťa odkaz 23 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.
30.
V § 11 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. b) a c) sa slová „s ozbrojenými silami iných štátov“ nahrádzajú slovami „so zahraničnými ozbrojenými silami“.
31.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
32.
V § 12 ods. 1 písm. e) sa nad slovom „napadnutiu“ umiestňuje odkaz 24a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) Čl. 5 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 301/2004 Z. z.).
Čl. 42 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom znení.“.
33.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo plnenia úloh medzinárodného vojenského veliteľstva,5b)
g)
ďalšej spolupráce ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom.“.
34.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „medzinárodnej vojenskej organizácie spoločne s ozbrojenými silami iných štátov“ nahrádzajú slovami „medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom spoločne so zahraničnými ozbrojenými silami“.
35.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa za slovom „jednotiek“ čiarka nahrádza slovom „alebo“.
36.
V § 12 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
systém velenia vyslaným ozbrojeným silám mimo územia Slovenskej republiky“.
37.
V § 12 ods. 4 písmená e) a f) znejú:
„e)
určenie vojenskej výzbroje, vojenskej techniky a vojenského materiálu vo vlastníctve Slovenskej republiky,
f)
termín odchodu a návratu vyslaných ozbrojených síl.“.
38.
V § 13 ods. 1 sa nad slovom „rozkazu“ vypúšťa odkaz 26.
39.
V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zaručovania obrany Slovenskej republiky pred napadnutím cudzou mocou a plnenia úloh zachovania jej bezpečnosti podľa § 4 ods. 4 písm. a) až c).“.
40.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Príloha č. 6 časť A písm. a), k), l) a q) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z.“.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 sa vypúšťa.
42.
V § 13 ods. 4 sa slová „a ďalšími jej medzinárodnými záväzkami“ nahrádzajú slovami „pravidlami medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom, alebo medzinárodným právom“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.“.
44.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:
„30) § 25 Trestného zákona.
31) § 24 Trestného zákona.“.
Čl. II
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 475/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 307/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 33 prvá veta znie: „Na zamestnanca, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu19ca) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo ďalšej spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom, sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 32 okrem poskytovania náhrad výdavkov pri pracovných cestách v zahraničí (§ 19 ods. 3 a 4).“.
Čl. III
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 377/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 77 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu alebo na účely ďalšej spolupráce so zahraničnými ozbrojenými silami v súlade s medzinárodným právom,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57) Čl. 86 písm. l) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky.
§ 11 a 12 zákona č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Osobná identifikačná karta
(1)
Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy po prijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy vydá personálny úrad osobnú identifikačnú kartu, ktorou preukazuje vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy príslušnosť k ozbrojeným silám.
(2)
Osobná identifikačná karta vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy obsahuje
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
vojenskú hodnosť,
c)
dátum narodenia,
d)
zobrazenie podoby tváre,
e)
evidenčné číslo karty,
f)
dobu trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy.
(3)
Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy povinný bezodkladne oznámiť personálnemu úradu.
(4)
Osobnú identifikačnú kartu je vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy povinný vrátiť personálnemu úradu pri skončení dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa § 12.“.
2.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny
(1)
Vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy patrí náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (ďalej len „náhrada na návštevu rodiny“).
(2)
Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú osoby, ktoré žijú na území Slovenskej republiky, a to
a)
manželka (manžel) vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
deti alebo deti zverené vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak sa tieto deti považujú za nezaopatrené deti podľa osobitného predpisu,26a) alebo
c)
rodič, fyzická osoba, ktorej bol do dovŕšenia plnoletosti vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo zariadenie, v ktorom je vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy poskytovaná starostlivosť podľa osobitného predpisu,26b) ak niet osoby podľa písmena a) alebo b).
(3)
Náhrada na návštevu rodiny patrí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za cestu do dohodnutého miesta k rodine a späť jedenkrát za každé štyri výcvikové týždne.
(4)
Náhrada na návštevu rodiny patrí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za jednu vykonanú cestu podľa odseku 3 v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy na dráhe alebo cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej dopravy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
„26a) § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
26b) § 46 ods. 1 písm. b) druhý bod zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.