470/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 01.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

470
ZÁKON
z 27. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z. a zákona č. 397/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Čl. 8 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 8
Princíp stability
Služobný úrad vytvára pre štátnych zamestnancov stabilné prostredie pre vykonávanie štátnej služby. Štátny zamestnanec je chránený pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru z iných ako zákonom ustanovených dôvodov. Princíp stability sa uplatňuje najmä prostredníctvom stálej štátnej služby, odvolania z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca len z dôvodov ustanovených zákonom a prostredníctvom inštitútu nadbytočného štátneho zamestnanca. K jednostrannej zmene štátnozamestnaneckého pomeru môže dôjsť len v prípadoch ustanovených zákonom.“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ustanovuje tento zákon.“.
3.
V § 1 sa odsek 8 dopĺňa písmenami m) a n), ktoré znejú:
„m)
člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a
n)
člena rady Úradu pre verejné obstarávanie menovaného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).“.
4.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
5.
V § 6 ods. 3 sa za slovo „zamestnanec“ vkladá čiarka a slová „podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „ktorému patrí funkčný plat podľa § 126 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Napríklad § 14 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z.“.
6.
V § 7 ods. 4 sa slová „§ 34, § 35, § 38 až 45, § 71 až 81, § 82 ods. 1 písm. b) až k) a ods. 2 a 4, § 83, § 84, § 87 až 96, § 117 až 121 a § 161 až 165“ nahrádzajú slovami „§ 35, § 38 až 44, § 52, § 71 až 81, § 82 ods. 1 písm. b) až l) a ods. 3 až 5, § 83, § 84, § 87 až 96, § 102, § 103, § 117 až 121 a § 161 až 165, ak tento zákon neustanovuje inak“.
7.
V § 7 ods. 6 sa slová „§ 6 ods. 3, § 38 až 45, § 49, § 51, § 53, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 102, § 103, § 112 ods. 2 až 9, § 117 až 123, § 163, a § 165“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3, § 38 až 44, § 51 až 53, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 až 3 a 5, § 85, § 87 až 96, § 102, § 103, § 112 ods. 2 až 9, § 117 až 123, § 163, § 164 ods. 3 až 9 a § 165, ak tento zákon neustanovuje inak“.
8.
V § 7 ods. 7 a 10 sa slová „§ 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 117 až 123, § 163 a § 165, ak osobitný predpis neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „§ 38 až 44, § 51, § 52, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 až 3 a 5, § 85, § 87 až 96, § 102, § 103, § 117 až 123, § 163, § 164 ods. 3 až 9 a § 165, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa slová „§ 44 zákona“ a slová „§ 52 ods. 2 zákona“ nahrádzajú slovom „zákon“.
10.
V § 7 ods. 8 sa slovo „základe“ nahrádza slovami „účely dočasného“ a slová „§ 38 až 45“ sa nahrádzajú slovami „§ 38 až 44, § 52“.
11.
V § 7 ods. 9 sa slová „§ 39 až 45, § 122, § 123“ nahrádzajú slovami „§ 39 až 44, § 122, § 123, § 163, § 164 ods. 3 až 9“.
12.
V § 7 ods. 11 sa slová „§ 38 až 45, § 49, § 51, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 a 4, § 85, § 87 až 96, § 116 ods. 3 tretej vety, § 117 až 123, § 126 ods. 4, § 150, § 163, § 165 a § 167 ods. 3 štvrtej vety“ nahrádzajú slovami „§ 38 až 44, § 51, § 52, § 55 až 69, § 71 ods. 1, § 72 až 81, § 82 ods. 1 až 3 a 5, § 85, § 87 až 96, § 102, § 103, § 116 ods. 3 tretej vety, § 117 až 123, § 126 ods. 4, § 150, § 163, § 164 ods. 3 až 9, § 165 a § 167 ods. 3 štvrtej vety, ak tento zákon neustanovuje inak“.
13.
V § 9 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
14.
V § 9 písmeno b) znie:
„b)
od skončenia jeho prípravy na povolanie podľa osobitného predpisu9) neuplynuli viac ako dva roky.“.
16.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny zamestnanec môže vykonávať štátnu službu na tom istom štátnozamestnaneckom mieste najviac v dvoch odboroch štátnej služby.“.
17.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Predseda rady môže písomne poveriť iného člena rady ako svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení.“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo o porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca,“.
19.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo „služby“ vkladajú slová „alebo porušenie Etického kódexu štátneho zamestnanca“.
20.
V § 14 ods. 1 písm. i) sa slová „štátneho zamestnanca“ nahrádzajú slovami „danú štátnemu zamestnancovi“.
21.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Služobný úrad poskytuje rade pri výkone jej pôsobnosti požadovanú súčinnosť.“.
22.
V § 14 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odborné a organizačné úlohy spojené s činnosťou rady plní Kancelária Rady pre štátnu službu, ktorá je súčasťou organizačnej štruktúry úradu vlády. Kancelária Rady pre štátnu službu je v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu rady.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
23.
V § 14 odsek 7 znie:
„(7)
Technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činnosti rady zabezpečuje úrad vlády. Vedúci úradu vlády môže písomne poveriť predsedu rady výkonom svojich oprávnení podľa § 17 ods. 2 vo vzťahu k členom rady v rozsahu určenom v poverení.“.
24.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Etický kódex štátneho zamestnanca
(1)
Etický kódex štátneho zamestnanca upravuje zásady etického správania štátneho zamestnanca v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a postup štátneho zamestnanca, služobného úradu a rady pri ich dodržiavaní a uplatňovaní. Etický kódex štátneho zamestnanca vydáva úrad vlády vykonávacím právnym predpisom.
(2)
Generálny tajomník služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“) môže vymenovať štátneho zamestnanca s jeho súhlasom za poradcu pre etické správanie v štátnej službe. Úlohou poradcu pre etické správanie v štátnej službe je najmä nezávislé a nestranné posudzovanie súladu konania, vystupovania a postupu štátneho zamestnanca a postupu služobného úradu s Etickým kódexom štátneho zamestnanca na základe podnetu štátneho zamestnanca alebo služobného úradu, navrhovanie opatrení na rozvoj etiky v služobnom úrade a opatrení na prevenciu porušovania Etického kódexu štátneho zamestnanca.“.
25.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem Národného bezpečnostného úradu,“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťajú citácie „§ 5 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ a „§ 4 ods. 2 zákona č. 333/2011 Z. z.“.
27.
V § 15 ods. 7 sa za slová „odsek 8“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis12a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 5 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
28.
V § 16 ods. 3 sa slová „odsek 4 neustanovuje“ nahrádzajú slovami „odseky 4 a 5 neustanovujú“ a na konci sa pripája táto veta: „Na kontrolu vykonávanú nadriadeným služobným úradom sa použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
29.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na základe výsledku kontroly môže úrad vlády v zápisnici o prerokovaní protokolu určiť opatrenia potrebné na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a uložiť kontrolovanému služobnému úradu povinnosť informovať úrad vlády v určenej lehote o ich splnení.“.
30.
Nadpis nad § 17 znie „G e n e r á l n y t a j o m n í k “.
31.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „služobného úradu (ďalej len „generálny tajomník“)“.
32.
V § 17 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Generálny tajomník písomne poverí vedúceho zamestnanca v služobnom úrade ako svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v rozsahu určenom v poverení, ak osobitný predpis14a) neustanovuje inak.
(4)
Generálny tajomník môže písomne poveriť vedúceho zamestnanca v služobnom úrade výkonom svojich oprávnení podľa odseku 2 prvej vety v rozsahu určenom v poverení.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 9 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
§ 39 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
V § 17 odsek 5 znie:
„(5)
Funkciu generálneho tajomníka vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov
a)
k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, plní minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
b)
ku generálnemu tajomníkovi v služobnom úrade podľa § 15 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) plní generálny tajomník nadriadeného služobného úradu, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak,
c)
k veľvyslancovi plní generálny tajomník v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,
d)
k odborníkovi ústavného činiteľa plní ten, pre koho odborník ústavného činiteľa plní úlohy; k odborníkovi ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, plní funkciu generálneho tajomníka vedúci kancelárie najvyššieho súdu,
e)
k členovi rady a riaditeľovi kancelárie bezpečnostnej rady plní vedúci úradu vlády.“.
34.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 38 ods. 4“ a na konci sa pripája táto veta: „Na preukázanie bezúhonnosti podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 38 ods. 4 až 6.“.
35.
V § 18 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
36.
V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „zákona je“ vkladá slovo „priamy“.
37.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „organizovať,“.
38.
V § 20 ods. 1 písm. b) sa slovo „riadiť“ nahrádza slovami „organizovať, riadiť“.
39.
V § 20 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Organizovať, riadiť a kontrolovať vykonávanie štátnej služby podriadených štátnych zamestnancov môže aj štátny zamestnanec na vyššom stupni riadenia, ak jeho postavenie nadriadeného štátneho zamestnanca vyplýva z organizačnej štruktúry služobného úradu.
(3)
Vedúci zamestnanec môže riadiť aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme;18) ustanovenia odseku 1 sa použijú primerane.
(4)
Odborník ústavného činiteľa môže byť vedúcim zamestnancom vo vzťahu k iným odborníkom ústavného činiteľa.
(5)
Vedúci zamestnanec, ktorý je na čele zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“), zabezpečuje jednotný výkon štátnej služby v prijímajúcom štáte.
(6)
V služobnom úrade, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, je vedúci zamestnanec na účely tohto zákona nadriadený štátny zamestnanec, ktorý má k podriadenému štátnemu zamestnancovi oprávnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2. Vedúci zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej postavenie nadriadeného upravuje osobitný predpis,19) a ktorá má k podriadenému štátnemu zamestnancovi oprávnenia podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(7)
Funkciu vedúceho zamestnanca k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii a k riaditeľovi kancelárie bezpečnostnej rady v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, plní minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy. Minister alebo vedúci ostatného ústredného orgánu štátnej správy plní úlohu vedúceho zamestnanca aj k štátnemu zamestnancovi, ktorého priamo riadi podľa organizačnej štruktúry služobného úradu.“.
40.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa za citáciu „zákon č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov,“ vkladá citácia „zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
41.
V § 20 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo iný odborník ústavného činiteľa podľa odseku 4.“.
42.
V § 21 písm. a) sa za slovo „postup“ vkladajú slová „služobných úradov“.
43.
V § 21 sa vypúšťajú písmená b) a h).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až g).
44.
Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Služobný úrad poskytuje úradu vlády pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona požadovanú súčinnosť.
(3)
Na základe žiadosti úradu vlády poskytuje služobný úrad úradu vlády údaje o štátnom zamestnancovi potrebné na štatistické a analytické účely v súvislosti s tvorbou a uskutočňovaním štátnej politiky v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Povinnosť služobného úradu podľa prvej vety sa vzťahuje na údaje o
a)
občianstve, veku a pohlaví,
b)
funkcii a o tom, či ide o vedúceho štátneho zamestnanca,
c)
kvalifikačných predpokladoch a ovládaní cudzieho jazyka,
d)
druhu štátnej služby a dni vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
e)
platových náležitostiach,
f)
vzdelávaní, služobnom hodnotení a iných skutočnostiach potrebných na dosiahnutie účelu podľa prvej vety.“.
45.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest
(1)
Systemizácia štátnozamestnaneckých miest je usporiadanie štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry služobných úradov. Služobný úrad je povinný viesť systemizáciu štátnozamestnaneckých miest. Počet štátnozamestnaneckých miest v služobných úradoch určuje príslušný správca rozpočtovej kapitoly v rámci limitu počtu zamestnancov schváleného na príslušný rozpočtový rok. Služobný úrad je povinný oznámiť úradu vlády dvakrát ročne počet štátnozamestnaneckých miest, usporiadanie štátnozamestnaneckých miest podľa organizačnej štruktúry a schému organizačnej štruktúry.
(2)
Správca rozpočtovej kapitoly určí v systemizácii štátnozamestnaneckých miest podľa prevádzkových možností počet štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov; to sa nevzťahuje na správcu rozpočtovej kapitoly, ktorý má menej ako 150 štátnozamestnaneckých miest, a na správcu rozpočtovej kapitoly, ktorým je kancelária národnej rady a najvyšší kontrolný úrad.
(3)
Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa možno určiť voľné štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, na ktorom sa nevyžaduje predchádzajúca prax. Ako štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa nemožno určiť štátnozamestnanecké miesto na zastupiteľskom úrade.
(4)
Úrad vlády ustanoví vykonávacím právnym predpisom podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest, o štátnozamestnaneckom mieste vhodnom pre absolventa, o minimálnom počte štátnozamestnaneckých miest v organizačných útvaroch ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a o oznamovacej povinnosti služobného úradu podľa odseku 1.“.
47.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Organizačná zmena
(1)
Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje
a)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta bez vytvorenia nového štátnozamestnaneckého miesta,
b)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta s inou najnáročnejšou činnosťou, bližšie určenou najnáročnejšou činnosťou, ďalšou činnosťou alebo bližšie určenou ďalšou činnosťou,
c)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby alebo
d)
zrušenie štátnozamestnaneckého miesta a vytvorenie nového štátnozamestnaneckého miesta v inom služobnom úrade na základe zániku služobného úradu alebo na základe prevodu časti služobného úradu.
(2)
Organizačnú zmenu podľa odseku 1, ku ktorej dochádza v dôsledku zmeny organizačnej štruktúry služobného úradu, vykoná služobný úrad tak, aby jej účinnosť nastala najskôr dva mesiace od nadobudnutia jej platnosti. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na organizačnú zmenu vykonanú na základe zmeny osobitného predpisu.“.
48.
V § 26 odsek 2 znie:
„(2)
Služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, neposkytuje údaje do registra výberových konaní. Služobný úrad, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí, neposkytuje údaje týkajúce sa zastupiteľských úradov do registra výberových konaní a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov. Služobný úrad, ktorým je kancelária najvyššieho súdu, Špecializovaný trestný súd, krajský súd alebo okresný súd, neposkytuje údaje do registra výberových konaní. Ustanovenia druhej a tretej vety sa nevzťahujú na údaje poskytované do registra výberových konaní na účel podľa § 38 ods. 5.“.
49.
V § 28 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „konania“ vkladá čiarka a slová „s priebehom hromadného výberového konania, preukazovaním bezúhonnosti“.
50.
V § 28 ods. 2 písm. e) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „štátneho zamestnanca alebo“.
51.
V § 28 ods. 2 písm. f) sa slovo „tohto“ nahrádza slovami „štátneho zamestnanca alebo“.
52.
V § 28 ods. 3 písm. e) a f) sa za slovo „absolventa“ vkladajú slová „úspešného v prvej časti hromadného výberového konania“.
53.
V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
54.
V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vhodným štátnozamestnaneckým miestom podľa odsekov 1 a 2 je aj štátnozamestnanecké miesto, na ktorého obsadenie je vyhlásené výberové konanie, do uskutočnenia výberového konania.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
55.
V § 32 ods. 2 prvá veta znie: „Služobný úrad doručuje štátnemu zamestnancovi písomnosti v sídle služobného úradu, v mieste výkonu štátnej služby alebo kdekoľvek bude štátny zamestnanec zastihnutý.“.
56.
V § 33 sa slovo „Ustanovenie“ nahrádza slovom „Ustanovenia“ a slovo „nevzťahuje“ sa nahrádza slovom „nevzťahujú“.
57.
V § 35 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza slovom „a“.
58.
V § 35 sa vypúšťa písmeno c).
59.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Dočasná štátna služba je štátna služba na určitú dobu. Súčasťou dočasnej štátnej služby je skúšobná doba, ak § 52 ods. 2 neustanovuje inak.“.
60.
V § 36 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Do dočasnej štátnej služby je možné aj bez výberového konania prijať
a)
občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý
1.
je na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke alebo na dovolenke, ktorá nadväzuje na materskú dovolenku alebo na rodičovskú dovolenku,
2.
čerpá služobné voľno,
3.
je dočasne preložený,
4.
u ktorého došlo k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. r),
5.
je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny,
6.
je uznaný za dočasne práceneschopného,
7.
vykonáva mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu,
8.
je uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
9.
je zaradený mimo činnej štátnej služby alebo
10.
bol vzatý do väzby,
b)
odborníka ústavného činiteľa,
c)
štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 8 alebo
d)
občana, ktorý úspešne absolvoval štipendijný program na posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe.
(4)
Do dočasnej štátnej služby je možné prijať len na základe výberového konania občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby na
a)
voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby,
b)
voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby, alebo
c)
zastupovanie vedúceho zamestnanca z dôvodu podľa odseku 3 písm. a).“.
61.
V § 36 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
62.
V § 37 písm. e) sa slová „a ods. 4 písm. a) alebo ods. 5 písm. a)“ nahrádzajú slovami „alebo ods. 4 písm. c)“.
63.
V § 38 ods. 2 písm. b) sa za slovo „jazyk“ vkladajú slová „na požadovanej úrovni“.
64.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa na konci pripája čiarka a táto citácia: „§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 38 ods. 4 sa slovo „vznikom“ nahrádza slovom „založením“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 6 neustanovuje inak.“.
66.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
Občan, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky a uchádza sa o prijatie do štátnej služby, na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 poskytne služobnému úradu v žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) alebo v žiadosti o prijatie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa prvej vety potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov služobný úrad zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru prostredníctvom centrálneho informačného systému v elektronickej podobe generálnej prokuratúre; služobný úrad, ktorým je generálna prokuratúra alebo krajská prokuratúra, zašle pred založením štátnozamestnaneckého pomeru údaje podľa prvej vety potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v elektronickej podobe registru trestov prostredníctvom informačného systému generálnej prokuratúry.“.
67.
V § 38 ods. 6 sa slová „Ak požiada o prijatie do štátnej služby občan, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, za výpis z registra trestov sa považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom krajiny, ktorej je tento občan štátnym príslušníkom“ nahrádzajú slovami „Občan, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a uchádza sa o prijatie do štátnej služby, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov vydaným príslušným orgánom krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom“.
68.
V § 38 ods. 6 sa slová „úradne overeným“ nahrádzajú slovom „osvedčeným“, slovo „slovenského“ sa nahrádza slovom „štátneho“ a slová „úradne overený“ sa nahrádzajú slovom „osvedčený“.
69.
V § 38 ods. 7 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „aj“.
70.
V § 38 ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak nebolo odsúdenie zahladené, a ak ide o zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe aj vtedy, ak bolo odsúdenie zahladené alebo“.
71.
V § 38 ods. 9 sa slovo „vznikom“ nahrádza slovom „založením“.
72.
V § 38 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 11 písm. a) a c) sa preukazuje kópiou dokladu o získaní požadovaného vzdelania. Úplné stredné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou dokladu o jeho získaní spolu s kópiou jeho osvedčeného prekladu do štátneho jazyka. Vysokoškolské vzdelanie získané v cudzine sa preukazuje kópiou dokladu o jeho získaní spolu s kópiou dodatku k vysokoškolskému diplomu26a) a s kópiou ich osvedčeného prekladu do štátneho jazyka. Kópia osvedčeného prekladu dokladov v českom jazyku sa nevyžaduje. Vzdelanie získané v cudzine je možné preukázať aj predložením kópie dokladu o jeho získaní spolu s kópiou rozhodnutia podľa osobitného predpisu.26b) V odôvodnených prípadoch môže služobný úrad vyžadovať predloženie kópie rozhodnutia podľa osobitného predpisu.26b) Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 11 písm. a) a c) sa preukazuje pred založením štátnozamestnaneckého pomeru, ak odsek 15 neustanovuje inak.
(15)
Ak sa obsadzuje štátnozamestnanecké miesto na základe výberového konania alebo hromadného výberového konania, preukazuje sa splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 11 písm. a) a c) najneskôr ku dňu prihlásenia sa do výberového konania, prvej časti hromadného výberového konania alebo druhej časti hromadného výberového konania. Ak služobný úrad vyžaduje predloženie kópie rozhodnutia podľa odseku 14 šiestej vety, preukazuje sa splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odseku 11 písm. a) a c) najneskôr pred založením štátnozamestnaneckého pomeru.“.
Doterajšie odseky 14 a 15 sa označujú ako odseky 16 a 17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
26a) § 33 ods. 3 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
26b) § 33 až 39 a 60 zákona č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.“.
73.
V § 38 ods. 16 sa za slovo „predpisu“ vkladajú slová „a ďalšie požiadavky ustanovené osobitným predpisom26c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:
26c) § 10 a 26 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
74.
§ 39 znie:
㤠39
(1)
Služobný úrad obsadzuje
a)
štátnozamestnanecké miesto na základe výberového konania, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, a to
1.
štátnym zamestnancom alebo
2.
občanom, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
b)
štátnozamestnanecké miesto vhodné pre absolventa na základe druhej časti hromadného výberového konania, ak § 44 ods. 14 neustanovuje inak, a to občanom, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby.
(2)
Štátnozamestnanecké miesto, na ktorom skončil štátnozamestnanecký pomer v skúšobnej dobe štátny zamestnanec prijatý na základe výberového konania, môže služobný úrad obsadiť bez výberového konania aj štátnym zamestnancom, ktorý bol úspešný v tom istom výberovom konaní, alebo iným občanom, ktorý bol úspešný v tom istom výberovom konaní; ustanovenia § 41 ods. 23 a 26 sa použijú primerane.“.
75.
V § 40 ods. 1 sa za slovo „obsadenie“ vkladajú slová „voľného alebo dočasne uvoľneného“.
76.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Služobný úrad môže vyhlásiť výberové konanie aj na obsadené štátnozamestnanecké miesto, ak je zrejmé, že toto štátnozamestnanecké miesto sa dočasne uvoľní alebo sa stane voľným štátnozamestnaneckým miestom.“.
77.
V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby podľa § 36 ods. 3 písm. a) bez výberového konania sa nemôže prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
78.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe obsadzuje služobný úrad na základe vnútorného výberového konania. Ak nebolo štátnozamestnanecké miesto obsadené podľa prvej vety, môže ho služobný úrad obsadzovať aj na základe vonkajšieho výberového konania. Štátnozamestnanecké miesto v dočasnej štátnej službe a štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca môže služobný úrad obsadzovať na základe vnútorného výberového konania alebo vonkajšieho výberového konania.“.
79.
V § 40 ods. 7 sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g)“ a slová „a h)“ sa nahrádzajú slovami „až i)“ a na konci sa pripája táto veta: „Forma overenia podľa § 41 ods. 11 písm. g) môže pozostávať z písomnej časti alebo ústnej časti.“.
80.
V § 40 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Generálny tajomník nie je povinný zriaďovať výberovú komisiu, ak je výberové konanie neúspešné z dôvodu podľa § 41 ods. 25 písm. c) alebo písm. d), alebo ak bolo výberové konanie zrušené.“.
81.
V § 40 ods. 12 sa za slovo „požadované“ vkladajú slová „odborné vedomosti,“.
82.
V § 41 ods. 8 sa vypúšťa slovo „znakového“.
83.
V § 41 ods. 11 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „uchádzačom, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky; test zo štátneho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, úspešne absolvoval maturitnú skúšku alebo štátnu skúšku zo štátneho jazyka a ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predložil služobnému úradu kópiu dokladu o jej úspešnom absolvovaní“.
84.
V § 41 ods. 11 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „test z cudzieho jazyka sa nevyžaduje, ak uchádzač ku dňu prihlásenia sa do výberového konania predložil služobnému úradu kópiu dokladu o ovládaní cudzieho jazyka na požadovanej úrovni a od získania tohto dokladu neuplynuli viac ako dva roky,“.
85.
V § 41 ods. 11 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
písomným testom na overenie úrovne ovládania práce s informačnými technológiami pomocou informačných a komunikačných technológií, ak požiadavkou na vykonávanie štátnej služby je ovládanie práce s informačnými technológiami podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).
86.
V § 41 ods. 11 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak požiadavkou na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, prípadovú štúdiu možno realizovať aj v cudzom jazyku,“.
87.
V § 41 ods. 14 a 15 sa za slová „štátneho jazyka,“ vkladajú slová „ak sa podľa odseku 11 písm. c) vyžaduje,“.
88.
V § 41 ods. 16 sa na konci pripája táto veta: „Test z cudzieho jazyka možno nahradiť prípadovou štúdiou realizovanou v cudzom jazyku.“.
89.
V § 41 odsek 17 znie:
„(17)
Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri overovaní všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností a pri hodnotení výsledkov výberového konania môže služobný úrad spolupracovať s odborníkmi alebo inštitúciami pôsobiacimi v oblasti personalistiky, psychológie, pedagogiky, lingvistiky alebo iného vedného odboru.“.
90.
V § 41 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18)
Služobný úrad môže požiadať úrad vlády o overenie alebo posúdenie schopností a osobnostných vlastností uchádzača formou podľa odseku 11 písm. f) alebo písm. i). Na účel podľa prvej vety poskytne služobný úrad úradu vlády meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, kontaktné údaje a iné osobné údaje uchádzača nevyhnutné na dosiahnutie účelu podľa prvej vety.“.
Doterajšie odseky 18 až 25 sa označujú ako odseky 19 až 26.
91.
V § 41 ods. 19 sa vypúšťajú slová „len z písomnej časti alebo“ a slovo „príslušnej“ sa nahrádza slovom „ústnej“.
92.
V § 41 ods. 20 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok overenia uchádzača formou podľa odseku 11 písm. c), d), f) a i) sa v súčte bodového hodnotenia nezohľadňuje.“.
93.
V § 41 odsek 22 znie:
„(22)
O výberovom konaní sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia výberovej komisie. O výberovom konaní, ktoré bolo neúspešné z dôvodu podľa odseku 25 písm. c) alebo písm. d), sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje určený štátny zamestnanec služobného úradu. O výberovom konaní, ktoré bolo neúspešné z dôvodu podľa odseku 25 písm. e), sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje predseda výberovej komisie. O výberovom konaní, ktoré bolo zrušené, sa vyhotovuje záznam, ktorý podpisuje určený štátny zamestnanec služobného úradu alebo predseda výberovej komisie.“.
94.
V § 41 ods. 24 prvej vete sa slovo „skončenia“ nahrádza slovami „uskutočnenia alebo od jeho neuskutočnenia z dôvodov podľa odseku 25 písm. c) až e)“ a v druhej vete sa slovo „skončenia“ nahrádza slovom „uskutočnenia“.
95.
V § 41 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:
„(26)
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto ponúkne služobný úrad ďalšiemu úspešnému uchádzačovi v poradí, ak je zrejmé, že nedôjde k jeho obsadeniu vybraným úspešným uchádzačom.“.
Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.
96.
V § 41 odsek 27 znie:
„(27)
Služobný úrad vráti uchádzačovi, okrem uchádzača, ktorý bol prijatý na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, originály dokladov alebo ich osvedčené kópie, ktoré predložil v listinnej podobe.“.
97.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
Služobný úrad zruší vyhlásené výberové konanie, ak do jeho uskutočnenia
a)
došlo k zrušeniu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta,
b)
odpadol dôvod na zastupovanie štátneho zamestnanca na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste alebo
c)
bol na obsadzované štátnozamestnanecké miesto preložený štátny zamestnanec z dôvodu splnenia ponukovej povinnosti vhodného štátnozamestnaneckého miesta.“.
98.
V § 42 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Služobný úrad môže zrušiť vyhlásené výberové konanie do troch pracovných dní od jeho vyhlásenia, ak obsah vyhlásenia výberového konania nezodpovedá opisu obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
99.
V § 42 ods. 3 sa slovo „skončení“ nahrádza slovom „uskutočnení“.
100.
V § 42 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
101.
V § 43 ods. 3 písm. b) sa slová „písomnosti, ktorá má charakter elektronického formulára“ nahrádzajú slovami „doručovanej písomnosti“.
102.
Nadpis nad § 44 sa umiestňuje pod § 44.
103.
V § 44 odsek 2 znie:
„(2)
Na prvú časť hromadného výberového konania sa primerane použijú ustanovenia § 40 ods. 7, 8, 10, 12 a 13, § 41 ods. 1 až 10, ods. 11 písm. a) až d), ods. 17, 22 a ods. 25 písm. a), c) až e) a § 43. Na druhú časť hromadného výberového konania sa primerane použijú ustanovenia § 40 ods. 6 až 13, § 41 ods. 1 až 10, ods. 11 písm. a), d) a h), ods. 17, 19 až 23, 25 a 26, § 42 ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 a § 43.“.
104.
V § 44 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa podľa § 41 ods. 11 písm. c) vyžaduje.“.
105.
V § 44 ods. 4 sa vypúšťa slovo „absolventa“.
106.
V § 44 odsek 5 znie:
„(5)
Uchádzač je úspešný v prvej časti hromadného výberového konania, ak vyhovel podmienkam písomnej časti. Úrad vlády vyhlási výsledok prvej časti hromadného výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli do desiatich dní od jej uskutočnenia alebo od jej neuskutočnenia z dôvodov podľa § 41 ods. 25 písm. c) až e).“.
107.
V § 44 ods. 6 sa slovo „Absolventa“ nahrádza slovom „Uchádzača“ a na konci sa pripája táto veta: „Účasť v druhej časti hromadného výberového konania ani prijatie do štátnej služby nie sú dôvodom na vyradenie z registra úspešných absolventov.“.
108.
V § 44 odsek 7 znie:
„(7)
Úrad vlády vráti každému uchádzačovi originály dokladov alebo ich osvedčené kópie, ktoré predložil v prvej časti hromadného výberového konania v listinnej podobe.“.
109.
V § 44 ods. 9 sa slovo „Absolventovi“ nahrádza slovom „Uchádzačovi“.
110.
V § 44 ods. 10 sa slovo „absolvent“ nahrádza slovom „uchádzač“.
111.
V § 44 ods. 11 sa slovo „absolventa“ nahrádza slovom „uchádzača“.
112.
V § 44 ods. 12 prvej vete sa slovo „skončenia“ nahrádza slovami „uskutočnenia alebo od jej neuskutočnenia z dôvodov podľa § 41 ods. 25 písm. c) až e)“ a v druhej vete sa slovo „absolventovi“ nahrádza slovom „uchádzačovi“ a slovo „skončenia“ sa nahrádza slovom „uskutočnenia“.
113.
V § 44 odsek 13 znie:
„(13)
Služobný úrad vráti uchádzačovi, okrem uchádzača, ktorý bol prijatý na obsadzované štátnozamestnanecké miesto, originály dokladov alebo ich osvedčené kópie, ktoré predložil v druhej časti hromadného výberového konania v listinnej podobe.“.
114.
V § 44 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.
115.
V § 44 ods. 14 sa slová „miesto z absolventov“ nahrádzajú slovami „miesto z uchádzačov“.
116.
§ 45 sa vypúšťa.
117.
V § 47 ods. 1 sa za slová „§ 39“ vkladajú slová „ods. 1 písm. b) a § 40“.
118.
V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ods. 2,“.
119.
§ 49 sa vypúšťa.
120.
V § 50 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve.“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
121.
V § 50 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je výkonom funkcie veľvyslanca poverený štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, postupuje sa u neho podľa § 55 ods. 1 písm. p).“.
122.
V § 50 ods. 5 sa slová „odseku 1 alebo odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 4“.
123.
V § 51 ods. 2 písm. o) sa na konci pripájajú tieto slová: „ďalšiu činnosť, bližšie určenú najnáročnejšiu činnosť a bližšie určenú ďalšiu činnosť podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta,“.
124.
V § 51 ods. 2 sa vypúšťajú písmená p) a q).
Doterajšie písmeno r) sa označuje ako písmeno p).
125.
V § 51 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V služobnej zmluve možno osobitne dohodnúť pravidelné miesto výkonu štátnej služby, ktorým je obec, časť obce alebo inak určené miesto, na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich so služobnou cestou alebo so zahraničnou služobnou cestou.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
126.
V § 52 ods. 1 sa slová „odseky 2 a 3 neustanovujú“ nahrádzajú slovami „odsek 2 neustanovuje“.
127.
V § 52 odsek 2 znie:
„(2)
Skúšobná doba neplynie, ak vznik štátnozamestnaneckého pomeru nadväzuje na skončenie predchádzajúceho štátnozamestnaneckého pomeru, počas ktorého skúšobná doba uplynula.“.
128.
V § 52 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
129.
V § 53 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, ak ide o štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 7, ktorému nepatrí funkčný plat podľa § 126 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu6a)“.
130.
V § 53 ods. 4 sa za slovo „zmluvy“ vkladajú slová „alebo podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta, ak ide o štátneho zamestnanca podľa § 7 ods. 2 alebo ods. 7, ktorému nepatrí funkčný plat podľa § 126 ods. 4 alebo podľa osobitného predpisu6a)“.
131.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú na zaradenie štátneho zamestnanca a fyzickej osoby, ktorá je v štátnej službe podľa osobitného predpisu,22) a na zaradenie štátneho zamestnanca a iného zamestnanca.“.
132.
§ 55 znie:
㤠55
(1)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru je
a)
zmena funkcie,
b)
zmena odboru štátnej služby,
c)
zmena najnáročnejšej činnosti, ďalšej činnosti, bližšie určenej najnáročnejšej činnosti alebo bližšie určenej ďalšej činnosti,
d)
zmena druhu štátnej služby,
e)
zmena dôvodu zastupovania podľa § 36 ods. 3 písm. a) alebo ods. 4 písm. c),
f)
zmena služobného úradu,
g)
zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby,
h)
zmena dĺžky týždenného služobného času, ak bola dohodnutá,
i)
zaradenie štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby alebo predĺženie zaradenia štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby,
j)
preloženie na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
k)
poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca alebo poverenie zastupovaním vedúceho zamestnanca,
l)
odvolanie poverenia vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca alebo odvolanie poverenia zastupovaním vedúceho zamestnanca,
m)
odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca,
n)
prerušenie zaradenia štátneho zamestnanca mimo činnej štátnej služby podľa § 66 ods. 3,
o)
opätovné zaradenie štátneho zamestnanca do štátnej služby po skončení zaradenia mimo činnej štátnej služby,
p)
dočasné vyslanie na vykonávanie štátnej služby do cudziny (ďalej len „dočasné vyslanie“),
q)
skončenie dočasného vyslania,
r)
zmena na základe zvolenia alebo vymenovania do funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
s)
zmena na základe odvolania z funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), vzdania sa tejto funkcie alebo uplynutia doby vykonávania tejto funkcie,
t)
predĺženie trvania dočasnej štátnej služby odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby na tom istom štátnozamestnaneckom mieste s rovnakým opisom štátnozamestnaneckého miesta,
u)
predĺženie trvania štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý dovŕšil vek 65 rokov na dobu najviac troch po sebe nasledujúcich rokov; v rámci uvedenej doby je možné štátnozamestnanecký pomer predĺžiť aj opakovane,
v)
zaradenie štátneho zamestnanca po skončení dočasného vyslania,
w)
zmena obsahu služobnej zmluvy podľa § 57 ods. 4.
(2)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. h), k), t), u) alebo písm. w) sa vykoná dohodou medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o zmene štátnozamestnaneckého pomeru.
(3)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. a), b), c), f), j), p) alebo písm. r) sa vykoná dohodou medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom o zmene štátnozamestnaneckého pomeru preložením.
(4)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. d), e) alebo písm. g) sa vykoná dohodou medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(5)
Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. i), l), m), n), o), q), s) alebo písm. v) vykoná služobný úrad jednostranne písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru, ktoré doručí štátnemu zamestnancovi.
(6)
Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), e), g), h), j), k), t), u) alebo písm. w) môže vykonať služobný úrad aj jednostranne za podmienok podľa § 57 ods. 1 a 3 písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru alebo písomným oznámením o zmene štátnozamestnaneckého pomeru preložením, ktoré doručí štátnemu zamestnancovi.
(7)
Zmenou štátnozamestnaneckého pomeru na účely tohto zákona je aj preloženie štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe na základe dohody medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, pri ktorom nedochádza k zmene podľa odseku 1.
(8)
Zmena štátnozamestnaneckého pomeru sa realizuje formou písomného dodatku k služobnej zmluve.
(9)
Trvanie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe, ktorý dovŕšil vek 65 rokov počas vykonávania funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), možno po skončení vykonávania tejto funkcie predĺžiť podľa odseku 1 písm. u) najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec dovŕši vek 68 rokov.
(10)
Zmena názvu služobného úradu, zmena sídla služobného úradu, zmena organizačného útvaru a zmena názvu organizačného útvaru nie je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru. Zmenu podľa predchádzajúcej vety služobný úrad písomne oznámi štátnemu zamestnancovi; písomné oznámenie je dodatkom k služobnej zmluve.“.
133.
V § 56 ods. 1 sa za slová „trvale preložiť“ vkladajú slová „na vykonávanie štátnej služby“.
134.
V § 56 odsek 2 znie:
„(2)
Návrh dohody podľa odseku 1 vyhotoví služobný úrad, do ktorého má byť štátny zamestnanec preložený. Dohoda musí obsahovať najmä uvedenie funkcie, odboru štátnej služby a najnáročnejšej činnosti, ktorú bude štátny zamestnanec vykonávať po preložení. Prílohou dohody je opis štátnozamestnaneckého miesta, na ktorom bude štátny zamestnanec vykonávať štátnu službu po preložení.“.
135.
V § 56 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
136.
V § 56 ods. 5 sa slovo „Osobný“ nahrádza slovom „Služobný“.
137.
V § 57 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Štátneho zamestnanca je možné po prerokovaní so zástupcami zamestnancov dočasne preložiť bez jeho súhlasu na vykonávanie štátnej služby v tom istom služobnom úrade na určený čas najdlhšie na šesť mesiacov, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh spojených s vykonávaním pôsobnosti služobného úradu v oblasti ochrany základných práv a slobôd, s odvrátením mimoriadnej udalosti alebo so zmierňovaním jej bezprostredných následkov. Štátneho zamestnanca je možné opätovne bez jeho súhlasu dočasne preložiť najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia predchádzajúceho dočasného preloženia podľa prvej vety.
(2)
Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť s jeho súhlasom na dohodnutú dobu aj bez výberového konania, ak § 60 ods. 1 neustanovuje inak.“.
138.
V § 57 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj na voľné štátnozamestnanecké miesto.
(4)
Dočasné preloženie podľa odseku 2 možno dohodou skrátiť, predĺžiť alebo zmeniť na trvalé preloženie; pri preložení do iného služobného úradu sa primerane použijú ustanovenia § 56 ods. 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 8.
139.
V § 57 ods. 5 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
140.
V § 57 ods. 6 sa vypúšťa tretia veta.
141.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová „predchádzajúcim písomným“ a za slovo „služby“ sa vkladá slovo „aj“.
142.
§ 59 a 60 vrátane nadpisov znejú:
㤠59
Zmena druhu štátnej služby
(1)
Služobný úrad a štátny zamestnanec sa môžu dohodnúť na zmene dočasnej štátnej služby na stálu štátnu službu, ak ide o štátneho zamestnanca, ktorý je v dočasnej štátnej službe, do ktorej bol prijatý
a)
bez výberového konania a má byť prijatý na základe výberového konania do stálej štátnej služby alebo
b)
na základe výberového konania.
(2)
Na zmenu štátnozamestnaneckého pomeru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 56, 58 a 60.
§ 60
Preloženie na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca, poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a poverenie zastupovaním vedúceho zamestnanca
(1)
Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov alebo trvale preložiť na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca na základe výberového konania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.32) Vedúceho zamestnanca je možné preložiť podľa prvej vety aj bez výberového konania, ak ide o vykonávanie štátnej služby v tej istej funkcii alebo vo funkcii v nižšej platovej triede.
(2)
Štátneho zamestnanca je možné dočasne preložiť bez výberového konania na štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca do obsadenia tohto miesta.
(3)
Generálny tajomník môže štátneho zamestnanca s jeho súhlasom poveriť vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca, ak je miesto vedúceho zamestnanca voľné.
(4)
Generálny tajomník môže štátneho zamestnanca s jeho súhlasom poveriť zastupovaním vedúceho zamestnanca počas neprítomnosti vedúceho zamestnanca presahujúcej dva týždne.
(5)
Doba preloženia podľa odseku 2 a doba poverenia podľa odsekov 3 a 4 nesmie presiahnuť šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Poverenie podľa odsekov 3 a 4 možno odvolať.“.
143.
V § 61 ods. 3 písm. a) sa za slovo „výsledky“ vkladajú slová „alebo neuspokojivé výsledky“.
144.
V § 62 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „ak štátny zamestnanec nebol preložený na iné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,“.
145.
V § 63 ods. 1 prvej vete sa za slovo „službe“ vkladajú slová „alebo odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby“ a za slová „zamestnanca sa“ sa vkladajú slová „má skončiť alebo sa“.
146.
V § 70 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 51 ods. 2 písm. i) alebo ods. 3“.
147.
V § 75 ods. 1 písm. b) sa slová „zrušiť, zrušilo sa alebo zaniklo“ nahrádzajú slovami „zrušiť alebo sa zrušilo“ a vypúšťajú sa slová „ods. 1“.
148.
V § 75 ods. 1 písm. d) sa za slová „vedúceho zamestnanca“ vkladajú slová „sa má skončiť alebo sa“.
149.
V § 76 ods. 1 písm. b) sa za slová „ak bol“ vkladá slovo „štátnemu“.
150.
V § 76 ods. 1 písm. d) sa za slová „materskej dovolenke“ vkladajú slová „alebo na rodičovskej dovolenke“ a za slová „osamelý štátny zamestnanec“ sa vkladajú slová „alebo osamelá štátna zamestnankyňa“.
151.
V § 76 ods. 2 písm. b) sa za slová „materskej dovolenke“ vkladajú slová „alebo na rodičovskej dovolenke“.
152.
V § 78 ods. 3 prvá veta znie: „Služobný úrad nemôže okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer s tehotnou štátnou zamestnankyňou, so štátnou zamestnankyňou na materskej dovolenke alebo na rodičovskej dovolenke, so štátnym zamestnancom na rodičovskej dovolenke, s osamelou štátnou zamestnankyňou alebo s osamelým štátnym zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, alebo so štátnou zamestnankyňou alebo so štátnym zamestnancom, ak sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.“.
153.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
㤠82
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona
(1)
Štátnozamestnanecký pomer na základe zákona sa skončí z dôvodu
a)
uplynutia dočasnej štátnej služby,
b)
právoplatného rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
právoplatného schváleného zmieru v konaní o úmyselnom trestnom čine štátneho zamestnanca uvedeného v § 38 ods. 8,
d)
právoplatného uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania za úmyselný trestný čin štátneho zamestnanca uvedeného v § 38 ods. 8,
e)
právoplatného rozsudku, ktorým bol štátny zamestnanec odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
f)
právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
g)
právoplatného rozsudku, ktorým bol štátnemu zamestnancovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, uložený trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,
h)
neúspešného vykonania skúšky na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu alebo nevykonania tejto skúšky z dôvodu na strane štátneho zamestnanca v lehote určenej osobitným predpisom alebo v lehote určenej služobným úradom, ak štátny zamestnanec nebol trvale preložený na vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo sa nedohodol so služobným úradom inak,
i)
straty občianstva podľa § 2 alebo § 3, ktoré je predpokladom na výkon štátnej služby na jeho štátnozamestnaneckom mieste,
j)
právoplatného rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, alebo právoplatného rozhodnutia o nesplnení predpokladov na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, ak sa takéto osvedčenie na vykonávanie štátnej služby vyžaduje podľa osobitného predpisu a ak štátny zamestnanec nebol trvale preložený na vhodné štátnozamestnanecké miesto alebo sa nedohodol so služobným úradom inak,
k)
uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom štátny zamestnanec dovŕši vek 65 rokov; to neplatí ak dôjde k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u) alebo
l)
uplynutia kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k skončeniu vykonávania funkcie podľa § 48 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), počas vykonávania ktorej štátny zamestnanec v stálej štátnej službe dovŕšil vek 65 rokov; to neplatí, ak dôjde k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u) a ods. 9.
(2)
Štátnozamestnanecký pomer podľa odseku 1 sa skončí dňom vzniku dôvodu uvedeného v odseku 1, najskôr však dňom, keď sa služobný úrad o tomto dôvode dozvedel.
(3)
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe podľa § 36 ods. 4 písm. c) sa skončí aj dňom odvolania z funkcie vedúceho zamestnanca podľa § 61 alebo dňom skončenia vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe zákona podľa § 62.
(4)
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, riaditeľa kancelárie bezpečnostnej rady alebo štatutárneho orgánu vymenovaného do funkcie podľa osobitného predpisu, ktorý vykonáva štátnu službu v dočasnej štátnej službe, sa skončí dňom uvedeným v odvolaní z tejto funkcie, vzdaním sa tejto funkcie podľa osobitného predpisu,36a) alebo dňom uplynutia doby vykonávania tejto funkcie. Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii vymenovaného podľa tohto zákona, ktorý vykonáva štátnu službu v dočasnej štátnej službe, sa skončí aj vzdaním sa funkcie.
(5)
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca podľa odseku 1 písm. k) alebo písm. l), u ktorého dôjde k zmene štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 55 ods. 1 písm. u), sa skončí uplynutím dohodnutej doby predĺženia štátnozamestnaneckého pomeru.
(6)
Štátnozamestnanecký pomer justičného čakateľa sa skončí na základe zákona aj podľa osobitného predpisu.36b)
(7)
Písomné oznámenie o skončení štátnozamestnaneckého pomeru na základe zákona obsahuje údaj o dni a dôvode skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Písomné oznámenie vydá generálny tajomník.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a a 36b znejú:
36a) Napríklad § 5 ods. 8 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z., § 82 ods. 9 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36b) § 149n zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 397/2019 Z. z.“.
154.
V § 83 odsek 9 znie:
„(9)
Ak štátnozamestnanecký pomer opätovne vznikne v tom istom služobnom úrade pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, štátny zamestnanec je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Štátny zamestnanec je povinný vrátiť odstupné do 15 dní od opätovného vzniku štátnozamestnaneckého pomeru, ak sa písomne nedohodne so služobným úradom inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného vzniku štátnozamestnaneckého pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Ustanovenia prvej až tretej vety sa použijú primerane pri vzniku pracovného pomeru k zamestnávateľovi, ktorý ako služobný úrad poskytol štátnemu zamestnancovi odstupné.“.
155.
V § 83 sa vypúšťajú odseky 10 a 11.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 10.
156.
V § 86 odsek 3 znie:
„(3)
Služobný úrad pri preložení štátneho zamestnanca do iného služobného úradu vydá potvrdenie o štátnej službe, ktoré obsahuje údaje
a)
podľa odseku 2 písm. a), b) a e),
b)
o nevyčerpanej dovolenke,
c)
o služobnom voľne poskytnutom na vyšetrenie, ošetrenie alebo sprevádzanie,37a)
d)
o poskytnutom príplatku k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca,
e)
o záväzku štátneho zamestnanca zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere podľa dohody o kompetenčnom vzdelávaní alebo podľa dohody o zvyšovaní kvalifikácie a
f)
o iných skutočnostiach podstatných pre posúdenie práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru.“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 37a znie:
37a) § 141 ods. 2 písm. a) prvý bod a písm. c) Zákonníka práce.“.
157.
V § 89 odsek 5 znie:
„(5)
Členom prešetrovacej komisie nemôže byť štátny zamestnanec, o ktorého nezaujatosti možno mať pochybnosti.“.
158.
V § 100 sa vypúšťa odsek 1. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
159.
V § 103 odsek 1 znie:
„(1)
Štátnemu zamestnancovi patrí služobné voľno v rozsahu troch mesiacov za každých päť rokov nepretržitého trvania štátnozamestnaneckého pomeru v príslušnom služobnom úrade. Za čas služobného voľna nepatrí štátnemu zamestnancovi funkčný plat. Služobné voľno podľa prvej vety nemožno poskytnúť po dobu dočasného vyslania.“.
160.
V § 103 ods. 3 sa slová „Štátny zamestnanec požiada o služobné voľno podľa odseku 1 najmenej dva mesiace pred začatím jeho čerpania“ nahrádzajú slovami „Štátny zamestnanec môže požiadať o čerpanie služobného voľna podľa odseku 1 v rozsahu najmenej dva mesiace a najmenej jeden mesiac pred začatím jeho čerpania“.
161.
V § 103 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť aj skorší začiatok pokračovania vo výkone štátnej služby.“.
162.
V § 103 ods. 5 sa slovo „desiatich“ nahrádza slovom „piatich“.
163.
V § 110 ods. 1 písm. h) sa za slovo „veciach“ vkladá slovo „vykonávania“.
164.
V § 111 ods. 1 písm. e) sa za slovo „riadne“ vkladá čiarka a slová „svedomite, čestne“.
165.
V § 111 ods. 1 písm. g) a i) sa vypúšťa slovo „nadriadeného“.
166.
V § 111 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem samoštúdia,“.
167.
V § 111 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
slušne sa správať voči ostatným štátnym zamestnancom a iným zamestnancom,“.
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).
168.
V § 111 ods. 2 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
rozhodnutie podľa osobitného predpisu,39a)“.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená k) až m).
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
39a) Čl. 4 ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.“.
169.
V § 113 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i), j) sa označujú ako písmená h), i).
170.
V § 113 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Vedúcemu zamestnancovi, ktorý absolvoval vhodné manažérske vzdelávanie najviac tri roky pred začatím vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca, môže služobný úrad odpustiť povinnosť podľa odseku 1 písm. h).“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
171.
V § 114 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Štátny zamestnanec, ktorý štyrikrát po sebe nahradil majetkové priznanie čestným vyhlásením, je povinný podať majetkové priznanie podľa prvej vety aj v prípade, ak sa jeho majetkové pomery nezmenili.“.
172.
V § 116 ods. 3 sa slová „na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy je príslušný predseda vlády“ nahrádzajú slovami „na vybavenie sťažnosti proti ministrovi alebo proti vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy je príslušný úrad vlády a na vybavenie sťažnosti proti vedúcemu úradu vlády je príslušný predseda vlády“.
173.
V § 117 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za menej závažné porušenie služobnej disciplíny“.
174.
V § 117 ods. 7 sa slovo „postupuje“ nahrádza slovami „môže postupovať“.
175.
V § 118 ods. 1 za slovami „vedúceho zamestnanca“ sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „do ktorého riadiacej pôsobnosti patrí štátny zamestnanec, ktorého porušenie služobnej disciplíny má byť posudzované.“.
176.
V § 118 ods. 2 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „V služobnom úrade, ktorým je Špecializovaný trestný súd, krajský súd alebo okresný súd, môže generálny tajomník vymenovať členov poradnej komisie a jej predsedu aj zo sudcov.“.
177.
V § 118 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Počas dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca lehota na písomné vyjadrenie k veci podľa prvej vety neplynie.“.
178.
V § 118 ods. 7 sa slová „Služobné úrady sú povinné“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad je povinný“ a slová „na posúdenie“ sa nahrádzajú slovami „pre posúdenie“.
179.
V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „priamy nadriadený“ a za slová „(ďalej len „hodnotiteľ“)“ sa vkladá slovo „spravidla“.
180.
V § 122 ods. 4 sa za slovo „ak“ vkladajú slová „uplynutím posledného dňa v kalendárnom roku alebo“ a vypúšťa sa slovo „až“.
181.
V § 122 ods. 5 sa slovo „len“ nahrádza slovom „spravidla“.
182.
V § 122 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nie však menej ako jeden mesiac.“.
183.
V § 123 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak hodnotený štátny zamestnanec v služobnom hodnotení dosiahne uspokojivé výsledky alebo neuspokojivé výsledky, hodnotiteľ alebo komisia pre služobné hodnotenie náležite odôvodní výsledok v každej hodnotenej oblasti aj písomne.“.
184.
V § 123 ods. 5 sa slová „komisia pre služobné hodnotenie sa oboznamuje“ nahrádzajú slovami „oboznamuje sa“.
185.
V § 123 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Štátny zamestnanec má právo podať tomu, kto vykonal jeho služobné hodnotenie, odôvodnenú písomnú námietku proti služobnému hodnoteniu do troch služobných dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením.
(8)
Ak hodnotiteľ námietke nevyhovie v plnom rozsahu do piatich služobných dní od jej podania, predloží ju bezodkladne spolu so svojím vyjadrením a služobným hodnotením vedúcemu zamestnancovi hodnotiteľa. Vedúci zamestnanec hodnotiteľa námietku po prerokovaní s hodnoteným štátnym zamestnancom vyhodnotí a výsledok služobného hodnotenia oznámi štátnemu zamestnancovi a hodnotiteľovi do siedmich služobných dní od jej predloženia. Ak komisia pre služobné hodnotenie nevyhovie námietke proti služobnému hodnoteniu v plnom rozsahu do piatich služobných dní od jej podania, predseda komisie ju bezodkladne predloží spolu so svojím vyjadrením a služobným hodnotením generálnemu tajomníkovi. Generálny tajomník námietku po prerokovaní s hodnoteným štátnym zamestnancom vyhodnotí a výsledok služobného hodnotenia oznámi štátnemu zamestnancovi a komisii pre služobné hodnotenie do siedmich služobných dní od jej predloženia.
(9)
Námietku proti služobnému hodnoteniu vykonanému hodnotiteľom, ktorý na účely tohto zákona nemá v služobnom úrade vedúceho zamestnanca, vyhodnotí hodnotiteľ a výsledok služobného hodnotenia oznámi štátnemu zamestnancovi do siedmich služobných dní od jej podania; odsek 8 sa nepoužije.“.
186.
V § 124 sa vypúšťa písmeno h).
187.
V § 126 ods. 1 písm. i) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
188.
V § 128 ods. 3 sa slovo „došlo“ nahrádza slovom „dôjde“ a slovo „vznikol“ sa nahrádza slovom „vznikne“.
189.
V § 128 ods. 4 sa za slová „2004 a“ vkladá slovo „ktorá“ a slová „vykonával aj“ sa nahrádzajú slovami „vykonáva aj“.
190.
V § 132 odsek 1 znie:
„(1)
Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh alebo na základe výsledku služobného hodnotenia za kalendárny rok.“.
191.
V § 132 odsek 4 znie:
„(4)
Štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok aj počas plnenia osobitne významných služobných úloh alebo počas plnenia služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnaneckého miesta.“.
192.
§ 132 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Osobný príplatok podľa odseku 4 sa štátnemu zamestnancovi poskytuje, ak trvá dôvod, na základe ktorého mu bol priznaný. Osobný príplatok podľa odseku 4 je možné zvýšiť, znížiť alebo odňať na základe úrovne kvality plnenia služobných úloh, v súvislosti s plnením ktorých bol priznaný; tým nie je dotknuté ustanovenie prvej vety.
(6)
Osobný príplatok podľa odsekov 1 a 4 je možné priznať v súčte najviac v sume 100 % z platovej tarify, ktorá štátnemu zamestnancovi patrí podľa § 127 ods. 1 písm. a). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Návrh na priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odňatie osobného príplatku vrátane sumy osobného príplatku písomne odôvodní vedúci zamestnanec.“.
193.
V § 142 ods. 1 písm. e) sa za slovo „pomeru“ vkladajú slová „z dôvodov“.
194.
V § 142 ods. 3 sa vypúšťa slovo „nadriadený“.
195.
§ 143 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
196.
V § 149 sa slová „ministerstvom financií“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.
197.
Za § 150 sa vkladá § 150a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150a
Príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca
(1)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne práceneschopného na výkon štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu,56a) patrí príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „príplatok k náhrade príjmu“) vo výške rozdielu medzi funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu.
(2)
Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 64, ktorý bol uznaný pre chorobu alebo úraz za dočasne práceneschopného na výkon štátnej služby a vznikol mu nárok na náhradu príjmu,56a) patrí príplatok k náhrade príjmu vo výške rozdielu medzi zahraničným funkčným platom po odpočítaní preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poskytnutou náhradou príjmu.
(3)
Príplatok k náhrade príjmu sa poskytuje najviac za prvých desať dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarkou k odkazu 56a znie:
56a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
198.
V § 153 sa za slovo „ochranu“ vkladá slovo „osobných“.
199.
V § 156 ods. 2 sa slová „a) až f) a j)“ nahrádzajú slovami „a) až f), h) a i)“.
200.
V § 162 ods. 5 sa slová „28. februára“ nahrádzajú slovami „15. marca“.
201.
V § 162 ods. 7 sa slová „15. februára“ nahrádzajú slovami „28. februára“.
202.
V § 163 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 3“ a na konci sa pripája táto veta: „Vedúcemu zamestnancovi môže služobný úrad odpustiť povinnosť absolvovať adaptačné vzdelávanie.“.
203.
V § 163 ods. 7 písm. b) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „najmenej dva roky“.
204.
V § 163 ods. 7 písm. c) sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
205.
V § 163 odsek 8 znie:
„(8)
Mentorom môže byť aj vedúci zamestnanec, ak
a)
žiadny štátny zamestnanec v organizačnom útvare nespĺňa podmienku na výkon činnosti mentora,
b)
štátny zamestnanec v organizačnom útvare, ktorý spĺňa podmienku na výkon činnosti mentora, nemôže túto činnosť vykonávať z dôvodov uvedených v §101 ods. 1 písm. a) alebo písm. g) alebo
c)
štátny zamestnanec, ktorý je v skúšobnej dobe, bude podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta plniť aj služobné úlohy, ktoré v organizačnom útvare iný štátny zamestnanec neplní.“.
206.
V § 163 odsek 10 znie:
„(10)
Vedúci zamestnanec oboznámi štátneho zamestnanca a osobný úrad so schváleným plánom adaptačného vzdelávania do piatich služobných dní od začatia vykonávania štátnej služby.“.
207.
V § 164 ods. 3 sa slová „31. januára“ nahrádzajú slovami „15. februára“.
208.
V § 164 odsek 5 znie:
„(5)
Štátny zamestnanec, ktorému služobný úrad v priebehu jedného kalendárneho roka uhradil priame individuálne náklady spojené s účasťou na kompetenčnom vzdelávaní, je po ukončení kompetenčného vzdelávania povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po dobu
a)
jedného roka, ak priame individuálne náklady presiahnu sumu 3 500 eur,
b)
dvoch rokov, ak priame individuálne náklady presiahnu sumu 7 000 eur,
c)
najmenej troch rokov a najviac piatich rokov, ak priame individuálne náklady presiahnu sumu 10 000 eur.“.
209.
V § 164 ods. 6 sa slová „služobný úrad pri uzatvorení dohody o kompetenčnom vzdelávaní postupuje primerane podľa § 165 ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „na dohodu o kompetenčnom vzdelávaní sa primerane použijú ustanovenia § 165 ods. 3 až 5 a 10“.
210.
V § 164 ods. 7 sa za slovo „čiastočne“ vkladajú slová „priame individuálne“.
211.
V § 164 ods. 8 sa slová „podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „výpoveďou z dôvodov podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d), dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z tých istých dôvodov“.
212.
V § 165 ods. 4 tretej vete sa slová „podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „výpoveďou z dôvodov podľa § 75 ods. 1 písm. a) až d) alebo dohodou o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z tých istých dôvodov“.
213.
§ 165 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Preložením štátneho zamestnanca do iného služobného úradu po ukončení zvyšovania kvalifikácie záväzok zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 3 písm. c) nezaniká. Doba trvania štátnozamestnaneckého pomeru v inom služobnom úrade okrem doby podľa odseku 5 sa započítava do doby zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere. Služobný úrad, do ktorého má byť štátny zamestnanec preložený po ukončení zvyšovania kvalifikácie pred uplynutím doby podľa odseku 3 písm. c), môže služobnému úradu, z ktorého má byť štátny zamestnanec preložený, uhradiť úplne alebo čiastočne náklady podľa odseku 3 písm. d). Ak štátny zamestnanec nesplní záväzok podľa odseku 3 písm. c), je povinný uhradiť úplne alebo čiastočne náklady služobnému úradu, ktorý ich vynaložil alebo uhradil.“.
214.
V § 167 ods. 3 piatej vete sa slová „§ 18 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3“.
215.
Nadpis desiatej časti znie: „ČINNOSŤ ZÁSTUPCOV ZAMESTNANCOV“.
216.
V § 169 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa slová „s príslušným odborovým orgánom“ nahrádzajú slovami „so zástupcami zamestnancov“.
217.
V § 169 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slovo „odobratie“ nahrádza slovom „odňatie“.
218.
V § 169 ods. 1 písm. b) sa slová „odborovej organizácie“ nahrádzajú slovami „zástupcov zamestnancov“.
219.
V § 169 ods. 1 písm. c) sa slová „odborovej organizácii“ nahrádzajú slovami „zástupcom zamestnancov“.
220.
V § 169 ods. 2 sa slová „Príslušný odborový orgán má“ nahrádzajú slovami „Zástupcovia zamestnancov majú“ a slová „Príslušný odborový orgán je oprávnený“ sa nahrádzajú slovami „Zástupcovia zamestnancov sú oprávnení“.
221.
V § 169 odsek 4 znie:
„(4)
Zástupcom zamestnancov na účely kontroly podľa odseku 2 a príslušnému odborovému orgánu na účely kontroly podľa odseku 3 poskytuje služobný úrad potrebné informácie, konzultácie a doklady a prihliada na ich stanovisko.“.
222.
§ 169 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) prvého bodu sa nepoužije na odňatie osobného príplatku podľa § 132 ods. 5, ak zanikol dôvod, na základe ktorého bol priznaný.“.
223.
V § 171 sa za slová „až 102,“ vkladajú slová „§ 103 ods. 1 a 2,“, za slová „až 222,“ sa vkladajú slová „§ 229 ods. 4 až 8,“ a za slová „až 236,“ sa vkladajú slová „§ 237 ods. 1 a 3,“.
224.
V § 173 ods. 1 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
225.
V § 175 ods. 2 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „alebo § 44 ods. 3 druhá veta“.
226.
V § 190 sa odkaz 51 nahrádza odkazom 56a.
227.
Za § 193c sa vkladá § 193d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠193d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Kontrola podľa § 16 ods. 1, ktorú začal vykonávať úrad vlády do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(2)
Výberové konanie vyhlásené podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(3)
Štátny zamestnanec, ktorý je k 31. decembru 2019 dočasne preložený bez jeho súhlasu, sa od 1. januára 2020 považuje za štátneho zamestnanca, ktorý je dočasne preložený bez jeho súhlasu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(4)
Adaptačné vzdelávanie vedúceho zamestnanca a adaptačné vzdelávanie odborníka ústavného činiteľa začaté do 31. decembra 2019 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(5)
Etický kódex štátneho zamestnanca vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považuje za Etický kódex štátneho zamestnanca vydaný podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.“.
229.
V čl. XI sa vypúšťajú slová „§ 23 ods. 6 a“ a slová „1. augusta 2021“ sa nahrádzajú slovami „1. februára 2022“.
230.
V prílohe č. 2 šiestej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa za slová „vysokoškolské vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie“.
231.
V prílohe č. 4 štvrtom stupni riadenia sa slová „podriadených štátnych zamestnancov, štátnych zamestnancov a iných zamestnancov alebo iných zamestnancov“ nahrádzajú slovami „podriadeného štátneho zamestnanca, štátneho zamestnanca a iného zamestnanca alebo iných zamestnancov“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z., zákona č. 559/2001 Z. z., zákona č. 385/2004 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., 153/2011 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku kontroly, ktorá bola ukončená protokolom o výsledku kontroly.“.
Čl. III
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona 360/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 5 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
2.
V § 73a sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo školstva na základe dohody poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky údaje z centrálneho registra študentov v rozsahu nevyhnutnom na účely zabezpečenia tvorby analýz a prognóz vývoja na trhu práce.40cc)“.
Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40cc znie:
40cc) § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 81/2017 Z. z.“.
3.
V § 73a ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
Čl. IV
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odseky 5 až 7 znejú:
„(5)
Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) zašle pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu prostredníctvom centrálneho informačného systému štátnej služby10b) v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) na vydanie výpisu z registra trestov; generálna prokuratúra a krajská prokuratúra zašlú pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu údaje podľa prvej vety v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému generálnej prokuratúry registru trestov na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý nie je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zašle zamestnávateľ, ktorý nie je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 predloží pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom.“.
2.
Doterajší text § 13b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Zamestnanec je povinný vrátiť odstupné do 15 dní od opätovného vzniku pracovného pomeru, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného. Ustanovenia prvej až tretej vety sa použijú primerane pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru v služobnom úrade podľa osobitného predpisu,10a) ktorý ako zamestnávateľ poskytol zamestnancovi odstupné.“.
Čl. V
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z. a zákona č. 381/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla“.
2.
V § 7 ods. 7 sa slová „10. platovej triedy“ nahrádzajú slovami „11. platovej triedy“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Zvýšenie tarifného platu podľa odseku 6 patrí aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 10. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ak takéto zvýšenie tarifného platu patrí jemu podriadenému zamestnancovi. Zvýšenie tarifného platu podľa prvej vety určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(16)
Zvýšenie tarifného platu podľa odseku 7 patrí aj vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 11. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ak takéto zvýšenie tarifného platu patrí jemu podriadenému zamestnancovi. Zvýšenie tarifného platu podľa prvej vety určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(17)
Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je zaradený do 4. platovej triedy až 11. platovej triedy základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a ktorý riadi zamestnancov, ktorým patrí zvýšenie tarifného platu podľa odsekov 6 a 7, patrí zvýšenie tarifného platu podľa odseku 7. Zvýšenie tarifného platu podľa prvej vety určí zamestnávateľ pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.
4.
V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov29b) návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
29b) § 11a Zákonníka práce.“.
6.
§ 14b vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Príplatok za starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatok za vedenie služobného motorového vozidla
(1)
Zamestnancovi za starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a za jeho vedenie na účely plnenia pracovných úloh, ak starostlivosť o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie je nad rámec pracovných povinností, patrí príplatok mesačne až do sumy 20 eur.
(2)
Zamestnancovi, ktorý skutočne jazdí služobným motorovým vozidlom, môže zamestnávateľ priznať príplatok za vedenie služobného motorového vozidla až do výšky 13 eur mesačne.
(3)
Podmienky na poskytovanie príplatkov podľa odsekov 1 a 2 zamestnávateľ upravív kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise.“.
7.
Za § 32h sa vkladá § 32i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32i
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
Na účely výpočtu objektivizovaného platového koeficientu na rok 2020 sa použijú zvýšenia platových taríf účinné od 1. januára 2020.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020, okrem čl. I bodov 15, 46 a 228, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.