464/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

464
ZÁKON
z 3. decembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 322/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
podpora miestnej a regionálnej kultúry,
f)
obnova knižníc a knižničného fondu.“.
2.
V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl sa využívajú kultúrne poukazy. Kultúrny poukaz vydáva ministerstvo pre konkrétneho žiaka základnej školy, konkrétneho žiaka strednej školy, konkrétneho pedagogického zamestnanca základnej školy alebo konkrétneho pedagogického zamestnanca strednej školy a predstavuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt pre tohto žiaka alebo pedagogického zamestnanca.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3.
V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť žiadateľovi podľa odseku l písm. a) a c) až e). Dotáciu na podporu miestnej a regionálnej kultúry možno poskytnúť aj umeleckému súboru, folklórnemu súboru, speváckemu súboru, hudobnému súboru alebo tanečnému súboru, skupine alebo telesu, ktoré nie sú právnickými osobami, prostredníctvom žiadateľa podľa odseku 1 písm. a).“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „spravidla dva mesiace pred termínom uzávierky predkladania žiadostí“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.