445/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

445
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 12. decembra 2019 č. 09796-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.

Opatrenie ustanovuje nové minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy a certifikačné programy v príslušných zdravotníckych povolaniach s cieľom zabezpečenia možnosti akreditácie predmetných študijných programov vzdelávacími ustanovizňami ako aj následne ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Opatrenie obsahuje aj inovácie v príslušných minimálnych štandardoch na základe potrieb aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a ako osobitné vydanie Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 27. 12. 2019 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr.