420/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

420
ZÁKON
z 26. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. a), § 8 ods. 3 a § 11 ods. 5 písm. b) a c) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „2,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,3-násobku“.
3.
V § 4 ods. 1 a 2 sa slová „1,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,7-násobku“.
4.
V § 7 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
5.
V § 10a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak súdny exekútor alebo centrum poukáže úradu sumu podľa osobitného predpisu,7a) povinnosť poberateľa náhradného výživného podľa prvej vety sa považuje za splnenú, a to do výšky poukázanej sumy; v tomto prípade úrad o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 29 ods. 10 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
6.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
7.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „potvrdenie o stave a priebehu výkonu rozhodnutia alebo“.
8.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad je povinný
a)
bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a)
1.
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní10) podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, ak tak už neurobila oprávnená osoba alebo žiadateľ o náhradné výživné,
2.
oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie náhradného výživného,
b)
do troch pracovných dní od doručenia oznámenia súdneho exekútora podľa osobitného predpisu10a) oznámiť súdnemu exekútorovi sumu preddavkovo vyplateného náhradného výživného, najviac v sume oznámenej vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú má poukázať úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 59 ods. 4 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného uskutočňuje v cudzine, úkony
a)
súdneho exekútora podľa osobitného predpisu12) v rozsahu primeranom postaveniu prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov,6) vykonáva centrum,
b)
úradu podľa tohto zákona, ktoré vykonáva voči súdnemu exekútorovi, vykoná úrad v rozsahu primeranom postaveniu prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov6) voči centru.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) § 29 ods. 10 a § 59 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
10.
Za § 16a sa vkladajú § 16b až 16d, ktoré vrátane nadpisu nad § 16b znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
§ 16b
V konaní o náhradnom výživnom, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. b) za obdobie do 31. decembra 2019 posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
§ 16c
Konanie o vrátení preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
§ 16d
(1)
Úrad je povinný do 15. januára 2020 vyzvať súdneho exekútora na zaslanie potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie a centrum na zaslanie potvrdenia o stave a priebehu výkonu rozhodnutia za obdobie od posledného prehodnotenia trvania nároku na náhradné výživné do 31. decembra 2019. Súdny exekútor a centrum sú povinní zaslať úradu potvrdenie podľa prvej vety do ôsmich dní od doručenia výzvy.
(2)
Ak vznikom skutočnosti preukázanej potvrdením podľa odseku 1 je splnená podmienka pre vznik povinnosti poberateľa náhradného výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, úrad rozhodne o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
V § 86 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
3.
V § 207 ods. 1 a 2 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „dva mesiace“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z. a zákona č. 389/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29 ods. 8 sa slová „odsek 9“ nahrádzajú slovami „odseky 9 a 10“.
2.
V § 29 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného podľa osobitného predpisu,3cc)
a)
na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume uvedenej v oznámení príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
b)
oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zníženou o sumu bežného výživného a sumou podľa písmena a); povinnosť poukázať oprávnenému bežné výživné podľa odseku 8 tým nie je dotknutá.“.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
„3cc) § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 420/2019 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 31 ods. 4 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“.
5.
V § 59 odsek 4 znie:
„(4)
Exekútor je povinný bezplatne elektronickými prostriedkami oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného
a)
odklad exekúcie, zastavenie exekúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti,
b)
sumu istiny vymoženej pohľadávky na výžinom pre každého oprávneného osobitne a z toho sumu istiny vymoženého bežného výživného pre každého oprávneného osobitne, do troch pracovných dní od vymoženia istiny.“.
6.
V § 222 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.