413/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

413
ZÁKON
z 26. novembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 37/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.
2.
V § 51 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
3.
V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.
Doterajšie písmeno c) sa vypúšťa a písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
5.
V § 103 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,“.
6.
V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.
7.
V § 139 odsek 7 znie:
„(7)
Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje
a)
číslo volebného obvodu,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
c)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.
8.
V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
9.
V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje o kandidátovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresa trvalého pobytu kandidáta,“.
10.
V § 144 odsek 6 znie:
„(6)
Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
b)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
c)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.
11.
V § 145 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
12.
V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.
poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“.
13.
V § 171 odsek 7 znie:
„(7)
Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje
a)
číslo volebného obvodu,
b)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
c)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.
14.
V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
15.
V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje o kandidátovi v rozsahu
1.
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.
adresa trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,“.
16.
V § 176 odsek 6 znie:
„(6)
Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
b)
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
c)
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“.
17.
V § 177 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
18.
Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“.
Čl. IV
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“.
2.
Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.