402/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

402
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. novembra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe kód OSN 132 znie:
„132 CV CPV Kapverdy
Kapverdská republika
Cabo Verde
Republic of Cabo Verde“.
2.
V prílohe kód OSN 203 znie:
„203 CZ CZE Česko
Česká republika
Czechia
Czech Republic“.
3.
V prílohe kód OSN 328 znie:
„328 GY GYU Guyana
Guyanská kooperatívna
republika
Guyana
Co-operative Republic
of Guyana“.
4.
V prílohe kód OSN 748 znie:
„748 SZ SWZ Eswatini
Eswatinské kráľovstvo
Eswatini
Kingdom of Eswatini“.
5.
V prílohe kód OSN 807 znie:
„807 MK MKD
Severné Macedónsko
Severomacedónska republika
North Macedonia
Republic of North Macedonia“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
Alexander Ballek v. r.