391/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

391
ZÁKON
z 18. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38 ods. 9 písm. a) sa za slová „trvalého pobytu“ vkladá čiarka a slová „a podmienka využívania osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má určený individuálny študijný plán“.
2.
V § 38 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
(12)
Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla na vzdelávacie aktivity podľa odseku 9 písm. a) sa v prípade fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má určený individuálny študijný plán, preukazujú len dokladom školy potvrdzujúcim individuálne vzdelávanie a jeho rozsah.40a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:
40a) § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.
3.
V § 38 ods. 17 druhej vete sa za slovo „ak“ vkladajú slová „ide o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich výlučne s opotrebovaním šatstva a obuvi podľa odseku 7 alebo ak“.
4.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Účelom opatrovania je zabezpečiť pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.“.
5.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajšie odseky 10 až 24 sa označujú ako odseky 8 až 22.
6.
V § 40 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
7.
V § 40 ods. 10 sa slová „odsekov 7 až 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 40 ods. 11 sa slová „odsekov 7 až 9 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.
9.
V § 40 ods. 12 sa slová „odsekov 7 až 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 až 10“.
10.
V § 40 sa vypúšťa odsek 16.
Doterajšie odseky 17 až 22 sa označujú ako odseky 16 až 21.
11.
V § 42 ods. 7 prvej vete sa slová „podľa § 40 ods. 7 až 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 40 ods. 7 a 8“.
12.
V § 42 ods. 8 sa slová „v § 40 ods. 7 až 10“ nahrádzajú slovami „v § 40 ods. 7 a 8“.
13.
V § 43 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14 a 16“.
14.
V § 43 ods. 3 sa slová „§ 40 ods. 16, 18 a 19“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 14 a 16“.
15.
V § 66 ods. 6 sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
16.
V § 67c sa slová „§ 40 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 8“.
17.
Za § 67f sa vkladá § 67g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)
O zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie, na ktorý vznikol nárok pred 1. júlom 2020 a trvá aj po 30. júni 2019, rozhodne príslušný orgán do 30. septembra 2020.
(2)
Konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred 1. júlom 2020, ktoré neboli právoplatne skončené do 30. júna 2019, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2019.“.
18.
V prílohe č. 3 časti IV Duševné poruchy a poruchy správania prvý bod znie:
„1.
Poruchy psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus)
a)
mierna porucha 10 – 30
b)
stredná porucha 40 – 50
c)
ťažká porucha 60 – 80
d)
komplexná porucha (napr. Aspergerov syndróm) 90 – 100.“.
19.
V prílohe č. 3 časti IV Duševné poruchy a poruchy správania sa v poznámke k prvému bodu 1 „(napr. autizmus)“ nahrádzajú slovami „(napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)“.
20.
V nadpise prílohy č. 7 sa za slová „v dôsledku ťažkých porúch mobility“ vkladajú slová „a iných porúch“.
21.
V prílohe č. 7 bode I. úvodnej vete sa za slová „v dôsledku ťažkých porúch mobility“ vkladajú slová „a iných porúch“.
22.
V prílohe č. 7 sa bod I. dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm).“.
23.
V Prílohe č. 18 siedmom odseku sa slová „vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa“ nahrádzajú slovami „vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa (napr. autizmus alebo Aspergerov syndróm)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.