372/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

372
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 288/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Spracovanie na účely tohto zákona je
a)
zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien,
b)
separovanie semien maku siateho z makovej slamy.
(6)
Výroba na účely tohto zákona je
a)
zužitkovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy,
b)
zužitkovanie konopy na
1.
koncentrát konopy,
2.
tinktúru (etanolový výluh),
3.
extrakt (vodný výluh),
4.
živicu,
5.
poloprodukt alebo výrobok určený na iný účel ako liek s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky,
c)
izolácia omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny z
1.
makovej slamy,
2.
konopy,
d)
syntéza omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny,
e)
výroba liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Spracovateľská organizácia je držiteľ povolenia na spracovanie podľa § 9 ods. 1 písm. k) alebo povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b), ktorému držiteľ povolenia na pestovanie odovzdáva makovú slamu alebo dopestovanú konopu. Ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti
a)
mimo územia Slovenskej republiky, musí byť držiteľom povolenia na výrobu alebo držiteľom povolenia na spracovanie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má miesto výkonu činnosti,
b)
v štáte, v ktorom sa takéto povolenie nevydáva, na účel preukázania oprávnenosti dodania makovej slamy alebo konopy sa predkladá potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v tomto štáte sa povolenie podľa písmena a) nevydáva.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ea sa dopĺňa citáciou: „§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 444/2015 Z. z.“.
4.
§ 8 ods. 3 sa písmeno h) dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
spracovateľskej organizácie na spracovanie [§ 9 ods. 1 písm. k)] alebo na výrobu [§ 9 ods. 1 písm. b)], ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v Slovenskej republike a ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),
6.
spracovateľskej organizácie vydaného štátom, na území ktorého má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti; ak má spracovateľská organizácia miesto výkonu činnosti v štáte, v ktorom sa povolenie na spracovanie alebo povolenie na výrobu podľa platných právnych predpisov daného štátu nevydáva, žiadateľ o vydanie povolenia na pestovanie predloží potvrdenie príslušného orgánu o tom, že v danom štáte sa požadované povolenie nevydáva.“.
5.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v osobitnom predpise,4) ktoré boli pestované podľa § 15 ods. 3, sa povolenie ministerstva nevyžaduje.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.“.
6.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
7.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Pestovanie koky a konopy
(1)
Pestovanie koky na území Slovenskej republiky je zakázané.
(2)
Ministerstvo môže povoliť pestovanie konopy na území Slovenskej republiky na priemyselný účel alebo výskumný účel. Pestovaním konopy na priemyselný účel sa rozumie pestovanie konopy na účel zužitkovania konopy na získanie vlákna a semien. Povolenie ministerstva platí jeden rok od jeho vydania.
(3)
Poľnohospodár5) môže odrody konopy siatej uvedené v osobitnom predpise4) pestovať bez povolenia podľa tohto zákona, ak pred výsevom podal jednotnú žiadosť o poskytnutie priamych platieb5a) v kalendárnom roku, v ktorom bude tieto odrody konopy siatej pestovať.
(4)
Držiteľ povolenia na pestovanie konopy je povinný odovzdať úrodu konopy spracovateľskej organizácii; neodovzdanú časť úrody konopy je povinný na vlastné náklady zneškodniť v prítomnosti poverených zástupcov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „kontrolný ústav“).
(5)
Na pestovanie konopy, na spracovanie konopy alebo na výrobu z konopy, okrem pestovania konopy podľa odseku 3 alebo spracovania konopy podľa § 8 ods. 5, sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva ministerstvo. Držiteľ povolenia je povinný urobiť také opatrenia, aby sa zabránilo zneužitiu konopy na iný účel, ako je uvedené v povolení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
5a) Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
Čl. 17 ods. 7 a čl. 30 písm. g) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 len na potravinársky účel. Po zbere úrody maku siateho je pestovateľ povinný makovú slamu zneškodniť bezodkladným zapracovaním do pôdy alebo ju odovzdať držiteľovi povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b).“.
9.
V § 16 odsek 4 znie:
„(4)
Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii makovú slamu. Makovú slamu, ktorú neodovzdá spracovateľskej organizácii, je povinný zneškodniť zapracovaním do pôdy.“.
10.
V § 31 ods. 4 úvodná veta znie:
„(4)
Ak sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky, výsledky inventarizácie je držiteľ povolenia povinný oznámiť najneskôr do siedmich dní od skončenia inventarizácie“.
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 9 až § 11 zákona č. 280/2017 Z. z.“.
12.
V § 34 písmeno e) znie:
„e)
kontrolný ústav,“.
13.
V § 35 sa vypúšťa písmeno j).
14.
V § 36c písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „zmluvnej“.
15.
Za § 42b sa vkladá nový § 42ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
„42ba
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1)
Povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa považujú za povolenia vydané podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
(2)
Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
16.
V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid“ vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:
„Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid
Para-fluór-butyrylfentanyl, 4-fluór-butyrfentanyl, 4F-BF, chemicky N-(4-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]butánamid“.
17.
V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa v riadku „Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)“ na konci pripájajú tieto slová „okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise4)“.
18.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid“.
19.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín“ vkladajú tri nové riadky, ktoré znejú:
„4–CEC, 4-chlóretkatinón, chemicky 1-(4-chlórfenyl)-2-(etylamín)-1-propanón monohydrochlorid
3-CMC, chlóredron, chemicky (1-(3-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid
4-CMC, klefedron, chemicky (1-(4-chlórfenyl)-2-(metylamíno)-1-propanón monohydrochlorid“.
20.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„DOI, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín“.
21.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Etylón, MDEC, betak-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“.
22.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“ vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:
„5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón
5F-MDMB – PICA, MDMB-2201, 5F-MDMB-PICA, chemicky metyl 2-(1-(5-fluórpentyl)-1H- indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“.
23.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, chemicky metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát“.
24.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol“ vkladajú dva nové riadky, ktoré znejú:
„Kumyl-CH-MeGACLON, chemicky 5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón
Kumyl – PeGACLON, chemicky 5-pentyl-2-(1-metyl-1-fenyl-etyl)-2,5-dihydro-pyridol[4,3-b]indol-1-ón“.
25.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metylón, bk-MDMA, chemicky (+-)-2-metylamino-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl) propán-1-ón“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„MMB – FUBICA (AMB-FUBICA metylester, chemicky N-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]-1H-indol-3-y1]karbony]-L-valín“.
26.
V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín“ vkladá nový riadok, ktorý znie:
„N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón“.
27.
V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za slovami „Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto stereoizoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia“ čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „Dextrometorfán, chemicky (+)-3-metoxy-Nmetylmorfinán a Dextrorfanol, chemicky (+)-N-metylmorfinán-3-ol sú vyňaté z tejto skupiny,“.
28.
Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu drogy (Ú. v. EÚ L 66, 7. 3. 2019).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.