370/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

370
ZÁKON
zo 16. októbra 2019
o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje finančnú podporu, ktorú poskytuje štát na podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností1) (ďalej len „cirkev“).
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom štátu suma finančných prostriedkov každoročne poskytovaná cirkvi z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
b)
počtom veriacich údaje o náboženskom vyznaní získané z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov2) zistené Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) alebo údaje o počte členov cirkvi zistené z iného zdroja3) ministerstva kultúry alebo štatistického úradu.
§ 3
(1)
Štát podporuje cirkvi poskytovaním
a)
príspevku štátu,
b)
účelovej dotácie podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Štát podporuje cirkvi aj poskytovaním oslobodení a úľav na daniach a poplatkoch podľa osobitných predpisov.5)
§ 4
(1)
Príspevok štátu na každý rok sa určuje zo sumy príspevku štátu na predchádzajúci rok zvýšenej o sumu, ktorá zohľadní jednou pätinou priemernú mieru medziročného rastu inflácie v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok štátu určuje, a štyrmi pätinami mieru zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu6) schválenej na rok, na ktorý sa príspevok štátu určuje. Vzorec na výpočet príspevku štátu je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu, klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok podľa podmienok uvedených v odseku 1 ministerstvo kultúry zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich.
§ 5
(1)
Príspevok štátu sa poskytuje cirkvi na základe žiadosti predloženej ministerstvu kultúry najneskôr šesť mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý má byť príspevok štátu poskytnutý.
(2)
Príspevok štátu sa poskytne takto:
a)
suma vo výške súčtu príspevkov štátu poskytnutých v roku 2019 podľa prílohy č. 2 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktorým bol poskytnutý príspevok štátu v roku 2019, na základe pomeru poskytnutého príspevku štátu v roku 2019 podľa prílohy č. 2,
b)
suma príspevku štátu podľa § 4 po odpočítaní sumy príspevku štátu podľa písmena a) sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktoré požiadali o príspevok štátu, pomerne podľa počtu ich veriacich.
(3)
Sumu príspevku štátu pripadajúcu konkrétnym cirkvám na príslušný rok ministerstvo kultúry oznámi do 1. januára príslušného roka a zverejní na svojom webovom sídle. Ministerstvo kultúry poskytuje cirkvám príspevok štátu vo výške jeho jednej dvanástiny spravidla prvý pracovný deň v kalendárnom mesiaci.
(4)
Príspevok štátu cirkvi, ktorej bol poskytnutý príspevok štátu v roku 2019, sa poskytuje priamo bez podania žiadosti podľa odseku 1.
§ 6
(1)
Príspevok štátu je určený na podporu financovania činnosti cirkvi, na bohoslužobné aktivity, výchovné aktivity, kultúrne aktivity a charitatívne aktivity cirkvi, na náklady cirkvi súvisiace s výkonom jej činnosti v postavení zamestnávateľa a na prevádzkové náklady cirkvi.
(2)
Príspevok štátu cirkev nemôže použiť na
a)
poskytnutie pôžičiek a úverov fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)
vklad na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
c)
podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú cirkev alebo jej organizačná zložka založila alebo sa stala jej spoločníkom,
d)
založenie inej právnickej osoby,
e)
podporu činnosti politických strán,
f)
ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
g)
darovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
h)
úhradu pokút a iných peňažných sankcií.
§ 7
(1)
Cirkev je povinná predložiť ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu za predchádzajúci rok každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)
Štát je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom štátu podľa osobitných predpisov.7) V prípade porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom štátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.8)
§ 8
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2017 Z. z.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 370/2019 Z. z.
VZOREC NA VÝPOČET SUMY PRÍSPEVKU ŠTÁTU

Pt = Pt-1 * 0,2 * (1 + CPIt-2) + Pt-1 * 0,8 * (1 + Vt), pričom
CPIt-2 ≥ 0
Ak hodnota CPIt-2 < 0, dosadí sa do vzorca hodnota CPIt-2 = 0, kde
Pt je príspevok štátu na príslušný rozpočtovaný rok (t), na ktorý sa príspevok štátu určuje,
Pt-1 je príspevok štátu na rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovanému roku,
CPIt-2 je priemerná miera medziročného rastu inflácie v hospodárstve Slovenskej republiky zistená štatistickým úradom vyjadrená indexom CPI za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému rozpočtovanému roku, na ktorý sa príspevok štátu určuje, vyjadrená v percentách, pričom do vzorca sa vkladá percento v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na tri desatinné miesta (napríklad 1 % = 0,010),
Vt je miera zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválenej na rok, na ktorý sa príspevok štátu určuje, vyjadrená v percentách, pričom do vzorca sa vkladá percento v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na tri desatinné miesta (napríklad 1 % = 0,010).
Príloha č. 2 k zákonu č. 370/2019 Z. z.
1)
§ 4 ods. 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
2)
Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 11 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
6)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.