369/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

369
ZÁKON
z 15. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. a) sa za slovo „obec“ vkladá čiarka a slová „alebo starosta obce“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely tohto zákona a osobitných predpisov1) sa organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo svojom mene,3b) považuje za právnickú osobu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) Napríklad § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 346/2018 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „po dohode s daňovým subjektom môže správca dane od požiadavky úradne overeného prekladu do štátneho jazyka upustiť.“.
4.
V § 9 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nové plnomocenstvo nahrádza v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvo. Ak má správca dane pochybnosti o tomto plnomocenstve, vyzve daňový subjekt na ich odstránenie. Ak daňový subjekt výzve správcu dane nevyhovie v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa toto plnomocenstvo za neúčinné. Zástupca môže do doby odstránenia pochybností vykonať vo veci len nevyhnutné úkony.“.
5.
V § 13 ods. 10 sa za slovom „primerane“ vypúšťa čiarka a slová „okrem podania podľa § 14 ods. 3“.
6.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a sa vypúšťa.
7.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Daňové priznanie nemožno podať za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok; to neplatí, ak je správcom dane obec.“.
8.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Vzory tlačív daňových priznaní určí ministerstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. Tieto tlačivá, okrem údajov vyplývajúcich z osobitných predpisov,1) obsahujú najmä identifikačné údaje daňového subjektu, a to, ak ide o
a)
fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, daňové identifikačné číslo, rodné číslo alebo dátum jej narodenia,
b)
právnickú osobu, názov, jej sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a daňové identifikačné číslo.“.
9.
V § 17 ods. 5 sa za slovo „obdobie,“ vkladajú slová „alebo ak daňové priznanie podané osobou uvedenou v § 14 ods. 1 nebolo doručené elektronickými prostriedkami spôsobom podľa § 13 ods. 5,“.
10.
V § 19a sa na konci pripája táto veta: „Súhrnný protokol môže finančné riaditeľstvo vyhotoviť aj na základe písomnej žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, služby finančnej polície Policajného zboru alebo služby kriminálnej polície Policajného zboru.“.
11.
V § 23 ods. 1 štvrtej vete sa za slová „alebo vyšetrenia veci podľa osobitných predpisov,22a)“ vkladajú slová „do informácií o oznámení alebo sprístupnení daňového tajomstva Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní,“.
12.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa slová „v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania“ nahrádzajú slovami „pri správe daní“.
13.
V § 32 ods. 3 sa slová „ktorý o to požiada“ nahrádzajú slovami „ktorý má sprístupnené služby na podávanie podaní elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5“.
14.
V § 40 ods. 1 tretej vete sa slová „elektronickú registračnú pokladnicu“ nahrádzajú slovami „pokladnicu e-kasa klient“.
15.
V § 44 ods. 4 písm. d) sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo orgánov Policajného zboru“.
16.
V § 46 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „dôvod začatia daňovej kontroly,“.
17.
V § 46 ods. 4 sa za slová „alebo o inú daň“ vkladajú slová „alebo o kontrolu dodržiavania ustanovení osobitných predpisov2)“.
18.
V § 46 ods. 8 druhej vete sa slová „spolu s protokolom kontrolovanému daňovému subjektu aj výzvu“ nahrádzajú slovami „kontrolovanému daňovému subjektu protokol, ktorého súčasťou je výzva“ a v tretej vete sa slová „jej doručenia“ nahrádzajú slovami „doručenia takého protokolu“.
19.
V § 46 ods. 10 tretej vete sa vypúšťa slovo „zahraničných“.
20.
V § 48 ods. 2 prvej vete sa slová „deň uvedený v oznámení“ nahrádzajú slovami „deň po doručení oznámenia o určovaní dane podľa pomôcok“.
21.
V § 52 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. V zozname sa uvedie daňové identifikačné číslo a
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
b)
názov právnickej osoby a jej sídlo,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 16.
22.
V § 55 ods. 6 písm. d) sa za slová „nedoplatku na cle“ vkladá čiarka a slová „pohľadávky na iných platbách“.
23.
V § 55 ods. 7 prvej vete sa za slová „hotových výdavkov“ vkladá čiarka a slová „pohľadávok na iných platbách“.
24.
V § 55 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak suma použitej platby je vyššia ako 5 eur.“.
25.
V § 57 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak zanikla daň, na ktorú správca dane povolil odklad alebo jej zaplatenie v splátkach, ruší sa rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutie o povolení platenia dane v splátkach vrátane rozhodnutia o úroku podľa odseku 5.“.
26.
V § 57 ods. 8 sa slová „ak uplynulo najmenej päť rokov“ nahrádzajú slovami „ak uplynuli najmenej dva roky“.
27.
V § 64 odsek 2 znie:
„(2)
Pri správe daní je nulitným rozhodnutím rozhodnutie,
a)
ktoré vydal orgán na to vecne nepríslušný; ak ide o správcu dane, ktorým je obec, za nulitné rozhodnutie sa považuje aj rozhodnutie, ktoré vydal správca dane na to miestne nepríslušný,
b)
ktoré bolo vydané omylom inej osobe,
c)
ktorým bola vyrubená daň po zániku práva vyrubiť daň,
d)
ktoré nadväzuje na nulitné rozhodnutie.“.
28.
V § 67 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa ôsmy bod.
Doterajší deviaty bod a desiaty bod sa označujú ako ôsmy bod a deviaty bod.
29.
V § 67 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa šiesty bod.
Doterajší siedmy bod až deviaty bod sa označujú ako šiesty bod až ôsmy bod.
30.
§ 67 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Ak tak ustanovujú osobitné predpisy,1) správca dane zaregistruje daňový subjekt z úradnej moci. Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak ide o daňový subjekt, ktorý nie je zapísaný v registri podľa druhej vety, zaregistruje ho správca dane do 30 dní odo dňa podania jeho prvého daňového priznania. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt, ak mu predtým nebolo oznámené.
(13)
Ak vznikla daňovému subjektu rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.“.
31.
V § 68 ods. 3 piata veta znie: „Správca dane vydá rozhodnutie do troch mesiacov od uplynutia lehoty určenej vo výzve podľa prvej vety.“ a na konci sa pripája táto veta: „Správca dane o predĺžení lehoty upovedomí daňový subjekt.“.
32.
V § 68 ods. 6 sa za slovo „určí“ vkladajú slová „sumu alebo“.
33.
V § 69 ods. 4 sa za slovo „konaní“ vkladajú slová „alebo orgánov Policajného zboru“.
34.
V § 73 ods. 2 sa slová „začatia odvolacieho konania“ nahrádzajú slovami „nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie odvolania alebo odo dňa doručenia doplneného odvolania na výzvu prvostupňového orgánu“.
35.
V § 79 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak suma použitého preplatku je vyššia ako 5 eur.“.
36.
V § 79 ods. 6 sa na začiatok vkladajú nová prvá veta až tretia veta, ktoré znejú: „Ak daňový subjekt v žiadosti o vrátenie daňového preplatku neuvedie číslo účtu, správca dane vráti daňový preplatok na jeden z účtov daňového subjektu, ktorý mu bol oznámený podľa § 26 ods. 3. Poštovým poukazom na adresu daňového subjektu možno zaslať preplatok do výšky 15 000 eur vrátane. Ak správca dane nemá k dispozícii číslo účtu daňového subjektu a výška preplatku presiahne sumu podľa druhej vety, lehota podľa odseku 2 plynie odo dňa oznámenia čísla účtu.“.
37.
V § 81 ods. 1 prvá veta znie: „Na zabezpečenie daňového nedoplatku môže správca dane rozhodnúť o zriadení záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka alebo k pohľadávke daňového dlžníka.“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Záložné právo správcu dane vzniká vykonateľnosťou rozhodnutia o zriadení záložného práva.“.
38.
V § 81 ods. 1 šiestej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobe evidujúcej záloh“.
39.
V § 81 ods. 1 jedenástej vete sa vypúšťajú slová „s vyznačením jeho vykonateľnosti“.
40.
V § 81 ods. 2 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „poddlžníkovi“ sa vkladajú slová „alebo osobe evidujúcej predmet záložného práva“.
41.
V § 81 odsek 10 znie:
„(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 3, 5 až 7, 9 a 11 sa rovnako vzťahujú aj na zabezpečenie existujúcej daňovej pohľadávky, daňovej pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti, a iného peňažného plnenia uloženého rozhodnutím podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.9)“.
42.
§ 83 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
sa stal nevymáhateľným podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie.48)“.
43.
Doterajší text § 83 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov.“.
44.
V § 84 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f)
nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára alebo oddlženia podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie;48) rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
g)
nasledujúcim po úplnom splnení pohľadávok správcu dane vyplývajúcich z potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to v rozsahu pohľadávok, ktoré daňový subjekt na základe schváleného reštrukturalizačného plánu nemusí plniť; riadne a včas neprihlásené daňové nedoplatky zanikajú dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia o potvrdení reštrukturalizačného plánu a skončení reštrukturalizácie.“.
45.
V § 85 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis48) neustanovuje inak.“.
46.
V § 86 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú aj na iné peňažné plnenie, ktoré nie je daňou, uložené rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
47.
V § 88 ods. 10 tretia veta znie: „Ak daňový dlžník alebo iná osoba uplatnia návrh na vylúčenie majetku z daňovej exekúcie na súde, správca dane vo vzťahu k tomuto majetku odloží daňovú exekúciu až do právoplatného rozhodnutia súdu.“.
48.
V § 90 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)“.
49.
V § 90 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a orgánu Policajného zboru pri exekúcii zadržaním vodičského preukazu“.
50.
V § 91 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „právoplatných a“.
51.
V § 91 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)“.
52.
V § 91 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri elektronickej komunikácii s poskytovateľom platobných služieb, ktorým je banka alebo pobočka zahraničnej banky, sa rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania doručí za podmienok uvedených v dohode uzatvorenej podľa § 108 ods. 9.“.
53.
V § 92 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)“.
54.
V § 95 ods. 1 sa za slovo „splátkach“ vkladá čiarka a slová „bol podaný návrh na súd na vylúčenie majetku z exekúcie,“.
55.
V § 98 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zadržaním vodičského preukazu.“.
56.
V § 108 ods. 9 sa za slovo „riaditeľstvom“ vkladajú slová „alebo správcom dane, ktorým je obec,“.
57.
V § 110 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento zákaz sa vzťahuje aj na záväzok poddlžníka voči daňovému dlžníkovi, ktorý vznikne v budúcnosti.“.
58.
V § 110 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a o pohľadávky fyzických osôb z ich podnikateľskej činnosti“.
59.
V § 113 ods. 4 prvej vete sa slová „určenej lehote“ nahrádzajú slovami „určenom čase“.
60.
Za § 148 sa vkladá § 148a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„DEVIATY ODDIEL
DAŇOVÁ EXEKÚCIA ZADRŽANÍM VODIČSKÉHO PREUKAZU
§ 148a
(1)
Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu, pričom daňová exekučná výzva neobsahuje údaje uvedené v § 91 ods. 2 písm. i).
(2)
Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.
(3)
Právoplatné rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania správca dane bezodkladne doručí orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.“.
61.
V § 149 ods. 10 prvej vete sa slová „odo dňa, keď mu ich vyrubil správca dane rozhodnutím“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia rozhodnutia, ktorým mu ich správca dane vyrubil“.
62.
V § 155 ods. 1 písm. e) sa suma „60 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
63.
V § 155 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri vyrubení dane vyrubovacím rozkazom sa pokuta vypočíta spôsobom podľa prvej vety do dňa vyrubenia dane.“.
64.
V § 155 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňovým priznaním uplatnené vrátenie dane alebo uplatnený nárok podľa osobitných predpisov1) pred vrátením.“.
65.
Nadpis nad § 158 znie:
„ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONKURZ, REŠTRUKTURALIZÁCIU A ODDLŽENIE“.
66.
V § 158 odsek 1 znie:
„(1)
Daňový nedoplatok sa na účely osobitného predpisu48) považuje za istinu pohľadávky.“.
67.
V § 158 odsek 3 znie:
„(3)
Ak daňový nedoplatok vznikol v deň vyhlásenia konkurzu, v deň začatia reštrukturalizačného konania alebo v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“) alebo po vyhlásení konkurzu, po začatí reštrukturalizačného konania alebo po rozhodujúcom dni, považuje sa za pohľadávku vzniknutú po vyhlásení konkurzu, po začatí reštrukturalizačného konania alebo po rozhodujúcom dni.“.
68.
V § 158 ods. 5 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „reštrukturalizácie“ sa vkladajú slová „alebo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi“.
69.
Za § 165h sa vkladajú § 165i a 165j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠165i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Vzory tlačív daňových priznaní ustanovených podľa § 15 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zostávajú v platnosti pre príslušné zdaňovacie obdobia.
(2)
Ustanovenie § 155 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použije na uloženie sankcie, ak skutočnosť rozhodujúca pre uloženie sankcie nastala pred 1. januárom 2020 a pokuta uložená nebola.
§ 165j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Zoznam podľa § 52 ods. 15 v znení účinnom od 1. januára 2021 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2021.
(2)
Správca dane zaregistruje podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021 najneskôr do konca februára 2021 daňový subjekt, ktorý je k 31. decembru 2020 zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a nie je do 31. decembra 2020 registrovaný. Správca dane primerane postupuje podľa § 67 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2021, aj ak ide o daňový subjekt, ktorý po 31. decembri 2020 podá daňové priznanie, ktoré nie je jeho prvé daňové priznanie.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 354/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ekonomického zamerania alebo právnického zamerania“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
3.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis“.
4.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 2 alebo odseku 4 najneskôr do 30 dní odo dňa zloženia sľubu alebo odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa odseku 4, oprávnenie na výkon daňového poradenstva vzniká posledným dňom tejto lehoty. Povinnosť komory vydať osvedčenie na výkon daňového poradenstva zostáva nedotknutá.“.
5.
V § 8 ods. 6 sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.
6.
V § 8 ods. 7 sa za slovo „ktorá“ vkladajú slová „má v predmete činnosti daňové poradenstvo,“.
7.
V § 8a ods. 1 sa za slová „požiada komoru“ vkladajú slová „o uznanie dokladu o vzdelaní a“.
8.
V § 8a ods. 3 sa za slová „pri uznávaní“ vkladajú slová „dokladu o vzdelaní a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 10 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak daňový poradca v lehote troch mesiacov od doručenia výzvy komory tento rozpor neodstráni.“.
10.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
11.
V § 10 ods. 4 posledná veta znie: „Pozastavením výkonu daňového poradenstva nezanikajú povinnosti platiť členské príspevky vo výške určenej komorou.“.
12.
V § 15 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) sa za slovo „príspevok“ vkladá čiarka a slová „určený komorou“ sa nahrádzajú slovami „poplatok alebo inú úhradu určenú komorou“.
13.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Daňový poradca spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania daňového poradenstva v súlade s týmto zákonom podľa osobitného predpisu,5a) pričom má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.5b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
5b) Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.“.
14.
V § 20 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.
15.
V § 20e sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nemá zaplatený členský príspevok určený komorou ani na základe jej opakovanej výzvy.“.
16.
V § 21 ods. 6 sa slová „odmena schválená zhromaždením“ nahrádzajú slovami „schválená odmena“.
17.
V § 23 ods. 1 druhej vete sa za slová „účasť na skúškach,“ vkladajú slová „poplatky, úhrady“.
18.
V § 25 ods. 1 sa za slovo „O“ vkladajú slová „porušení disciplíny a“.
19.
V § 25 ods. 3 sa slová „jeho doručenie“ nahrádzajú slovami „doručenie rozhodnutia a iných písomností v disciplinárnom konaní“.
20.
V § 26 ods. 2 prvej vete sa za slovo „potvrdí“ vkladá čiarka a slovo „zmení“.
21.
V § 28 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Komora je oprávnená požadovať od fyzickej osoby alebo právnickej osoby preukázanie skutočností nevyhnutných na zápis alebo registráciu.“.
22.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Komora zverejňuje na svojom webovom sídle zoznamy podľa § 22 ods. 1 písm. c), v ktorých sa uvedie najmä
a)
číslo osvedčenia, daňová špecializácia, meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ak ide o daňového poradcu,
b)
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu asistenta daňového poradcu.“.
Čl. III
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 99e sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak bola daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje alebo niektorá z nich vyrubená a daňovník podá čiastkové priznanie podľa § 99b, správca dane vydá nové rozhodnutie, ktorým vyrubí daň. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie alebo časť výroku rozhodnutia zrušuje; proti novému rozhodnutiu alebo časti výroku rozhodnutia možno podať odvolanie.“.
Čl. IV
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 188/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.“.
2.
V § 3 ods. 1, 3 a 7 sa číslo „48“ nahrádza číslom „96“.
3.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pokladnicu e-kasa klient“.
4.
V § 3a ods. 3 sa číslo „48“ nahrádza číslom „96“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 9a ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 369/2018 Z. z.“.
6.
V § 4a ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred QR kódom, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
8.
§ 4b sa vypúšťa.
9.
§ 7a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient, žiadosť podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.“.
10.
V § 8 ods. 11 sa slová „virtuálnej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „pokladnice e-kasa klient“ a slová „vo virtuálnej registračnej pokladnici“ sa nahrádzajú slovami „v pokladnici e-kasa klient“.
11.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, tlačové výstupy z dennej uzávierky vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou a kópie paragónov je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Vybratie fiskálnej pamäte z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v knihe elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom, ktorí záznam potvrdia odtlačkom pečiatky, ak ju majú vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby s uvedením jej mena a priezviska.“.
13.
V § 15a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj, ak podnikateľ neuviedol pokladnicu e-kasa klient do prevádzky.“.
14.
V § 16a písm. p) sa vypúšťajú slová „§ 7a ods. 7,“.
15.
V § 16b ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri prvom zistení porušenia podľa § 3 ods. 8 daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov,“.
16.
V § 17a ods. 2 prvej vete a tretej vete sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“ a v druhej vete sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“, v odseku 3 sa slová „Colný úrad Bratislava“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a v odseku 4 sa slová „Colnému úradu Bratislava“ nahrádzajú slovami „finančnému riaditeľstvu“.
17.
Za § 18cf sa vkladá § 18cg, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18cg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4b v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré bolo začaté pred 1. januárom 2020, sa zastavuje k 1. januáru 2020.
(2)
Činnosť servisných organizácií podľa § 5 a register podľa § 6 sa ukončí k 1. júnu 2020.
(3)
Servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom sú povinní ukončiť používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2020.
(4)
Technickú expertízu, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2020, dokončí finančné riaditeľstvo.
(5)
Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
(6)
Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, o ktorom sa do 31. decembra 2019 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ak je to pre podnikateľa priaznivejšie.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 21, 24, 30 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.