362/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

362
ZÁKON
z 15. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 348/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
58.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ktorí majú povolenie podnikať v energetike podľa osobitného predpisu,9) a“.
62.
Za § 48f sa vkladá § 48g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 10 ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.
(2)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane z elektriny podľa § 15b v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane z elektriny a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane z elektriny a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane z elektriny použije § 11 primerane.
(3)
Osoba, ktorá chce byť platiteľom dane zo zemného plynu podľa § 35 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2020, je povinná do 31. decembra 2019 požiadať colný úrad o registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a o vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu. V období od 1. decembra 2019 do 31. decembra 2019 sa na registráciu platiteľa dane zo zemného plynu a vydanie osvedčenia o registrácii platiteľa dane zo zemného plynu použije § 35 primerane.
(4)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2019 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2020 a na pokuty sa vzťahuje § 43 v znení účinnom od 1. januára 2020, ak je takto určená výška pokuty pre osobu priaznivejšia.“.
Čl. II
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „2710 12 31, 2710 12 51 a 2710 12 59“ nahrádzajú slovami „2710 12 31 a 2710 12 50“.
6.
V § 9 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „dovozca minerálneho oleja“)“ vkladajú slová „okrem prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 po prepustení do voľného obehu2a) uvedie do pozastavenia dane,“.
7.
V § 11 odsek 16 znie:
„(16)
Užívateľský podnik môže daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odbernom poukaze so súhlasom colného úradu dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber tohto minerálneho oleja, alebo daňovému skladu, alebo tento minerálny olej zneškodniť podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, ak
a)
vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d)
b)
bol minerálny olej znehodnotený v procese jeho použitia na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a),
c)
zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6ca znie:
„6ca) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže daňovo zvýhodnený minerálny olej dodať inému užívateľskému podniku, ktorý má odberný poukaz na odber tohto minerálneho oleja, daňovému skladu, alebo tento minerálny olej zneškodniť podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu. Rovnako postupuje správca konkurznej podstaty užívateľského podniku, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádza do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.
(18)
Ak sa uplatní postup podľa odsekov 16 a 17, ustanovenia § 42 ods. 1 písm. c) a d) sa nepoužijú. Daňovo zvýhodnený minerálny olej uvedený v odsekoch 16 a 17, ktorý bol zneškodnený podľa osobitného predpisu6ca) pod dohľadom colného úradu, sa považuje za oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. f).“.
9.
V § 23 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku alebo do daňového skladu, ak ide o
1.
dodanie leteckých pohonných látok podľa § 11 ods. 1,
2.
dodanie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa § 11 ods. 16,
3.
ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 11 ods. 17,
4.
materiálovú výpomoc so súhlasom colného úradu,“.
10.
V § 25b ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. b) a c)“.
11.
V § 25b ods. 15 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak predajca pohonných látok vydáva minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 znehodnotený z dôvodu nepredvídateľných okolností na prepracovanie alebo zneškodnenie podľa osobitného predpisu6ca) a oznámi túto skutočnosť colnému úradu.“.
12.
V § 25b ods. 22 písmeno b) znie:
„b)
v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak
1.
táto osoba tento minerálny olej neodobrala od predajcu pohonných látok a následne nedodala konečnému spotrebiteľovi a
2.
konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa odseku 4 prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodov 1 až 57, 59 až 61 a 63, čl. II bodov 1, 2, 4, 5 a 13 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.