360/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

360
ZÁKON
zo 16. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slová „podporu práce s mládežou,“ vkladajú slová „neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou,“ a slová „zariadení v oblasti práce s mládežou“ sa nahrádzajú slovami „programov v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditácia“),“.
2.
V § 2 písm. e) sa vkladá nový prvý bod, ktorý znie:
„1.
podporuje mládež v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií,“.
Doterajší prvý bod až štvrtý bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.
3.
V § 2 písm. e) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou alebo vykonáva dobrovoľnícku činnosť v oblasti práce s mládežou,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 360/2019 Z. z.“.
4.
V § 2 písmená f) až j) znejú:
„f)
koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnostiam obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou,
g)
lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou,
h)
práca s mládežou je najmä činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná s mládežou a pre mládež s cieľom zabezpečiť jej osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
i)
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a koordinátorov práce s mládežou s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností, kompetencií a zručností potrebných pre prácu s mládežou,
j)
spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.“.
5.
§ 2a vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Bezúhonnosť
(1)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti v oblasti práce s mládežou.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Osoba v pracovnoprávnom vzťahu preukazuje bezúhonnosť zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
(4)
Osoba, v prospech ktorej má byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, je oprávnená vyžadovať preukázanie bezúhonnosti od osoby, ktorá má dobrovoľnícku činnosť vykonávať.
(5)
Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, preukazuje bezúhonnosť postupom podľa osobitného predpisu.3)
(6)
Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) o výpis z registra trestov žiada fyzická osoba.
(7)
Cudzinec preukazuje bezúhonnosť obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 4a znejú:
„3) § 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z.
4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
6.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež najmä
a)
vypracúva strategické dokumenty a koncepčné dokumenty štátnej politiky v oblasti práce s mládežou,
b)
utvára právne podmienky, organizačné podmienky, výskumné podmienky a finančné podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov a iných fyzických osôb a právnických osôb v oblasti práce s mládežou,
d)
kontroluje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou,
e)
rozhoduje o akreditácii,
f)
analyzuje a vyhodnocuje potreby mládeže,
g)
finančne a metodicky podporuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb v oblasti rozvoja práce s mládežou.“.
7.
V § 5 úvodnej vete sa slová „rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládežou“ nahrádzajú slovami „vypracúva a uskutočňuje koncepciu rozvoja práce s mládežou, vyhodnocuje jej plnenie“.
8.
V § 5 písmená c) a d) znejú:
„c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
ustanovuje koordinátora práce s mládežou,“.
9.
V § 5 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).
10.
V § 5 písmeno i) znie:
„i)
zabezpečuje aktivity v oblasti práce s mládežou prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu vyššieho územného celku,“.
11.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Obec
(1)
Obec na úseku starostlivosti o mládež
a)
podporuje uskutočňovanie práce s mládežou na svojom území,
b)
utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
c)
podporuje činnosť zdravotne znevýhodnenej mládeže, mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, mládeže z najmenej rozvinutých okresov a mládeže znevýhodnenej iným spôsobom,
d)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
e)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej činnosti,
f)
podporuje spoluúčasť mládeže.
(2)
Obec môže pri výkone samosprávy ustanoviť koordinátora práce s mládežou.
(3)
Obec, ktorá bola vyhlásená za mesto, na úseku starostlivosti o mládež okrem pôsobností podľa odsekov 1 a 2 aj vypracúva, uskutočňuje, aktualizuje koncepciu rozvoja práce s mládežou a vyhodnocuje jej plnenie.“.
12.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Mládežnícky parlament
(1)
Obec môže zriadiť mládežnícky parlament. Zloženie mládežníckeho parlamentu, spôsob ustanovenia mládežníckeho parlamentu a úlohy mládežníckeho parlamentu určí obec.5a)
(2)
Mládežnícky parlament najmä
a)
prerokúva návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, návrhy iných dokumentov a opatrení prerokúvaných obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týkajú mládeže v obci,
b)
prerokúva s obecným zastupiteľstvom a starostom návrhy, ktoré sa týkajú zlepšenia práce s mládežou v obci alebo majú vplyv na mládež v obci,
c)
spolupracuje s mládežníckymi parlamentmi v iných obciach.
(3)
Zástupcovia mládežníckeho parlamentu sú prizývaní na zasadnutia obecného zastupiteľstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 11 ods. 4 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťajú slová „špecializovaných činností“.
14.
V § 7 ods. 2 sa za slovo „školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
15.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného“.
16.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Akreditačná komisia
a)
posudzuje žiadosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 15 ods. 2 a na základe splnenia podmienok odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii alebo nevydať potvrdenie o akreditácii,
b)
hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality podľa § 8a.“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Akreditačná komisia svoje vecné odporúčania v rozsahu vymedzenom v štatúte akreditačnej komisie zverejňuje na webovom sídle určenom ministerstvom.“.
18.
V § 8 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Akreditáciou je oprávnenie uskutočňovať činnosti v oblasti práce s mládežou vzdelávacieho charakteru, ktorých výsledkom je získanie odbornej spôsobilosti podľa § 10 ods. 3.
(2)
Za kvalitu práce s mládežou alebo kvalitu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou pri uskutočňovaní vzdelávacieho programu zodpovedá fyzická osoba určená žiadateľom o akreditáciu (ďalej len „odborný garant“).
(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii je predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta a lektorov v oblasti práce s mládežou podľa § 10 a predloženie vzdelávacieho programu.
(4)
Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi o akreditáciu v rozsahu
1.
názov a sídlo právnickej osoby a meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo jeho člena, ak ide o právnickú osobu, alebo
2.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
charakteristiku činnosti žiadateľa o akreditáciu.“.
19.
V § 8 ods. 6 sa slová „Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré“ nahrádzajú slovami „Žiadateľovi o akreditáciu, ktorý“.
20.
V § 8 ods. 7 sa slová „dobu, akú požaduje vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „čas požadovaný“.
21.
V § 8 ods. 10 sa slová „vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „príslušný subjekt“.
22.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Moderné centrum mládeže
(1)
Moderné centrum mládeže je značka kvality, ktorú udeľuje minister žiadateľovi o značku kvality „Moderné centrum mládeže“, ak
a)
uskutočňuje prácu s mládežou,
b)
splní podmienky a kritériá vymedzené vo výzve vyhlásenej ministerstvom a
c)
získa odporúčanie akreditačnej komisie na základe hodnotenia.
(2)
Žiadateľom o značku kvality môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 15 ods. 2 písm. c) až e), g) a h) a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností.5b)
(3)
O udelení značky kvality ministerstvo vydá osvedčenie; osvedčenie sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí platnosti osvedčenia o udelení značky kvality možno opätovne podať žiadosť o udelenie značky kvality.
(4)
Osvedčenie o udelení značky kvality je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(5)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa osvedčenie o udelení značky kvality vydalo.
(6)
Ministerstvo rozhodne o odňatí značky kvality, ak príslušný subjekt prestal spĺňať podmienky podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
23.
V § 9 ods. 1 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládežou“ nahrádzajú slovami „Akreditovaný subjekt“ a vypúšťa sa slovo „špecializovaných“.
24.
V § 9 ods. 2 sa slová „Akreditované vzdelávacie zariadenie“ nahrádzajú slovami „Akreditovaný subjekt“.
25.
V § 9 ods. 3 sa slová „vzdelávacích zariadení s uvedením špecializovaných“ nahrádzajú slovami „subjektov s uvedením“.
26.
Nadpis § 10 znie: „Odborná spôsobilosť na výkon činností v oblasti práce s mládežou“.
27.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pracovníka s mládežou, mládežníckeho vedúceho, koordinátora práce s mládežou a lektora v oblasti práce s mládežou“.
28.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“.
29.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vo vzdelávacom zariadení“ sa nahrádzajú slovami „v subjekte“.
30.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa slovo „špecializovaných“ a slová „vzdelávacie zariadenie“ sa nahrádzajú slovom „subjekt“.
31.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Dotácia sa poskytuje na účel
a)
zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií mládeže pri príprave na jej aktívne občianstvo a pracovný život,
b)
posilnenia postavenia mládeže v spoločnosti,
c)
prispievania k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov a koncepčných dokumentov vo vzťahu k mládeži,
d)
podpory systematickej práce s mládežou,
e)
reprezentácie mládeže na úrovni regiónov,
f)
podpory organizácií mládeže združujúcich organizácie pracujúce s mládežou,
g)
rozvoja dobrovoľníctva mládeže,
h)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
i)
administratívnej činnosti mládežníckych organizácií,
j)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich, koordinátorov práce s mládežou a lektorov v oblasti práce s mládežou,
k)
poskytovania informačných a poradenských služieb pre mládež,
l)
podpory prieskumov o mládeži a výskumu o mládeži,
m)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
n)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
o)
organizovania a podpory pobytových podujatí pre mládež.“.
32.
V § 15 ods. 2 úvodnej vete, § 16, § 17 ods. 1, 2 a 6 a § 18 ods. 1 a 3 sa slovo „žiadateľ“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „žiadateľ o dotáciu“ v príslušnom tvare.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťajú slová „o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností“.
34.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g) až i), k) a l) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 18 až 20, 22 a 23.
Doterajšie písmená j) a m) sa označujú ako písmená g) a h).
35.
V § 15 ods. 2 písm. h) sa slová „špecializované činnosti v oblasti práce“ nahrádzajú slovom „prácu“.
36.
V § 16 ods. 1 sa číslo „80“ nahrádza číslom „90“.
37.
V § 16 ods. 2 sa slová „20 % nákladov z iných zdrojov“ nahrádzajú slovami „10 % nákladov z iných zdrojov vrátane hodnoty dobrovoľníckej práce vyjadrenej za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej minimálnej mzdy za hodinu22) alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu23)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 23 znejú:
„22) § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.
23) § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z.“.
38.
V § 16 ods. 3 písm. a) sa vypúšťa slovo „špecializované“ a slová „vykonaní práce“ sa nahrádzajú slovami „prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru“.
39.
V § 16 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou“.
40.
V § 17 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „(ďalej len „žiadosť“)“.
41.
V § 17 ods. 1 písm. a) piatom bode sa vypúšťa čiarka za slovom „titul“ a slová „adresa trvalého pobytu“.
42.
V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „Žiadosť“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“.
43.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie sú okrem náležitostí podľa osobitného predpisu25) aj
a)
údaje žiadateľa o dotáciu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; to neplatí, ak ide o právnickú osobu podľa § 15 ods. 2 písm. a) a b),
b)
iné doklady vymedzené ministerstvom vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
44.
V § 17 ods. 4 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o poskytnutie dotácie“.
45.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.“.
46.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely poskytovania dotácií je ministerstvo oprávnené spracúvať o žiadateľovi o dotáciu údaje v rozsahu uvedenom v odsekoch 1 a 3 tri roky od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie; ak sa žiadateľovi o dotáciu poskytne dotácia, päť rokov od prijatia žiadosti o poskytnutie dotácie.“.
47.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Spoločné ustanovenia
(1)
Pri spracúvaní osobných údajov na účely podľa tohto zákona, ak ich nie je možné dosiahnuť bez spracúvania osobných údajov, postupujú mladý vedúci, mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti práce s mládežou a člen mládežníckeho parlamentu v súlade s osobitnými predpismi.28)
(2)
Osoby podľa odseku 1 sa môžu oboznamovať s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na účely plnenia svojich povinností podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).“.
48.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 97a odsek 5 znie:
„(5)
Pri poskytnutí podnikového štipendia sa podnikateľ a študent môžu dohodnúť, že podmienkou poskytovania podnikového štipendia bude aj záväzok študenta, že s podnikateľom uzatvorí pracovnoprávny vzťah na dohodnutú dobu určitú s mzdou alebo s odmenou, akú podnikateľ v súlade so svojimi mzdovými podmienkami poskytuje iným zamestnancom, ktorí vykonávajú u podnikateľa rovnaký druh práce alebo obdobný druh práce.“.
Čl. III
Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „špecializovaných“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.