358/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

358
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 30. októbra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bod 11 znie:
„11.
RÚ 1-12 Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

11.1 RÚ/A 1-12 Prehľad o zložení a o príjmoch domácností

11.2 RÚ/B 1-12 Pravidelné výdavky domácností

11.3 RÚ/C 1-12 Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácností“.
2.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 11 značky štatistických formulárov a názvy štatistických formulárov znejú:
„RÚ/A 1-12
Prehľad o zložení a o príjmoch domácností
RÚ/B 1-12
Pravidelné výdavky domácností
RÚ/C 1-12
Denník bežných a retrospektívnych výdavkov domácností“.
3.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 37 písm. a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 95 a 97.“.
4.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 63 písm. a), bode 64 písm. a), bode 65 písm. a), bode 79 písm. a) a bode 80 písm. a) sa slová „85 a 93“ nahrádzajú slovami „85, 93 a 96“.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 67 písm. a) sa slová „24 a 92“ nahrádzajú slovami „24, 92 a 98“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 84 písm. d) sa slová „31. januára nasledujúceho“ nahrádzajú slovami „30. septembra sledovaného“.
7.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov bode 99 názov ŠZ/ŠF znie: „Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru potrubnej dopravy, mestskej alebo prímestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava“.
8.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov sa za bod 102 vkladá bod 102a, ktorý znie:
„102a.
102a.1 BF (MDV SR) 1-01
Výkaz o vlastníctve bytového fondu“.
9.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 19 písm. b), bode 22 písm. b) a bode 24 písm. b) sa slovo „evidovaných“ nahrádza slovom „sledovaných“.
10.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 19 písm. b) sa slovo „vyšetrených“ nahrádza slovami „novo diagnostikovaných“.
11.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 20 písm. c) sa za slovo „starostlivosti“ vkladajú slová „a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby“.
12.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 86 písmeno c) znie:
„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA SO SÍDLOM V TATRANSKEJ LOMICI, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik, vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva a poskytovatelia služieb v lesnom hospodárstve bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa SK NACE:
02 Lesníctvo a ťažba dreva.“.
13.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 86 písm. d) sa slovo „februára“ nahrádza slovom „marca“.
14.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 97 písm. a) prvej vete sa za slová „zdrojov financovania“ vkladá čiarka a slová „o výnosoch z poplatkov za použitie verejných prístavov“.
15.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 97 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príjmy z poplatkov za použitie verejných prístavov podľa typu“.
16.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 98 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spoľahlivosť, presnosť vlakov v osobnej doprave a dôvody meškaní“.
17.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 99 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Ročný výkaz o nákladoch na infraštruktúru potrubnej dopravy, mestskej alebo prímestskej hromadnej dopravy a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava“.
18.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 99 písm. a) prvej vete sa za slovo „mestskej“ vkladajú slová „alebo prímestskej“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a infraštruktúry prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava“.
19.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 99 písm. b) druhá veta znie: „Charakteristika premenných štatistického zisťovania: obstaranie dlhodobého majetku podľa zdrojov financovania, zúčtovanie nákladov na infraštruktúru v potrubnej doprave, mestskej alebo prímestskej hromadnej doprave a infraštruktúru prevádzkovateľa letiska na poskytovanie letiskových služieb a na vykonávanie neleteckých činností na letisku, z ktorého sa vykonáva obchodná letecká doprava, vybrané dopravné a prepravné ukazovatele mestskej hromadnej dopravy, sieť liniek mestskej hromadnej dopravy a spotreba pohonných látok vozidiel mestskej hromadnej dopravy.“.
20.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 99 písmeno c) znie:
„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Prevádzkovatelia letísk, z ktorých sa vykonáva obchodná letecká doprava, prevádzkovatelia mestskej a prímestskej hromadnej dopravy a potrubnej dopravy bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť.“.
21.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 101 písm. a) a b) sa slovo „zabezpečovacích“ nahrádza slovom „zabezpečovaných“.
22.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 101 písm. a) sa na konci pripája táto veta: „Údaje sú využívané aj na účely monitorovania trhu železničnej dopravy v rámci Európskej únie a na účely operatívneho a koncepčného riadenia.“.
23.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 101 písm. b) sa slová „priemerné náklady na vlak“ nahrádzajú slovami „náklady na jeden vlakový kilometer, tržby a objem dopravy – monitorovanie trhu železničnej dopravy“.
24.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 102 vkladá bod 102a, ktorý znie:
„102a.
Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: BF (MDV SR) 1-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Výkaz o vlastníctve bytového fondu
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať detailnejšie informácie o vlastníckej štruktúre bytov. Výsledky zisťovania sa využijú pre potreby rozhodovania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v oblasti podpory rozvoja bývania, potreby iných ústredných orgánov štátnej správy a na medzinárodné porovnanie.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda štatistického zisťovania: vyčerpávajúce.
Charakteristika premenných štatistického zisťovania: byty vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb v členení na byty jednoizbové a garsónky, dvojizbové a dvojgarsónky, trojizbové, štvorizbové a päť- a viacizbové.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Mestá (v Bratislave a Košiciach aj mestské časti), obce s počtom viac ako 20 nájomných bytov obstaraných s podporou dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a bytové družstvá so sídlom v meste.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na poskytnutie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2020.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci spracovanie štatistického zisťovania: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.“.

25.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. sa za bod 26 vkladá bod 26a, ktorý znie:
„26a.
VÚ POD 1-01 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona“.
26.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitole I bode 107 sa značka administratívneho zdroja „Ppn (ANU) 24-04“ nahrádza značkou administratívneho zdroja „Sii (ANU) 24-04“.

27.
V prílohe č. 3 časti Zoznam využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. sa za bod 170 vkladá bod 170a, ktorý znie:
„170a. E (MZ SR) 3-12
Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve“.
28.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. sa za bod 26 vkladá bod 26a, ktorý znie:
„26a.
Značka administratívneho zdroja: VU POD 1-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky podľa § 17a zákona
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za nefinančný sektor a jeho subsektory a sektor verejnej správy a na výpočet vlastných zdrojov pochádzajúcich z DPH (výpočet kompenzácie za malé od DPH oslobodené firmy s obratom nad 10 000 eur).
Získavanie informácií ustanovujú predpisy v prílohe č. 4 bodoch 14, 22 a 80.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja
Údaje za Slovenskú republiku spolu a v triedení podľa inštitucionálnych jednotiek, sektorov a subsektorov európskeho systému národných účtov, SK NACE, právnej formy, druhu vlastníctva, počtu zamestnancov vrátane zoznamu spravodajských jednotiek podľa identifikačného čísla organizácie (IČO), ktoré sú zahrnuté do spracovania. Súbor preberaných údajov tvoria všetky posledné platné účtovné výkazy v stave „rôzny od zrušených“ k určenému dátumu výberu za definované zdaňovacie obdobie vrátane výkazov so zostavenou (neschválenou) účtovnou závierkou, predbežné individuálne údaje s identifikátorom DIČ; definitívne údaje sú zasielané ako oprava/doplnenie súboru s predbežnými údajmi (výkazy spracované alebo opravené po zaslaní súboru s predbežnými údajmi).
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: ročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: predbežné údaje do 20. mája po referenčnom období, definitívne údaje do 31. marca po referenčnom období.“.
29.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. bode 85 písm. c) druhá veta znie: „Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: za poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne štvrťročne do 60 dní po referenčnom období, ročne do 30. mája po referenčnom období a za dôchodkové sporenie štvrťročne do 60 dní po referenčnom období, ročne do 30. júna po referenčnom období.“.
30.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. bode 107 sa značka administratívneho zdroja „Ppn (ANU) 24-04“ nahrádza značkou administratívneho zdroja „Sii (ANU) 24-04“.
31.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. bode 109 písm. c) druhej vete sa slová „8,5 mesiaca“ nahrádzajú slovami „8 mesiacov“.
32.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. sa za bod 170 vkladá bod 170a, ktorý znie:
„170a.
Značka administratívneho zdroja: E (MZ SR) 3-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve
a) Účel a využitie údajov z administratívneho zdroja
Administratívne údaje sa využijú na účely výpočtu výdavkov na zdravie, ktoré v rámci konečnej spotreby domácností predstavujú časť hrubého domáceho produktu.
b) Charakteristika údajov poskytovaných z administratívneho zdroja
Údaje o tržbách organizácií v zdravotníctve od zdravotných poisťovní a tržbách od obyvateľstva.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja
Periodicita poskytovania údajov z administratívneho zdroja: štvrťročne.
Lehota na poskytovanie údajov z administratívneho zdroja: do 90 dní po referenčnom období.“.
33.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k vyhláške č. 250/2017 Z. z.
ZOZNAM SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV


P. č.
Názov súvisiaceho právneho predpisu


1. Nariadenie Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Ú. v. ES L 130, 15. 6. 1970, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 001) v platnom znení
2. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 160/1985 o štatistikách práce prijatý Medzinárodnou konferenciou práce (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1988 Zb. a oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110/1997 Z. z.)
3. Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 02/zv. 02) v platnom znení
4. Nariadenie Rady (EHS, EURATOM) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7. 6. 1989, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 01) v platnom znení
5. Nariadenie Rady (EHS) č. 3924/91 z 19. decembra 1991 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby spoločenstva (Ú. v. ES L 374, 31. 12. 1991, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 011) v platnom znení
6. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016)
7. Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28. 3. 1996, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v platnom znení
8. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
9. Nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14. 3. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
10. Nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5. 6. 1998, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 020) v platnom znení
11. Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce
(Ú. v. ES L 63, 12. 3. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
12. Nariadenie Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999, ktorou sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o nákladoch práce (Ú. v. ES L 203, 3. 8. 1999, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 03) v platnom znení
13. Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Ú. v. ES L 229, 9. 9. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení
14. Nariadenie (ES) č. 2516/2000 Európskeho parlamentu a Rady zo 7. novembra 2000, ktorým sa upravujú spoločné zásady Európskeho systému národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA) 95, týkajúcich sa daní a sociálnych príspevkov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 (Ú. v. ES L 290, 17. 11. 2000, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 001)
15. Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9. 12. 2002, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07) v platnom znení
16. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/643 z 18. apríla 2018 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 112, 2. 5. 2018)
17. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)
18. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11. 3. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 007) v platnom znení
19. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 05/zv. 04) v platnom znení
20. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [§ 5 ods. 2, 6 a 7]
21. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.16/zv. 01) v platnom znení
22. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 z 19. marca 2019 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách, ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nariadenie o HND) (Ú. v. EÚ L 91, 29. 3. 2019)
23. Rozhodnutie č. 1608/2003/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003 o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 230, 16. 9. 2003, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31)
24. Nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 zo 7. novembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. ES L 298, 17.11. 2003) v platnom znení
25. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení
26. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5. 2. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 42) v platnom znení
27. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek
29. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 16) v platnom znení
30. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. [§ 7 ods. 2 písm. p)]
31. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004, Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 16/zv. 02) v platnom znení
32. Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení
33. Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ
L 121, 6. 5. 2006) v platnom znení
34. Nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2006)
35. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu
(Ú. v. EÚ L 190, 12. 7. 2006) v platnom znení
36. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/974 zo 4. júla 2018 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (Ú. v. EÚ L 179, 16. 7. 2018)
37. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
38. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (Ú. v. EÚ L 113, 30. 4. 2007)

39.
Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní
(Ú. v. EÚ L 155, 15. 6. 2007) v platnom znení

40. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 z 20. júna 2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v platnom znení
41. Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007) v platnom znení
42. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007)
43. Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007)
44. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú. v. EÚ L 336, 20. 12. 2007) v platnom znení
45. Nariadenie Komisie (ES) č. 10/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, podrobné klasifikácie a aktualizáciu pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2008)
46. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008) v platnom znení
47. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008) v platnom znení
48. Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení
49. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení
50. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008)
51. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008)
52. Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008) v platnom znení
53. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 762/2008 z 9. júla 2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008) v platnom znení
54. Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18. 9. 2008) v platnom znení
55. Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008)
56. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008) v platnom znení
57. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1. 12. 2008) v platnom znení
58. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Ú. v. EÚ L 354, 31. 12. 2008)
59. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ
L 152, 16. 6. 2009)
60. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) v platnom znení
61. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z 25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009) v platnom znení
62. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2010 z 2. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi colnými orgánmi a národnými štatistickými orgánmi, zostavovanie štatistiky a posudzovanie kvality (Ú. v. EÚ L 31, 3. 2. 2010)
63. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10. 2. 2010)
64. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb
65. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku o príčinách smrti (Ú. v. EÚ L 90, 6. 4. 2011)
66. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 319/2019 Z. z. [§ 4 ods. 3 písm. l) a m)]
67. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 349/2011 z 11. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiku pracovných úrazov (Ú. v. EÚ L 97, 12. 4. 2011)
68. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 408/2011 z 27. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o formát na zasielanie údajov
(Ú. v. EÚ L 108, 28. 4. 2011) v platnom znení
69. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011)
70. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch (Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2011) v platnom znení
71. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 95/57/ES (Ú. v. EÚ L 192, 22. 7. 2011) v platnom znení
72. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2011) v platnom znení
73. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 70/2012 z 18. januára 2012 o štatistickom zisťovaní v cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 32, 3. 2. 2012) v platnom znení
74. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012)
75. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28. 11. 2012)
76. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2013)
77. Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
78. Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z.
79. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 318/2013 z 8. apríla 2013, ktorým sa prijíma program modulov ad hoc na roky 2016 až 2018 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98
(Ú. v. EÚ L 99, 9. 4. 2013) v platnom znení
80. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení
81. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 912/2013 z 23. septembra 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ L 252, 24. 9. 2013)
82. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1260/2013 z 20. novembra 2013 o európskej demografickej štatistike (Ú. v. EÚ L 330, 10. 12. 2013)
83. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení

84. Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z.
85. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1196/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ
L 319, 6. 11. 2014)
86. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
87. Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/359 zo 4. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiku výdavkov na zdravotnú starostlivosť a jej financovanie (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2015)
88. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní v znení vyhlášky č. 286/2019 Z. z.
89. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/792 z 11. mája 2016 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien a indexe cien nehnuteľností na bývanie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 2494/95
90. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1851 zo 14. júna 2016, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2019, 2020 a 2021 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98
91. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1952 z 26. októbra 2016 o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice 2008/92/ES (Ú. v. EÚ L 311, 17. 11. 2016)
92. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/310 z 22. februára 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa materiálnej deprivácie, blahobytu a ťažkostí s bývaním na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 45, 23. 2. 2017)
93. Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1515 z 31. augusta 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2018 (Ú. v. EÚ L 226, 1. 9. 2017)
94. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 255/2018 z 19. februára 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (Ú. v. EÚ L 48, 21. 2. 2018)
95. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (Ú. v. EÚ L 200, 7. 8. 2018)
96. Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1798 z 21. novembra 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti za referenčný rok 2019 (Ú. v. EÚ L 296, 22. 11. 2018)
97. Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/1874 z 29. novembra 2018 o údajoch, ktoré treba predložiť za rok 2020 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis (Ú. v. EÚ L 306, 30. 11. 2018)
98. Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/414 zo 14. marca 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2020, ktoré sa týkajú nadmernej zadlženosti, spotreby a majetku, ako aj práce (Ú. v. EÚ L 73, 15. 3. 2019) “.
34.
V prílohe č. 5 časti ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA ZABEZPEČUJE SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ V PRÍLOHE Č. 2 bode 4 sa za slovami „Kult (MK SR) 21-01“ vypúšťa čiarka a značka ŠZ „Kult (MK SR) 21-01“.
35.
V prílohe č. 5 časti ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH SA ZABEZPEČUJE SPRACOVANIE ŠTATISTICKÝCH ZISŤOVANÍ V PRÍLOHE Č. 2 sa za bod 12 vkladá bod 12a, ktorý znie:
12a. NOC v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu Kult (MK SR) 21-01“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Alexander Ballek v. r.