328/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

328
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno a) znie:
„a)
základné požiadavky na meradlo1) uvedené v odseku 2, ktoré je určeným výrobkom,1a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) § 2 písm. c) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 20 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z.“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slovo „osobitný predpis“ vkladá čiarka a slová „okrem požiadaviek na emisie“.
4.
V § 1 ods. 4 sa za slovo „používa“ vkladajú slová „ako určené meradlo9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a) § 2 písm. h) zákona č. 157/2018 Z. z.“.
5.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Základné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia vlády je
a)
podzostavou technické zariadenie, ktoré funguje samostatne a tvorí meradlo spoločne s ostatnými podzostavami, s ktorými je kompatibilné, alebo s meradlom,
s ktorým je kompatibilné,
b)
metrologickou kontrolou kontrola meradla pred jeho uvedením na trh a počas používania meradla v oblasti, v ktorej sa meradlo používa podľa § 1 ods. 4,
c)
normatívnym dokumentom dokument, ktorý obsahuje technické špecifikácie prijaté Medzinárodnou organizáciou pre legálnu metrológiu, na ktorý alebo na ktorého časť bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie.“.
6.
V § 3 sa za slová „ak sú“ vkladajú slová „podľa príloh č. 3 až 12“.
7.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „používania,“ umiestňuje odkaz 10a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) § 2 písm. h) zákona č. 56/2018 Z. z.“.
8.
§ 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:
㤠6
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je okrem povinností podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e), i) až k), m) až o) zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) povinný pred uvedením meradla na trh11)
a)
vypracovať technickú dokumentáciu podľa § 13,
b)
zabezpečiť posúdenie zhody podľa § 12,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 14,
d)
umiestniť označenie CE12) a doplnkové metrologické označenie podľa § 15.
(2)
V súlade s § 5 ods. 1 písm. r) zákona sa ustanovuje, že výrobca je povinný
a)
zaviesť postupy na zachovanie zhody sériovej výroby meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády a zohľadniť zmeny návrhu meradla alebo vlastností meradla, alebo zmeny v harmonizovanej technickej norme,13) normatívnom dokumente alebo v iných technických špecifikáciách,14) na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda meradla,
b)
vykonať skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné, vzhľadom na funkčnosť meradla,
c)
uchovávať počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu,
d)
priložiť k meradlu návod na použitie, kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a informácie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3. v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
e)
uchovávať identifikačné údaje hospodárskeho subjektu,17) ktorý výrobcovi meradlo dodal a hospodárskeho subjektu, ktorému meradlo dodal, počas desiatich rokov odo dňa dodania meradla a bezodkladne ich sprístupniť na žiadosť orgánu dohľadu.
§ 7
Povinnosti splnomocneného zástupcu výrobcu
(1)
Splnomocnený zástupca výrobcu, ktorého výrobca môže písomne splnomocniť na plnenie povinností podľa § 6, okrem povinností podľa § 6 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 písm. a) a b) zákona, je povinný plniť povinnosti podľa § 6 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 a 4 zákona.
(2)
Splnomocnený zástupca výrobcu je v súlade s § 6 ods. 5 zákona povinný uchovávať pre orgán dohľadu počas desiatich rokov od uvedenia meradla na trh EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu a na požiadanie ho sprístupniť orgánu dohľadu.
§ 8
Povinnosti dovozcu
Dovozca okrem povinností podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c), e) až k) zákona v súlade s § 7 ods. 2 písm. l) zákona
a)
nesmie uviesť na trh meradlo, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a), b), c) alebo písm. d),
b)
zabezpečí, aby bol spolu s meradlom dodaný návod na použitie a informácie podľa prílohy č. 1 podbodu 9.3. v štátnom jazyku, ktoré sú jednoznačné a zrozumiteľné pre konečného používateľa,
c)
vykoná skúšky vzoriek meradla, ktoré sú sprístupnené na trhu, ak je to potrebné vzhľadom na funkčnosť meradla.
§ 9
Povinnosti distribútora
Distribútor okrem povinností podľa § 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až f) zákona v súlade s § 8 ods. 2 písm. g) zákona nesmie sprístupniť meradlo na trhu, ak výrobca nesplnil povinnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) alebo ods. 2 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 sa vypúšťajú.
9.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Na posúdenie zhody meradla so základnými požiadavkami sa na základe výberu výrobcu z postupov posudzovania zhody určených pre druhy meradiel v prílohách č. 3 až 12 použije jeden z postupov posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.“.
10.
V § 12 ods. 2 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu (ďalej len „členský štát“),“.
11.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
Výrobca vydá EÚ vyhlásenie o zhode podľa § 23 zákona.
(2)
Rozsah EÚ vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 13. EÚ vyhlásenie o zhode
pre meradlo, ktoré je uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, obsahuje náležitosti uvedené v postupoch posudzovania zhody podľa prílohy č. 2.
(3)
V súlade s § 23 ods. 5 zákona sa v EÚ vyhlásení o zhode pre meradlo uvedú aj odkazy na uverejnenie harmonizačných právnych predpisov Európskej únie17a) v Úradnom vestníku Európskej únie, ktoré sa na meradlo vzťahujú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) Čl. 2 ods. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.“.
12.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Označenie CE sa na meradlo umiestni v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 6 zákona spolu s doplnkovým metrologickým označením.“.
13.
§ 16 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 23 sa vypúšťajú.
14.
§ 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:
㤠17
Autorizácia a notifikácia
Na autorizáciu a notifikáciu orgánu posudzovania zhody sa vzťahujú § 10 až 20 zákona.
§ 18
Práva a povinnosti notifikovanej osoby
Notifikovaná osoba okrem povinností podľa § 21 zákona je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody podľa postupov posudzovania zhody podľa § 12,
b)
dodržiavať mieru prísnosti a úroveň ochrany vyžadované na zhodu meradla s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády pri posudzovaní zhody meradla,
c)
mať finančné prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami náležitého posudzovania zhody.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 sa vypúšťajú.
15.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Spoločné ustanovenia
Dohľad nad trhom pre meradlo ustanovuje § 26 písm. e), § 27 až 29 zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 až 31 sa vypúšťajú.
16.
V prílohe č. 1 bod 9.7. znie:
„9.7.
Použitá meracia jednotka a jej symbol musí byť v súlade s ustanoveniami podľa osobitného predpisu týkajúceho sa meracích jednotiek a ich symbolov.32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách.“.
17.
V prílohe č. 2 Module B piatom bode sa slovo „úradu“ nahrádza slovami „Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Pellegrini v. r.