324/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

324
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. októbra 2019,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2020 sa ustanovuje na
a)
580,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
3,333 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.