307/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

307
ZÁKON
z 12. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 376/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa slová „zamestnancov, ktorých zamestnávatelia usadení v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát Európskej únie“), vysielajú na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie“ nahrádzajú slovami „zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát Európskej únie“)“ a za slovom „republiky“ sa vypúšťa čiarka.
2.
V § 5 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku; pri posudzovaní, či plnenie, ktoré poskytuje hosťujúci zamestnávateľ, je mzdou, sa použije § 118,“.
3.
V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov,“.
4.
V § 5 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
podmienky, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť, pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ak ide o vyslanie podľa odseku 6 písm. c),“.
5.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom,
i)
náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky; na účely uplatnenia osobitného predpisu alebo príslušnej kolektívnej zmluvy možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb.“.
6.
V § 5 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s odôvodnením Národnému inšpektorátu práce, presiahlo 18 mesiacov, sa spravujú týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo príslušnou kolektívnou zmluvou; to sa nevzťahuje na založenie, vznik, skončenie a zánik pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania na účely prvej vety sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.
(4)
Pri vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky podľa odseku 6 písm. c)
a)
užívateľský zamestnávateľ informuje hosťujúceho zamestnávateľa o pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca, ktoré sa u neho uplatňujú,
b)
užívateľský zamestnávateľ informuje hosťujúceho zamestnávateľa v dostatočnom predstihu, že hosťujúci zamestnanec má byť vyslaný do iného členského štátu Európskej únie,
c)
sa neuplatňujú § 57 ods. 2 a § 58 ods. 7.“.
Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 17.
7.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Ustanovenia odsekov 2 a 3 nebránia uplatňovaniu pracovných podmienok a podmienok zamestnávania, ktoré sú pre zamestnanca výhodnejšie.“.
8.
V § 5 ods. 11 celom texte sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a za slová „odseku 2 písm. c)“ sa vkladajú slová „alebo odseku 3“.
9.
V § 5 ods. 12 sa za slová „odseku 2 písm. c)“ vkladajú slová „alebo odseku 3“ a slová „odseku 9“ sa nahrádzajú slovami „odseku 11“.
10.
V § 5 ods. 15 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 12“ sa nahrádzajú slovami „odseku 14“.
11.
V § 5 ods. 16 sa slová „až g) a odsekov 3, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „až i) a odsekov 3, 5, 9 a 10“.
12.
V § 5 ods. 17 sa slová „odsekov 2, 3, 5 až 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 2, 5, 7 až 12“ a slová „odseku 14“ sa nahrádzajú slovami „odseku 16“.
13.
Za § 252m sa vkladá § 252n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252n
Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020
Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania podľa § 5 ods. 3 považuje za začaté 30. júla 2020.“.
14.
Príloha č. 2 sa dopĺňa dvadsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:
„24.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. EÚ L 173, 9. 7. 2018).“.
Čl. II
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 312/2005 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 475/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak mu nepatria výhodnejšie náhrady podľa práva členského štátu Európskej únie, do ktorého je vyslaný.“.
Čl. III
Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 5 ods. 6 Zákonníka práce.
2) § 5 ods. 7 Zákonníka práce.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:
„4) § 5 ods. 2, 3, 5 a 9 Zákonníka práce.
5) § 5 ods. 12 Zákonníka práce.“.
3.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu“ nahrádzajú slovami „meno, meno a priezvisko a miesto podnikania“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. h) sa za slovo „priezvisko“ vkladá čiarka a slová „elektronickú adresu“ a za slovo „písomností“ sa vkladajú slová „a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce“.
5.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
či vyslaný zamestnanec nahrádza iného vyslaného zamestnanca, a ak nahrádza, oznámiť aj údaje podľa písmena d) nahrádzaného vyslaného zamestnanca.“.
6.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Hosťujúci zamestnávateľ je povinný bezodkladne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe oznámiť Národnému inšpektorátu práce každú zmenu údajov podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
V § 4 ods. 4 celom texte sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
8.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Hosťujúci zamestnávateľ podáva oznámenie podľa odsekov 1 a 2 a odôvodnené oznámenie podľa osobitného predpisu6a) na formulári, ktorého vzor určí Národný inšpektorát práce, alebo prostredníctvom registračného portálu dostupného na webovom sídle Národného inšpektorátu práce.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a) § 5 ods. 3 Zákonníka práce.“.
9.
V § 4 ods. 6 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „podklady a“.
10.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny“.
11.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zverejňuje na svojom webovom sídle vzor formulára podľa § 4 ods. 5.“.
12.
V § 9 ods. 2 sa slová „§ 4 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6“.
13.
V § 9 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 5 ods. 1 písm. c),“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júla 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.