302/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019 do 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

302
ZÁKON
z 11. septembra 2019
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,
b)
postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,
d)
štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike1) (ďalej len „trh“) a na odpady z týchto obalov.
§ 2
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
jednorazovým obalom na nápoje obal na nápoje2) určený na jedno použitie,
b)
zálohovaným jednorazovým obalom na nápoje obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh,
c)
výrobcom obalov výrobca obalov podľa osobitného predpisu,3) ktorý uvádza na trh nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch,
d)
distribútorom obalov distribútor obalov podľa osobitného predpisu,4) ktorý uskutočňuje distribúciu nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch,
e)
zálohovým systémom súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov5) v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,6)
f)
zálohom osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva,
g)
zálohovaním jednorazového obalu na nápoje činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky,
h)
odberom odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ich odber od konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
i)
predajnou plochou časť priestorov prevádzky, ktoré slúžia na predaj a na vystavovanie tovaru a ktorá zahŕňa celkovú plochu, na ktorú majú prístup zákazníci, vrátane skúšobných priestorov, pultovej plochy, výkladnej plochy a plochy za pultmi, ktorú používa predajca; predajná plocha nezahŕňa kancelárie, sklady, prípravovne, dielne, schodištia, sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu.
§ 4
Povinnosti výrobcu obalov
(1)
Výrobca obalov je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný
d)
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8),
e)
registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly na nápoje, pred ich uvedením na trh,
(2)
Na výrobcu obalov, ktorý je zároveň distribútorom obalov, sa vzťahujú ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b), e) až i), ods. 2 a ods. 5.
§ 5
Povinnosti distribútora obalov
(1)
Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch konečnému používateľovi, je na účel riadneho fungovania zálohového systému povinný
d)
požiadať správcu o uzatvorenie zmluvy o plnení povinností podľa tohto zákona do 60 dní od doručenia oznámenia o začatí vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8),
e)
registrovať sa ako odberné miesto odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu,
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) až c), i) a j) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi, bez ohľadu na spôsob predaja a na veľkosť predajnej plochy. Povinnosti podľa odseku 1 písm. d) až h) plní distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou najmenej 300 m2 okrem distribútora obalov, ktorý na takejto predajnej ploche predáva potraviny a nápoje ako doplnkový tovar; tieto povinnosti môže plniť distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov na predajnej ploche menšej ako 300 m2 dobrovoľne.
(3)
Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch inak ako konečnému používateľovi, plní povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a c).
(4)
Na vykonávanie odberu odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje distribútorom obalov sa nevyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Distribútor obalov, ktorý vykonáva odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje, je povinný
a)
zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
b)
odovzdať odpady zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje správcovi.
§ 6
Správca
(1)
Správcom je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky, založená na dobu neurčitú. Správca plní výlučne úlohy vyplývajúce z tohto zákona, najmä koordinuje fungovanie zálohového systému a systému jeho financovania a plní koordinačné úlohy spojené so zúčtovaním zálohov. Správca môže poskytovať aj iné všeobecne prospešné služby, ktorých plnenie bezprostredne súvisí s plnením úloh, pre ktoré bol založený, najmä vzdelávacie a propagačné aktivity.
(2)
Správcu zakladá právnická osoba určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“), prostredníctvom ktorej sa združujú9) výrobcovia obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb, na základe uskutočneného výberu z prihlásených záujemcov (ďalej len „záujemca“). Výzvu na prihlásenie do výberu zverejňuje ministerstvo životného prostredia na svojom webovom sídle najneskôr 60 dní pred jeho uskutočnením.
(3)
Záujemca sa do výberu prihlasuje najneskôr 30 dní pred jeho uskutočnením. V lehote podľa prvej vety záujemca ministerstvu životného prostredia zašle návrh
a)
organizačného plánu zálohového systému vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania,
b)
schémy financovania zálohového systému a spôsobu jeho finančného zabezpečenia, ako aj určenia výšky zálohov,
c)
plánu dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených týmto zákonom,
d)
schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a to najmä určením podstatných náležitostí budúcich zmlúv o plnení povinností podľa tohto zákona,
e)
plánu vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré súvisia so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje,
f)
grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.
(4)
Zoznam záujemcov ministerstvo životného prostredia zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5)
Výber vykonáva odborná komisia zriadená ministerstvom životného prostredia, a to bodovým hodnotením. Odborná komisia okrem hodnotenia predložených návrhov dokumentov podľa odseku 3 posudzuje aj povahu a počet výrobcov obalov, ktorých záujemca združuje, ako aj množstvo jednorazových obalov na nápoje, ktoré títo výrobcovia uviedli na trh v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uskutočňuje výber.
(6)
Ministerstvo životného prostredia určí osobu, ktorú poverí založením správcu, na základe odporúčania odbornej komisie. K návrhom dokumentov predloženým podľa odseku 3 môže odborná komisia uplatniť pripomienky. Ak odborná komisia ministerstvu životného prostredia neodporučí žiadneho z prihlásených záujemcov, ministerstvu životného prostredia odporučí výber zopakovať; výber sa zopakuje aj vtedy, ak sa na základe výzvy zverejnenej podľa odseku 2 do výberu neprihlásil žiadny záujemca. Na opakovane uskutočnený výber sa použijú ustanovenia odsekov 2 až 4.
(7)
Osoba poverená založením správcu požiada do 30 dní od vyrozumenia o poverení o zápis neziskovej organizácie do registra podľa osobitného predpisu.10) Bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii11) predkladá osoba poverená založením správcu ministerstvu životného prostredia dokumenty podľa odseku 3. Ak ministerstvo životného prostredia pri poverení osoby založením správcu určí, že predložené dokumenty sa majú upraviť na základe odporúčania odbornej komisie, dokumenty sa ministerstvu životného prostredia predložia v upravenej podobe.
(8)
Ministerstvo životného prostredia schvaľuje dokumenty predložené podľa odseku 7 do 30 dní od ich doručenia, pričom zároveň určí dátum, od ktorého môže osoba poverená založením správcu vykonávať činnosti ako správca podľa tohto zákona. Ministerstvo životného prostredia pri schvaľovaní predložených dokumentov vykonáva ich formálnu kontrolu a to, či boli upravené v rozsahu podľa odseku 7. Ak ministerstvo životného prostredia predložené dokumenty neschváli, v lehote uvedenej v prvej vete o tom osobu poverenú založením správcu upovedomí a zároveň určí lehotu na ich opätovné predloženie. Vo výzve na opätovné predloženie dokumentov ministerstvo životného prostredia uvedie dôvody ich neschválenia. Ak opätovne predložené dokumenty nespĺňajú určené požiadavky, ministerstvo životného prostredia osobe poverenej založením správcu zruší poverenie na založenie správcu a postupuje podľa odseku 2.
(9)
Dokumenty predložené podľa odseku 7, ktoré boli schválené ministerstvom životného prostredia, sa stávajú zakladajúcimi dokumentmi správcu. Zmeny v zakladajúcich dokumentoch, ktoré nemajú vplyv na plnenie úloh správcu podľa tohto zákona, správca oznamuje ministerstvu životného prostredia do 30 dní od ich vykonania; ostatné zmeny podliehajú schváleniu ministerstvom životného prostredia. Zmeny, ktoré podliehajú schváleniu ministerstvom životného prostredia, je správca oprávnený vykonať len na základe písomného oznámenia ministerstva životného prostredia, že proti nim nemá pripomienky. Pri pochybnostiach o povahe navrhovanej zmeny v zakladajúcich dokumentoch môže správca písomne požiadať ministerstvo životného prostredia o zaslanie vyjadrenia.
§ 7
(1)
Správca je povinný
a)
vytvoriť, spravovať a financovať zálohový systém v súlade so zakladajúcimi dokumentmi správcu,
b)
oznámiť do 60 dní od schválenia zakladajúcich dokumentov výrobcom obalov a distribútorom obalov začatie vykonávania činnosti správcu (§ 6 ods. 8) a do 30 dní od doručenia žiadosti výrobcu obalov a distribútora obalov uzatvoriť zmluvu o plnení povinností podľa tohto zákona,
e)
vykonávať opatrenia ustanovené v organizačnom pláne zálohového systému a v schéme financovania,
f)
vykonávať opatrenia v pláne vzdelávacich a propagačných aktivít a informovania o otázkach, ktoré súvisia so zálohovým systémom,
h)
uhrádzať distribútorom obalov finančné prostriedky vynaložené na vyplatenie zálohov v súlade s uzatvorenou zmluvou,
j)
zabezpečiť prepravu, zhodnotenie a recykláciu odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje a zneškodnenie nezhodnotiteľných vytriedených odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
k)
vzdelávať a informovať verejnosť o zálohovom systéme,
l)
vytvoriť a prevádzkovať informačný systém zálohovania a prostredníctvom neho zadávať údaje do informačného systému vedeného ministerstvom životného prostredia,
m)
viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a údaje z nej ohlasovať ministerstvu životného prostredia,
o)
predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva životného prostredia v určenej lehote informácie o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až m),
p)
postupovať pri výkone činnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s oprávnenými záujmami zazmluvnených výrobcov obalov a distribútorov obalov,
t)
zverejňovať oznam podľa písmena s) druhého bodu u distribútora obalov,
u)
zdržať sa konania v prospech vlastníka alebo v prospech prevádzkovateľa zariadenia na zber, zhodnocovanie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodňovanie odpadov z jednorazových obalov na nápoje, ktoré sú predmetom tohto zákona, ku ktorému má akýkoľvek priamy podiel alebo nepriamy podiel na vlastníckych, rozhodovacích alebo hlasovacích právach, bez ohľadu na to, či vlastník alebo prevádzkovateľ takého zariadenia pôsobí na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte Európskej únie.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 písm. r) sa nevzťahuje na údaje, ktoré správca poskytuje ministerstvu životného prostredia na plnenie úloh podľa tohto zákona.

Orgány štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje
a odpadov z týchto obalov
§ 8
Orgánmi štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov sú:
a)
ministerstvo životného prostredia,
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“),
c)
Slovenská obchodná inšpekcia.
§ 9
Ministerstvo životného prostredia
(1)
Ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov je ministerstvo životného prostredia.
(2)
Ministerstvo životného prostredia
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,
b)
vykonáva úkony spojené so založením správcu, schvaľovaním a zmenou zakladajúcich dokumentov správcu,
c)
vedie evidenciu údajov ohlásených podľa tohto zákona.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia, ustanoví podrobnosti o
a)
zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje a o minimálnej výške zálohu,
b)
označovaní zálohovaných jednorazových obalov na nápoje,
c)
evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
§ 10
Inšpekcia
Inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru (§ 12) nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, ak § 11 písm. a) neustanovuje inak,
b)
ukladá pokuty (§ 13).
§ 11
Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenská obchodná inšpekcia
a)
je orgánom štátneho dozoru (§ 12) na účel kontroly dodržiavania povinností uvedených v § 4 ods. 1 písm. a) a b) a § 5 ods. 1 písm. a) a b), f) až h) vo vzťahu ku konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, okrem prvovýroby,
b)
ukladá pokuty (§ 13) za porušenie povinností podľa písmena a).
§ 12
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor je dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kontrolovaná osoba“) a rozhodnutí vydaných podľa tohto zákona.
(2)
Osoba vykonávajúca štátny dozor sa preukazuje služobným preukazom; na požiadanie do neho umožní nahliadnuť.
(3)
Osoba vykonávajúca štátny dozor v mene inšpekcie je pri plnení svojich úloh oprávnená
a)
voľne a kedykoľvek vstupovať do predajných, skladovacích a iných priestorov kontrolovanej osoby, ktoré slúžia na výkon jej podnikateľskej činnosti,
b)
požadovať preukázanie totožnosti kontrolovanej osoby, totožnosti jej zamestnancov alebo osôb, ktoré konajú v jej mene,
c)
požadovať predloženie prevádzkovej evidencie, ďalšej evidencie a iných dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,
d)
vykonávať potrebné zisťovania a požadovať potrebné údaje a vysvetlenia, ktoré súvisia s výkonom kontroly,
e)
kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape distribúcie a v prvovýrobe.
(4)
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie sú pri výkone štátneho dozoru okrem výkonu oprávnení podľa odseku 3 písm. a) a d) oprávnení tiež
a)
požadovať predloženie sprievodných listín výrobkov, ďalšej evidencie a dokladov kontrolovanej osoby, nahliadať do nich a požadovať ich kópie,
b)
kontrolovať označovanie jednorazových obalov na nápoje v etape ich distribúcie konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, okrem prvovýroby,
c)
upozorňovať výrobcov obalov a distribútorov obalov, ak dôjde k porušeniu ich povinností vyplývajúcich z tohto zákona vo vzťahu ku konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, na zistené nedostatky a nariadiť záväzným pokynom opatrenia na ich odstránenie,
d)
zakázať do vykonania nápravy dodávku alebo predaj jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi, ktorým je spotrebiteľ, a ich použitie, ak nezodpovedajú kritériám ustanoveným týmto zákonom alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na jeho vykonanie.
(5)
Kontrolovaná osoba je povinná
a)
strpieť výkon štátneho dozoru,
b)
osobám vykonávajúcim štátny dozor a prizvaným osobám umožniť vstup do skladovacích a predajných priestorov a iných priestorov,
c)
preukázať svoju totožnosť, totožnosť jej zamestnancov a osôb konajúcich v jej mene,
d)
predložiť originál svojej prevádzkovej evidencie a dokladov, umožniť nahliadanie do nich, vyhotoviť z nich kópie a predkladať ich osobe vykonávajúcej štátny dozor,
e)
umožniť vykonávať potrebné zisťovania a poskytnúť potrebné písomnosti, vysvetlenia a pravdivé a úplné informácie, ktoré súvisia s týmto zákonom,
f)
bezodkladne zabezpečiť povereného zamestnanca, ktorý poskytne súčinnosť osobe vykonávajúcej štátny dozor.
§ 13
Správne delikty
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
nesplní povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. d),
b)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. b), c) a h),
c)
poruší povinnosť podľa § 4 ods. 1 písm. a), e) až g),
d)
nesplní povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. d),
e)
poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. a), e) až h)
f)
poruší povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. b), c), i) a j),
g)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. a),
h)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. c),
i)
poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. b), d), e), h) až j), p) až s) a u),
j)
poruší povinnosť podľa § 7 ods. 1 písm. f), g), k) až o) a t),
k)
poruší povinnosť podľa § 16.
§ 14
Ukladanie pokút
(1)
Za správny delikt podľa § 13 písm. a) príslušný orgán štátneho dozoru uloží výrobcovi obalov pokutu v sume vypočítanej ako násobok hodnoty zálohu za jednorazový obal na nápoje, určenej správcom a počtu všetkých jednorazových obalov na nápoje uvedených týmto výrobcom na trh za obdobie kalendárneho roka. Ak nie je výška zálohu určená správcom, použije sa pre výpočet minimálna výška zálohu podľa § 9 ods. 3 písm. a).
(2)
Za správny delikt podľa § 13 písm. d) príslušný orgán štátneho dozoru uloží distribútorovi obalov pokutu v sume vypočítanej ako násobok hodnoty zálohu za jednorazový obal na nápoje, určenej správcom a počtu všetkých jednorazových obalov na nápoje predaných týmto distribútorom za obdobie kalendárneho roka. Ak nie je výška zálohu určená správcom, použije sa pre výpočet minimálna výška zálohu podľa § 9 ods. 3 písm. a).
(3)
Za správny delikt podľa § 13 písm. g) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu v sume vypočítanej ako násobok hodnoty zálohu za jednorazový obal na nápoje, určenej správcom a počtu všetkých jednorazových obalov na nápoje uvedených na trh za obdobie kalendárneho roka. Ak nie je výška zálohu určená správcom, použije sa pre výpočet minimálna výška zálohu podľa § 9 ods. 3 písm. a).
(4)
Za správny delikt podľa § 13 písm. h) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu vo výške vypočítanej ako násobok hmotnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje vyjadrenej v tonách, ktorá zodpovedá nesplnenému zostatku cieľa návratnosti ustanoveného v prílohe č. 1 pre daný kalendárny rok, a sumy 4 000 eur.
(5)
Za správny delikt podľa § 13 písm. b), f) a j) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 500 eur do 5 000 eur.
(6)
Za správny delikt podľa § 13 písm. c) a e) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 2 000 eur do 80 000 eur.
(7)
Za správny delikt podľa § 13 písm. i) a k) príslušný orgán štátneho dozoru uloží pokutu od 5 000 eur do 120 000 eur.
(8)
Konanie o uložení pokuty kontrolovanej osobe za porušenie alebo nesplnenie povinností podľa tohto zákona možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení povinnosti; za deň, keď sa orgán štátneho dozoru dozvedel o porušení alebo nesplnení povinností podľa tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu z vykonaného štátneho dozoru alebo spísania inšpekčného záznamu so zaznamenaným nedostatkom.
(9)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, rozsah a čas trvania protiprávneho konania.
(10)
V rozhodnutí o uložení pokuty možno povinnému súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak povinný v určenej lehote uložené opatrenia nevykoná, orgán štátneho dozoru mu uloží ďalšiu pokutu, a to až do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty za nesplnenie alebo porušenie povinnosti, za ktoré mu bola pokuta uložená. Pokuta vo výške dvojnásobku hornej hranice pokuty za nesplnenie alebo porušenie povinnosti sa uloží aj vtedy, ak sa povinný do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dopustí nesplnenia alebo porušenia tej istej povinnosti.
(11)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v rozhodnutí nie je určená dlhšia lehota splatnosti.
(12)
Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Orgán štátneho dozoru podľa § 10 postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa všeobecných predpisov o kontrole v štátnej správe, ak § 12 neustanovuje inak.
(2)
Orgán štátneho dozoru podľa § 11 postupuje pri výkone štátneho dozoru podľa osobitného predpisu,12)ak § 12 neustanovuje inak.
(3)
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem konania o ukladaní pokút.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2021 alebo distribuované do 30. júna 2022.
Záverečné ustanovenia
§ 17
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.13)
§ 18
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
ČI. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 299/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
dodržiavanie povinností pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje podľa osobitného predpisu.9f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9f znie:
9f)Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
ČI. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. III § 103 ods. 1 až 20 v bode 5, bodov 6, 7, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čl. III bodu 2 a § 103 ods. 22 a 23 v bode 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čl. III § 103 odseku 21 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čl. I § 3, § 4 ods. 1 písm. a) až c), f) až h), § 5 ods. 1 písm. a) až c), f) až j), § 6 ods. 10, § 7 ods. 1 písm. c), d), g), i), n), q) až s) a čl. III bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r .
Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.
CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE

1.
Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:
a)
do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
b)
do konca roka 2024 – najmenej vo výške 77 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
c)
od roku 2027 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.
2.
Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu:
a)
do konca roka 2024 – neustanovuje sa,
b)
do konca roka 2025 – najmenej vo výške 70 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,
c)
do konca roka 2029 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.
Príloha č. 2 k zákonu č. 302/2019 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 13; Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 47, 18. 2. 2004), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005), v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009), smernice Komisie 2013/2/EÚ zo
7. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 37, 8. 2. 2013), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015 (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015) a smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018).
1)
§ 52 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
3)
4)
5)
6)
7)
§ 14a ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
§ 97 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
11)
§ 9 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
12)
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).