30/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2019 do 31.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
ZÁKON
z 29. januára 2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje
a)
podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b)
podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
c)
práva a povinnosti prevádzkovateľa hazardnej hry, dozorovaného subjektu a hráča,
d)
postavenie a pôsobnosť národnej lotériovej spoločnosti,
e)
vznik a pôsobnosť Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) a pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) v oblasti hazardných hier,
f)
pôsobnosť obcí v oblasti hazardných hier,
g)
štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi činnosťami v rozsahu vymedzenom týmto zákonom (ďalej len „dozor“).
(2)
Účelom tohto zákona je vo verejnom záujme vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečenie spoločenskej kompenzácie rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.
(3)
Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
osobou poverenou výkonom dozoru zamestnanec úradu, ktorý v mene úradu vykonáva dozor,
b)
žiadateľom právnická osoba, ktorá podala žiadosť o udelenie individuálnej licencie,
c)
skupinou žiadateľa skupina fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu kontroly1) alebo ktoré sú kontrolované jednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
d)
prevádzkovateľom hazardnej hry právnická osoba, ktorej udelil úrad individuálnu licenciu, alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej úradom a podala oznámenie podľa § 38,
e)
prevádzkovaním hazardnej hry vykonávanie alebo zmluvné zabezpečenie vykonávania činností potrebných na realizáciu hazardnej hry,
f)
príslušným správcom odvodu úrad alebo obec, na území ktorej bolo povolené prevádzkovanie hazardnej hry,
g)
herným plánom súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry, pravidlá a spôsob prijímania stávok a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, ak podstatou hazardnej hry je aj určenie stávky, výšku manipulačnej prirážky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov, počet žrebov a cena jedného žrebu, ak sa budú vydávať, možnosti vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry, reklamačný poriadok a ďalšie náležitosti uvedené v tomto zákone,
h)
reklamačným poriadkom súbor pravidiel určujúcich podmienky reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie,
i)
pravidlami hazardnej hry podmienky účasti na hazardnej hre, spôsob určenia výsledku hazardnej hry, výhercov, výhry a jej výšky,
j)
hráčom fyzická osoba, ktorá splnila podmienky účasti na hazardnej hre,
k)
licenciou individuálna licencia alebo všeobecná licencia,
l)
stávkou hráčom určená hodnota, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry,
m)
vkladom úhrada finančných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne alebo poskytnutie inej majetkovej hodnoty potrebnej na to, aby sa hráč mohol zúčastniť hazardnej hry,
n)
hernou istinou pri
1.
žrebových lotériách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb za celé obdobie predaja žrebovej lotérie,
2.
tombolách súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
3.
okamžitých lotériách rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie,
4.
číselných lotériách súčet stávok,
5.
bingu a špeciálnom bingu súčin počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb,
6.
stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor, súčet stávok,
7.
stávkových hrách, ktorými sú kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach, súčet stávok,
o)
výhernou istinou suma určená na vyplatenie výhier, ktorá sa rozdelí vyhrávajúcim hráčom podľa pravidiel hazardnej hry,
p)
výhrou suma finančných prostriedkov alebo iná nepeňažná hodnota, ktorú môže hráč získať v hazardnej hre; výhrou nie je výber vkladu alebo jeho časti z hráčskeho účtu ani výber vkladu alebo jeho časti z technického zariadenia,
q)
prémiovou hrou súčasť hazardnej hry, v ktorej sa hrá o jackpot, ktorý sa vytvára z časti stávok hráčov podľa podmienok určených v hernom pláne, pričom jackpot je jednou z možných výhier, ktorú získa hráč podľa podmienok určených v hernom pláne,
r)
výťažkom rozdiel medzi stávkami hráčov a vyplatenými výhrami hráčom,
s)
štátnou lotériou hazardné hry, ktorými sú číselné lotérie, špeciálne bingo a lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „pokladničný doklad“),
t)
finančnou zábezpekou finančné prostriedky zložené na účte úradu, s ktorými môže žiadateľ, prevádzkovateľ hazardnej hry a úrad nakladať len v súlade s týmto zákonom,
u)
herňou miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, pričom v herni sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier; herňa musí byť stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby,3) ktorá má steny,
v)
kasínom miestnosť alebo súbor miestností stavebne spolu súvisiacich a prepojených, špeciálne vybavených a zriadených na prevádzkovanie stolových hier, pričom v kasíne sa môžu prevádzkovať aj iné druhy hazardných hier; hazardné hry prevádzkované v kasíne sa označujú ako hazardné hry v kasíne,
w)
internetovým kasínom alebo internetovou herňou virtuálny priestor, v ktorom sa prevádzkujú internetové hry,
x)
prevádzkou priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry okrem hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach; v prevádzke sa prevádzkujú najmä lotériové hry, charitatívne lotérie, stávkové hry a kartové hry pokrového typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému (ďalej len „kartová hra mimo kasína“),
y)
viacstupňovým hraním spôsob realizácie hazardnej hry, pri ktorom majú hráči popri jednej možnej výhre ešte aj možnosť ďalšej výhry,
z)
propagovaním hazardnej hry akákoľvek forma informovania o osobe alebo ňou poskytovanej hazardnej hre s cieľom uplatniť túto hazardnú hru na trhu alebo akákoľvek forma podnecovania k účasti na hazardnej hre dostupnej na území Slovenskej republiky v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma, ktorej sa môže hráč zúčastniť z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry, pričom propagovaním hazardnej hry je aj informácia o výhre formou reklamy v písomnej, zvukovej, obrazovej alebo zvukovo-obrazovej forme upozorňujúca na výšku výhry alebo na možnosť získania výhry; propagovaním hazardnej hry nie je všeobecné označenie osoby a jej produktov, a to najmä
1.
označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme tejto osoby, ak je táto osoba prevádzkovateľom hazardnej hry alebo bez licencie prevádzkuje hazardnú hru,
2.
označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou prevádzkovateľa hazardnej hry alebo osoby, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru,
3.
označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitných predpisov,4)
4.
zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, správy audítora podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva prevádzkovateľovi hazardnej hry alebo osobe, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardnú hru, z osobitného predpisu,5)
5.
informovanie hráča o podmienkach, spôsobe zapojenia sa do hazardnej hry a jej spoplatnenia zo strany osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete,6) elektronické komunikačné služby7) a poskytovateľa platobných služieb,8)
aa)
poskytovaním zakázanej ponuky propagovanie hazardnej hry alebo prevádzkovanie hazardnej hry dostupnej na území Slovenskej republiky bez licencie v latinskej abecede a v latinkovom systéme písma prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo elektronickej komunikačnej služby; hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky je hazardná hra, na ktorej sa možno zúčastniť na území alebo z územia Slovenskej republiky najmä zaplatením vkladu, uskutočnením stávky alebo vyplatením výhry.
DRUHÁ ČASŤ
NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ
§ 3
(1)
Národná lotériová spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená ministerstvom financií.
(2)
Národná lotériová spoločnosť musí prevádzkovať niektorú z hazardných hier tvoriacich štátnu lotériu. Pri prevádzkovaní štátnej lotérie môže národná lotériová spoločnosť spolupracovať aj s prevádzkovateľmi hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát“).
(3)
Národná lotériová spoločnosť môže prevádzkovať aj iné hazardné hry a vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkovaním hazardných hier vrátane činnosti súvisiacej s prevádzkovaním charitatívnej lotérie.
(4)
Činnosti podľa odsekov 2 a 3 je národná lotériová spoločnosť oprávnená vykonávať až po udelení individuálnej licencie.
(5)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i), ktoré sú podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, možno udeliť iba národnej lotériovej spoločnosti, ak § 6 neustanovuje inak.
(6)
Obchodné meno národnej lotériovej spoločnosti obsahuje označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“. Používať označenie „národná lotériová spoločnosť“ alebo skratku „n.l.s.“ a jeho preklady je oprávnená len osoba, ktorej bola udelená licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie.
(7)
Základné imanie národnej lotériovej spoločnosti je najmenej 1 700 000 eur. Akcie národnej lotériovej spoločnosti musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno.
(8)
Prevod akcií národnej lotériovej spoločnosti iným osobám sa zakazuje.
(9)
Národná lotériová spoločnosť nemôže vydávať vymeniteľné dlhopisy a ani prioritné dlhopisy.
(10)
Predaj podniku alebo jeho časti9) národnej lotériovej spoločnosti je možný len inej národnej lotériovej spoločnosti; zlúčenie alebo splynutie národnej lotériovej spoločnosti je možné len s inou národnou lotériovou spoločnosťou.
TRETIA ČASŤ
DRUHY HAZARDNÝCH HIER, ICH CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY ICH PREVÁDZKOVANIA
PRVÁ HLAVA
DRUHY HAZARDNÝCH HIER
§ 4
(1)
Hazardnou hrou je hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky, ak § 5 ods. 15 neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Hazardnou hrou je aj hra, pri ktorej vklad do hry predstavuje rozdiel medzi cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou pre účasť na tejto hre a cenou volania, cenou krátkej textovej správy alebo cenou multimediálnej správy určenou poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby pre odchádzajúce volania, odosielanie krátkych textových správ a odosielanie multimediálnych správ na telefónne čísla účastníkov pevnej alebo mobilnej siete, vrátane ceny za volanie alebo za odosielanie krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy, ktorá je potvrdením účasti v hre. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Hazardnými hrami sú
a)
lotériové hry,
b)
charitatívne lotérie,
c)
stolové hry,
d)
stávkové hry,
e)
hazardné hry na výherných prístrojoch,
f)
hazardné hry na termináloch videohier,
g)
hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
h)
hazardné hry na iných technických zariadeniach,
i)
hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písmen a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.
(3)
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, za podmienok ustanovených týmto zákonom a určených v licencii a pri dodržaní povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry. Hazardné hry možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce podľa § 79 ods. 3 a 4 a § 99 ods. 2; zostavenie, podanie alebo vybavenie petície10) podľa § 79 ods. 5 nie je dôvodom na neudelenie individuálnej licencie. Ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa § 79 ods. 6, hazardné hry podľa odseku 2 písm. e) až h) možno prevádzkovať len v súlade s § 15 ods. 5. Propagovať hazardnú hru, na ktorú bola udelená alebo vydaná licencia, možno len v súlade s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými týmto zákonom a určenými v individuálnej licencii alebo vo všeobecnej licencii a so schváleným herným plánom, pričom propagovanie tejto hazardnej hry je dovolené, len ak je prevádzkovaná za podmienok podľa prvej vety.
(4)
Prevádzkovať hazardnú hru a propagovať hazardnú hru, na ktorú nebola udelená alebo vydaná licencia, sa zakazuje. Na území Slovenskej republiky sa zakazuje aj jednotlivý predaj žrebov vrátane sprostredkovania tejto činnosti osobou, ktorá bez licencie prevádzkuje hazardné hry, a pri ktorých sú stávky uhrádzané do zahraničia.
(5)
Za hazardné hry sa nepovažujú
a)
športové podujatia11) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú za verejné,12)
b)
hry relaxačného charakteru alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto hry, ak prehrá, nevracia,
c)
zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak je výsledok hry určovaný výlučne na základe zručnosti a stávka nepresahuje sumu jedného eura,
d)
hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je výlučne ďalšia hra na tom istom zariadení,
e)
kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky iba na základe preukázania vedomostí alebo zručností, ak je výsledok kvízu určovaný bez použitia iného technického zariadenia spĺňajúceho požiadavky ustanovené pre hazardné hry na iných technických zariadeniach podľa § 28,
f)
žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu 2 000 eur.
(6)
Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu podľa tohto zákona. Propagačnými súťažami sa rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby. Platby uskutočnené na účely zapojenia sa do súťaže alebo získania plnení od organizátora propagačnej súťaže alebo poskytovateľa výhier do propagačnej súťaže sa nepovažujú za vklad podľa tohto zákona.
(7)
Hry, ktoré nezaručujú všetkým hráčom rovnaké podmienky vrátane možnosti výhry, najmä pyramídové hry alebo reťazové hry, sa zakazujú.
DRUHÁ HLAVA
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV HAZARDNÝCH HIER
§ 5
Lotériové hry
(1)
Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa vopred určených pravidiel v hernom pláne, pričom výhra je dôsledkom
a)
uhádnutia určitého čísla, niekoľkých čísel, kombinácie čísel, číselného poradia, znaku, obrázku (ďalej len „číslo“) alebo
b)
získania kupónu, tiketu, lístka, osvedčenia alebo iného dokumentu, ktoré obsahujú hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcou výsledok hazardnej hry, a ktorých získanie je v súlade s pravidlami hazardnej hry podmienkou účasti na hazardnej hre (ďalej len „žreb“).
(2)
Hodnota určujúca výsledok lotériovej hry sa stanoví náhodným určením čísla alebo žrebu (ďalej len „žrebovanie“).
(3)
Lotériové hry sú najmä
a)
žrebové lotérie,
b)
tomboly,
c)
číselné lotérie,
d)
bingo,
e)
okamžité lotérie,
f)
lotéria pokladničných dokladov.
(4)
Žrebové lotérie sú lotériové hry, pri ktorých prevádzkovateľ hazardnej hry vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami a ktoré umožňujú viacstupňové hranie. Ak sú žreby rozdelené do niekoľkých sérií, každá séria musí obsahovať rovnaký počet žrebov a každý žreb musí byť označený okrem poradového čísla aj označením série. Predajná cena žrebu každej žrebovej lotérie musí byť rovnaká vo všetkých sériách. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby.
(5)
Žrebové lotérie sa členia podľa predmetu výhry najmä na žrebové peňažné lotérie, žrebové peňažno-vecné lotérie a žrebové vecné lotérie.
(6)
Tomboly sú lotériové hry, pri ktorých sa do žrebovania zahrnú len predané žreby. Výhry z tombol sa žrebujú verejne podľa vopred určených a vyhlásených pravidiel, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Žreby sa predávajú a výhry z tombol sa vyhlasujú a vydávajú v deň a na mieste žrebovania.
(7)
Číselné lotérie sú lotériové hry, pri ktorých je výhra podmienená uhádnutím určitého čísla, niekoľkých čísiel, kombinácie čísiel alebo číselného poradia. Pri číselných lotériách nie je vopred určený počet hráčov ani výška hernej istiny a výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov alebo úhrnnej výšky stávok alebo vopred stanoveným podielom alebo sa vypočítava násobkom stávky podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísiel žrebovaných pri žrebovaní uhádol hráč herným plánom určený počet vyžrebovaných čísiel.
(8)
Číselné lotérie sú najmä loto, keno a doplnková hra.
(9)
Loto je číselná lotéria, pri ktorej sa výhra vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky stávok vopred určeným podielom v hernom pláne; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(10)
Keno je číselná lotéria, pri ktorej je výhra určená násobkom stávky podľa pravidiel uvedených v hernom pláne.
(11)
Doplnková hra je číselná lotéria, ktorá môže byť prevádzkovaná len spolu s inou číselnou lotériou, pričom na verejnom žrebovaní sa žrebuje jedno výherné číslo a vyhrávajú tí hráči, ktorí majú celkom alebo čiastočne zhodné číslo na žrebe; celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach a všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(12)
Bingo je lotériová hra, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu podľa pravidiel herného plánu z vopred neurčeného počtu hráčov a výšky hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky stávok, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania.
(13)
Špeciálne bingo je osobitným druhom binga, pri ktorom sa stávky prijímajú a výhry vyplácajú v prevádzkach. Žrebovanie a celý priebeh špeciálneho binga sa realizuje na jednom mieste centrálne, pričom jeho priebeh a výsledky sú spravidla zverejňované masovokomunikačnými prostriedkami.
(14)
Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí možnú výhru po zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej zakrytej časti. Žreby musia byť označené poradovým číslom a číslom série.
(15)
Lotéria pokladničných dokladov je lotériová hra, v ktorej nie je vopred určený počet žrebov. V lotérii pokladničných dokladov sa výhry žrebujú podľa schváleného herného plánu, pričom výhercom je hráč, ktorý má žreb s číslom alebo iným označením zhodným s vyžrebovaným číslom alebo iným označením žrebu. Hráč v lotérii pokladničných dokladov môže získať žreb výlučne na základe údajov z pokladničného dokladu; použitie údajov z náhradného dokladu nie je prípustné. Do žrebovania sú zaradené žreby vydané prevádzkovateľom lotérie pokladničných dokladov na základe údajov z pokladničného dokladu. V lotérii pokladničných dokladov nie je podmienkou účasti vloženie stávky. Platby uskutočnené na účely získania plnení od prevádzkovateľa lotérie pokladničných dokladov sa nepovažujú za vklad.
§ 6
Charitatívna lotéria
Charitatívna lotéria je hazardná hra, ktorá má niektoré znaky hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) vrátane znakov číselnej lotérie a niektoré znaky hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. d) vrátane znakov nešportovej stávkovej udalosti. Výnos z prevádzkovania charitatívnej lotérie sa musí použiť na účely podľa osobitného predpisu.13)
§ 7
Stolové hry
(1)
Stolové hry sú hry, pri ktorých hráči hrajú proti zástupcovi prevádzkovateľa hazardnej hry alebo jeden proti druhému na hracích stoloch. Stolové hry sa prevádzkujú výlučne v kasíne okrem kartových hier mimo kasína, pričom v každom kasíne musí byť trvalo umiestnených najmenej päť hracích stolov.
(2)
Stolové hry sú najmä ruleta, kartové hry a hry s kockami.
(3)
Ruleta je hazardná hra v kasíne, pri ktorej sa určením číselných kombinácií, symbolov alebo iných znakov predpokladá pozícia, na ktorej sa zastaví guľôčka vhodená do mechanicky sa otáčajúceho zariadenia. Výhra sa vypočítava z výšky stávok a výherného pomeru podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne.
(4)
Kartové hry a hry s kockami sú hazardné hry v kasíne, pri ktorých je výherca alebo výška výhry určená na základe symbolov rozdaných kariet alebo dosiahnutým počtom bodov na kockách, alebo kombináciou hodnôt na kockách.
§ 8
Stávkové hry
(1)
Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športové podujatie, a to aj virtuálne, vrátane dostihov, aj keď nie je prístupné verejnosti, na ktorú sa prijímajú stávky. Nešportovou stávkovou udalosťou je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak neodporuje dobrým mravom, na ktorú sa prijímajú stávky; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu. Stávková udalosť musí mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry nemá žiadny vplyv. Stávky je možné prijímať nielen pred začatím stávkovej udalosti, ale aj počas jej priebehu.
(2)
Stávkové hry sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky.
(3)
Totalizátor je stávková hra, pri ktorej výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier. Celková suma určená na výhry sa rozdeľuje vo viacerých poradiach; všetky výhry toho istého poradia musia byť rovnako vysoké.
(4)
Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky stávky; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá. Ak sa pri prevádzkovaní kurzových stávok používajú samoobslužné stávkové terminály, takéto zariadenia musia mať ovládanie určené len pre jedného hráča. Na samoobslužných stávkových termináloch môže hráč hrať výlučne kurzové stávky.
(5)
Dostihové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia poradia vo výkonnostných skúškach koní dostihových plemien a výška výhry závisí od pomeru počtu výhercov k celkovej výške stávok a vopred určeného podielu výhier a od výherného pomeru a výšky stávky.
(6)
Stávkovou hrou je aj hranie hráčov navzájom proti sebe na burze kurzových stávok. Burza kurzových stávok je platforma vytvorená prevádzkovateľom kurzovej stávky, na ktorej tento prevádzkovateľ pôsobí ako sprostredkovateľ kurzových stávok hráčom za províziu od týchto hráčov.
§ 9
Hazardné hry na výherných prístrojoch
(1)
Výherný prístroj je elektronicky, elektronickomechanicky alebo mechanicky riadený prístroj a tvorí kompaktné, funkčne nerozdeliteľné a programovo riadené technické zariadenie s ovládaním určeným len pre jedného hráča. Ak má výherný prístroj programové vybavenie umožňujúce súčasnú hru na viacerých hracích miestach viacerým hráčom a tieto hracie miesta môžu fungovať navzájom nezávisle a samostatne, považuje sa každé také hracie miesto za samostatný výherný prístroj.
(2)
Výherný prístroj má najmenej jednu obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje
a)
stav a výsledok hazardnej hry určený overeným generátorom náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, ktorý je súčasťou výherného prístroja,
b)
popis hazardnej hry v štátnom jazyku,14)
c)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d)
výherné kombinácie s výhrami.
(3)
Pri hazardných hrách na výherných prístrojoch nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
(4)
Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.
§ 10
Hazardné hry na termináloch videohier
(1)
Terminál videohier je koncové zariadenie systému prevádzkovania videohier, ktoré je pripojené pomocou elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Terminál videohier neobsahuje generátor náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier a neumožňuje samostatné hranie hazardnej hry po odpojení od servera prevádzkovateľa hazardnej hry a signalizuje poruchový stav po takomto odpojení. Server prevádzkovateľa hazardnej hry, generátor náhodných čísel, terminály videohier a elektronické komunikačné siete tvoria systém prevádzkovania videohier.
(2)
Terminál videohier má obrazovú plochu, na ktorej sa zobrazuje
a)
stav a výsledok hazardnej hry,
b)
popis hazardnej hry v štátnom jazyku,
c)
pravidlá hazardnej hry v štátnom jazyku,
d)
výherné kombinácie s výhrami.
(3)
Pri hazardných hrách na termináloch videohier nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
(4)
Každý hráč hrá osobitnú hazardnú hru a hráči nemôžu hrať hazardné hry proti sebe.
§ 11
Hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1)
Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi je zariadenie, ktoré má najmenej tri hracie miesta a umožňuje hru maximálne takému počtu hráčov, ktorý sa rovná počtu hracích miest prepojených s vyhodnocovacou jednotkou. Hracie miesta sa nachádzajú v tej istej herni alebo kasíne, kde sa nachádza vyhodnocovacia jednotka, sú s ňou nepretržite spojené a nie je možné ich používať samostatne. Všetci hráči hazardnej hry na jednom technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčmi hrajú vždy rovnakú hazardnú hru.
(2)
Pri hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
§ 12
Hazardné hry na iných technických zariadeniach
Iné technické zariadenie je technické zariadenie umožňujúce účasť na hazardnej hre, ktoré poskytuje zábavnú, vedomostnú, zručnostnú hru alebo ich kombináciu, prípadne čiastočnú kombináciu týchto hier s hazardnými hrami.
§ 13
Hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)
Hazardnými hrami podľa § 4 ods. 2 písm. i) sú také hazardné hry, ktoré obsahujú vlastnosti, prvky alebo charakteristiky najmenej dvoch druhov hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) až h) a okrem splnenia podmienky podľa § 4 ods. 1 neobsahujú žiadnu špecifickú vlastnosť postačujúcu na jednoznačné zaradenie do niektorej z hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. a) až h).
TRETIA HLAVA
ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný počas platnosti licencie dodržiavať podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené týmto zákonom, podmienky zodpovedného hrania ustanovené týmto zákonom, podmienky určené v licencii, ustanovenia bezpečnostného projektu, ustanovenia herného plánu a ostatné povinnosti ustanovené týmto zákonom. Zodpovednosti za porušenie tejto povinnosti sa prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže zbaviť.
(2)
Prevádzkovať hazardné hry na výherných prístrojoch, hazardné hry na termináloch videohier, hazardné hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry na iných technických zariadeniach možno len v herni alebo v kasíne, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej 15 a najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení alebo spolu najmenej 15 a najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier. Každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, každý terminál videohier a každé iné technické zariadenie sa považuje za jeden kus technického zariadenia, terminálu alebo iného technického zariadenia bez ohľadu na počet hracích miest. Ak má výherný prístroj viacero hracích miest, každé takéto hracie miesto sa považuje za samostatný výherný prístroj.
(3)
Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa § 86 ods. 2 odborne posúdené poverenou skúšobňou, ktoré majú platné osvedčenie podľa § 88. Zariadenia podľa § 86 ods. 2 písm. a) až d) je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný označiť na viditeľnom mieste druhom zariadenia a výrobným číslom zariadenia.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný určiť odborne spôsobilú fyzickú osobu zodpovednú za prevádzkovanie hazardnej hry; za odborne spôsobilú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá získala úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,15) ak § 60 ods. 2 neustanovuje inak.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie osoby vykonávajúce činnosti potrebné na realizáciu hazardných hier plnili povinnosti ustanovené týmto zákonom. Prevádzkovateľ hazardnej hry, jeho zamestnanci a iné osoby vykonávajúce činnosti potrebné na realizáciu hazardnej hry sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.16)
(6)
Herný plán hazardnej hry musí byť k dispozícii vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie hazardnej hry, ak majú do nich prístup aj hráči.
(7)
Fyzická osoba oprávnená prijímať stávky alebo vklady v mene prevádzkovateľa hazardnej hry sa nesmie zúčastňovať ako hráč hazardnej hry u tohto prevádzkovateľa hazardnej hry.
(8)
Stávky možno prijímať v hotovosti alebo bezhotovostne. Ak hráč vloží finančné prostriedky vo vyššej sume, ako je stávka, musí mať možnosť po ukončení ktorejkoľvek hazardnej hry vybrať tieto finančné prostriedky.
(9)
Pri hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h), § 5 ods. 7, 12 a 13 a § 30 je možné zaviesť prémiovú hru. Podmienky prevádzkovania tejto hry sú určené v hernom pláne.
(10)
Prevádzkovanie hazardných hier okrem prevádzkovania internetových hier podľa § 30, prevádzkovania číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry, ktorú národná lotériová spoločnosť prevádzkuje v spolupráci so zahraničnými prevádzkovateľmi hazardných hier, a okrem zverejňovania výsledkov hazardných hier sa zakazuje vykonávať
a)
na Veľký piatok, 24. a 25. decembra,
b)
v čase trvania štátneho smútku,
c)
mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky.
(11)
Prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12 okrem internetových hier podľa § 30 sa zakazuje vykonávať aj počas dní ustanovených všeobecne záväzným nariadením podľa § 79 ods. 7, najviac však 12 dní v kalendárnom roku na území obce, ak obec prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie.
(12)
Pri splatení základného imania, úhradách súvisiacich s finančnou zábezpekou, úhradách odvodu a ďalších úhradách prevádzkovateľa hazardnej hry podľa tohto zákona sa dňom úhrady rozumie
a)
pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke alebo z účtu v pobočke zahraničnej banky deň, keď sa uskutočnilo odpísanie z účtu prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pobočka zahraničnej banky, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala alebo prevzala.
(13)
Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier a pri odbornom posudzovaní sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch, ich účasti na hre a informáciách získaných pri odbornom posudzovaní.
(14)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odseku 13 sa nevzťahuje na poskytovanie informácií
a)
súdu na účely súdneho konania,17)
b)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely podľa osobitných predpisov,18)
c)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostnej previerky,19)
d)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu,20)
e)
orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva a obciam na účely správy daní,
f)
príslušným orgánom na účely konania o priestupku alebo o inom správnom delikte21) alebo
g)
iným osobám, ak hráč zbaví osoby uvedené v odseku 13 povinnosti mlčanlivosti.
(15)
Za škody spôsobené pri prevádzkovaní hazardných hier hráčovi zodpovedá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa Občianskeho zákonníka, a to aj keď boli zavinené tretími osobami, ktoré prevádzkovateľ hazardnej hry poveril vykonávaním niektorých činností súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier.
(16)
Hazardné hry, ktoré sú podobné štátnej lotérii alebo s ňou zameniteľné, sa zakazuje prevádzkovať iným prevádzkovateľom hazardných hier ako národnej lotériovej spoločnosti, ak § 6 neustanovuje inak.
(17)
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri hazardnej hre nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia ako 60 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní alebo inej udalosti, ktorá rozhoduje o výhre.
(18)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi výhru do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru, ak osobitný predpis neustanovuje inak.16)
(19)
Do hernej istiny sa nezapočítava výška stávok a výhier, ktoré sa uskutočnili počas overovania podľa § 88 ods. 5.
(20)
Výherný pomer pri hazardnej hre na výherných prístrojoch, hazardnej hre na termináloch videohier, hazardnej hre na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ktoré využívajú generátor náhodných čísiel, a hazardnej hre na iných technických zariadeniach je priemer podielu výšky výhier k výške stávok zistený zo súboru najmenej 100 000 hier odohraných v rade za sebou; výherný pomer vyjadruje pravdepodobnosť návratnosti vložených stávok.
(21)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h) okrem kartových hier mimo kasína, prevádzkovateľ lotériových hier podľa § 5 ods. 3 písm. c) a d) a prevádzkovateľ internetových hier podľa § 30 je povinný vytvoriť úradu bezplatný online prístup na server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu na účely získavania údajov o hazardných hrách v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(22)
Server je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný umiestniť na území Slovenskej republiky. Na serveri sa musia evidovať a ukladať údaje o všetkých odohraných hazardných hrách, a to najmä údaje o počte odohraných hier, údaje o jednotlivých stávkach a výhrach a údaje o celkových stávkach a výhrach. Na týchto serveroch sa musia evidovať a ukladať aj údaje o zásahoch do údajov o odohraných hazardných hrách, zásahoch do softvéru hazardnej hry a akýchkoľvek poruchách. Na serveri prevádzkovateľa internetovej hry sa evidujú a ukladajú aj údaje o hráčskych účtoch vrátane dotácií a výberov na hráčskych účtoch a všetkých odohraných hazardných hrách z hráčskeho účtu v štruktúre podľa druhej vety.
§ 15
Podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni
(1)
Prevádzkovať hazardné hry v herni môže iba jeden prevádzkovateľ hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. e), f) a h). Ak v herni prevádzkujú hazardné hry aj iní prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 4, zodpovedajú len za dodržiavanie povinností nimi prevádzkovaných hazardných hier.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) je povinný v herni zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere u prevádzkovateľa hazardnej hry prevádzkovanej v tejto herni, pričom tento stály dohľad musí byť v herni prítomný počas celého prevádzkového času; prevádzka herne sa riadi prevádzkovými pravidlami herne podľa odseku 11.
(3)
Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov verejnej moci.
(4)
Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.
(5)
Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od
a)
školy;22) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
b)
školského zariadenia,23)
c)
zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
e)
ubytovne mládeže.
(6)
Vzdialenosťou sa rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do inej herne, budovy školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a do ubytovne mládeže. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom.24)
(7)
Herňu možno umiestniť len v týchto budovách:25)
a)
hotely, motely a penzióny,
b)
budovy pre obchod a služby,
c)
budovy pre kultúru a na verejnú zábavu,
d)
bytové domy, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
(8)
Nápisom „herňa“ musí prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) označiť každú herňu pri vstupe do herne, pričom výška písmen môže byť maximálne päť centimetrov. Označenie „herňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne,26) v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardnej hry s udelenou individuálnou licenciou.
(9)
Na vonkajších častiach herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre okrem označenia herne podľa odseku 8. Na vonkajších častiach herne nesmie byť reklama na podávanie alkoholických nápojov. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu herne alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v herni.
(10)
Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti herne; informáciu o výhre je možné umiestňovať v interiéri herne a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany herne. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od herne sa zakazuje umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v herni.
(11)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d)
spôsob označenia stáleho dohľadu,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(12)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) musí prevádzkové pravidlá umiestniť na viditeľnom mieste v herni.
(13)
Ak sa v herni prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie, a to na všetkých technických zariadeniach zapojených do prémiovej hry, pričom výška výhry v prémiovej hre v herni nesmie presiahnuť sumu 3 000 eur.
(14)
Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v herni a nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany herne.
(15)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v herni formulár podľa § 34 ods. 6.
(16)
Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne, ak tak ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce.
§ 16
Osobitné podmienky prevádzkovania hazardných hier v kasíne
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú v individuálnej licencii. Iné hazardné hry, ako sú uvedené v tejto individuálnej licencii, možno v kasíne prevádzkovať až po udelení príslušnej individuálnej licencie na ich prevádzkovanie; prevádzkový čas týchto hier nesmie presiahnuť prevádzkový čas hazardných hier v kasíne.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný v kasíne zabezpečiť stály dohľad, ktorý vykonáva fyzická osoba v pracovnom pomere u prevádzkovateľa hazardnej hry prevádzkovanej v tomto kasíne, pričom tento stály dohľad musí byť v kasíne prítomný počas celého prevádzkového času; prevádzka kasína sa riadi prevádzkovými pravidlami podľa odseku 9.
(3)
Kasíno nesmie byť umiestnené v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadeniach pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadeniach, ubytovniach mládeže a v budovách orgánov verejnej moci.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne je povinný zamestnávať v pracovnom pomere v kasíne najmenej 25 zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti pri hazardných hrách v kasíne.
(5)
Kasíno možno umiestniť len v týchto budovách:27)
a)
hotely, motely a penzióny,
b)
budovy pre obchod a služby,
c)
budovy pre kultúru a na verejnú zábavu.
(6)
Označenie „kasíno“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene alebo na označenie prevádzkarne, v ktorej sa poskytujú tovary alebo služby, iba prevádzkovateľ hazardnej hry s individuálnou licenciou podľa § 35 písm. b) bodov 10, 11 a 15; to sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
(7)
Na vonkajších častiach kasína nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu kasína alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre okrem označenia kasína podľa odseku 6. Na vonkajších častiach kasína nesmie byť reklama na podávanie alkoholických nápojov. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od kasína nesmie byť žiadna svetelná reklama ani iná reklama upozorňujúca na existenciu kasína alebo nabádajúca na účasť na hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v kasíne.
(8)
Informáciu o výhre sa zakazuje umiestňovať na vonkajšie časti kasína; informáciu o výhre je možné umiestňovať v interiéri kasína a takáto informácia nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany kasína. Vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od kasína sa zakazuje umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre, ktorá môže byť prevádzkovaná len v kasíne.
(9)
Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne musí vyhotoviť prevádzkové pravidlá, ktoré obsahujú najmä
a)
prevádzkový čas,
b)
práva a povinnosti hráčov,
c)
práva a povinnosti stáleho dohľadu,
d)
spôsob označenia stáleho dohľadu,
e)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry musí prevádzkové pravidlá umiestniť na viditeľnom mieste v kasíne.
(11)
Ak sa v kasíne prevádzkuje prémiová hra, musí byť povolená v rámci udelenej individuálnej licencie.
(12)
Výška výhry v prémiovej hre musí byť viditeľne uvedená na elektronickej tabuli v kasíne a nesmie byť viditeľná z vonkajšej strany kasína.
(13)
Hernou menou kasína je mena, ktorú určí úrad v individuálnej licencii.
(14)
V kasíne musí byť zabezpečená preukázateľná evidencia o hracích žetónoch podľa druhov alebo typov žetónov. Rezervné hracie žetóny, ktoré sa nepoužijú, sa musia osobitne uložiť a evidovať tak, aby sa mohli kedykoľvek predložiť na kontrolu. Používať hracie žetóny z tejto rezervy možno len so súhlasom úradu. Nadobudnutie akýchkoľvek hracích žetónov kasínom sa musí preukázať úradu.
(15)
Vyúčtovanie žetónov, obslužného pre zamestnancov ukladaného v osobitných schránkach, tržieb pri stoloch ukladaných v osobitných schránkach, tržieb a žetónov v hlavnej pokladnici, peňazí a žetónov uložených v trezoroch alebo iných podobných zariadeniach sa vykonáva denne po skončení prevádzkového času kasína za každý stôl osobitne.
(16)
Zamestnanci kasína sú povinní po skončení hazardnej hry odovzdať obslužné do osobitnej schránky; obslužné podlieha zúčtovaniu a samostatnej evidencii po skončení prevádzkového času kasína.
(17)
Obslužné je finančný dar hráča určený pre zamestnancov kasína. Obslužné rozdeľuje prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne zamestnancom kasína podľa pravidiel, ktoré je na požiadanie povinný predložiť úradu. Pravidlá na rozdelenie obslužného sa nesmú v priebehu kalendárneho roka meniť.
(18)
Z rozdelenia obslužného sú vylúčené osoby s majetkovou účasťou u prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, prokuristi, členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady, ak nie sú súčasne v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry v kasíne.
(19)
Po skončení kalendárneho roka sa nerozdelené obslužné pripočítava k výťažku za toto obdobie.
(20)
Osoby zamestnané v kasíne sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne, v ktorom sú zamestnané. Osoby zamestnané v kasíne, ktoré vykonávajú odborné činnosti pri hazardných hrách v kasíne, sa nesmú ako hráči zúčastňovať na hazardných hrách v kasíne so sídlom na území Slovenskej republiky.
(21)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť v kasíne formulár podľa § 34 ods. 6.
§ 17
Podmienky prevádzkovania lotériových hier
(1)
Pravdepodobnosť výhry pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 1:200.
(2)
Hodnota najnižšej výhry pri tombolách a žrebových lotériách nesmie byť nižšia ako hodnota ceny žrebu.
(3)
Úhrnná hodnota výhier pri žrebových lotériách, tombolách a okamžitých lotériách nesmie byť nižšia ako 50 % z hernej istiny.
(4)
Úhrnná hodnota výhier v jednej lotériovej hre bingo môže byť najviac 70 % hernej istiny.
§ 18
(1)
Žreby sa nesmú predávať v budove, v ktorej je umiestnená škola, ubytovňa mládeže alebo iné zariadenie podľa § 15 ods. 5 a vo verejných dopravných prostriedkoch.
(2)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy okrem budovy podľa odseku 1 len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou licenciou.
(3)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry alebo osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie osobe poverenej výkonom dozoru.
(4)
Stávky na číselné lotérie a lotériu pokladničných dokladov je možné prijímať aj formou krátkej textovej správy a multimediálnej správy.
§ 19
(1)
Používanie štátnych symbolov na žreboch sa zakazuje; to neplatí, ak prevádzkovateľom lotériovej hry je národná lotériová spoločnosť.
(2)
Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách musí obsahovať
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
číslo individuálnej licencie,
c)
počet vydaných žrebov, cenu jedného žrebu, celkovú výšku hernej istiny alebo spôsob určenia celkovej výšky hernej istiny,
d)
počet a výšku výhier alebo spôsob určenia počtu a výšky výhier,
e)
určenie udalosti alebo okolnosti, ktorá rozhoduje o výhre,
f)
spôsob zverejnenia výhernej listiny, ak to vyžaduje herný plán,
g)
označenie miesta, kde sa vydávajú výhry,
h)
lehotu na uplatnenie nároku na výhru,
i)
poradové číslo žrebu a číslo série, ak je vydaných viac sérií žrebov,
j)
čas predaja žrebov.
(3)
Pred začatím predaja žrebov je potrebné za účasti osoby poverenej výkonom dozoru preskúmať ich počet a správnosť očíslovania náhodným výberom a vyhotoviť o tom zápis.
(4)
Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať aj jedinečný kód na overenie výhernosti žrebu umiestnený pod stieracou vrstvou, bez ktorého nemožno overiť výhernosť žrebu.
§ 20
(1)
Žrebovanie lotériovej hry musí byť verejné. Žrebovanie lotérie pokladničných dokladov sa musí vykonať za účasti osoby poverenej výkonom dozoru. Žrebovanie lotériovej hry okrem binga a číselnej lotérie, ktorej žrebovanie je realizované prostredníctvom overeného generátora náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, s hernou istinou
a)
nad 5 000 eur sa musí vykonať za účasti osoby poverenej výkonom dozoru,
b)
do 5 000 eur sa musí vykonať za účasti notára.
(2)
Osoba poverená výkonom dozoru alebo notár zúčastňujúci sa na žrebovaní osvedčia priebeh žrebovania, ak bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.
(3)
Vykonávaním dozoru sa pri žrebovaní číselnej lotérie vrátane jej doplnkovej hry, ktorú národná lotériová spoločnosť prevádzkuje spolu so zahraničnými prevádzkovateľmi hazardnej hry, považuje účasť osoby poverenej výkonom dozoru u prevádzkovateľa hazardnej hry pri úkonoch súvisiacich s prijímaním verejne vyžrebovaných čísel, rozdeľovaním výhier a vyhlasovaním výhier. Osoba poverená výkonom dozoru osvedčuje, že postup prevádzkovateľa hazardnej hry pri úkonoch podľa prvej vety je v súlade s udelenou individuálnou licenciou, herným plánom a týmto zákonom.
§ 21
(1)
Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie lotériovej hry je povinná určiť zodpovedného zástupcu.
(2)
Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh lotériovej hry. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu nesmie prevádzkovateľ lotériovej hry zasahovať do jej priebehu.
(3)
Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny úradu a oboznamovať ho so všetkými závažnejšími okolnosťami v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, ktoré nastali, a o prijatých opatreniach.
(4)
Zodpovedný zástupca spolu s osobou poverenou výkonom dozoru, ak herná istina prekročí sumu 5 000 eur, alebo spolu s notárom, ak herná istina neprekročí sumu 5 000 eur, prekontrolujú, či boli do žrebovacieho zariadenia vložené pri
a)
číselnej lotérii všetky čísla podľa herného plánu; to neplatí pri prevádzkovaní štátnej lotérie, ktorú národná lotériová spoločnosť prevádzkuje spolu so zahraničnými prevádzkovateľmi hazardnej hry,
b)
žrebovej lotérii všetky vydané žreby,
c)
tombole všetky predané žreby.
(5)
Zodpovedný zástupca musí vykonať všetky opatrenia, aby sa žreby, ktoré sa vrátia poštou alebo iným spôsobom pred žrebovaním, v priebehu žrebovania alebo tesne po žrebovaní, nemohli zneužiť. Počas priebehu lotériovej hry je zodpovedný zástupca povinný žreby uchovávať na bezpečnom mieste. Po skončení lotériovej hry, v ktorej sa používajú žreby, je zodpovedný zástupca spolu s osobou poverenou výkonom dozoru povinný nepredané žreby znehodnotiť.
(6)
O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu žrebovania a zoznam vyhrávajúcich žrebov.
(7)
Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby pri žrebových lotériách, pred stratou, zničením alebo poškodením a rovnako zabezpečí výhry neprevzaté pri tombole.
(8)
Zodpovedný zástupca pri žrebových lotériách je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a upovedomiť o tom verejnosť. Zodpovedný zástupca pri tombole po žrebovaní upovedomí verejnosť o vyhrávajúcich žreboch a zabezpečí zverejnenie písomného zoznamu vyhrávajúcich žrebov.
(9)
Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti osoby poverenej výkonom dozoru, a to ihneď po uplynutí šiestich mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie lotériovej hry úradu.
(10)
Číselné lotérie a bingo musia byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia číselných lotérií alebo binga s týmito servermi musí byť hazardná hra prerušená alebo ukončená.
§ 22
Podmienky prevádzkovania charitatívnej lotérie
(1)
Odborne spôsobilá fyzická osoba zodpovedajúca za prevádzkovanie charitatívnej lotérie je povinná určiť zodpovedného zástupcu.
(2)
Zodpovedný zástupca zabezpečuje riadny priebeh charitatívnej lotérie. Bez súhlasu zodpovedného zástupcu nesmie prevádzkovateľ charitatívnej lotérie zasahovať do jej priebehu.
(3)
Zodpovedný zástupca je povinný dbať na pokyny osoby poverenej výkonom dozoru a oboznamovať ju so všetkými závažnejšími okolnosťami v súvislosti s prevádzkovaním hazardných hier, ktoré nastali, a o prijatých opatreniach.
(4)
Obsah žrebu určí úrad v individuálnej licencii.
(5)
Žreby možno predávať v priestoroch budovy len so súhlasom vlastníka alebo správcu tejto budovy. Takýto súhlas sa nevyžaduje na predaj žrebov v priestoroch, ktoré užíva prevádzkovateľ hazardnej hry s platnou individuálnou licenciou.
(6)
Pri pouličnom predaji žrebov musí mať predavač pri sebe okrem preukazu totožnosti aj preukaz alebo iný doklad vyhotovený prevádzkovateľom hazardnej hry alebo osobou, ktorá zabezpečuje distribúciu a predaj žrebov. Tieto doklady je povinný predložiť na požiadanie osoby poverenej výkonom dozoru.
(7)
Žreby sa nesmú predávať vo verejných dopravných prostriedkoch.
(8)
Žrebovanie charitatívnej lotérie musí byť verejné a musí sa vykonať za účasti osoby poverenej výkonom dozoru, ktorá osvedčí, že priebeh žrebovania bol v súlade s herným plánom a týmto zákonom.
(9)
O priebehu žrebovania spíše zodpovedný zástupca protokol, ktorý obsahuje najmä údaje o priebehu žrebovania a zoznam vyhrávajúcich žrebov.
(10)
Po skončení žrebovania zodpovedný zástupca zabezpečí výhry, ktoré pripadajú na nepredané žreby pri charitatívnej lotérii pred stratou, zničením alebo poškodením a rovnako zabezpečí neprevzaté výhry.
(11)
Zodpovedný zástupca je povinný zverejniť výhernú listinu v tlačenej forme a upovedomiť o tom verejnosť.
(12)
Znehodnotenie nepredaných žrebov sa môže vykonať len za prítomnosti osoby poverenej výkonom dozoru, a to ihneď po uplynutí šiestich mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bolo odovzdané vyúčtovanie charitatívnej lotérie úradu.
(13)
Charitatívna lotéria musí byť pripojená prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia charitatívnej lotérie s týmto serverom musí byť hazardná hra prerušená alebo ukončená.
§ 23
Podmienky prevádzkovania stolových hier
(1)
Ak sa pri stolových hrách používajú hracie žetóny označené ich hodnotou, takéto žetóny schvaľuje úrad.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný používať hracie žetóny odlíšiteľné od hracích žetónov iných prevádzkovateľov stolových hier.
(3)
Pri stolových hrách sa môžu používať aj nehodnotové hracie žetóny, ktoré hráč získava pri hracom stole výmenou za hodnotové hracie žetóny. Po ukončení hry pri hracom stole je hráč povinný vymeniť svoje nehodnotové hracie žetóny späť na hodnotové hracie žetóny.
(4)
Ak prevádzkovateľ stolových hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume, ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel vopred určených v hernom pláne, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku hazardnej hry; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ stolových hier osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.
(5)
Prevádzkovateľ stolových hier je povinný využívať monitorovaciu techniku v súlade s projektom monitorovacej techniky. Monitorovacia technika musí zabezpečiť najmä kontrolu priebehu hazardných hier, denného vyúčtovania výsledku hazardných hier v kasíne a finančných transakcií v pokladni kasína. Záznamy z monitorovania priebehu hazardných hier, dennej evidencie prijatých stávok a vyplatených výhier a denného vyúčtovania hazardných hier sa uchovávajú najmenej desať dní nasledujúcich po vykonaní záznamu.
§ 24
Podmienky prevádzkovania stávkových hier
(1)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie uzatvárať zmluvy s tuzemskými osobami a zahraničnými osobami na výhradné právo tipovať určité súťaže, preteky alebo zápasy.
(2)
Prevádzkovateľ stávkových hier nesmie prijímať stávky na preteky, na ktorých sa zúčastňuje zviera, dopravný prostriedok a športová organizácia, ak je ich vlastníkom alebo spoluvlastníkom; to platí aj vtedy, ak vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba oprávnená prijímať stávky alebo osoba v pracovnom pomere, členskom pomere alebo obdobnom právnom vzťahu s prevádzkovateľom stávkových hier.
(3)
Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky
a)
na výsledky číselných lotérií,
b)
na športové podujatie podľa § 4 ods. 5 písm. a), ak sa koná na území Slovenskej republiky a je podľa podmienok alebo pravidiel podujatia určené pre športovcov v kategóriách mládeže do 18 rokov,
c)
ktoré úrad vyhlásil podľa § 77 ods. 9 písm. q) za nevhodné, počnúc tretím dňom nasledujúcim po dni, v ktorom úrad zverejnil takúto informáciu na svojom webovom sídle.
(4)
Prevádzkovateľ stávkových hier, ktorými sú kurzové stávky, nesmie prijímať stávky na dostihy konané na území Slovenskej republiky.
(5)
Stávky je možné prijímať aj formou krátkej textovej správy a multimediálnej správy.
(6)
Ak prevádzkovateľ stávkových hier poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume, ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel herného plánu, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku stávkovej udalosti; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ stávkových hier osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.
(7)
Prevádzkovateľ stávkových hier, ktorými sú kurzové stávky, je povinný bezodkladne informovať národný športový zväz príslušného športu a národný športový zväz príslušnej športovej organizácie o podozrení z manipulácie súťaže, podozrení z prípravy manipulácie súťaže alebo o podozrení z porušenia opatrení proti manipulácii súťaže.28)
(8)
Každé koncové zariadenie umožňujúce príjem stávok musí byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia koncového zariadenia s týmto serverom musí byť hazardná hra prerušená alebo ukončená.
§ 25
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch
(1)
Výherný prístroj musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom, pričom pri odpojení ktoréhokoľvek počítadla musí výherný prístroj signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie stávky ani vyplácať výhry,
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
čas, ktorý uplynie medzi okamihom začatia a ukončenia jednej hazardnej hry, je najmenej štyri sekundy; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne,
e)
čas, ktorý uplynie od vyplatenia výhry do začatia ďalšej hazardnej hry musí byť najmenej 15 sekúnd; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne,
f)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 70 %.
(2)
Maximálna výška stávky je desať eurocentov na jednu hazardnú hru a maximálna výška výhry v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu päť eur; to neplatí pre výherné prístroje prevádzkované v kasíne.
(3)
Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením overeného generátora náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, ktorý určí výsledok hazardnej hry a ten sa zobrazí na výhernom prístroji. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie stávky. Po skončení každej hazardnej hry na výhernom prístroji musí byť hráčovi poskytnutá celá výhra.
(4)
Každý výherný prístroj musí byť pripojený prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia výherného prístroja s týmto serverom musí byť prerušená alebo ukončená hazardná hra na tomto výhernom prístroji.
§ 26
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier
(1)
Terminál videohier musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom, pričom pri odpojení ktoréhokoľvek počítadla musí terminál videohier signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie stávky ani vyplácať výhry,
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
výplata výhier a zostatku neodohraných finančných prostriedkov sa vypláca na základe potvrdenky vytlačenej terminálom videohier; potvrdenka obsahuje označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, adresu prevádzky, číslo terminálu, číslo potvrdenky, dátum a čas jej vytlačenia a sumu na preplatenie,
e)
výherný pomer nesmie byť nižší ako 70 %.
(2)
Maximálna výška stávky v jednej hazardnej hre nesmie presiahnuť sumu desať eur. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prevádzkovanie terminálov videohier v kasíne.
(3)
Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením overeného generátora náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, ktorý určí výsledok hazardnej hry, a ten sa zobrazí na termináli videohier. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie stávky. Po skončení každej hazardnej hry na termináli videohier musí byť hráčovi poskytnutá celá výhra.
(4)
Každý terminál videohier musí byť pripojený prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorého súčasťou je generátor náhodných čísel a databáza hier. Po akomkoľvek prerušení pripojenia terminálu s týmto serverom musí byť prerušená alebo ukončená hazardná hra na tomto termináli.
§ 27
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi
(1)
Technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
hodnota stávky a výhry sa automaticky eviduje cez počítadlá, ktoré sú v ňom zabudované,
b)
môže prijímať stávky a vyplácať výhry len pri súčasnom zapojení mechanického počítadla a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom, pričom pri odpojení ktoréhokoľvek počítadla musí technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi signalizovať poruchu a nesmie prijímať ďalšie stávky ani vyplácať výhry,
c)
má zabudovaný systém najmenej dvojitej nezávislej kontroly stávok a vyplatených výhier,
d)
výherný pomer pri technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, ktoré využívajú generátor náhodných čísiel, nesmie byť nižší ako 70 %.
(2)
Maximálna výška stávky na jednu pozíciu pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi nesmie presiahnuť sumu desať eur. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne.
(3)
Jednou hazardnou hrou sa rozumie začatie hazardnej hry spustením mechanického alebo elektromechanického systému alebo overeného generátora náhodných čísel pre generovanie výsledku jednotlivých hazardných hier, ktorý určí výsledok hazardnej hry, a ten sa zobrazí na technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčmi. V priebehu jednej hazardnej hry nie je dovolené uskutočniť ďalšie stávky. Po skončení každej hazardnej hry na technickom zariadení obsluhovanom priamo hráčmi musí byť hráčovi poskytnutá celá výhra.
(4)
Každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi musí byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi s týmto serverom musí byť prerušená alebo ukončená hazardná hra na tomto technickom zariadení.
§ 28
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry na iných technických zariadeniach
(1)
Ak technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardnej hry na iných technických zariadeniach a bude fungovať
a)
samostatne, nezávisle od servera prevádzkovateľa hazardnej hry, takéto zariadenie musí spĺňať požiadavky ustanovené pre hazardné hry na výherných prístrojoch,
b)
ako koncové zariadenie prepojené na server prevádzkovateľa hazardnej hry, takéto zariadenie musí spĺňať požiadavky ustanovené pre hazardné hry na termináloch videohier.
(2)
Každé technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach, musí byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry. Po akomkoľvek prerušení pripojenia iného technického zariadenia s týmto serverom musí byť prerušená alebo ukončená hazardná hra na tomto technickom zariadení.
§ 29
Podmienky prevádzkovania hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i)
Na prevádzkovanie hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na prevádzkovanie hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná tejto hazardnej hre.
ŠTVRTÁ HLAVA
INTERNETOVÉ HRY – CHARAKTERISTIKA A PODMIENKY ICH PREVÁDZKOVANIA
§ 30
(1)
Hazardné hry podľa § 5 ods. 7, 12 a 14,§ 6 až 12 môžu byť prevádzkované aj ako internetové hry. Internetové hry tvoriace súčasť štátnej lotérie môže prevádzkovať iba národná lotériová spoločnosť. Podmienky prevádzkovania hazardných hier podľa § 18 až 29 sa nevzťahujú na internetové hry, ak sa v prostredí internetu nedajú aplikovať.
(2)
Internetové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa hráč pripája prostredníctvom internetu na server prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu,
a)
na ktorom sú softvérovo umiestnené hracie systémy, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná hazardná hra podľa § 5 ods. 12 a 14, § 7 a § 9 až 12, pričom hráči hrajú proti tomuto hraciemu systému, proti zástupcovi prevádzkovateľa alebo dodávateľa hracieho systému alebo jeden proti druhému; tieto hazardné hry sú prevádzkované v internetovom kasíne,
b)
ktorý sa využíva len na prenos údajov, zber údajov a ďalšie spracovávanie údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním hazardných hier podľa § 5 ods. 7, § 6 a 8; tieto hazardné hry sú prevádzkované v internetovej herni.
(3)
Pravidlá internetovej hry musia byť dostupné v štátnom jazyku.
(4)
Pri internetovej hre nie je vopred určený počet hráčov a nie je vopred známa ani výška stávok; výhra sa vypočítava podľa podmienok určených v hernom pláne.
(5)
Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný na webovom sídle, prostredníctvom ktorého sa prevádzkuje internetová hra, zverejniť
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetovej hry,
b)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úradu, ktorý udelil individuálnu licenciu,
c)
číslo individuálnej licencie,
d)
druhy hazardných hier prevádzkovaných ako internetová hra,
e)
herný plán.
(6)
Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi ponúknuť ani poskytnúť žiadne zariadenie umožňujúce účasť na internetovej hre, ktorú prevádzkuje, a to na účel účasti tohto hráča na internetovej hre, a to ani prostredníctvom tretej osoby.
(7)
Prevádzkovateľ internetovej hry v internetovej herni a v internetovom kasíne môže prevádzkovať internetovú hru len na adrese webového sídla internetovej herne a internetového kasína s príponou „sk“ a uvedenej v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie, a to bez ohľadu, či táto internetová hra bude dostupná priamo prostredníctvom webového prehliadača alebo nepriamo prostredníctvom mobilnej aplikácie.
(8)
Ak prevádzkovateľ internetovej hry v internetovej herni poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume, ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel herného plánu, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku stávkovej udalosti; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ hazardnej hry osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.
(9)
Ak prevádzkovateľ internetovej hry v internetovom kasíne poskytne hráčovi akékoľvek zvýhodnenie, ktoré umožní získanie výhry z uzatvorenej stávky vo vyššej sume, ako je násobok výherného pomeru a stávky podľa pravidiel herného plánu, umožní hráčovi hrať prémiovú hru alebo vyplatí hráčovi finančné prostriedky, pričom rozhodujúcim kritériom ich vyplatenia nemusí byť len uhádnutie výsledku hazardnej hry; tieto finančné prostriedky musí prevádzkovateľ hazardnej hry osobitne evidovať a okrem výhry z prémiovej hry nesmie ich zahrnúť do výpočtu výťažku.
§ 31
(1)
Podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho účtu. Hráčsky účet slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča. Na účely registrácie hráč predkladá svoje identifikačné údaje v rozsahu
a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt,
d)
štátna príslušnosť.
(2)
Každý hráč môže mať u jedného prevádzkovateľa internetovej hry zriadený len jeden hráčsky účet.
(3)
Po zrušení hráčskeho účtu je prevádzkovateľ internetovej hry povinný vrátiť hráčovi zostatok peňažných prostriedkov.
§ 32
(1)
Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča zabezpečiť zobrazovanie týchto údajov:
a)
informáciu v tomto znení „Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov“,
b)
informáciu o zdravotných rizikách, ktoré prináša nadmerné hranie,
c)
varovanie v tomto znení: „Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát“,
d)
informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci a informáciu o celkových stávkach a výhrach hráča počas celého času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne od zriadenia tohto hráčskeho účtu,
e)
telefónne číslo alebo hypertextový odkaz webového sídla špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle,
f)
hypertextový odkaz webového sídla správcu registra, na ktorom je zverejnený formulár podľa § 34 ods. 6,
g)
informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia, a to maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier.
(2)
Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet trvalo zobrazenie údajov podľa odseku 1 aspoň päť sekúnd. Ak si hráč zobrazí údaje podľa odseku 1 prostredníctvom prístupu na viditeľnom mieste kedykoľvek počas hry, tieto údaje sa prestanú zobrazovať až po aktívnom potvrdení hráča, že chce ukončiť ich zobrazovanie.
(3)
Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a počas hry hráča si mohol hráč zadať nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1; ak si hráč takéto sebaobmedzujúce opatrenia zadá, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sebaobmedzujúce opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Hráč si môže zadať sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia alebo zadať zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1. Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, keď hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času, keď hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz v kalendárnom mesiaci.
(4)
Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi, ktorý si zadal nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia, umožniť po jeho nastavení zadať stávku nad limit uvedený v sebaobmedzujúcom opatrení; ak si hráč zadal nastavenie limitu prehry, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby nemohol hráč pokračovať v internetovej hre od okamihu prekročenia nastaveného limitu prehry.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNÉ HRANIE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 33
(1)
Účasť na hazardných hrách sa zakazuje fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný vykonať opatrenia, aby sa takáto osoba nemohla zúčastňovať hazardných hier. Prevádzkovateľ hazardnej hry a osoba poverená výkonom dozoru si na tieto účely vyžiada predloženie preukazu totožnosti, ak má pochybnosť o tom, či fyzická osoba dovŕšila vek 18 rokov. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,29) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre.
(2)
Účasť na hazardných hrách podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h), § 5 ods. 12 a § 30 sa zakazuje aj fyzickým osobám evidovaným v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej len „register vylúčených osôb“). Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedenej v prvej vete nesmie týmto fyzickým osobám umožniť účasť na takej hazardnej hre. Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12, je na tieto účely povinný využívať register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti; na účely výkonu dozoru je aj osoba poverená výkonom dozoru oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti. Prevádzkovateľ internetovej hry je na tieto účely povinný požadovať údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu,29) kópie ktorých mu na tieto účely zasiela fyzická osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre a využívať register vylúčených osôb pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet.
(3)
Fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov a fyzickej osobe evidovanej v registri vylúčených osôb sa zakazuje vstup do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo podľa § 5 ods. 12. Prevádzkovateľ hazardnej hry je na tento účel povinný využívať register vylúčených osôb a overiť totožnosť každej fyzickej osoby vstupujúcej do herne, kasína a do prevádzky, v ktorej sa prevádzkuje bingo, pričom je oprávnený požadovať predloženie preukazu totožnosti; ak zistí, že do takýchto priestorov vstúpila fyzická osoba podľa prvej vety, je povinný ju z nich vykázať. Na účely výkonu dozoru je aj osoba poverená výkonom dozoru oprávnená požadovať predloženie preukazu totožnosti od každej fyzickej osoby nachádzajúcej sa v herni, kasíne a prevádzke, v ktorej sa prevádzkuje bingo.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h) je povinný na ním prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní úrad na svojom webovom sídle.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie poskytnúť akúkoľvek pôžičku alebo úver pre hráča pred začatím hry alebo v jej priebehu.
(6)
Zákazy a povinnosti podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na fyzické osoby, ak plnia úlohy záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov, a osoby poverené výkonom dozoru, ak plnia úlohy podľa tohto zákona.
DRUHÁ HLAVA
REGISTER VYLÚČENÝCH OSÔB
§ 34
(1)
Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy,30) v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách uvedených v § 33 ods. 2 prvej vete.
(2)
Fyzická osoba vylúčená z účasti na hazardných hrách je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a
a)
ktorá na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvorí domácnosť,31)
b)
ktorá sama požiadala o vylúčenie,
c)
ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,32)
d)
ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium,
e)
ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
f)
ktorej bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
g)
voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.
(3)
Správcom registra vylúčených osôb je úrad, ktorý môže prevádzkou registra vylúčených osôb písomne poveriť právnickú osobu zriadenú orgánom verejnej správy podľa osobitného predpisu33) (ďalej len „správca registra“); správca registra je prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu.34)
(4)
Do registra vylúčených osôb sa zapisujú tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
b)
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
c)
dátum zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb,
d)
dôvod zápisu fyzickej osoby do registra vylúčených osôb podľa odseku 2,
e)
dátum začatia plynutia lehoty a dátum uplynutia lehoty trvania zákazu účasti na hazardných hrách, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku 2 písm. e).
(5)
Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe podľa odseku 2 písm. a) a f) poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny35) vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní nároku na pomoc v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o priznaní nároku na náhradné výživné. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorá študuje na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň a zároveň jej bolo priznané sociálne štipendium, poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, sa poskytujú vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do registra podľa osobitného predpisu36) zapísaný údaj o tom, že sa tejto fyzickej osobe diagnostikovala choroba patologického hráčstva. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, voči ktorej bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy, poskytuje orgán činný v trestnom konaní vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa takéto trestné stíhanie začalo. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a), b) a e) o fyzickej osobe, ktorej bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách, vrátane informácie o skrátení lehoty trvania tohto zákazu poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze; tento súd poskytuje údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Tieto údaje poskytuje súd, ktorý vydal rozhodnutie o tomto zákaze vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom takéto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Údaje do registra vylúčených osôb podľa odseku 4 písm. a) a b) o fyzickej osobe, ktorá sama požiadala o vylúčenie, poskytuje táto osoba.
(6)
Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje do registra vylúčených osôb v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v listinnej podobe zaslaním formulára správcovi registra zverejneného na webovom sídle správcu registra s úradne osvedčeným podpisom.
(7)
Správca registra bezodkladne vykoná výmaz fyzickej osoby z registra vylúčených osôb, ak zistí, že pominuli dôvody pre tento zápis. Na tento účel Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, orgán činný v trestnom konaní a súd poskytujú údaje o každej zmene rozhodnutia, ktoré bolo podkladom na vykonanie zápisu údajov do registra vylúčených osôb, vždy do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudli právoplatnosť rozhodnutia odôvodňujúce vykonanie výmazu fyzickej osoby z registra vylúčených osôb; z registra podľa osobitného predpisu36) sa poskytujú údaje do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol do tohto registra zapísaný údaj o tom, že sa fyzická osoba, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, považuje za vyliečenú. Pri zápise fyzickej osoby do registra vylúčených osôb na vlastnú žiadosť môže osoba zapísaná v registri vylúčených osôb požiadať o výmaz z registra vylúčených osôb najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu; o tejto skutočnosti musí správca registra poučiť fyzickú osobu pri tomto zápise.
(8)
Užívateľom údajov podľa odseku 4 je prevádzkovateľ hazardnej hry za podmienok uvedených v odseku 9.
(9)
Správca registra je povinný umožniť prevádzkovateľovi hazardnej hry na účely porovnania totožnosti fyzickej osoby nepretržitý prístup do registra vylúčených osôb, a to len k údajom o tom, či konkrétna fyzická osoba je zapísaná v registri vylúčených osôb. Ak správca registra nemôže umožniť nepretržitý prístup prevádzkovateľovi hazardnej hry do registra vylúčených osôb, oznam s uvedením dôvodu tejto skutočnosti zverejní na svojom webovom sídle, pričom prevádzkovateľ hazardnej hry v čase od zverejnenia takého oznamu až do zverejnenia oznamu na tomto webovom sídle o obnovení nepretržitého prístupu do registra vylúčených osôb nie je povinný využívať register vylúčených osôb. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry nemôže využívať register vylúčených osôb z dôvodov na svojej strane, splnenie jeho povinností podľa § 33 ods. 2 a 3 tým nie je dotknuté. Prístup do registra vylúčených osôb má prevádzkovateľ hazardnej hry počas platnosti individuálnej licencie alebo počas platnosti potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 38.
(10)
Správca registra je povinný umožniť Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu prístup do registra vylúčených osôb na účely podľa odseku 9 prvej vety.
PIATA ČASŤ
LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
PRVÁ HLAVA
DRUHY LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
§ 35
Licencie podľa tohto zákona sú
a)
všeobecná licencia,
b)
individuálne licencie, ktorými sú
1.
licencia na prevádzkovanie lotériových hier,
2.
licencia na prevádzkovanie štátnej lotérie,
3.
licencia na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
4.
licencia na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
5.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
6.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
7.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
8.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
9.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
10.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
11.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
12.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
13.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
14.
licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
15.
licencia na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
16.
licencia na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i).
DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ PODMIENKY UDELENIA INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE A VYDANIA VŠEOBECNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
§ 36
(1)
Licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo so sídlom v inom členskom štáte. Ak ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky so zahraničnou majetkovou účasťou, licenciu možno udeliť alebo vydať len pre právnickú osobu so zahraničnou majetkovou účasťou osôb so sídlom alebo s trvalým pobytom v inom členskom štáte alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
(2)
Právnickej osobe, ktorá má sídlo na území iného členského štátu, možno licenciu udeliť alebo vydať, ak má zaregistrované svoje zahraničné zastúpenie podľa § 49 ods. 1.
(3)
Licenciu možno udeliť alebo vydať aj pre založenú právnickú osobu pred jej zápisom do obchodného registra alebo obdobného verejného registra vedeného v inom členskom štáte (ďalej len „register“), ak splní podmienky ustanovené týmto zákonom na udelenie alebo vydanie licencie. Bez zápisu právnickej osoby do registra nie je možné začať prevádzkovanie hazardnej hry. Ak právnická osoba nepodá návrh na zápis do registra do 90 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia o udelení individuálnej licencie alebo do 90 dní odo dňa prevzatia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti alebo ak registrový súd alebo iný príslušný orgán v inom členskom štáte nezapíše právnickú osobu do registra, musí právnická osoba vrátiť individuálnu licenciu úradu; právnická osoba, ktorej vydal úrad potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, musí toto potvrdenie vrátiť úradu.
(4)
Licenciu nemožno previesť na inú osobu, a to ani ako súčasť podniku pri prevode podniku alebo jeho časti a licencia neprechádza na právneho nástupcu pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení prevádzkovateľa hazardnej hry.
(5)
Podmienky na udelenie individuálnej licencie a podmienky na prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti licencie.
TRETIA HLAVA
VŠEOBECNÁ LICENCIA NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
§ 37
(1)
Žrebové vecné lotérie, tomboly a kartové hry mimo kasína možno prevádzkovať na základe všeobecnej licencie vydanej úradom a po splnení oznamovacej povinnosti podľa § 38. Vo všeobecnej licencii úrad určí podmienky prevádzkovania žrebových vecných lotérií, tombol a kartových hier mimo kasína.
(2)
Všeobecnú licenciu úrad vydáva pre vopred neurčený počet právnických osôb podľa § 36, ktoré po splnení podmienok v nej uvedených môžu prevádzkovať hazardnú hru, na ktorú je táto licencia vydaná. Všeobecná licencia sa vydáva na dobu neurčitú.
(3)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie žrebových vecných lotérií a tombol sú najmä
a)
náležitosti oznámenia žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky,
c)
spôsob a lehota vyúčtovania hazardnej hry,
d)
spôsob úhrady odvodu,
e)
vecné a obsahové náležitosti žrebu,
f)
podmienky žrebovania,
g)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 36 ods. 1,
h)
spôsob, rozsah a doba uchovávania dokladov týkajúcich sa žrebovej vecnej lotérie a tomboly.
(4)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii na prevádzkovanie kartových hier mimo kasína sú najmä
a)
náležitosti oznámenia kartovej hry mimo kasína,
b)
spôsob a lehota uloženia finančnej zábezpeky,
c)
spôsob a lehota vyúčtovania hazardnej hry,
d)
spôsob a lehota úhrady odvodu,
e)
počet stolov s uvedením ich druhu,
f)
spôsob označenia stolov,
g)
typ turnaja a začiatok turnaja,
h)
výška garantovaných výhier v turnaji,
i)
počet hráčov,
j)
požiadavky, ktoré musí splniť fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry, týkajúce sa praxe a vzdelania tejto osoby a jej funkcia u právnickej osoby podľa § 36 ods. 1,
k)
spôsob a rozsah evidencie údajov, najmä o vkladoch, výhrach a poplatkoch,
l)
spôsob, rozsah a doba uchovávania dokladov týkajúcich sa kartových hier mimo kasína.
(5)
Podmienky uvedené vo všeobecnej licencii musia byť zodpovedajúce povahe hazardnej hry, na ktorú sa všeobecná licencia vydáva; musia byť primerané, transparentné a nesmú znevýhodňovať záujemcov o prevádzkovanie hazardných hier na základe všeobecnej licencie.
(6)
Návrh všeobecnej licencie úrad zverejní na svojom webovom sídle najmenej 40 dní pred dňom jej predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu všeobecnej licencie uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu. Úrad zverejní vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecnej licencie na svojom webovom sídle.
(7)
Úrad zverejní všeobecnú licenciu na svojom webovom sídle. Všeobecná licencia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti.
(8)
Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecnej licencie.
(9)
Ak nastane zmena alebo zrušenie všeobecnej licencie, môže prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý splnil oznamovaciu povinnosť podľa § 38, dokončiť prevádzkovanie žrebovej vecnej lotérie, tomboly a kartovej hry mimo kasína podľa pôvodnej všeobecnej licencie.
§ 38
Oznamovacia povinnosť
(1)
Právnická osoba, ktorá chce prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru mimo kasína, je povinná písomne oznámiť tento zámer úradu najneskôr 15 dní pred začiatkom ich prevádzkovania, ak nie je vo všeobecnej licencii určená dlhšia lehota.
(2)
Písomné oznámenie obsahuje
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo právnickej osoby podľa odseku 1, ak bolo pridelené,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzických osôb splnomocnených konať v mene právnickej osoby podľa odseku 1,
c)
herný plán hazardnej hry,
d)
termín začatia a ukončenia prevádzkovania hazardnej hry,
e)
výšku odvodu, ak ju je možné určiť pred začatím prevádzkovania hazardnej hry,
f)
ďalšie údaje, ktoré určuje všeobecná licencia.
(3)
Úrad na základe doručenia oznámenia podľa odseku 2 zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie a táto právnická osoba sa stáva prevádzkovateľom hazardnej hry. Ak je oznámenie neúplné, úrad najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia takéhoto oznámenia vyzve právnickú osobu podľa odseku 1 na jeho doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Úrad, ktorému právnická osoba podľa odseku 1 doručila úplné oznámenie, do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia potvrdí tejto osobe splnenie oznamovacej povinnosti. V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti sa uvedie obdobie prevádzkovania hazardnej hry, údaje týkajúce sa úhrady odvodu a zoznam prevádzok. K tomuto potvrdeniu sa priloží kópia oznámenia podľa odseku 2 a herný plán hazardnej hry.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré sa uvádzajú v oznámení podľa odseku 2, oznámiť úradu do 15 dní od ich vzniku, pričom na konanie o zmene sa primerane použijú ustanovenia odseku 3.
(5)
Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe všeobecnej licencie počas dlhšieho obdobia, ako bolo uvedené v oznámení podľa odseku 2 písm. d), je povinný oznámiť svoj zámer úradu najneskôr 15 dní pred dňom ukončenia prevádzkovania hazardnej hry. Úrad na základe doručenia tohto oznámenia ponechá prevádzkovateľa hazardnej hry zapísaného v evidencii prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie a vydá potvrdenie tomuto prevádzkovateľovi hazardnej hry o splnení oznamovacej povinnosti. V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti sa uvedie obdobie prevádzkovania hazardnej hry, údaje týkajúce sa úhrady odvodu a zoznam prevádzok. K tomuto potvrdeniu sa priloží kópia oznámenia zámeru podľa prvej vety a herný plán hazardnej hry.
(6)
Úrad do piatich pracovných dní odo dňa pripísania odvodu na jeho účet vyhotoví evidenčný štítok pre každý kartový stôl samostatne. Evidenčný štítok obsahuje označenie úradu, číslo evidenčného štítka, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa kartovej hry mimo kasína, obdobie platnosti evidenčného štítka, dátum jeho vyhotovenia a odtlačok pečiatky úradu. Označenie kartového stola evidenčným štítkom vykoná zamestnanec poverený výkonom dozoru najneskôr do 15 pracovných dní od jeho vyhotovenia tak, aby po odlepení evidenčného štítka nastalo jeho nezvratné poškodenie.
(7)
Prevádzkovanie hazardnej hry právnickou osobou podľa odseku 1 bez doručenia oznámenia v určenej lehote alebo prevádzkovanie hazardnej hry prevádzkovateľom hazardnej hry podľa odseku 5 bez potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti sa považuje za prevádzkovanie hazardnej hry bez licencie.
ŠTVRTÁ HLAVA
UDEĽOVANIE INDIVIDUÁLNYCH LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
§ 39
(1)
Ak tento zákon neustanovuje v § 37 ods. 1 inak, hazardné hry možno prevádzkovať na základe individuálnej licencie udelenej úradom.
(2)
Individuálnu licenciu udelí úrad žiadateľovi, ktorý
a)
predloží úplnú žiadosť o jej udelenie,
b)
preukáže splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom,
c)
má základné imanie, nadačné imanie alebo kmeňové imanie v ustanovenej výške podľa tohto zákona,
d)
má zloženú finančnú zábezpeku v ustanovenej výške podľa tohto zákona,
e)
nemá nedoplatky na odvodoch ani na príspevkoch podľa tohto zákona,
f)
nemá daňové nedoplatky,
g)
nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie,
h)
nemá evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie,
i)
nemá iné záväzky podľa tohto zákona,
j)
spĺňa požiadavky umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, 7 a 16, ak žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v herni,
k)
spĺňa požiadavky umiestnenia kasína podľa § 16 ods. 5, ak žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
l)
nežiada o prevádzkovanie hazardnej hry na území obce, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie obce o zákaze prevádzkovania hazardnej hry v kasíne, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom videohier,
m)
je bezúhonný, vrátane fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu alebo je štatutárnym orgánom, pričom na bezúhonnosť sa vzťahujú ustanovenia § 48 ods. 4 a 5 rovnako,
n)
spĺňa podmienku, vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas obdobia 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zoznamoch podľa § 85 ods. 1.
(3)
Ak žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardnej hry je prevádzkovateľom tejto hazardnej hry na základe už udelenej individuálnej licencie, úrad udelí tomuto žiadateľovi novú individuálnu licenciu na prevádzkovanie tej istej hazardnej hry s platnosťou najskôr v deň nasledujúci po dni, keď mala uplynúť lehota na prevádzkovanie hazardnej hry podľa už udelenej individuálnej licencie, pričom individuálnu licenciu možno udeliť najskôr 60 dní pred dňom začatia prevádzkovania hazardnej hry určeným v individuálnej licencii; lehoty na udelenie individuálnej licencie podľa § 40 sa nepoužijú.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na národnú lotériovú spoločnosť a na žiadateľa o udelenie individuálnej licencie podľa § 35 písm. b) jedenásteho až pätnásteho bodu, ktorý je prevádzkovateľom kurzových stávok, prevádzkovateľom hazardnej hry v kasíne, prevádzkovateľom hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľom hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľom hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovateľom hazardnej hry na iných technických zariadeniach.
(5)
Individuálnu licenciu možno udeliť najviac na
a)
dva roky na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a na prevádzkovanie okamžitých lotérií,
b)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i),
c)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
d)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
e)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
f)
dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach,
g)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne,
h)
päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne,
i)
päť rokov na prevádzkovanie štátnej lotérie,
j)
päť rokov na prevádzkovanie charitatívnej lotérie,
k)
päť rokov na prevádzkovanie binga,
l)
päť rokov na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor,
m)
päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach,
n)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni,
o)
päť rokov s možnosťou opcie na ďalších päť rokov na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne,
p)
desať rokov na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni,
r)
desať rokov na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne.
(6)
Opciou sa na účely tohto zákona rozumie v ustanovenom období uplatnené právo prevádzkovateľa hazardnej hry na predĺženie platnosti individuálnej licencie o dobu ustanovenú v odseku 5 tak, aby nedošlo k prerušeniu prevádzkovania hazardných hier na základe už udelenej individuálnej licencie. Na uplatnenie opcie je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný predložiť žiadosť, a to najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím platnosti individuálnej licencie, na ktorú sa opcia vzťahuje. Ak žiadosť o uplatnenie opcie nebude doručená úradu v ustanovenom období, považuje sa to za nevyužitie opcie a individuálna licencia zaniká uplynutím lehoty, na ktorú bola udelená.
(7)
Ak úrad nedoručí rozhodnutie prevádzkovateľovi hazardnej hry, ktorý uplatnil opciu spôsobom podľa odseku 6 do 30 dní pred skončením individuálnej licencie, že nespĺňa podmienky na predĺženie platnosti individuálnej licencie na predĺženie platnosti opcie, predlžuje sa platnosť individuálnej licencie o dobu opcie uvedenú v platnej individuálnej licencii. Ak úrad zistí, že nie sú splnené podmienky na predĺženie platnosti individuálnej licencie na základe opcie podľa § 50, úrad zamietne predĺženie platnosti individuálnej licencie na základe uplatnenej opcie.
§ 40
(1)
Úrad rozhodne o žiadosti o udelenie individuálnej licencie do 30 pracovných dní odo dňa podania úplnej žiadosti.
(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa okrem náležitostí podľa správneho poriadku uvedie aj druh hazardnej hry, na prevádzkovanie ktorej sa udeľuje individuálna licencia, adresy kasín, herní a prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, číslo účtu, na ktorý sa uhradí odvod do štátneho rozpočtu, výrobné čísla zariadení využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na termináloch videohier a hazardných hier na iných technických zariadeniach, podmienky začatia prevádzkovania hazardnej hry alebo ukončenia prevádzkovania hazardnej hry v obci, ak je v tejto obci v čase konania o udelení individuálnej licencie vyvesený na úradnej tabuli návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3, 4, 6 alebo 7, schváli sa herný plán hazardnej hry, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní hazardnej hry používať, a určí sa začiatok prevádzkovania hazardnej hry a doba, na ktorú sa individuálna licencia udeľuje; v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, lotérie pokladničných dokladov, okamžitej lotérie a žrebovej lotérie sa zoznam a adresy herní, kasín a prevádzok, v ktorých sa bude hazardná hra prevádzkovať, neuvádzajú. Ak má právnická osoba sídlo na území iného členského štátu, v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie sa uvedie aj názov a adresa zahraničného zastúpenia a povinnosť prevádzkovateľa hazardnej hry strpieť výkon dozoru na mieste vrátane účasti prizvanej osoby. Rozhodnutie o udelení individuálnej licencie sa vydáva výlučne v listinnej podobe.37)
(3)
Ak sa zmení tento zákon, iné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa prevádzkovania hazardných hier alebo skutočnosti, ktoré úrad uvádza v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie podľa odseku 2, môže úrad zmeniť individuálnu licenciu z vlastného podnetu na účel jej zosúladenia s týmito skutočnosťami; táto zmena sa nesmie týkať podmienok prevádzkovania hazardných hier.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každú zmenu údajov a skutočností, ktoré nevyžadujú zmenu individuálnej licencie a ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie alebo v dokladoch, na základe ktorých bola individuálna licencia udelená, okrem údajov podľa § 50 ods. 1 písm. i), oznámiť úradu do 15 dní od ich vzniku. Zmeny spočívajúce v zmene miesta trvalého pobytu fyzických osôb uvedených v individuálnej licencii alebo v zmene sídla prevádzkovateľa hazardnej hry je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný úradu oznámiť a hodnoverne preukázať.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný pri každej plánovanej zmene údajov a skutočností, ktoré sú uvedené v individuálnej licencii, v dokladoch, ktoré úrad pri udeľovaní individuálnej licencie schválil alebo ktoré sú prílohou individuálnej licencie, vopred požiadať o zmenu tejto licencie. Na konanie o zmene individuálnej licencie sa primerane použijú ustanovenia o udelení individuálnej licencie. V žiadosti o zmenu individuálnej licencie sa uvádzajú len tie skutočnosti alebo sa k nej predkladajú len tie doklady, ktorých sa zmena individuálnej licencie týka.
§ 41
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v registri, je povinný podať registrovému súdu alebo inému príslušnému orgánu v inom členskom štáte návrh na zápis povolenej činnosti do registra na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti do desiatich dní odo dňa, keď rozhodnutie o udelení individuálnej licencie nadobudlo právoplatnosť, alebo do desiatich dní odo dňa prevzatia potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti a predložiť úradu výpis z registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu alebo iného príslušného orgánu v inom členskom štáte o zápise povolenej činnosti; predloženie výpisu z registra sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry so sídlom na území Slovenskej republiky.
PIATA HLAVA
OSOBITNÉ PODMIENKY PRE UDELENIE INDIVIDUÁLNYCH LICENCIÍ NA PREVÁDZKOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV HAZARDNÝCH HIER
§ 42
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie
(1)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie štátnej lotérie možno udeliť len národnej lotériovej spoločnosti.
(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie sa okrem náležitostí podľa správneho poriadku schváli herný plán, vzor žrebu, ak sa budú žreby pri prevádzkovaní štátnej lotérie používať, určí sa začiatok prevádzkovania štátnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto individuálna licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi štátnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie štátnej lotérie. Rozhodnutie o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie ďalej obsahuje najmä
a)
počet žrebov, cenu jedného žrebu a celkovú výšku hernej istiny, ak sú pred začiatkom prevádzkovania štátnej lotérie známe a používajú sa na prevádzkovanie hazardnej hry; pri lotérii pokladničných dokladov sa počet žrebov, cena jedného žrebu a celková výška hernej istiny neuvádzajú,
b)
lehotu na predloženie konečného vyúčtovania štátnej lotérie, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní odo dňa ukončenia platnosti individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie.
§ 43
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie
(1)
Individuálnu licenciu na prevádzkovanie charitatívnej lotérie možno udeliť len nadácii38) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „nadácia“) alebo záujmovému združeniu nadácií39) so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „záujmové združenie“), ak
a)
nadačné imanie nadácie je najmenej 166 000 eur alebo takúto výšku dosahuje súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
b)
za posledných päť rokov poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne na verejnoprospešné účely občianskym združeniam, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby alebo iným nadáciám najmenej 5 000 000 eur, pričom každý rok poskytla nadácia alebo členovia záujmového združenia spoločne najmenej 830 000 eur pre najmenej 100 občianskych združení, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby alebo iných nadácií,
c)
za posledných päť rokov v každom roku nadácia alebo členovia záujmového združenia uložili správu audítora v registri účtovných závierok.40)
§ 44
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie sa okrem náležitostí podľa správneho poriadku schváli herný plán, určí sa začiatok prevádzkovania charitatívnej lotérie, lehota, na ktorú sa táto individuálna licencia udeľuje, a môžu sa prevádzkovateľovi charitatívnej lotérie určiť ďalšie podmienky na prevádzkovanie charitatívnej lotérie.
§ 45
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier štátnemu podniku
(1)
Prevádzkovať stávkové hry, ktorými sú dostihové stávky na dostihy konané na území Slovenskej republiky, môže len štátny podnik41) so súhlasom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
(2)
Výška kmeňového imania žiadateľa musí byť najmenej 330 000 eur.
§ 46
Osobitné podmienky pre udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
(1)
Ak sa má udeliť individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne akciovej spoločnosti, všetky jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(2)
Osobitnými podmienkami prevádzkovania hazardných hier v kasíne sú aj spoľahlivosť a verejný záujem. Spoľahlivosť sa posudzuje pri osobách podľa § 60 ods. 2 a verejný záujem sa posudzuje vo vzťahu k miestu, kde majú byť hazardné hry v kasíne prevádzkované. Žiadateľ je povinný v žiadosti o individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne preukázať svoju spoľahlivosť a to, že prevádzkovanie hazardných hier v kasíne na zvolenom mieste nie je v rozpore s verejným záujmom.
(3)
Spoľahlivou osobou je osoba, ktorá bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu podľa § 60 ods. 2 vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Na preukázanie spoľahlivosti sa vzťahuje ustanovenie § 48 ods. 5 primerane.
§ 47
(1)
Osobitnou podmienkou určenou v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne je okrem náležitostí podľa § 40 ods. 2 aj zabezpečenie monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardných hier a denného vyúčtovania výsledku hazardných hier a dĺžka uchovávania záznamu z monitorovacej techniky.
(2)
V rozhodnutí o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne sa schváli
a)
počet a druh hracích stolov,
b)
vzor hracích žetónov,
c)
herná mena,
d)
počet výherných prístrojov, počet technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, počet terminálov videohier a počet iných technických zariadení.
(3)
Individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne môže obsahovať aj podmienky, ktoré je povinný prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne splniť pred začatím prevádzkovania hazardných hier v kasíne, alebo podmienky, ktoré je prevádzkovateľ hazardných hier v kasíne povinný dodržiavať pri prevádzkovaní ktorejkoľvek povolenej hazardnej hry v kasíne.
ŠIESTA ČASŤ
ŽIADOSŤ O UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE A JEJ NÁLEŽITOSTI
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 48
(1)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá má zriadenú dozornú radu. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie môže podať aj akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, štátny podnik, nadácia alebo záujmové združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; ak žiadosť podáva akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, jej akcie musia byť vydané ako zaknihované akcie na meno. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie a všetky prílohy sa predkladajú v štátnom jazyku; ak žiadosť podáva spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, predkladá úradne osvedčený preklad všetkej dokumentácie do štátneho jazyka.
(2)
Žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier, pri ktorých sa používajú technické zariadenia, je povinný predkladať úradu o týchto zariadeniach vybrané údaje. Údaje o druhu týchto zariadení, formu a štruktúru predkladaných údajov a spôsob ich predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(3)
Ak boli doklady uvedené v § 50 ods. 1 písm. i) a ods. 2 písm. c) a d) predložené úradu už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený pre
a)
hospodársky trestný čin, trestný čin proti poriadku vo verejných veciach alebo trestný čin proti majetku,
b)
iný úmyselný trestný čin.
(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, a fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním. Právnická osoba, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, na území ktorého má svoje sídlo. Fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého je občanom, ako aj dokladmi vydanými štátmi, v ktorých sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavala v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladá okrem zahraničného dokladu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním. Občan Slovenskej republiky, ktorý sa dlhodobo nezdržiava na území Slovenskej republiky, preukazuje svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a zároveň predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním. Zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace.
§ 49
(1)
Právnická osoba so sídlom v inom členskom štáte, ktorá má záujem prevádzkovať hazardné hry na základe individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie (ďalej len „zahraničný žiadateľ“), musí pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo zaslaním oznámenia o zámere prevádzkovať hazardné hry na základe všeobecnej licencie vytvoriť na území Slovenskej republiky svoje zahraničné zastúpenie na základe zápisu do zoznamu zahraničných zastúpení (ďalej len „zoznam zastúpení“). O zápise do zoznamu zastúpení rozhoduje úrad.
(2)
Zahraničným zastúpením sa na účely tohto zákona rozumie osoba, ktorá na území Slovenskej republiky zastupuje zahraničného žiadateľa a prostredníctvom ktorej zahraničný žiadateľ komunikuje s úradom. Zahraničné zastúpenie komunikuje s úradom prostredníctvom vedúceho zahraničného zastúpenia. V písomnom styku musí zahraničné zastúpenie vždy uvádzať označenie „Zahraničné zastúpenie“, svoju korešpondenčnú adresu a názov a sídlo zahraničného žiadateľa. Zahraničný žiadateľ je po zápise svojho zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení povinný komunikovať s úradom výlučne prostredníctvom tohto zastúpenia, ak odsek 5 neustanovuje inak. Obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zastúpení a náležitosti žiadosti o zápis do zoznamu zastúpení, žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu zastúpení a žiadosti o zmenu údajov zapísaných v zozname zastúpení vrátane príloh k týmto žiadostiam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
(3)
Zahraničné zastúpenie komunikuje s úradom v mene zahraničného žiadateľa v štátnom jazyku
a)
počas konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier alebo počas plnenia oznamovacej povinnosti v mene zahraničného žiadateľa,
b)
po udelení individuálnej licencie zahraničnému žiadateľovi alebo jeho zapísaní do evidencie prevádzkovateľov hazardných hier na základe všeobecnej licencie, najmenej do doby vysporiadania záväzkov z prevádzkovania hazardnej hry.
(4)
Zahraničné zastúpenie nemôže prevádzkovať hazardnú hru a nezapisuje sa do registra.
(5)
Zahraničný žiadateľ podáva žiadosť o zápis zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení a žiadosť o vyčiarknutie zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení. Úrad rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení a o takých zmenách údajov zapísaných v zozname zastúpení, ktoré by mali vplyv na vykonanie zápisu do zoznamu zastúpení. Po udelení individuálnej licencie prevádzkovateľ hazardných hier so sídlom v inom členskom štáte požiada úrad o vykonanie zmien v údajoch zapísaných v zozname údajov uvádzaných v zozname zastúpení do 30 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti odôvodňujúce zmeny v údajoch uvádzaných v zozname zastúpení.
(6)
Zahraničné zastúpenie musí byť splnomocnené zahraničným žiadateľom na jeho zastupovanie v rozsahu povinností zahraničného žiadateľa podľa tohto zákona počas konania o udelení individuálnej licencie a v rozsahu povinností prevádzkovateľa hazardnej hry podľa tohto zákona po udelení individuálnej licencie. Súčasťou takéhoto splnomocnenia musí byť aj meno a priezvisko, dátum narodenia a korešpondenčná adresa vedúceho zahraničného zastúpenia.
(7)
Vedúcim zahraničného zastúpenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa právnického alebo ekonomického zamerania druhého stupňa,
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná, pričom za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin; na účely preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním.
(8)
Úrad je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok ustanovených týmto zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zahraničné zastúpenie je povinné úradu pri vykonávaní tejto kontroly poskytnúť ním požadovanú súčinnosť. Ak zahraničné zastúpenie nedodržiava podmienky ustanovené týmto zákonom, úrad môže rozhodnúť o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení. Úrad môže začať konanie o vyčiarknutí zahraničného zastúpenia zo zoznamu zastúpení, ak ani na výzvu úradu zahraničné zastúpenie neodstráni zistené nedostatky a ak bolo na tento následok upozornené.
§ 50
(1)
Ak je žiadateľom o udelenie individuálnej licencie akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky alebo obdobná obchodná spoločnosť so sídlom v inom členskom štáte, v žiadosti o udelenie individuálnej licencie uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
2.
počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celkovú menovitú hodnotu akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výšku vkladu spoločníka a výšku jeho obchodného podielu,
3.
údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,
e)
informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,
f)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
g)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry; ak má právnická osoba sídlo na území iného členského štátu, uvádza sa aj meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, vedúceho zahraničného zastúpenia,
h)
územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,
i)
počet zamestnancov a zoznam dodávateľov technických zariadení určených na prevádzkovanie hazardných hier,
j)
dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry,
k)
adresu webového sídla, na ktorej bude dostupná internetová hra, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na internetové hry.
(2)
K žiadosti žiadateľ priloží
a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o len založené obchodné spoločnosti so sídlom na území Slovenskej republiky,
b)
výpis z registra, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ak nie sú zapísané v registri, prikladá sa zakladateľská zmluva, spoločenská zmluva alebo iná zmluva,
c)
stanovy,
d)
návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
e)
návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä
1.
predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
2.
predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
3.
predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
4.
predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,
f)
písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,
g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom a súhlasy s ich spracovaním,
h)
doklady preukazujúce bezúhonnosť žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom, ak ide o obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte,
i)
herný plán,
j)
prevádzkové pravidlá; predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. e) až h),
k)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov a osoby zapísané v registri vylúčených osôb nemohli zúčastniť na hazardnej hre, a popis týchto opatrení,
l)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,42)
m)
čestné vyhlásenie, že na zloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov,
n)
doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2 vydané poverenou skúšobňou, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,
o)
potvrdenie príslušného správcu dane, ktorým je daňový úrad, alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá daňový nedoplatok; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
p)
potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
r)
potvrdenie verejnej zdravotnej poisťovne alebo potvrdenie obdobného úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na verejné zdravotné poistenie; potvrdenie nesmie byť v čase jeho predloženia staršie ako tri mesiace,
s)
opis technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i),
t)
opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 86 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry; predkladá žiadateľ o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. h) a i).
(3)
Žiadateľ musí preukázať
a)
splatenie základného imania v celej výške peňažným vkladom predložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky; to neplatí pre obchodné spoločnosti, ktorým už bola udelená individuálna licencia, a obchodné spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, ktoré preukazujú splatenie základného imania výpisom z registra,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov; to neplatí, ak ide o žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie, ktorou sa povoľuje prevádzkovanie lotérie pokladničných dokladov,
c)
odbornú spôsobilosť fyzickej osoby zodpovednej za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestného vyhlásenia o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpis tejto osoby na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený,
d)
zabezpečenie elektronického prenosu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry, a to priložením osvedčení podľa § 88 ods. 3.
(4)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorý chce uplatniť opciu podľa § 39 ods. 6, predloží žiadosť, v ktorej uvedie skutočnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľ hazardných hier musí k žiadosti priložiť doklady a vyhlásenia podľa odseku 2 okrem dokladov a vyhlásení podľa odseku 2 písm. c), d) a k) a preukázať skutočnosti podľa odseku 3 písm. c) a d).
(5)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 61.
(6)
Prevádzkovateľ hazardných hier podľa odseku 4, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni, predloží okrem žiadosti podľa odseku 1, dokladov a vyhlásení uvedených v odseku 4 a preukázania skutočností podľa odseku 4 aj osobitné náležitosti žiadosti podľa § 63.
§ 51
(1)
Ak štátny podnik žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky a totalizátor, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 50 ods. 1 písm. b), g)j) uvedie aj
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku kmeňového imania,
d)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov dozornej rady, ak je zriadená, riaditeľa, iných fyzických osôb oprávnených konať za žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,
e)
predmet a druh stávkovej hry,
f)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
g)
adresy prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2
(2)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
zakladaciu listinu,
b)
súhlas Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1,
c)
doklady podľa § 50 ods. 2 písm. d), e), g), i), k)n),
d)
súhlas obce s prevádzkovaním dostihových stávok a totalizátora na jej území.
(3)
Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 50 ods. 3 písm. c) a d) preukázať aj
a)
výšku kmeňového imania podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho výšku kmeňového imania,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa musí byť úradne osvedčený.
§ 52
(1)
Ak žiadateľ žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie charitatívnej lotérie, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 50 ods. 1 písm. b), g) až j) uvedie aj
a)
názov a sídlo nadácie alebo záujmového združenia,
b)
označenie, sídlo a identifikačné číslo zakladateľa,
c)
výšku nadačného imania nadácie alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia,
d)
meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov správnej rady a dozornej rady, správcu nadácie a iných fyzických osôb oprávnených konať za nadáciu alebo záujmové združenie.
(2)
Žiadateľ k žiadosti priloží
a)
nadačnú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo zápisnicu o ustanovujúcej členskej schôdzi, ak ide o záujmové združenie,
b)
písomné vyhlásenie štatutárneho zástupcu nadácie, že na majetok nadácie, alebo písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať za záujmové združenie, že na majetok záujmového združenia nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku,
c)
d)
názov a popis charitatívnej lotérie,
e)
charakteristiku cieľa charitatívnej lotérie,
f)
popis spôsobu určenia stávky a popis spôsobu preukazovania vykonanej stávky,
g)
popis, označenie a adresu umiestnenia zariadenia, ktoré sa bude používať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
h)
doklady o splnení skutočností podľa § 43 ods. 1 písm. b) a c).
(3)
Žiadateľ musí okrem skutočností uvedených v § 50 ods. 3 písm. c) a d) preukázať aj
a)
výšku nadačného imania alebo súčet nadačných imaní všetkých členov záujmového združenia podľa stavu ku dňu podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1 predložením dokladu preukazujúceho túto skutočnosť,
b)
prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku uvedením skutočností o pôvode týchto finančných prostriedkov.
§ 53
(1)
Ak je žiadosť o udelenie individuálnej licencie neúplná, úrad do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní, a upozorní žiadateľa, že ak túto žiadosť nedoplní, konanie zastaví.
(2)
Vyjadrenia obce podľa § 59 ods. 1 písm. c), § 60 ods. 1 písm. i), § 61 ods. 1 písm. l) a súhlasy obce podľa § 56 písm. c), § 58 ods. 1 písm. d), § 63 ods. 1 písm. g) sú platné počas doby platnosti individuálnej licencie; to neplatí pre prevádzkovateľa hazardných hier, ktorý si chce uplatniť opciu podľa § 39 ods. 6.
§ 54
Základné imanie
(1)
Základné imanie žiadateľa musí byť najmenej
a)
70 000 eur pri bingu,
b)
335 000 eur pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách,
c)
335 000 eur pri stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky alebo totalizátor,
d)
335 000 eur pri hazardných hrách na výherných prístrojoch prevádzkovaných v herni,
e)
335 000 eur pri hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi prevádzkovaných v herni,
f)
335 000 eur pri hazardných hrách na termináloch videohier prevádzkovaných v herni,
g)
335 000 eur pri hazardných hrách na iných technických zariadeniach,
h)
335 000 eur pri kurzových stávkach prevádzkovaných v herni a v prevádzkach,
i)
1 700 000 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne,
j)
1 700 000 eur pri hazardných hrách prevádzkovaných v kasíne a internetových hrách prevádzkovaných v internetovom kasíne,
k)
1 700 000 eur pri hazardných hrách na výherných prístrojoch, termináloch videohier a na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi prevádzkovaných v herni a internetových hrách prevádzkovaných v internetovom kasíne,
l)
1 700 000 eur pri kurzových stávkach prevádzkovaných v internetovej herni,
m)
1 700 000 eur pri hazardných hrách v internetovom kasíne.
(2)
Základné imanie musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.
DRUHÁ HLAVA
OSOBITNÉ NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O UDELENIE INDIVIDUÁLNEJ LICENCIE NA PREVÁDZKOVANIE HAZARDNÝCH HIER
§ 55
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebu, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 19,
b)
vyhlásenie žiadateľa o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií o tom, že žreby sú dostatočne zabezpečené proti falšovaniu alebo inému zneužitiu, pričom žiadateľ je povinný predložiť úradu najneskôr do piatich pracovných dní pred začatím predaja žrebov znalecký posudok vydaný znaleckým ústavom,43)
c)
počet vydaných žrebov, a ak budú vydané viaceré série žrebov, aj presné označenie sérií s uvedením počtu žrebov vydaných v každej sérii,
d)
obdobie predaja žrebov.
§ 56
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie binga v prevádzke
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie binga musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
vzor žrebov,
b)
adresu prevádzky, v ktorej sa má prevádzkovať bingo,
c)
súhlas obce s prevádzkovaním binga na jej území a s umiestnením prevádzky podľa písmena b).
§ 57
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie
štátnej lotérie
V žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie okrem lotérie pokladničných dokladov musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 uviesť aj spôsob, ktorým hráč určí svoju stávku a spôsob preukazovania vykonania stávky hráčom; ak na určenie stávky budú hráči používať rovnaké listiny, na ktorých stávku vyznačia, žiadateľ priloží vzor takejto listiny.
§ 58
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach
(1)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni a v prevádzkach musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
predmet a druh kurzovej stávky,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
c)
adresy herní a prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
d)
súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni a v prevádzke podľa písmena c),
e)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3; vyjadrenie obce predkladá žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať kurzové stávky v herni,
f)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa musí byť úradne osvedčený.
(2)
Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. f) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6. Vyjadrenie obce predkladá žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať kurzové stávky v herni. Ak obec vo svojom vyjadrení uvedie nedodržanie vzdialenosti umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť prevádzkovateľovi hazardnej hry povolené prevádzkovanie hazardnej hry.
§ 59
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni
(1)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier, individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi alebo individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni, a to na prevádzkovanie všetkých uvedených hazardných hier alebo ich kombinácie alebo jednej z uvedených hazardných hier musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v herni; údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
b)
adresy herní, v ktorých sa majú technické zariadenia prevádzkovať,
c)
vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení na jej území podľa písmena b),
d)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3,
e)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6.
(2)
Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. e) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6. Ak obec vo svojom vyjadrení uvedie nedodržanie vzdialenosti umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť prevádzkovateľovi hazardnej hry povolené prevádzkovanie hazardnej hry.
§ 60
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne
(1)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkové pravidlá kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v kasíne, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území podľa písmena h),
j)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 4,
k)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných hier v kasíne, ktorý je vypracovaný autorizovanou osobou,44)
l)
odborný životopis fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzickej osobe navrhnutej za člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne, za vedúceho zamestnanca prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a fyzickej osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly rozumie získané vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti hazardných hier alebo získané úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti hazardných hier, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu aj päťročnú prax v oblasti hazardných hier v kasíne.
§ 61
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne
(1)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
druh hazardných hier, ktoré budú prevádzkované v kasíne,
b)
herný plán hazardných hier prevádzkovaných v kasíne,
c)
prevádzkové pravidlá kasína,
d)
počet a druh hracích stolov,
e)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v kasíne, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
f)
vzor hracích žetónov,
g)
hernú menu,
h)
adresu kasína,
i)
adresu webového sídla internetového kasína,
j)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri hazardných hrách prevádzkovaných v internetovom kasíne,
k)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
l)
vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území podľa písmena h),
m)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 4,
n)
projekt monitorovacej techniky na účel kontroly priebehu hazardnej hry a denného vyúčtovania hazardných hier v kasíne, ktorý je vypracovaný autorizovanou osobou,
o)
odborný životopis fyzickej osoby uvedenej v odseku 2 s prehľadom ukončeného vzdelania a jazykových znalostí vrátane dokladov o ukončenom vzdelaní, prehľadu odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží.
(2)
Odbornou spôsobilosťou sa pri fyzickej osobe navrhnutej za člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne, za vedúceho zamestnanca prevádzkovateľa hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a fyzickej osoby zodpovednej za výkon vnútornej kontroly rozumie získané vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti hazardných hier alebo získané úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti hazardných hier, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa hazardných hier. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej fyzickej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu aj päťročnú prax v oblasti hazardných hier v kasíne.
§ 62
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne
(1)
Žiadateľ, ktorý žiada o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, na termináloch videohier, na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, na iných technických zariadeniach v herni, a to na prevádzkovanie všetkých uvedených hazardných hier alebo ich kombinácie, alebo jednej z uvedených hazardných hier a zároveň internetových hier v internetovom kasíne, musí okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
počet a druh technických zariadení, ktoré sa majú prevádzkovať v herni; údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
b)
adresy herní, v ktorých sa majú technické zariadenia prevádzkovať,
c)
adresu webového sídla internetového kasína,
d)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri hazardných hrách prevádzkovaných v internetovom kasíne,
e)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
f)
vyjadrenie obce k umiestneniu technických zariadení na jej území podľa písmena b),
g)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3,
h)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6.
(2)
Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. h) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6. Ak obec vo svojom vyjadrení uvedie nedodržanie vzdialenosti umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť prevádzkovateľovi hazardnej hry povolené prevádzkovanie hazardnej hry.
§ 63
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni
(1)
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť alebo v nej uviesť aj
a)
predmet a druh kurzovej stávky,
b)
výšku manipulačnej prirážky, ktorá nie je súčasťou stávky, ak ju bude žiadateľ vyžadovať od hráčov,
c)
adresy herní a prevádzok, pričom údaje sa predkladajú vo forme a v štruktúre ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií podľa § 48 ods. 2,
d)
adresu webového sídla internetovej herne,
e)
podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri kurzových stávkach prevádzkovaných v internetovej herni,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32,
g)
súhlas obce s prevádzkovaním kurzových stávok v herni a v prevádzke podľa písmena c),
h)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 3; vyjadrenie obce predkladá žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať kurzové stávky v herni,
i)
vyjadrenie obce k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 6,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa, o tom, že nie je majetkovo, personálne ani inak prepojený so športovými organizáciami a klubmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, ktorých výsledky budú predmetom stávok, pričom podpis fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa musí byť úradne osvedčený.
(2)
Súčasťou vyjadrenia obce podľa odseku 1 písm. i) je aj vyjadrenie obce k dodržaniu vzdialenosti umiestnenia herne podľa § 15 ods. 5, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6. Vyjadrenie obce predkladá žiadateľ, ktorý má v úmysle prevádzkovať kurzové stávky v herni. Ak obec vo svojom vyjadrení uvedie nedodržanie vzdialenosti umiestnenia herne, v takejto herni nemôže byť prevádzkovateľovi hazardnej hry povolené prevádzkovanie hazardnej hry.
§ 64
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32, uviesť podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri kurzových stávkach prevádzkovaných v internetovej herni a adresu webového sídla internetovej herne.
§ 65
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne
K žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne musí žiadateľ okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 priložiť čestné vyhlásenie o splnení podmienok uvedených v § 32, uviesť podmienky registrácie hráča a podmienky zriadenia hráčskeho účtu pri hazardných hrách prevádzkovaných v internetovom kasíne a adresu webového sídla internetového kasína.
§ 66
Osobitné náležitosti žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i)
Žiadateľ, ktorý chce prevádzkovať hazardnú hru podľa § 4 ods. 2 písm. i), v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na takúto hazardnú hru uvedie okrem dokladov a skutočností uvedených v § 50 aj údaje, ktoré sa uvádzajú v žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie takej hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre podľa § 4 ods. 2. Úrad pri rozhodovaní o udelení takejto individuálnej licencie posudzuje náležitosti žiadosti primerane podľa ustanovení tohto zákona týkajúcich sa hazardnej hry, ktorá je svojím charakterom najviac podobná tejto hazardnej hre.
SIEDMA ČASŤ
FINANČNÁ ZÁBEZPEKA
§ 67
Spoločné ustanovenia
(1)
Finančná zábezpeka slúži len na vysporiadanie záväzkov prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorými sú odvod podľa § 71, úrok z omeškania podľa § 94, príspevok na financovanie úradu podľa § 78, právoplatne uložená pokuta podľa § 95 a 96 a výplata výhier hráčom.
(2)
Finančnú zábezpeku v minimálnej výške ustanovenej týmto zákonom je povinný prevádzkovateľ hazardnej hry zachovávať aj po uplynutí platnosti individuálnej licencie a po ukončení prevádzkovania hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, a to až do vysporiadania všetkých záväzkov podľa odseku 1 a predloženia ročného vyúčtovania odvodov úradu. Ak by sa z akýchkoľvek dôvodov výška finančnej zábezpeky znížila pod minimálnu výšku ustanovenú týmto zákonom, je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný ju do 30 dní odo dňa jej zníženia doplniť.
(3)
Finančná zábezpeka nepodlieha exekúcii podľa exekučného poriadku.
(4)
Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na samostatný účet úradu. Žiadateľ nesmie na finančnú zábezpeku použiť finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov. Zo zloženej finančnej zábezpeky nemá prevádzkovateľ hazardnej hry nárok na úroky.
(5)
Finančnú zábezpeku alebo jej časť môže úrad uvoľniť, ak
a)
prevádzkovateľovi hazardnej hry uplynula doba platnosti individuálnej licencie, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčom,
b)
prevádzkovateľovi hazardnej hry bola zrušená alebo odňatá individuálna licencia, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčom,
c)
prevádzkovateľ hazardnej hry nemá vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky; úrad uvoľní finančnú zábezpeku na úhradu nevysporiadaných záväzkov podľa odseku 1,
d)
prevádzkovateľ hazardnej hry ukončí prevádzkovanie hazardnej hry na základe všeobecnej licencie, požiada o uvoľnenie finančnej zábezpeky a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčom,
e)
prevádzkovateľ hazardnej hry požiada o zníženie finančnej zábezpeky z dôvodu zníženia počtu kasín, prevádzok binga alebo hracích stolov pri prevádzkovaní kartových hier mimo kasína, má vysporiadané všetky záväzky podľa odseku 1 a predloží čestné vyhlásenie o výplate všetkých výhier hráčom,
f)
prevádzkovateľ hazardnej hry má po dobu viac ako jeden mesiac neuhradené záväzky, na vysporiadanie ktorých slúži finančná zábezpeka podľa odseku 1; úrad bezodkladne uvoľní sumu zodpovedajúcu neuhradeným záväzkom, ktoré vyplývajú z
1.
predloženého vyúčtovania odvodov prevádzkovateľom hazardnej hry,
2.
predloženého vyúčtovania príspevku na financovanie úradu,
3.
právoplatného rozhodnutia o uložení úroku z omeškania,
4.
právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty,
5.
výsledku výkonu dozoru, ktorým bol potvrdený nárok na vyplatenie výhry hráčovi, ktorú prevádzkovateľ v lehote podľa § 14 ods. 17 nevyplatil,
g)
finančná zábezpeka alebo jej časť sa stane nadbytočnou podľa tohto zákona.
(6)
Úrad do piatich pracovných dní nasledujúcich odo dňa prevodu sumy podľa odseku 5
písm. f) oznámi prevádzkovateľovi hazardnej hry zníženie výšky finančnej zábezpeky a dôvod jej zníženia.
(7)
Ak záväzky podľa odseku 1 nebudú z finančnej zábezpeky vysporiadané z dôvodu nedoplnenia finančnej zábezpeky vo výške ustanovenej týmto zákonom, úrad vystaví výkaz nedoplatkov, ktorý je exekučným titulom. Deň vystavenia výkazu nedoplatkov je dňom jeho vykonateľnosti a prevádzkovateľ hazardnej hry sa neupovedomuje o zostavení výkazu nedoplatkov ani o jeho vykonateľnosti. Výkaz nedoplatkov obsahuje
a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry,
b)
výšku nedoplatkov podľa odseku 5 písm. f),
c)
deň, ku ktorému je výkaz nedoplatkov zostavený.
§ 68
Výška finančnej zábezpeky pre jednotlivé druhy hazardných hier prevádzkovaných podľa všeobecnej licencie
Minimálna výška finančnej zábezpeky je na prevádzkovanie
a)
žrebových vecných lotérií a tombol 5 % z hernej istiny,
b)
kartových hier mimo kasína 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok.
§ 69
Výška finančnej zábezpeky pre jednotlivé druhy hazardných hier prevádzkovaných podľa individuálnej licencie
(1)
Minimálna výška finančnej zábezpeky je na prevádzkovanie
a)
žrebových peňažných lotérií, žrebových peňažno-vecných lotérií a okamžitých lotérií 5 % zo sumy vypočítanej ako súčin počtu vydaných žrebov a ceny za jeden žreb,
b)
binga, okrem špeciálneho binga, 16 500 eur na jednu prevádzku binga,
c)
charitatívnej lotérie 200 000 eur,
d)
stávkových hier, ktorými sú dostihové stávky alebo totalizátor, 33 200 eur,
e)
kurzových stávok prevádzkovaných v herni a prevádzkach 750 000 eur,
f)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v herni 750 000 eur,
g)
hazardných hier na termináloch videohier v herni 750 000 eur,
h)
hazardných hier na výherných prístrojoch v herni za každý výherný prístroj 1 000 eur, najmenej však 75 000 eur,
i)
hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni 750 000 eur,
j)
hazardných hier v kasíne 500 000 eur na jedno kasíno,
k)
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne 500 000 eur na jedno kasíno a 750 000 eur na internetové kasíno,
l)
hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na iných technických zariadeniach a hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni a v internetovom kasíne 1 500 000 eur,
m)
kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni 1 500 000 eur,
n)
internetových hier v internetovom kasíne 750 000 eur,
o)
kurzových stávok v internetovej herni 750 000 eur.
(2)
Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v internetovej herni jedným prevádzkovateľom je 1 250 000 eur.
(3)
Minimálna výška finančnej zábezpeky na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni jedným prevádzkovateľom je 1 500 000 eur.
(4)
Pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) určí výšku finančnej zábezpeky úrad, a to podľa výšky finančnej zábezpeky pri hazardných hrách, ktoré sú svojím charakterom najviac podobné hazardným hrám uvedeným v § 4.
ÔSMA ČASŤ
ODVOD, SPÔSOB A LEHOTY JEHO ÚHRADY
§ 70
Všeobecné ustanovenia
(1)
Príjmami z odvodov podľa § 71 sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
(2)
Vyúčtovanie odvodov podáva prevádzkovateľ hazardnej hry elektronickými prostriedkami v lehotách ustanovených týmto zákonom. Vyúčtovanie odvodov je podkladom na určenie povinnosti platby odvodov a úrokov z omeškania a na zostavenie výkazu nedoplatkov. Vzor vyúčtovania odvodu do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií. Ak úrad zistí pri výkone dozoru, že vyúčtovanie odvodov nebolo predložené v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo obsahuje nesprávne údaje, do desiatich dní vyzve prevádzkovateľa hazardnej hry na predloženie vyúčtovania alebo opravného vyúčtovania v určenej lehote.
(3)
Ak odvody podľa § 71 do štátneho rozpočtu neboli uhradené v lehote podľa § 72, úrad začne nedoplatok vymáhať; ak odvody podľa § 71 príslušnej obci neboli uhradené v lehote podľa § 73, príslušná obec začne nedoplatok vymáhať. Pri vymáhaní nedoplatkov sa uplatní najprv postup podľa § 67 ods. 5 písm. f).
§ 71
Výška odvodu
(1)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať odvod, ktorého výška je pri
a)
žrebových lotériách 15 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
b)
tombolách 15 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
c)
okamžitých lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
d)
číselných lotériách 20 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
e)
bingu 4,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza prevádzka binga,
f)
špeciálnom bingu 4 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
g)
charitatívnej lotérii 3 % z výťažku do štátneho rozpočtu,
h)
stávkovej hre, ktorou je totalizátor, 6 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
i)
stávkových hrách, ktorými sú dostihové stávky, 1 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu,
j)
stávkových hrách, ktorými sú kurzové stávky prevádzkované v herni a v prevádzkach, 5,5 % z hernej istiny do štátneho rozpočtu a 0,5 % z hernej istiny do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza herňa a prevádzka,
k)
stolových hrách a technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne 27 % z výťažku do štátneho rozpočtu a 3 % z výťažku do rozpočtu obce, v ktorej sa nachádza kasíno,
l)
hazardných hrách v kasíne 22 % z poplatku, ktorý získal prevádzkovateľ hazardnej hry od hráčov, ak hráči hrajú jeden proti druhému; odvod z poplatku sa uhrádza do štátneho rozpočtu,
m)
kartových hrách mimo kasína 200 eur na jeden stôl za kalendárny mesiac alebo 1 500 eur na jeden stôl za kalendárny rok do štátneho rozpočtu,
n)
hazardných hrách na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni 4 000 eur za kalendárny rok a za každé takéto zariadenie do štátneho rozpočtu a najmenej 1 000 eur za kalendárny rok a za každé takéto zariadenie do rozpočtu obce; odvod je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný uhrádzať bez ohľadu na skutočnosť, či bolo takéto zariadenie prevádzkované počas kalendárneho roka,
o)
hazardných hrách na výherných prístrojoch v herni a v kasíne 4 000 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do štátneho rozpočtu a najmenej 1 500 eur za kalendárny rok a za každý výherný prístroj do rozpočtu obce; odvod je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný uhrádzať bez ohľadu na skutočnosť, či bol výherný prístroj prevádzkovaný počas kalendárneho roka,
p)
hazardných hrách na termináloch videohier v herni a v kasíne 4 700 eur za kalendárny rok a za každý terminál videohier do štátneho rozpočtu a najmenej 800 eur za kalendárny rok a za každý terminál videohier do rozpočtu obce; odvod je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný uhrádzať bez ohľadu na skutočnosť, či bol terminál videohier prevádzkovaný počas kalendárneho roka,
q)
hazardných hrách na iných technických zariadeniach v herni a v kasíne 4 700 eur za kalendárny rok a za každé iné technické zariadenie do štátneho rozpočtu a najmenej 800 eur za kalendárny rok a za každé iné technické zariadenie do rozpočtu obce; odvod je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný uhrádzať bez ohľadu na skutočnosť, či bolo iné technické zariadenie prevádzkované počas kalendárneho roka.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodu 11, uhrádza odvod
a)
podľa odseku 1 písm. o) za prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v kasíne,
b)
podľa odseku 1 písm. p) za prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v kasíne,
c)
podľa odseku 1 písm. q) za prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v kasíne,
d)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie stolových hier, za prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne a za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
e)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry v kasíne, ak hráči hrajú jeden proti druhému; poplatok je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry v kasíne od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre,
f)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú jeden proti druhému v internetovom kasíne; poplatok je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry v internetovom kasíne od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre.
(3)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodu 12, uhrádza odvod
a)
podľa odseku 1 písm. n) za prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v herni,
b)
podľa odseku 1 písm. o) za prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,
c)
podľa odseku 1 písm. p) za prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier v herni,
d)
podľa odseku 1 písm. q) za prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni,
e)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne,
f)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry v herni, ak hráči hrajú jeden proti druhému; poplatok je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry v herni od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre,
g)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú jeden proti druhému v internetovom kasíne; poplatok je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry v internetovom kasíne od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodov 13 a 14, uhrádza odvod
a)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu, pričom výťažok na účely odvodu nesmie byť nižší ako 11 % z výhier vyplatených hráčom v tom istom kalendárnom mesiaci,
b)
vo výške 22 % z provízie do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú jeden proti druhému; provízia je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre.
(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodu 15, uhrádza odvod
a)
vo výške 22 % z výťažku do štátneho rozpočtu,
b)
vo výške 22 % z poplatku do štátneho rozpočtu za prevádzkovanie hazardnej hry, ak hráči hrajú jeden proti druhému v internetovom kasíne; poplatok je suma vyberaná prevádzkovateľom hazardnej hry od hráča za možnosť účasti na tejto hazardnej hre.
(6)
Pri hazardnej hre, ktorá nie je uvedená v odsekoch 1 až 5, určí výšku odvodu úrad, pričom pri určovaní výšky odvodu je povinný prihliadať na výšku odvodu uvedenú v odsekoch 1 až 5 pri hazardnej hre, ktorá je svojím charakterom najviac podobná hazardnej hre, pri ktorej sa určuje výška odvodu; to neplatí pri určovaní výšky odvodu pri lotérii pokladničných dokladov. Odvod je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 72
Spôsob a lehoty úhrady odvodu do štátneho rozpočtu
(1)
Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. a) až c) uhradí prevádzkovateľ hazardnej hry do 15 dní od potvrdenia správnosti jeho vyúčtovania úradom; vyúčtovanie je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný predložiť úradu do 30 dní po uplynutí lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa § 14 ods. 17. Spôsob úhrady odvodu určí všeobecná licencia. Spôsob a lehoty úhrady odvodu podľa § 71 ods. 1 písm. m) určí všeobecná licencia.
(2)
Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. d) až l), ods. 2 písm. d) až f), ods. 3 písm. e) až g), ods. 4 a 5 uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe mesačného vyúčtovania odvodu podaného prevádzkovateľom hazardnej hry v tej istej lehote úradu.
(3)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach uhrádza odvod do štátneho rozpočtu po častiach, a to tak, že polovicu odvodu uhradí do 30. apríla a polovicu odvodu do 31. augusta; ak bola prevádzkovateľovi hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľovi hazardnej hry na termináloch videohier, prevádzkovateľovi hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľovi hazardnej hry na iných technických zariadeniach udelená individuálna licencia počas roka, a to v čase
a)
od 2. januára do 30. apríla, je povinný uhradiť polovicu odvodu do 15 dní od udelenia individuálnej licencie a polovicu odvodu najneskôr do 31. augusta,
b)
od 1. mája do 31. augusta, je povinný uhradiť polovicu odvodu do 31. augusta a polovicu odvodu do konca kalendárneho roka,
c)
od 1. septembra do 31. decembra, je povinný uhradiť celú výšku odvodu do konca kalendárneho roka.
(4)
Ak má prevádzkovateľ hazardnej hry v priebehu kalendárneho roka udelené dve individuálne licencie, ktoré na seba bezprostredne nadväzujú a sú udelené na prevádzkovanie rovnakej hazardnej hry, odvod za prevádzkovanie hazardnej hry na technickom zariadení určenom na prevádzkovanie takejto hazardnej hry sa uhrádza tak, ako by sa uhrádzal na základe jednej individuálnej licencie. To sa vzťahuje aj na uhrádzanie odvodu z rovnakej hazardnej hry, ktorá bola súčasťou predchádzajúcej individuálnej licencie alebo je súčasťou bezprostredne nadväzujúcej individuálnej licencie.
§ 73
Spôsob a lehoty úhrady odvodu do rozpočtu obcí
(1)
Odvod podľa § 71 ods. 1 písm. e), j) a k) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote obci.
(2)
Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na výherných prístrojoch podľa § 71 ods. 1 písm. o) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry za každý deň umiestnenia výherného prístroja na území príslušnej obce vo výške 4,11 eura na základe hlásenia o počte výherných prístrojov a počte dní, počas ktorých boli výherné prístroje povolené na území príslušnej obce; hlásenie predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry obci, na území ktorej boli povolené výherné prístroje v priebehu kalendárneho roka, k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch v priebehu kalendárneho roka premiestni výherný prístroj na územie inej obce, odvod za počet dní, keď výherný prístroj je premiestňovaný a nie je prevádzkovaný, uhradí tej obci, z územia ktorej výherný prístroj premiestnil; odvod obci, na územie ktorej výherný prístroj premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch začne prevádzkovať toto zariadenie prvýkrát v priebehu kalendárneho roka, odvod za počet dní od začiatku kalendárneho roka uhradí tej obci, na území ktorej toto zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu kalendárneho roka.
(3)
Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na termináloch videohier podľa § 71 ods. 1 písm. p) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry za každý deň umiestnenia terminálu videohier na území príslušnej obce vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte terminálov videohier a počte dní, počas ktorých boli terminály videohier povolené na území príslušnej obce; hlásenie predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry obci, na území ktorej boli povolené terminály videohier v priebehu kalendárneho roka, k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier v priebehu kalendárneho roka premiestni terminál videohier na územie inej obce, odvod za počet dní, keď terminál videohier je premiestňovaný a nie je prevádzkovaný, uhradí tej obci, z územia ktorej terminál videohier premiestnil; odvod obci, na územie ktorej terminál videohier premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier začne prevádzkovať terminál videohier prvýkrát v priebehu kalendárneho roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej terminál videohier prvýkrát umiestnil v priebehu kalendárneho roka.
(4)
Odvod z prevádzkovania hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa § 71 ods. 1 písm. n) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi za každý deň umiestnenia takéhoto technického zariadenia na území príslušnej obce vo výške 2,74 eura na základe hlásenia o počte technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a počte dní, počas ktorých boli technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi povolené na území príslušnej obce; hlásenie predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry obci, na území ktorej boli povolené technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi v priebehu kalendárneho roka, k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi v priebehu kalendárneho roka ho premiestni na územie inej obce, odvod za počet dní, keď technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi je premiestňované a nie je prevádzkované, uhradí tej obci, z územia ktorej technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi premiestnil; odvod obci, na územie ktorej takéto technické zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi ho začne prevádzkovať prvýkrát v priebehu kalendárneho roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi prvýkrát umiestnil v priebehu kalendárneho roka.
(5)
Odvod z prevádzkovania hazardných hier na iných technických zariadeniach podľa § 71 ods. 1 písm. q) uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach za každý deň umiestnenia iného technického zariadenia na území príslušnej obce vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte iných technických zariadení a počte dní, počas ktorých boli iné technické zariadenia povolené na území príslušnej obce; hlásenie predkladá prevádzkovateľ hazardnej hry obci, na území ktorej boli povolené iné technické zariadenia v priebehu kalendárneho roka, k 30. aprílu a k 31. decembru a v týchto termínoch predkladá tejto obci vyúčtovanie a uhrádza tejto obci odvod. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach v priebehu kalendárneho roka ho premiestni na územie inej obce, odvod za počet dní, keď iné technické zariadenie je premiestňované a nie je prevádzkované, uhradí tej obci, z územia ktorej iné technické zariadenie premiestnil; odvod obci, na územie ktorej takéto technické zariadenie premiestnil, sa začne uhrádzať až odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zmene individuálnej licencie, ktorým bolo toto premiestnenie povolené. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach ho začne prevádzkovať prvýkrát v priebehu kalendárneho roka, odvod za počet dní od začiatku roka uhradí tej obci, na území ktorej iné technické zariadenie prvýkrát umiestnil v priebehu kalendárneho roka.
DEVIATA ČASŤ
ÚČTOVNÁ EVIDENCIA A OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
§ 74
(1)
Všetky účtovné operácie uskutočňované prevádzkovateľom hazardnej hry v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry sa musia viesť oddelene od iných účtovných operácií prevádzkovateľa hazardnej hry. Ak prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkuje viac druhov hazardných hier, musí viesť oddelenú analytickú evidenciu za každú z nich.
(2)
Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný každoročne do 31. mája uložiť účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok.
(3)
Prevádzkovateľ číselnej lotérie, prevádzkovateľ stávkovej hry, prevádzkovateľ internetovej hry, prevádzkovateľ binga vrátane špeciálneho binga a prevádzkovateľ stolovej hry je povinný viesť dennú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier. Úrad môže povoliť denné vyúčtovanie hazardných hier v kasíne aj s použitím monitorovacej techniky.
(4)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier a prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach je povinný viesť dennú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier osobitne za každý výherný prístroj, za každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, za každý terminál videohier a za každé iné technické zariadenie.
(5)
Prevádzkovateľ charitatívnej lotérie, prevádzkovateľ okamžitej lotérie, prevádzkovateľ žrebovej peňažnej lotérie a prevádzkovateľ žrebovej peňažno-vecnej lotérie je povinný viesť mesačnú evidenciu prijatých stávok a vyplatených výhier.
(6)
Prevádzkovateľ kartovej hry mimo kasína je povinný viesť dennú evidenciu stávok, výhier a poplatkov za účasť na hazardnej hre osobitne za jednotlivé prevádzky, v ktorých prevádzkuje kartové hry mimo kasína.
(7)
Údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za každý kalendárny deň je prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odsekov 3 a 4 povinný zasielať úradu denne a uvádzať vo vyúčtovaní odvodov podľa § 70 ods. 2.
(8)
Údaje o prijatých stávkach a vyplatených výhrach za príslušný kalendárny mesiac je prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odsekov 5 a 6 povinný zasielať úradu do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca a uvádzať vo vyúčtovaní odvodov podľa § 70 ods. 2.
(9)
Prevádzkovateľovi hazardnej hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) určí vedenie evidencie a povinnosť zasielania údajov úrad v rozhodnutí o udelení individuálnej licencie.
(10)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier a prevádzkovateľ hazardnej hry na iných technických zariadeniach je povinný pred spustením do prevádzky jednotlivého výherného prístroja, technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi, terminálu videohier a iného technického zariadenia oznámiť túto skutočnosť úradu spolu s vyčíslením stavu mechanického a elektronického počítadla alebo elektronického počítadla a neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom.
(11)
Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odseku 10 je povinný oznámiť úradu výmenu elektronického počítadla, mechanického počítadla alebo neresetovateľného digitálneho počítadla s pamäťovým modulom spolu s vyčíslením stavu vymieňaného počítadla. Prevádzkovateľ hazardnej hry podľa odseku 10 je povinný oznámiť ukončenie prevádzkovania takého zariadenia spolu s vyčíslením stavu všetkých počítadiel úradu najneskôr do piatich dní odo dňa výmeny počítadla alebo ukončenia prevádzkovania.
(12)
Prevádzkovateľ kurzových stávok je povinný pred začatím prevádzkovania stávkovej kancelárie oznámiť túto skutočnosť úradu. Prevádzkovateľ kurzových stávok oznámi ukončenie prevádzkovania stávkovej kancelárie úradu do piatich dní odo dňa ukončenia jej prevádzkovania.
(13)
Dozorované subjekty podľa § 80 písm. k) sú povinné úradu oznámiť všetky údaje k výkonu dozoru podľa § 77 ods. 9 písm. h).
(14)
Formu, štruktúru, spôsob a termín predkladania údajov podľa odsekov 7, 8 a 10 až 13 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
DESIATA ČASŤ
REGULÁCIA HAZARDNÝCH HIER
PRVÁ HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A OBCÍ V OBLASTI HAZARDNÝCH HIER
§ 75
Orgány štátnej správy v oblasti hazardných hier sú:
a)
ministerstvo financií,
b)
úrad.
§ 76
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach hazardných hier
a)
vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti,
b)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti.
§ 77
Úrad
(1)
Úrad je rozpočtová organizácia zapojená svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva financií s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom úradu je Bratislava; orgánmi úradu sú generálny riaditeľ a rada úradu. Úrad môže zriaďovať pracoviská so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).
(2)
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií. Generálny riaditeľ zastupuje úrad navonok. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je šesť rokov, najviac však dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s členstvom v štatutárnych orgánoch, dozorných orgánoch a kontrolných orgánoch prevádzkovateľa hazardnej hry a s funkciou prokuristu u prevádzkovateľa hazardnej hry. Generálnym riaditeľom nemôže byť ani zamestnanec prevádzkovateľa hazardnej hry alebo fyzická osoba zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry.
(3)
Právne postavenie generálneho riaditeľa upravuje osobitný predpis.45)
(4)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak odsek 6 neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie, ak odsek 6 neustanovuje inak,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(5)
Generálny riaditeľ sa môže vzdať funkcie písomným oznámením ministrovi financií.
(6)
Generálny riaditeľ ostáva vo funkcii po uplynutí funkčného obdobia alebo vzdaní sa funkcie až do vymenovania nového generálneho riaditeľa. Výkon funkcie generálneho riaditeľa zaniká ku dňu vymenovania nového generálneho riaditeľa. Zánikom funkcie generálneho riaditeľa končí príslušné funkčné obdobie.
(7)
Minister financií odvolá generálneho riaditeľa úradu, ak
a)
nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
c)
porušuje tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
(8)
Minister financií môže odvolať generálneho riaditeľa úradu, ak
a)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov počas najmenej šiestich mesiacov,
b)
závažným spôsobom porušil alebo dlhodobo riadne neplní povinnosti generálneho riaditeľa.
(9)
Úrad
a)
vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnej licencie podľa tohto zákona; po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie úrad zašle bezodkladne toto rozhodnutie obci, na území ktorej bolo rozhodnutím povolené prevádzkovanie hazardných hier,
b)
rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
c)
vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu46) nad dodržiavaním tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov poverenými skúšobňami podľa § 87 ods. 1 a 2 a obcami,
d)
vydáva metodické usmernenia v oblasti hazardných hier,
e)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona, iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v tomto zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. a) až c) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
f)
vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80
písm. d) až j) alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
g)
vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
h)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov,47) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. k), a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
i)
vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
j)
spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
k)
ukladá sankcie podľa tohto zákona,
l)
vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
m)
vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní,
n)
je správcom registra vylúčených osôb,
o)
poskytuje ministerstvu financií údaje z informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier na účel ustanovený osobitným predpisom48) v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí ministerstvo financií,
p)
vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne (ďalej len „prizvaná osoba“), ak je súčasťou dozoru technická kontrola a posúdenie technických zariadení podľa § 86 ods. 6,
q)
môže na návrh národného športového zväzu príslušného športu a národného športového zväzu príslušnej športovej organizácie obmedziť prijímanie stávok na súťaž v príslušnom športe, ktoré považuje za nevhodné, a to bez obmedzenia územia, na ktorom sa súťaž koná; takúto informáciu zverejní na svojom webovom sídle,
r)
zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení všeobecne záväzného nariadenia prijatého obcou podľa § 79 ods. 3, 4 a 6; informáciu o prijatí, všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 7 zverejní do 10. novembra,
s)
môže prispievať finančnou sumou na fungovanie linky pomoci špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,
t)
rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, vyčiarknutí zo zoznamu zastúpení a zapisuje zmeny údajov zapísaných v zozname zastúpení.
(10)
Rada úradu rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanom v prvom stupni, o proteste prokurátora a preskúmava rozhodnutia mimo odvolacieho konania vydaného úradom.
(11)
Rada úradu má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií a z týchto členov rady úradu určuje predsedu rady úradu. Členstvo v rade úradu je verejnou funkciou a je nezastupiteľné.
(12)
Funkcia člena rady úradu je nezlučiteľná
a)
so zamestnaním v úrade,
b)
so zamestnaním v dozorovanom subjekte,
c)
s podnikaním v oblasti hazardných hier vo vlastnom alebo v cudzom mene,
d)
s majetkovou účasťou na podnikaní dozorovaného subjektu podľa § 80 písm. a),
e)
s členstvom alebo inou funkciou v riadiacom, dozornom alebo kontrolnom orgáne dozorovaného subjektu.
(13)
Ak člen rady úradu v čase jeho vymenovania do tejto funkcie člena rady úradu zastáva alebo vykonáva zamestnanie, činnosť alebo funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena rady úradu, je povinný bezodkladne preukázateľne urobiť právny úkon smerujúci k ukončeniu každého takého zamestnania, činnosti alebo funkcie a je povinný bezodkladne zanechať každé také zamestnanie, činnosť alebo funkciu. Obmedzenia podľa odseku 12 písm. b) až e) je člen rady úradu povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku členstva v rade úradu. Obmedzenia podľa odseku 12 sa vzťahujú aj na blízku osobu člena rady úradu. Obmedzenia podľa odseku 12
písm. b) až e) a obmedzenia podľa prvej a druhej vety sa vzťahujú aj na blízku osobu člena rady úradu.
(14)
Členom rady úradu môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom aspoň dvaja členovia rady úradu musia mať vysokoškolské vzdelanie právnického zamerania druhého stupňa,
c)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a
d)
je bezúhonná.
(15)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a súhlas s ich spracovaním.
(16)
Členstvo v rade úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa,
c)
odvolaním,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)
Členstvo v rade úradu zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady úradu o vzdaní sa členstva v rade úradu ministrovi financií, ak v tomto oznámení nie je uvedený neskorší deň.
(18)
Minister financií člena rady úradu odvolá, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za trestný čin,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
prestal spĺňať ktorúkoľvek požiadavku podľa odseku 12 alebo odseku 13,
d)
sa nezúčastní viac ako troch po sebe nasledujúcich rokovaní rady úradu; minister financií člena rady úradu nemusí odvolať, ak je člen rady úradu dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
e)
koná pri výkone svojej funkcie v rozpore s týmto zákonom.
(19)
Funkčné obdobie člena rady úradu je päťročné. Ak sa výkon funkcie člena rady úradu skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, nový člen rady úradu môže byť vymenovaný len na zvyšok funkčného obdobia doterajšieho člena rady úradu.
(20)
Rokovanie rady úradu zvoláva a vedie predseda rady úradu. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním určený člen rady úradu. Rokovania rady úradu sú neverejné.
(21)
Rada úradu rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(22)
Člen rady úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od pokynov iných osôb.
(23)
Členovi rady úradu patrí odmena za jednotlivé rokovanie rady úradu najviac vo výške jednej polovice priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé eurá nahor.
(24)
Podrobnosti o organizácii činnosti rady úradu, rokovaní rady úradu a podrobnosti o odmeňovaní člena rady úradu určí štatút rady úradu, ktorý na návrh rady úradu schvaľuje minister financií.
§ 78
Financovanie úradu
(1)
Úrad je financovaný aj z mesačného príspevku a osobitného príspevku prevádzkovateľa hazardnej hry.
(2)
Osobitný príspevok je povinný uhrádzať prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje niektorú z hazardných hier uvedených v § 5 ods. 3 písm. a), b) a e), a to spôsobom podľa odseku 5.
(3)
Mesačný príspevok je povinný uhrádzať prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý prevádzkuje inú hazardnú hru, ako je uvedená v odseku 2, okrem lotérie pokladničných dokladov, a to spôsobom podľa odseku 6.
(4)
Sadzba osobitného príspevku je 0,7 % z hernej istiny za celé obdobie predaja žrebov; sadzba mesačného príspevku je 0,7 % z výťažku, poplatku a provízie.
(5)
Osobitný príspevok sa uhrádza jednorazovo do 15 dní od potvrdenia správnosti vyúčtovania odvodov podľa § 72 ods. 1.
(6)
Mesačný príspevok sa uhrádza mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe mesačného vyúčtovania príspevku predloženého v tej istej lehote úradu, ak § 99 ods. 33 neustanovuje inak.
(7)
Vyúčtovanie mesačného príspevku podáva prevádzkovateľ hazardnej hry elektronickými prostriedkami v lehote podľa odseku 6. Vyúčtovanie mesačného príspevku je podkladom na určenie povinnosti platby mesačného príspevku a úrokov z omeškania a na zostavenie výkazu nedoplatkov. Vzor vyúčtovania mesačného príspevku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií. Ak úrad zistí na základe výsledkov dozoru, že vyúčtovanie mesačného príspevku nebolo predložené v lehote podľa odseku 6 alebo obsahuje nesprávne údaje, do desiatich dní vyzve prevádzkovateľa hazardnej hry na predloženie vyúčtovania alebo opravného vyúčtovania v určenej lehote.
§ 79
Obec
(1)
Obec vykonáva správu odvodu do rozpočtu obce.
(2)
Obec ukladá sankcie podľa § 94 ods. 1 a § 96 ods. 3.
(3)
Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala.
(4)
Obec môže za podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území nemožno umiestniť kasíno v budovách uvedených v § 16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c) alebo v kombinácii budov v členení podľa § 16 ods. 5 písm. a), b) alebo písm. c), alebo vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie musí platiť na celom území obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala.
(5)
Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 alebo odseku 4, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce. Osobitný zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave49) a osobitný zákon o meste Košice50) môže pre podporu petície ustanoviť nižší počet osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta, najmenej však 15 %; to neplatí, ak štatúty týchto miest prenesú pôsobnosť v oblasti hazardných hier na mestské časti.
(6)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením uplatňovanie podmienky podľa § 15 ods. 5. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti všeobecného záväzného nariadenia, sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje do skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala všeobecne záväzné nariadenie podľa prvej vety, prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu hazardnej hry na území obce, ktorá takéto všeobecne záväzné nariadenie prijala.
(7)
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až h) a § 5 ods. 12, okrem internetových hier podľa § 30, najviac však 12 dní v kalendárnom roku. Ak obec prijme takéto všeobecne záväzné nariadenie, musí tak rozhodnúť do 31. októbra a toto všeobecne záväzné nariadenie bude platiť v priebehu nasledujúceho kalendárneho roka.
(8)
Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7 na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie takého všeobecne záväzného nariadenia obec je povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti. Obec je povinná informovať úrad do piatich dní o zmene alebo zrušení všeobecne záväzného nariadenia.
(9)
Na všeobecne záväzné nariadenia podľa odsekov 3, 4 a 6 a na ich zmeny alebo zrušenie, ktoré neboli úradu oznámené v lehote podľa odseku 8, sa pri udeľovaní individuálnych licencií neprihliada.
(10)
Na všeobecne záväzné nariadenia podľa odseku 7, ktoré neboli úradu oznámené v lehote podľa odseku 8 a ktoré neboli úradom zverejnené v lehote podľa § 77 ods. 9 písm. r), sa pri prevádzkovaní hazardných hier uvedených v odseku 7 neprihliada.
DRUHÁ HLAVA
DOZOR
§ 80
Dozorované subjekty
Dozorovanými subjektmi podľa tohto zákona sú:
a)
prevádzkovatelia hazardných hier,
b)
osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti potrebné na realizáciu hazardných hier alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhajú pri prevádzkovaní hazardných hier,
c)
fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier,
d)
osoby, ktoré bez licencie prevádzkujú hazardné hry a osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní takýchto hier,
e)
osoby, ktoré propagujú hazardné hry,
f)
osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhajú pri propagovaní hazardných hier,
g)
osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku,
h)
osoby, ktoré bez individuálnej licencie používajú označenie „kasíno“ alebo „herňa“ vrátane z neho odvodených tvarov slov, a to aj v inom ako štátnom jazyku,
i)
osoby, ktoré organizujú športové podujatia podľa § 4 ods. 5 písm. a), okrem športovej organizácie zapísanej v informačnom systéme športu,
j)
osoby, ktoré prevádzkujú alebo propagujú súťaže, hry alebo kvízy podľa § 4 ods. 5 písm. b) až f) a ods. 6 a 7,
k)
iné subjekty v rozsahu ich povinností podľa § 85 ods. 8 a osobitných predpisov,47) ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk.
§ 81
Všeobecné zásady výkonu dozoru
(1)
Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Úrad pri výkone dozoru nad dozorovanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaných subjektov a jeho činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier a pri propagovaní hazardných hier alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, najmä o nedostatkoch v činnosti dozorovaných subjektov, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Pri výkone dozoru sa postupuje podľa tohto zákona.
(2)
Dozor nad dozorovanými subjektmi je neverejný.
(3)
Pri výkone dozoru patria úradu a osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe oprávnenia podľa tohto zákona. Za výkon dozoru zodpovedá úrad. Osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba nezodpovedajú tretím osobám za dôsledky spôsobené výkonom dozoru; tým nie je dotknutá ich pracovnoprávna zodpovednosť voči úradu a voči poverenej skúšobni a ani ich trestnoprávna zodpovednosť.
(4)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú povinní umožniť výkon dozoru, zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru, a poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc požadované úradom alebo osobami poverenými výkonom dozoru na účely výkonu dozoru; ak je dokumentácia vyhotovená v inom ako štátnom jazyku, dozorovaný subjekt je povinný predložiť na svoje vlastné náklady aj vyhotovený úradne osvedčený preklad dokumentácie do štátneho jazyka.
(5)
Dozorom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, spravidla priamo v sídle, v prevádzke alebo v iných priestoroch dozorovaného subjektu alebo od jeho zamestnancov, ako aj vyhodnocovanie takto získaných informácií a podkladov; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených obcami. Dozorom na mieste nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na mieste v konaní vedenom podľa § 97 ods. 1.
(6)
Dozorom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom inak ako s dozorom na mieste, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov predložených úradu na základe jeho písomnej žiadosti, na základe informácií sprístupnených alebo predkladaných úradu podľa tohto zákona a na základe verejne dostupných informácií; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených obcami. Dozorom na diaľku nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov na diaľku v konaní vedenom podľa § 97 ods. 1. O vykonanom dozore na diaľku osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 83 ods. 9 primerane.
(7)
Úrad pri výkone dozoru na diaľku nad prevádzkovaním hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. b) až h), lotériových hier podľa § 5 ods. 3 písm. c) a d) a internetových hier podľa § 30, okrem kartových hier mimo kasína, využíva prístup prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa hazardnej hry.
(8)
Vyhľadávacou činnosťou je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dozorovaného subjektu a jeho činnosti alebo iných osôb, ktorých postavenie, obchody alebo iná činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, inak ako dozorom na mieste a dozorom na diaľku, najmä získavaním a vyhodnocovaním informácií a podkladov miestnym zisťovaním vykonaným osobami poverenými výkonom dozoru, a to aj pod utajenou identitou; takto získané informácie a podklady možno použiť aj na účely konaní v oblasti hazardných hier vedených obcami. Pri vyhľadávacej činnosti je možné
a)
zaistiť doklady, technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na riadny výkon dozoru,
b)
zapečatiť technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom, a to na čas nevyhnutne potrebný na riadny výkon dozoru, ak sa uvedené zariadenia alebo systémy nedajú zaistiť,
c)
uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na riadny výkon dozoru, ak sa uvedené zariadenia alebo systémy nedajú zaistiť alebo zapečatiť.
(9)
Vyhľadávacou činnosťou nie je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov miestnym zisťovaním v konaní vedenom podľa § 97 ods. 1. O vykonanej vyhľadávacej činnosti osoba poverená výkonom dozoru spíše zápisnicu, na ktorú sa vzťahuje § 83 ods. 9 primerane.
(10)
Náklady spojené s dozorom na mieste, dozorom na diaľku a vyhľadávacou činnosťou, ktoré vznikli úradu, znáša úrad a náklady, ktoré vznikli dozorovanému subjektu, znáša dozorovaný subjekt.
(11)
Policajný zbor, Kriminálny úrad finančnej správy alebo colný úrad poskytuje osobám povereným výkonom dozoru pri výkone dozoru ochranu podľa osobitných predpisov.51)
§ 82
Mlčanlivosť
(1)
Osoby poverené výkonom dozoru a prizvané osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru, obdobného pracovného vzťahu alebo výkonu činnosti.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.52)
(3)
Osoby podľa odseku 1 môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti generálny riaditeľ úradu.
(4)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti
a)
inej osobe poverenej výkonom dozoru na účely vykonávania dozoru,
b)
správcovi odvodu, ktorým je obec, na účely správy odvodov,
c)
orgánom príslušným podľa tohto zákona rozhodovať o opravných prostriedkoch na účely rozhodovania o opravných prostriedkoch,
d)
ministerstvu financií na účely plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,53)
e)
orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na základe osobitných predpisov,
f)
orgánom oprávneným vykonávať kontrolu činnosti obcí, úradu a ministerstva financií alebo jeho nadriadeného orgánu alebo odvolacieho orgánu podľa osobitného predpisu54) na účely kontroly a v súvislosti s uplatňovaním ich pôsobnosti,
g)
súdu na účely súdneho konania,
h)
právnickej osobe zriadenej ministerstvom financií na spracovanie informácií pomocou výpočtovej techniky,
i)
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na účely oznámenia výsledkov dozoru u prevádzkovateľov dostihových stávok,
j)
zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie úradu v konaní pred súdom,
k)
poverenej skúšobni, ak vykonáva technickú kontrolu alebo posúdenie technického zariadenia na žiadosť úradu alebo orgánov uvedených v písmene e),
l)
Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu a Policajnému zboru na účely vykonávania bezpečnostnej previerky,
m)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu.
(5)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje oznámenie alebo sprístupnenie predmetu mlčanlivosti s písomným súhlasom toho dozorovaného subjektu, ktorého sa predmet mlčanlivosti týka.
(6)
Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje ani oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.55)
§ 83
Postup pri dozore na mieste
(1)
Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dozoru, ktorá má služobný preukaz oprávňujúci na výkon dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba musí mať písomné poverenie na výkon dozoru na mieste vydané úradom.
(2)
Osoba poverená výkonom dozoru alebo prizvaná osoba sú vylúčené z výkonu dozoru na mieste, ak so zreteľom na ich vzťah k predmetu dozoru, dozorovanému subjektu alebo jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o ich nezaujatosti.
(3)
Dozor na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dozoru preukázala dozorovanému subjektu služobným preukazom oprávňujúcim na výkon dozoru. Od začatia dozoru na mieste sú úrad, osoba poverená výkonom dozoru a prizvaná osoba oprávnení vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov súčinnosť a plnenie povinností na účely výkonu dozoru na mieste vrátane predloženia dokladov, podkladov, informácií na technických nosičoch a iných informácií, písomností a vecí, ako aj ich doručenie v lehote určenej osobou poverenou výkonom dozoru.
(4)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste oprávnená
a)
vstupovať do sídla a iných priestorov dozorovaného subjektu, do herní, na pozemky a do iných objektov alebo priestorov, ktoré súvisia s prevádzkovaním hazardných hier alebo propagovaním hazardných hier v rozsahu nevyhnutne potrebnom na účely výkonu dozoru,
b)
prizvať prizvanú osobu, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola; prizvaná osoba je povinná sa na tejto kontrole zúčastniť, pričom náklady spojené s jej účasťou na technickej kontrole hradí poverená skúšobňa, a ak boli technickou kontrolou zistené nedostatky, náklady hradí prevádzkovateľ hazardnej hry,
c)
vyžadovať od dozorovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby jej v ňou určenej lehote poskytovali
1.
prvopisy dokladov, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie vrátane technických nosičov údajov potrebných na výkon dozoru,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
d)
zaistiť doklady, technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom, a to na čas nevyhnutne potrebný na riadny výkon dozoru,
e)
zapečatiť technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na riadny výkon dozoru, ak sa uvedené zariadenia alebo systémy nedajú zaistiť,
f)
uzavrieť kasíno, herňu, prevádzku alebo iný priestor, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry, ak je podozrenie, že sa hazardné hry prevádzkujú v rozpore s týmto zákonom, a to na dobu nevyhnutne potrebnú na riadny výkon dozoru, ak sa uvedené zariadenia alebo systémy nedajú zaistiť alebo zapečatiť.
(5)
Osoba poverená výkonom dozoru je pri výkone dozoru na mieste povinná
a)
preukázať sa dozorovanému subjektu najneskôr pri začatí výkonu dozoru na mieste služobným preukazom oprávňujúcim na výkon dozoru; ak je súčasťou dozoru technická kontrola, prizvaná osoba sa musí preukázať dozorovanému subjektu písomným poverením na výkon dozoru podľa odseku 1,
b)
vydať dozorovanému subjektu písomné potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, iných písomností, vyjadrení, informácií vrátane technických nosičov údajov, zariadení a systémov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak tieto listiny alebo veci nie sú potrebné na ďalší výkon dozoru nad dozorovaným subjektom, je povinná vrátiť ich tomu, komu boli odňaté, a vydať písomné potvrdenie o ich vrátení,
c)
vypracovať písomnú správu o výsledku dozoru na mieste (ďalej len „správa“), doručiť dozorovanému subjektu jedno vyhotovenie správy, určiť primeranú lehotu, najmenej tri pracovné dni, dozorovanému subjektu na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, bezodkladne preveriť oprávnenosť písomných námietok predložených dozorovaným subjektom a doručiť dozorovanému subjektu písomné oznámenie o výsledku preverenia predložených písomných námietok,
d)
určiť a písomne oznámiť, ak je to potrebné, dozorovanému subjektu lehoty, v ktorých je dozorovaný subjekt povinný prijať a splniť opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri dozore na mieste a príčin ich vzniku a predložiť úradu písomnú správu o prijatých opatreniach a o splnení prijatých opatrení; lehoty podľa tohto písmena môže úrad z objektívneho dôvodu určiť alebo zmeniť aj po skončení dozoru na mieste,
e)
rešpektovať práva dozorovaného subjektu,
f)
zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dozore na mieste tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, obchodného tajomstva, daňového tajomstva a iných informácií utajovaných alebo chránených povinnosťou mlčanlivosti výslovne uloženou alebo uznanou podľa osobitných predpisov;56) porušením tejto povinnosti nie je poskytnutie takých informácií a podkladov na výkon pôsobností úradu alebo obcí v oblasti hazardných hier podľa tohto zákona, ak je to na ich výkon potrebné,
g)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(6)
Dozorovaný subjekt a jeho zamestnanci sú oprávnení
a)
byť prítomní osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca pri výkone dozoru na mieste,
b)
vyjadriť sa písomne k nedostatkom zisteným pri výkone dozoru na mieste, ktoré im v priebehu výkonu dozoru na mieste oznámili osoby poverené výkonom dozoru,
c)
predložiť v určenej lehote písomné námietky voči údajom uvedeným v správe.
(7)
Dozorovaný subjekt je povinný
a)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dozoru na mieste,
b)
prijať a splniť prijaté opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku bezodkladne, najneskôr však v lehote podľa odseku 5 písm. d),
c)
predložiť bezodkladne úradu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
(8)
Dozorovaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dozorovaným subjektom, sú pri výkone dozoru na mieste povinní tiež
a)
umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dozoru na mieste majú úrad, osoby poverené výkonom dozoru a prizvaná osoba,
b)
poskytovať osobám povereným výkonom dozoru a prizvanej osobe nimi požadovanú súčinnosť na účely výkonu dozoru na mieste, najmä doklady, iné písomnosti, ústne a písomné informácie a ústne a písomné vyjadrenia k predmetu dozoru a k zisteným nedostatkom,
c)
zúčastniť sa na požiadanie osôb poverených výkonom dozoru na prerokovaní správy a písomných námietok dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe; odopretie účasti na prerokovaní správy a prednesené dôvody odopretia tejto účasti sa zaznamenajú v správe,
d)
plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(9)
Správa obsahuje
a)
názov a sídlo úradu, meno a priezvisko osôb poverených výkonom dozoru, ktoré vykonali dozor na mieste a meno a priezvisko prizvanej osoby, ak bola súčasťou dozoru technická kontrola,
b)
názov alebo obchodné meno a sídlo dozorovaného subjektu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu dozorovaného subjektu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
miesto, dátum začatia a dobu trvania výkonu dozoru na mieste,
d)
predmet vykonaného dozoru na mieste a dozorované obdobie, ak bolo určené,
e)
opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dozore na mieste vrátane uvedenia písomných podkladov a iných skutočností, ktoré tieto zistenia preukazujú, a právnych predpisov, ktorých porušenie bolo zistené, a to aj nedostatkov zistených počas výkonu dozoru na mieste nad rámec predmetu dozoru na mieste,
f)
lehotu určenú pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe,
g)
mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré vykonali dozor na mieste,
h)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ak je dozorovaným subjektom fyzická osoba, ak je dozorovaným subjektom právnická osoba, uvádza sa meno a priezvisko jej štatutárneho orgánu alebo jeho oprávneného zástupcu,
i)
miesto a dátum vyhotovenia správy.
(10)
Súčasťou správy je doklad o doručení správy dozorovanému subjektu, ako aj prípadné písomné námietky dozorovaného subjektu voči údajom uvedeným v správe, rovnopis písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia predložených písomných námietok dozorovaného subjektu a doklad o doručení tohto oznámenia dozorovanému subjektu.
(11)
Dozor na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dozorovanému subjektu o výsledku preverenia jeho písomných námietok voči údajom uvedeným v správe, ak dozorovaný subjekt predložil také námietky; inak je výkon dozoru na mieste skončený márnym uplynutím lehoty určenej pre dozorovaný subjekt na predloženie písomných námietok voči údajom uvedeným v správe.
(12)
Nedostatky v činnosti dozorovaného subjektu uvedené v správe sa považujú za zistené odo dňa skončenia dozoru na mieste.
(13)
Správu uchováva úrad päť rokov po skončení dozoru na mieste.
§ 84
Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou
(1)
Ak sa vykonáva dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou, úrad vydá písomné poverenie na výkon dozoru pod utajenou identitou, ktoré obsahuje číslo preukazu osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou, ktorý jej vydal úrad.
(2)
Dozor formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou začína okamihom, keď osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou urobila voči dozorovanému subjektu prvý úkon, a trvá až do momentu preukázania sa osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou písomným poverením úradu.
(3)
Osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou je povinná preukázať sa poverením na výkon dozoru pod utajenou identitou až po vykonaní úkonov potrebných pri dozore formou vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou.
(4)
Dozorovaný subjekt je povinný vydať úradu všetky plnenia uskutočnené osobou poverenou výkonom dozoru pod utajenou identitou a úrad vydá dozorovanému subjektu všetky plnenia prijaté v rámci výkonu tohto dozoru, pričom tieto plnenia sa musia vydať do 30 dní odo dňa, keď sa osoba poverená výkonom dozoru pod utajenou identitou preukázala poverením na výkon dozoru.
§ 85
Dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk
(1)
Dozorom nad poskytovaním zakázaných ponúk sa rozumie vyhľadávanie poskytovania zakázaných ponúk formou dozoru na diaľku a zostavenie zoznamu
a)
zakázaných webových sídiel, prostredníctvom ktorých osoby poskytujú zakázané ponuky (ďalej len „zoznam zakázaných webových sídiel“),
b)
zakázaných ponúk poskytovaných s využitím hovoru prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení na číslo na službu so zvýšenou tarifou a zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení s využitím krátkych textových správ zasielaných na číslo na službu so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou (ďalej len „zoznam zakázaných čísiel“).
(2)
Zoznam zakázaných webových sídiel a zoznam zakázaných čísiel zostavuje a zverejňuje úrad vždy v prvý pracovný deň v týždni podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho týždňa na svojom webovom sídle. Úrad zodpovedá za správnosť údajov podľa odseku 3.
(3)
Zoznam zakázaných webových sídiel obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje zakázanú ponuku, ak je zistené,
b)
adresu webového sídla, prostredníctvom ktorého osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu, ak je zistené a prípadne aj identifikačné číslo obchodníka,8) ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka,
e)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných webových sídiel zostavený.
(4)
Zoznam zakázaných čísiel obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno právnickej osoby, ktorá poskytuje zakázanú ponuku, ak je zistené,
b)
telefónne číslo, s využitím ktorého osoba poskytuje zakázanú ponuku,
c)
obsah poskytovanej zakázanej ponuky,
d)
dátum, ku ktorému je zoznam zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel zostavený.
(5)
Na účely zisťovania údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) a odseku 4 písm. a) až c) je osoba poverená výkonom dozoru oprávnená používať identifikačné údaje inej fyzickej osoby s jej súhlasom alebo údaje fiktívnej osoby. Pred zaradením údajov podľa odseku 3 písm. a) až d) a odseku 4 písm. a) až c) do zoznamu zakázaných webových sídiel a zoznamu zakázaných čísiel odošle úrad prostredníctvom elektronickej pošty dozorovanému subjektu výzvu na ukončenie poskytovania zakázanej ponuky v lehote desiatich dní odo dňa odoslania výzvy; ak elektronická adresa nie je na webovom sídle uvedená, možno do tohto zoznamu zaradiť údaje podľa odseku 3 písm. a) až d) a odseku 4 písm. a) až c) aj bez odoslania výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie na dôsledky neukončenia poskytovania zakázanej ponuky.
(6)
Úrad nezaradí do zoznamu zakázaných webových sídiel a do zoznamu zakázaných čísiel alebo vyradí z týchto zoznamov dozorovaný subjekt, ktorý preukáže, že neposkytuje zakázanú ponuku, alebo preukáže, že poskytovanie zakázanej ponuky ukončil.
(7)
Úrad je pri výkone dozoru nad poskytovaním zakázaných ponúk oprávnený vyžadovať podklady na výkon dozoru od poskytovateľa platobných služieb, a to identifikáciu používateľa platobných služieb a ďalšie informácie o používateľovi platobných služieb, ktorý je dozorovaným subjektom.
(8)
Osoba, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby, je povinná na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti úradu zamedziť prístup k webovému sídlu, prostredníctvom ktorého sa poskytuje zakázaná ponuka a k číslu na službu so zvýšenou tarifou, s využitím hovoru, na ktoré je prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení poskytovaná zakázaná ponuka (ďalej len „zakázané číslo“) a k zakázanej ponuke poskytovanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení s využitím krátkych textových správ zasielaných na číslo na službu so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou (ďalej len „zakázaná ponuka na čísle“). Poskytovateľ platobných služieb je povinný na základe príkazu súdu vydaného na základe žiadosti úradu zamedziť vykonaniu platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu, ktorý používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky a vo vzťahu k obchodníkovi, ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka.
(9)
Na vydanie príkazu podľa odseku 8 je príslušný sudca súdu príslušného podľa osobitného predpisu.57) Proti príkazu súdu podľa odseku 8 nie je prípustný opravný prostriedok.
(10)
Žiadosť podľa odseku 8 prvej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby,
b)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup alebo údaje o zakázanom čísle a o zakázanej ponuke na čísle, ku ktorým sa má zamedziť prístup, a to údaje o názve zakázanej ponuky, podmienkach účasti na zakázanej ponuke, komunikačných kanáloch, ktorými je zakázaná ponuka komunikovaná a ďalšie údaje identifikujúce zakázanú ponuku a číslo, prostredníctvom ktorého je zakázaná ponuka poskytovaná,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ponuke na čísle,
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ponuke na čísle.
(11)
Príkaz súdu podľa odseku 8 prvej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní od podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby,
c)
údaje o webovom sídle, ku ktorému sa má zamedziť prístup, alebo údaje o zakázanom čísle a o zakázanej ponuke na čísle, ku ktorým sa má zamedziť prístup, a to údaje o názve zakázanej ponuky, podmienkach účasti na zakázanej ponuke, komunikačných kanáloch, ktorými je zakázaná ponuka komunikovaná, a ďalšie údaje identifikujúce zakázanú ponuku a číslo, prostredníctvom ktorého je zakázaná ponuka poskytovaná,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ponuke na čísle,
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia prístupu k webovému sídlu alebo k zakázanému číslu a k zakázanej ponuke na čísle.
(12)
Žiadosť podľa odseku 8 druhej vety musí byť v písomnej forme a musí obsahovať
a)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,
b)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu a prípadne aj identifikačné číslo obchodníka, ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka,
c)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b),
d)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena b).
(13)
Príkaz súdu podľa odseku 8 druhej vety musí byť vydaný v písomnej forme v lehote siedmich dní odo dňa podania žiadosti a musí obsahovať
a)
označenie súdu, ktorý príkaz vydal,
b)
označenie osoby, ktorá poskytuje platobné služby,
c)
číslo účtu, ktoré používa osoba poskytujúca zakázanú ponuku na účely prijímania vkladu a prípadne aj identifikačné číslo obchodníka, ak sa na účely prijímania vkladu pri poskytovaní zakázanej ponuky uskutočňujú platobné transakcie prostredníctvom obchodníka,
d)
údaje o rozsahu a lehote zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c),
e)
odôvodnenie potreby zamedzenia vykonávania platobnej operácie alebo inej platobnej služby v prospech účtu podľa písmena c).
(14)
Úrad zverejní príkaz súdu podľa odseku 8 na svojom webovom sídle a doručí ho do vlastných rúk osobe uvedenej v odseku 11 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 8 prvej vety, alebo osobe uvedenej v odseku 13 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 8 druhej vety, ktorá na základe tohto príkazu vykoná úkony podľa osobitných predpisov.47)
(15)
Ak pominú dôvody na vydanie príkazu súdu podľa odseku 8, úrad požiada príslušný súd o jeho zrušenie. Rozhodnutie o zrušení príkazu súdu sa zverejní na webovom sídle úradu; úrad rozhodnutie o zrušení príkazu súdu doručí do vlastných rúk osobe uvedenej v odseku 11 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 8 prvej vety, alebo osobe uvedenej v odseku 13 písm. b), ak ide o príkaz súdu podľa odseku 8 druhej vety, ktorá na základe tohto rozhodnutia vykoná úkony podľa osobitných predpisov.47)
JEDENÁSTA ČASŤ
ODBORNÉ POSUDZOVANIE
§ 86
(1)
Odborné posudzovanie je činnosť poverenej skúšobne vykonávaná v rozsahu a za podmienok uvedených v poverení na odborné posudzovanie podľa § 87.
(2)
Poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie
a)
výherných prístrojov,
b)
technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
c)
terminálov videohier a ďalších zariadení využívaných pri prevádzkovaní videohier,
d)
iných technických zariadení,
e)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,
f)
elektronických spojení medzi jednotlivými miestami, na ktorých sa prevádzkujú hazardné hry, a centrálnym miestom vyhodnocovania priebehu a výsledkov hazardnej hry,
g)
prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete, ak sa používajú na prevádzkovanie hazardnej hry,
h)
softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. b), d) až h),
§ 5 ods. 3 písm. c), d) a f) a § 30 okrem kartových hier mimo kasína a verzie ich programov; poverenú skúšobňu možno požiadať písomne o odborné posudzovanie softvéru, ak sa pomocou neho prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2 písm. i) a verzie ich programov.
(3)
Po vykonaní odborného posudzovania technických zariadení a systémov uvedených v odseku 2 poverená skúšobňa vydá osvedčenie.
(4)
Žiadateľ je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa odseku 2 pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný zabezpečiť odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa odseku 2 po uplynutí doby, na ktorú je poverenou skúšobňou vydané osvedčenie.
(5)
Technické zariadenia a systémy podľa odseku 2 môže odborne posudzovať len poverená skúšobňa, a to len tie technické zariadenia a systémy podľa odseku 2, na ktorých odborné posudzovanie bola poverená.
(6)
Poverená skúšobňa vykonáva aj technickú kontrolu na základe prizvania osobou poverenou výkonom dozoru podľa § 83 ods. 4 písm. b).
(7)
Poverenú skúšobňu môže úrad požiadať o posúdenie technických zariadení a systémov, prostredníctvom ktorých sa prevádzkujú hazardné hry podľa § 4 ods. 2, ak je podozrenie, že ide o hazardné hry prevádzkované bez udelenej alebo vydanej licencie.
(8)
Poverená skúšobňa je za účasti osoby poverenej výkonom dozoru oprávnená vykonávať náhodné kontroly výherného pomeru a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov a na základe zistenia porušovania podmienok ustanovených týmto zákonom môže osvedčenie odňať, pričom je povinná túto skutočnosť oznámiť úradu. Náklady súvisiace s touto kontrolou hradí prevádzkovateľ technického zariadenia, len ak boli zistené nedostatky.
(9)
Náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 87
(1)
Poverenou skúšobňou môže byť právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je autorizovaná58) a notifikovaná59) Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na posudzovanie zhody určeného výrobku pre oblasť elektromagnetickej kompatibility a oblasť rádiových zariadení podľa osobitných predpisov.60)
(2)
Poverenou skúšobňou môže byť aj právnická osoba so sídlom alebo pobočkou v inom členskom štáte, ktorá bola iným členským štátom určená na vykonávanie posudzovania zhody a ktorá je uvedená v zozname notifikovaných osôb pre oblasť elektromagnetickej kompatibility61) a oblasť rádiových zariadení62) zverejnených na webovej stránke Európskej komisie.
(3)
Právnické osoby podľa odsekov 1 a 2 musia byť akreditované na príslušné harmonizované technické normy alebo na obdobné technické špecifikácie na posudzovanie zhody elektrického zariadenia63) vnútroštátnym akreditačným orgánom.64)
(4)
Poverenie vydáva úrad na základe žiadosti právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 na dobu určitú, najmenej však na päť rokov; úrad môže po uplynutí tejto lehoty a po vykonaní kontroly46) platnosť poverenia predĺžiť.
(5)
Právnickú osobu podľa odseku 2 môže úrad poveriť iba na odborné posudzovanie prepojenia a zabezpečenia prepojenia na elektronické komunikačné siete podľa § 86 ods. 2 písm. g) a softvéru, pomocou ktorého sa prevádzkujú internetové hry podľa § 30.
(6)
Na vydanie poverenia na odborné posudzovanie nie je právny nárok.
(7)
Úrad môže zmeniť poverenie na odborné posudzovanie z vlastného podnetu, ak došlo k zmene tohto zákona.
(8)
Úrad zverejňuje zoznam poverených skúšobní, ktorým sa udelilo poverenie aj s uvedením rozsahu tohto poverenia na svojom webovom sídle.
§ 88
(1)
Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní overí a osvedčí, že technické zariadenia a systémy podľa § 86 ods. 2
a)
sú spôsobilé na prevádzkovanie hazardných hier,
b)
sú bezpečné z hľadiska ochrany údajov, ktoré sa prostredníctvom nich prijímajú, odosielajú a spracúvajú,
c)
spĺňajú technické požiadavky ustanovené technickými predpismi z oblasti posudzovania zhody65) a
d)
prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom nich bude v súlade s pravidlami hazardnej hry.
(2)
Pri technických zariadeniach a systémoch podľa § 86 ods. 2 písm. a) až e) a iných zariadeniach a systémoch, ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, poverená skúšobňa odborne posudzuje systém vytvárania prémiovej hry, prémiovej výhry a spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.
(3)
Poverená skúšobňa v osvedčení uvedie
a)
označenie prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorý bude technické zariadenie alebo systém podľa § 86 ods. 2 pri prevádzkovaní hazardnej hry používať,
b)
vlastníka technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2,
c)
výrobcu hazardnej hry – programu,
d)
výrobcu technického zariadenia,
e)
druh, typ alebo iný opis technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2 a prípadne jeho výrobné číslo, ak ho obsahuje,
f)
hernú menu,
g)
vyjadrenie ku každej z posudzovaných skutočností podľa odseku 1 alebo odseku 2,
h)
podmienky používania technického zariadenia alebo systému podľa § 86 ods. 2, ak je ich nevyhnutné dodržiavať na to, aby posudzované skutočnosti podľa odseku 1 alebo odseku 2 boli zachované počas celej doby ich používania pri prevádzkovaní hazardnej hry,
i)
čas, na ktorý sa osvedčenie vydáva,
j)
dátum vydania osvedčenia,
k)
evidenčné číslo osvedčenia,
l)
odtlačok pečiatky, názov, sídlo a identifikačné číslo poverenej skúšobne, ktorá osvedčenie vydáva a meno, priezvisko a podpis oprávnených zamestnancov poverenej skúšobne.
(4)
Poverená skúšobňa pri odbornom posudzovaní skutočností podľa odseku 2 v osvedčení okrem údajov podľa odseku 3 uvedie aj
a)
adresu herne alebo kasína, v ktorej sa prémiová hra prevádzkuje,
b)
typ hazardnej hry, typ technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 písm. a) až d), ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry, čísla osvedčení technických zariadení prepojených do prémiovej hry okrem technických zariadení podľa § 86 ods. 2 písm. c), verziu programu,
c)
výrobcu prémiovej hry a verzie programu,
d)
počet technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 písm. a) až d), ktoré sú prepojené na účely hrania prémiovej hry a ich výrobné čísla,
e)
systém vytvárania prémiovej hry, prémiovej výhry a spôsob evidencie a vyplácania prémiovej výhry.
(5)
Poverená skúšobňa vykonáva overovanie technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2, na ktoré bolo vydané osvedčenie, v rozsahu a lehotách uvedených v poverení na odborné posudzovanie.
(6)
Požiadavky na technické zariadenia a systémy podľa § 86 ods. 2 využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
§ 89
(1)
Poverená skúšobňa môže v osvedčení určiť prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť opätovne nechať odborne posúdiť posudzované technické zariadenie alebo systém podľa § 86 ods. 2 po určenej dobe jeho používania. Osvedčenie zanikne, ak prevádzkovateľ hazardnej hry túto povinnosť nesplní v lehote určenej poverenou skúšobňou.
(2)
Poverená skúšobňa vydá osvedčenie do 90 dní od predloženia úplnej žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2. Lehotu podľa prvej vety môže úrad v odôvodnených prípadoch na žiadosť poverenej skúšobne predĺžiť.
(3)
Ak je žiadosť o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov podľa § 86 ods. 2 neúplná, poverená skúšobňa do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie, pričom určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní, a upozorní žiadateľa, že ak túto žiadosť nedoplní, konanie zastaví.
§ 90
Poverená skúšobňa vedie register vydaných osvedčení, ktorý predkladá úradu do 15 dní od uplynutia kalendárneho polroka. Poverená skúšobňa predkladá úradu informácie zo svojho informačného systému o vydaných osvedčeniach v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.
DVANÁSTA ČASŤ
SANKCIE
§ 91
(1)
Úrad môže individuálnu licenciu odňať, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s podmienkami ustanovenými v tomto zákone alebo s podmienkami určenými v individuálnej licencii. Úrad môže individuálnu licenciu odňať, ak ktorýkoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny prevádzkovateľa bude uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel. Skupinou prevádzkovateľa je skupina fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré sú navzájom vo vzťahu kontroly alebo ktoré sú kontrolované jednou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
(2)
Úrad odníme individuálnu licenciu, ak je hazardná hra prevádzkovaná v rozpore s § 15 ods. 5, ak sa zahraničné zastúpenie vyčiarkne zo zoznamu zastúpení alebo ak nastanú, alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by nebolo možné udeliť individuálnu licenciu, alebo sa dodatočne preukáže, že údaje, na základe ktorých bola udelená individuálna licencia, nie sú pravdivé, alebo na žiadosť prevádzkovateľa hazardnej hry.
(3)
Ak úrad odníme individuálnu licenciu, môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej na základe odňatej individuálnej licencie bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(4)
Úrad môže rozhodnúť, že výťažok z hazardnej hry prevádzkovanej osobou bez licencie, bude odvedený do štátneho rozpočtu.
(5)
Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, dĺžky trvania a následkov protiprávneho konania. Pri ukladaní sankcií úrad zohľadní, že dozorovaný subjekt alebo osoba uvedená v odseku 6 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sami zistili porušenie povinnosti a obnovili právny stav.
(6)
Ak úrad pri výkone dozoru zistí, že v súvislosti s porušením ustanovení tohto zákona získala majetkový prospech osoba, ktorá porušila ustanovenia tohto zákona, alebo osoba jej blízka, alebo takou osobou ovládaná osoba, úrad uloží osobe, ktorá takto získala majetkový prospech povinnosť uhradiť sumu rovnajúcu sa hodnote takto získaného majetkového prospechu do štátneho rozpočtu.
(7)
Sankcie za iné správne delikty podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď úrad alebo príslušný správca odvodu zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti. Tieto sankcie možno ukladať súbežne a opakovane.
§ 92
(1)
Ak úrad pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier, propagovanie hazardných hier, podmienky prevádzkovania hazardných hier ustanovené v tomto zákone alebo určené v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii, povinnosti podľa schváleného herného plánu alebo nesplní povinnosti, ktoré mu boli uložené právoplatným rozhodnutím úradu, uloží mu jednu alebo viacero z týchto sankcií:
a)
opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na jeho splnenie a povinnosti v určenej lehote informovať úrad o jeho splnení,
b)
predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,
c)
skončenie nepovolenej činnosti alebo zakázanej činnosti,
d)
pozastavenie prevádzkovania technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne, kasína alebo hazardnej hry,
e)
pokutu.
(2)
Úrad môže pozastaviť prevádzkovanie technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne, kasína alebo hazardnej hry, ak pri výkone dozoru zistil
a)
nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne prevádzkovanie hazardnej hry, a to až do ich odstránenia,
b)
nesplnenie niektorej z podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v individuálnej licencii alebo vo všeobecnej licencii,
c)
porušovanie podmienok prevádzkovania hazardnej hry ustanovených v tomto zákone alebo určených v individuálnej licencii alebo vo všeobecnej licencii,
d)
nedodržanie povinnosti podľa schváleného herného plánu,
e)
nedodržanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier alebo propagovanie hazardných hier,
f)
prevádzkovanie technického zariadenia bez individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie,
g)
nepredloženie vyúčtovania odvodov prevádzkovateľom hazardnej hry a vyúčtovania príspevku na financovanie úradu v lehote na základe výzvy úradu na predloženie vyúčtovania alebo opravného vyúčtovania,
h)
nedoplnenie finančnej zábezpeky v lehote podľa § 67 ods. 2.
(3)
Ak úrad pozastaví prevádzkovanie technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne, kasína alebo hazardnej hry, vyhotoví o tom písomný záznam. Pri pozastavení prevádzkovania hazardnej hry je úrad oprávnený zapečatiť technické zariadenia, iné zariadenia alebo systémy využívané pri prevádzkovaní hazardnej hry. Škody spôsobené pozastavením prevádzkovania hazardnej hry znáša dozorovaný subjekt.
(4)
Ak prevádzkovateľ hazardnej hry odstráni nedostatky, pre ktoré sa prevádzkovanie technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne, kasína alebo hazardnej hry pozastavilo, môže opätovne pokračovať v prevádzkovaní technického zariadenia určeného na prevádzkovanie hazardných hier, prevádzky, herne, kasína alebo hazardnej hry len po predchádzajúcom písomnom súhlase úradu; úrad je povinný udeliť písomný súhlas do troch pracovných dní od preukázania odstránenia nedostatkov prevádzkovateľom.
(5)
Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola rovnakému subjektu uložená pokuta, úrad môže uložiť pokutu do výšky jej dvojnásobku.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(7)
Pokuty, ktoré právoplatne uložil úrad, spravuje Úrad vládneho auditu66) a sú príjmom štátneho rozpočtu; na tento účel úrad zašle Úradu vládneho auditu právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty a výkaz nedoplatkov podľa § 67 ods. 7, ak pokuty neboli v plnej výške uhradené z finančnej zábezpeky podľa § 67 ods. 5 písm. f).
(8)
Pokutu za iný správny delikt podľa § 96 ods. 3 uloženú správcom odvodu, ktorým je obec, spravuje obec a pokuta je príjmom obce.
§ 93
Ak úrad v rámci výkonu kontroly podľa § 77 ods. 9 písm. c) zistí, že poverená skúšobňa
a)
nepredložila úradu register vydaných osvedčení alebo predložila neúplný register vydaných osvedčení v lehote podľa § 90, uloží poverenej skúšobni pokutu od 500 eur do 1 000 eur,
b)
nevydala osvedčenie v lehote podľa § 89 ods. 2, vydala osvedčenie, v ktorom neuviedla náležitosti podľa § 88 ods. 3 alebo ods. 4, vydala osvedčenie na základe neúplnej žiadosti alebo vydala osvedčenie, ktorého náležitosti nie sú v súlade so žiadosťou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 1 000 eur do 20 000 eur,
c)
vydala osvedčenie pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poverení alebo vydala osvedčenie na základe odborného posudzovania vykonaného osobou, ktorá nie je akreditovanou osobou, uloží poverenej skúšobni pokutu od 20 000 eur do 30 000 eur,
d)
vydala osvedčenie, ktoré nie je v súlade s týmto zákonom, uloží poverenej skúšobni pokutu od 50 000 eur do 100 000 eur,
e)
porušila rozsah a podmienky uvedené v poverení na odborné posudzovanie, vydala osvedčenie na technické zariadenia alebo systémy podľa § 86 ods. 2, na odborné posudzovanie ktorých nebola poverená, vydala osvedčenie na technické zariadenia alebo systémy podľa § 86 ods. 2, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 88 ods. 1, alebo vydala osvedčenie na technické zariadenia alebo systémy podľa § 86 ods. 2 po uplynutí lehoty, na ktorú bola autorizovaná a notifikovaná Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a akreditovaná alebo po uplynutí lehoty, počas ktorej bola uvedená v zozname podľa § 87 ods. 2 a akreditovaná podľa § 87 ods. 3, odníme poverenej skúšobni poverenie.
§ 94
(1)
Príslušný správca odvodu uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak odvod podľa § 71 nebol prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatený včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti odvodu do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušného správcu odvodu. Príslušný správca odvodu úrok z omeškania neuloží, ak úrok z omeškania nepresiahne v úhrne sumu päť eur za jeden kalendárny rok. Úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Úrok z omeškania je splatný do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení úroku z omeškania. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je úrad, je príjmom štátneho rozpočtu. Úrok z omeškania uložený správcom odvodu, ktorým je obec, je príjmom rozpočtu obce. Ak odvod alebo úrok z omeškania nebol uhradený v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. f).
(2)
Úrad uloží prevádzkovateľovi hazardnej hry povinnosť uhradiť úrok z omeškania, ak príspevky podľa § 78 neboli prevádzkovateľom hazardnej hry zaplatené včas alebo v správnej výške, a to vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti príspevku do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet úradu. Úrad úrok z omeškania neuloží, ak úrok z omeškania nepresiahne v úhrne sumu päť eur za jeden kalendárny rok. Úrok z omeškania sa zaokrúhľuje na celý eurocent nahor. Úrok z omeškania je splatný do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení úroku z omeškania. Úrok z omeškania je príjmom štátneho rozpočtu. Ak úrok z omeškania nebol uhradený v lehote splatnosti, úrad začne nedoplatok vymáhať; pri vymáhaní nedoplatkov sa postupuje najprv podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. f).
§ 95
Priestupky
(1)
Priestupku v oblasti prevádzkovania hazardných hier, propagovania hazardných hier alebo súvisiacich činností sa dopustí fyzická osoba, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. b) až k) a ktorá
a)
nesplní povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím úradu,
b)
marí výkon dozoru podľa tohto zákona,
c)
propaguje hazardnú hru alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone, hernom pláne alebo určenými v licencii,
d)
podieľa sa na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonáva činnosti potrebné na realizáciu hazardnej hry, alebo akýmkoľvek spôsobom napomáha pri prevádzkovaní hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone, hernom pláne alebo určenými v licencii,
e)
používa označenie „kasíno“ alebo označenie „herňa“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez udelenej individuálnej licencie,
f)
propaguje hazardnú hru, podieľa sa na jej propagovaní alebo vykonáva činnosti súvisiace s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia,
g)
nesplní povinnosť podľa § 85 ods. 8 alebo
h)
prevádzkuje hazardnú hru, podieľa sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonáva činnosti pri prevádzkovaní hazardnej hry alebo akýmkoľvek spôsobom napomáha pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia.
(2)
Úrad uloží fyzickej osobe podľa odseku 1 pokutu
a)
od 200 eur do 1 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. a),
b)
od 700 eur do 5 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. b),
c)
od 1 000 eur do 10 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. c),
d)
od 2 000 eur do 20 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. d),
e)
od 3 000 eur do 30 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. e),
f)
od 5 000 eur do 50 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. f),
g)
od 10 000 eur do 100 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. g),
h)
od 20 000 eur do 250 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h).
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
§ 96
Iné správne delikty
(1)
Úrad uloží za iný správny delikt pokutu
a)
500 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a) za nesplnenie niektorej z povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 3 druhej vete, § 40 ods. 4 alebo ods. 5 alebo § 41,
b)
od 500 eur do 10 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80
písm. a) za nesplnenie niektorej z povinnosti ustanovenej v § 15, 16, 33, § 74 ods. 1 až 13, § 92 ods. 1 písm. b) alebo uložených opatrením podľa § 92 ods. 1 písm. a),
c)
od 700 eur do 15 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80, za marenie výkonu dozoru podľa tohto zákona,
d)
od 1 500 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80
písm. e) alebo písm. f), za propagovanie hazardnej hry alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone, hernom pláne alebo určenými v licencii,
e)
od 3 000 eur do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a) alebo písm. b), za prevádzkovanie hazardnej hry, podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo vykonávanie činností potrebných na realizáciu hazardných hier alebo akýmkoľvek spôsobom napomáhanie pri prevádzkovaní hazardných hier v rozpore s týmto zákonom, podmienkami prevádzkovania hazardnej hry ustanovenými v tomto zákone, hernom pláne alebo určenými v licencii, záznamom o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry alebo za nesplnenie povinnosti uloženej právoplatným rozhodnutím úradu,
f)
od 5 000 do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. h), za používanie označenia „kasíno“ alebo „herňa“ vrátane z neho odvodených tvarov slov bez udelenia individuálnej licencie alebo všeobecnej licencie podľa tohto zákona,
g)
od 5 000 eur do 50 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 za používanie označenia „národná loteriová spoločnosť“ alebo skratky „n.l.s.“ a jeho prekladov bez udelenia licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie,
h)
od 5 000 do 100 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80
písm. a), za prevádzkovanie zakázanej hazardnej hry podľa § 14 ods. 16,
i)
od 5 000 eur do 250 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. e) až g) alebo písm. j), za propagovanie hazardnej hry, podieľanie sa na jej propagovaní alebo vykonávanie činnosti súvisiacej s propagovaním hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia podľa tohto zákona,
j)
od 10 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. k), za nesplnenie povinnosti podľa § 85 ods. 8,
k)
od 20 000 eur do 500 000 eur právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. b), d), g), i) alebo písm. j), za prevádzkovanie hazardnej hry alebo za podieľanie sa na prevádzkovaní hazardnej hry alebo za napomáhanie pri prevádzkovaní hazardnej hry, na ktorú nebola udelená individuálna licencia alebo vydaná všeobecná licencia.
(2)
Ak uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. e) alebo písm. k) neviedlo k náprave v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty, úrad uloží pokutu opakovane do výšky dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej v odseku 1 písm. k), pričom ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, zároveň podá na príslušný živnostenský úrad podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia podľa živnostenského zákona.67)
(3)
Príslušný správca odvodu uloží právnickej osobe, ktorá je dozorovaným subjektom podľa § 80 písm. a), pokutu 300 eur za nepredloženie vyúčtovania odvodov v lehotách podľa § 72 a 73.
TRINÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 97
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Správny poriadok sa nevzťahuje na
a)
vydávanie všeobecných licencií podľa § 37,
b)
oznamovaciu povinnosť podľa § 38,
c)
odborné posudzovanie podľa § 86,
d)
pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry podľa § 92 ods. 2,
e)
výkon dozoru podľa tohto zákona,
f)
zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb a výmaz fyzických osôb z registra vylúčených osôb,
g)
uvoľnenie finančnej zábezpeky podľa § 67 ods. 5 písm. f).
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „lotérie a iné podobné hry“, rozumejú sa tým „hazardné hry“.
§ 98
Zamestnanci úradu a prizvaná osoba majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.
§ 99
Prechodné ustanovenia
(1)
Vykonávacie predpisy vydané na základe splnomocnenia podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sú vykonávacími predpismi podľa tohto zákona do 30. júna 2020.
(2)
Všeobecne záväzné nariadenia obce vydané podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú v platnosti.
(3)
Konania o udelení alebo zmene individuálnej licencie začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(4)
Vydanie potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej licencie a úkony s tým súvisiace začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(5)
Konania o vydaní poverenia na odborné posudzovanie začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(6)
Konania o uložení sankcií začaté a neskončené do 28. februára 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(7)
Výkon dozoru, ktorý sa neskončil do 28. februára 2019, sa dokončí podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(8)
Výkon kontroly, ktorý sa neskončil do 28. februára 2019, sa dokončí podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak odseky 9 a 11 neustanovujú inak.
(9)
Výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier vykonáva úrad od 1. júna 2019. V období od 1. marca 2019 do 31. mája 2019 činnosti úradu
a)
podľa § 77 ods. 9 písm. a) až d), j), n), r), s) a t) vykonáva ministerstvo financií,
b)
podľa § 77 ods. 9 písm. g), h), l), m), o), q) vykonáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
c)
podľa § 77 ods. 9 písm. i) a p) vykonávajú daňové úrady; daňové úrady rozhodujú aj o odvolaní proti rozhodnutiu obce o uložení sankcie vydanom v prvom stupni a preskúmavajú rozhodnutia o uložení sankcie mimo odvolacieho konania vydané obcou,
d)
podľa § 77 ods. 9 písm. d) až f) a k) vykonávajú Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, daňové úrady a colné úrady,
e)
vo veciach týkajúcich sa vydávania potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej licencie a úkonov s tým súvisiacich vykonávajú miestne príslušné daňové úrady.
(10)
Konania orgánov štátnej správy podľa § 77 ods. 9 písm. a), b), k) a t) vedené orgánmi podľa odseku 9 začaté po 28. februári 2019 a neskončené do 31. mája 2019 sa dokončia podľa tohto zákona; to platí rovnako na výkon kontroly a výkon dozoru začaté orgánmi podľa odseku 9 po 28. februári 2019 a neskončené týmito orgánmi do 31. mája 2019.
(11)
Konania podľa odsekov 3, 5 a 6, vydania potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na základe všeobecnej licencie a úkony s tým súvisiace podľa odseku 4, výkon dozoru podľa odseku 7, výkon kontroly podľa odseku 8 a konania o uvoľnení finančnej zábezpeky alebo jej časti podľa odseku 12 neskončené do 31. mája 2019 dokončí úrad podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak ide o konania v prvom stupni, alebo rada úradu podľa zákona účinného do 28. februára 2019, ak sa rozhoduje v odvolacom konaní. Právne účinky úkonov vykonané podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú zachované.
(12)
Na uvoľnenie finančnej zábezpeky alebo jej časti uloženej na účte daňového úradu podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sa použije zákon účinný do 28. februára 2019.
(13)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý k 1. marcu 2019 prevádzkuje hazardnú hru na základe všeobecnej licencie alebo na základe individuálnej licencie, je povinný zosúladiť výšku finančnej zábezpeky podľa § 68 alebo § 69 do 31. mája 2019.
(14)
Žiadateľ, ktorý je povinný uložiť finančnú zábezpeku, a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je povinný doplniť finančnú zábezpeku podľa tohto zákona v období od 1. marca 2019 do 31. mája 2019, uložia finančné prostriedky tvoriace túto zábezpeku na účet daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa alebo prevádzkovateľa hazardnej hry.
(15)
Žiadateľ, ktorý je povinný uložiť finančnú zábezpeku, a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je povinný doplniť finančnú zábezpeku podľa tohto zákona po 31. máji 2019, uložia finančné prostriedky tvoriace túto zábezpeku na účet úradu.
(16)
Finančné zábezpeky uložené na účtoch daňových úradov k 31. máju 2019 daňové úrady prevedú na účet úradu do 30. júna 2019.
(17)
Na úhradu odvodov a ich vyúčtovanie za prevádzkovanie žrebových lotérií, okamžitých lotérií a tombol, ktoré sa začalo a neukončilo do 28. februára 2019, sa použije zákon účinný do 28. februára 2019.
(18)
Ak odsek 17 neustanovuje inak, prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019 a ktorá je platná k 1. marcu 2019 a prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý k 1. marcu 2019 prevádzkuje hazardnú hru na základe všeobecnej licencie, je povinný uhrádzať odvody podľa tohto zákona od 1. marca 2019, pričom na účel úhrady odvodov sa
a)
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi podľa zákona účinného do 28. februára 2019 považuje za prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi podľa tohto zákona,
b)
prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona účinného do 28. februára 2019 považuje za prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch podľa tohto zákona,
c)
prevádzkovanie videohier podľa zákona účinného do 28. februára 2019 považuje za prevádzkovanie hazardných hier na termináloch videohier podľa tohto zákona.
(19)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bolo povolené prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch podľa zákona účinného do 28. februára 2019, uhradí v roku 2019 do štátneho rozpočtu odvod tak, že za prvé dva kalendárne mesiace uhradí 433,33 eur a za ostatné kalendárne mesiace uhradí 3 333,33 eur.
(20)
Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorému bolo povolené prevádzkovanie hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi mimo kasína podľa zákona účinného do 28. februára 2019, uhradí v roku 2019 odvod do štátneho rozpočtu tak, že za prvé dva kalendárne mesiace uhradí 650 eur a za ostatné kalendárne mesiace uhradí 3 333,33 eur.
(21)
Na splatenie zostatku záväzku z časti mimoriadneho odvodu, ktorej úhrada bola národnej lotériovej spoločnosti povolená v splátkach a na použitie príjmov z tejto časti odvodu sa použije § 37 ods. 20 v znení účinnom do 28. februára 2019.
(22)
Všeobecné záväzné nariadenie obce podľa § 79 ods. 6 môže obec vydať najskôr s účinnosťou od 1. júla 2019.
(23)
Ak sa podá petícia po 28. februári 2019 a podpisy k tejto petícii sa začali zhromažďovať pred 1. marcom 2019, považujú sa podpisy zhromaždené pred 1. marcom 2019 za podpisy zhromaždené k petícii podľa tohto zákona.
(24)
Každé koncové zariadenie umožňujúce príjem stávok, každý výherný prístroj, každý terminál videohier, každé technické zariadenie obsluhované priamo hráčmi, každé technické zariadenie, ktoré sa využíva na prevádzkovanie hazardných hier na iných technických zariadeniach, číselné lotérie, bingo a charitatívna lotéria musia byť pripojené prostredníctvom elektronických komunikačných sietí na server prevádzkovateľa do 31. decembra 2020.
(25)
Prevádzkovateľ hazardnej hry uvedený v § 14 ods. 21 je povinný vytvoriť úradu bezplatný trvalý prístup na svoj server od 1. januára 2021.
(26)
Odborné posudzovanie technických zariadení a systémov, ktoré sa začalo a neskončilo vydaním osvedčenia do 28. februára 2019, sa dokončí podľa zákona účinného do 28. februára 2019.
(27)
Pokuty za priestupky a pokuty za správne delikty uložené daňovými úradmi do 31. mája 2019 spravuje Úrad vládneho auditu.
(28)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne môže žiadateľ podať najskôr 1. marca 2019 a takúto individuálnu licenciu možno udeliť s platnosťou najskôr k 1. júlu 2019, ak žiadateľ spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel.
(29)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne môže žiadateľ podať najskôr 1. marca 2019 a takúto individuálnu licenciu možno udeliť s platnosťou najskôr k 1. júlu 2019, ak žiadateľ spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel.
(30)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne môže žiadateľ podať najskôr 1. marca 2019 a takúto individuálnu licenciu možno udeliť s platnosťou najskôr k 1. júlu 2019, ak žiadateľ spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel.
(31)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni môže žiadateľ podať najskôr 1. júla 2019 a takúto individuálnu licenciu možno udeliť s platnosťou najskôr k 1. júlu 2020, ak žiadateľ spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel.
(32)
Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni môže žiadateľ podať najskôr 1. júla 2019 a takúto individuálnu licenciu možno udeliť s platnosťou najskôr k 1. júlu 2020, ak žiadateľ spĺňa podmienku vrátane ktoréhokoľvek z podnikateľov patriacich do skupiny žiadateľa, že počas 12 mesiacov pred podaním žiadosti o udelenie individuálnej licencie nebol uvedený v zozname zakázaných webových sídiel alebo v zozname zakázaných ponúk poskytovaných prostredníctvom čísiel.
(33)
Mesačný príspevok podľa § 78 ods. 6 uhradí prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa § 35 písm. b) bodov 11 až 15 prvýkrát do 25. dňa po ukončení kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o udelení takejto individuálnej licencie.
(34)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier je povinný zosúladiť počty týchto zariadení s ustanovením § 14 ods. 2 do 31. decembra 2019.
(35)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch, prevádzkovateľ hazardnej hry na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier je povinný označiť herňu nápisom podľa § 15 ods. 8 do 31. decembra 2019.
(36)
Prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch a prevádzkovateľ hazardnej hry na termináloch videohier je povinný zosúladiť prevádzkovanie týchto hazardných hier s § 15 ods. 1 do 31. decembra 2020.
(37)
Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 1. marca 2019 je oprávnený prevádzkovať hazardnú hru za podmienok, za ktorých mu bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, a to do uplynutia platnosti individuálnej licencie, ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak. Podmienka odborného posudzovania technických zariadení a systémov na prevádzkovanie hazardnej hry na základe individuálnej licencie udelenej pred 1. marcom 2019 sa považuje za splnenú, aj ak sa vykoná ich odborné posudzovanie po 1. marci 2019.
(38)
Zoznam zakázaných webových sídiel podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostáva v platnosti a považuje sa za zoznam zakázaných webových sídiel podľa tohto zákona. Príkazy súdu podľa zákona účinného do 28. februára 2019 zostávajú v platnosti a považujú sa za príkazy súdu podľa tohto zákona.
(39)
Povinnosť žiadateľa o udelenie individuálnej licencie podľa § 35 písm. b) bodov 11 až 15, ktorý eviduje údaje z preukazu totožnosti a z ďalšieho dokladu podľa § 33 ods. 2 o fyzickej osobe, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre, sa považuje na účely tohto zákona za splnenú.
(40)
Žiadatelia o udelenie novej individuálnej licencie, ktorí majú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona platnú individuálnu licenciu a ktorí preukázali splatenie základného imania podľa zákona účinného do 28. februára 2019, preukazujú splatenie základného imania priložením výpisu z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banke len, ak došlo k jeho navýšeniu z dôvodov ustanovených týmto zákonom.
(41)
Na evidenciu vkladov, stávok a výhier a na s touto evidenciou súvisiace oznamovacie povinnosti sa uplatní zákon účinný do 28. februára 2019 najdlhšie do 31. decembra 2020.
(42)
Do vydania poverenia na odborné posudzovanie podľa § 87 sa poverenie na odborné posudzovanie vydané pred účinnosťou tohto zákona považuje za poverenie na odborné posudzovanie vydané podľa tohto zákona, najdlhšie do 31. decembra 2019.
(43)
Ak obec chce v roku 2019 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zákaz prevádzkovania hazardných hier podľa § 79 ods. 7, takéto všeobecne záväzné nariadenie môže obec prijať do 31. mája 2019 s účinnosťou najskôr od 15. júna 2019. Obec môže v roku 2019 zakázať prevádzkovanie hazardných hier všeobecne záväzným nariadením podľa prvej vety najviac počas šiestich dní. Vyvesenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa prvej vety na úradnej tabuli je obec povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho vyvesenia a prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia obec je povinná oznámiť úradu do piatich dní odo dňa jeho prijatia s uvedením dátumu jeho účinnosti.
(44)
Ak prevádzkovateľ hazardnej hry na výherných prístrojoch požiada po 28. februári 2019 o zmenu individuálnej licencie, ktorú udelila obec, žiadosť sa posúdi ako žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni podľa tohto zákona. Udelením novej individuálnej licencie stráca platnosť individuálna licencia udelená obcou.
(45)
Ak chce žiadateľ so sídlom v inom členskom štáte požiadať o udelenie individuálnej licencie v čase od 1. marca 2019 do 10. marca 2019, spolu so žiadosťou o udelenie licencie musí doručiť aj žiadosť o zápis zahraničného zastúpenia do zoznamu zastúpení.
(46)
Register vylúčených osôb vytvorený podľa zákona účinného do 28. februára 2019 sa považuje za register vylúčených osôb podľa tohto zákona. Fyzické osoby zapisované do registra vylúčených osôb podľa § 34 ods. 2 písm. e) až g) sa do registra vylúčených osôb zapisujú od
1. januára 2021. Ak boli pred 1. januárom 2021 vydané rozhodnutia, ktoré odôvodňujú zápis fyzických osôb podľa § 34 ods. 2 písm. e) až g) do registra vylúčených osôb, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, orgán činný v trestnom konaní a súd poskytnú od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020 údaje do registra vylúčených osôb o fyzických osobách podľa § 34 ods. 2 písm. e) až g), ak účinky týchto rozhodnutí odôvodňujúce zápis do registra vylúčených osôb trvajú aj po 31. decembri 2020.
(47)
Ak obec prijme všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa umiestnenia herne podľa § 15 ods. 16, nevzťahuje sa takéto všeobecne záväzné nariadenie podľa § 15 ods. 16 na herne umiestnené pred 28. februárom 2019.
(48)
Pravidlá hazardnej hry na výherných prístrojoch, pravidlá hazardnej hry na termináloch videohier a popis týchto hazardných hier sa musia zobrazovať v štátnom jazyku na obrazovej ploche výherného prístroja a na obrazovej ploche terminálu videohier najneskôr od 1. januára 2020.
§ 100
(1)
Výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier prechádza z ministerstva financií, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov na úrad.
(2)
V súvislosti s prechodom kompetencií podľa odseku 1 prechádzajú od 1. júna 2019 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie z ministerstva financií a Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky na úrad. Majetok štátu, ktorý bol do 31. mája 2019 v správe ministerstva financií a Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií podľa odseku 1, prechádza od 1. júna 2019 do správy úradu. Práva a povinnosti z iných právnych vzťahov podľa odseku 1 prechádzajú z ministerstva financií, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov od 1. júna 2019 na úrad. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi ministerstvom financií, Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, daňovými úradmi a colnými úradmi a úradom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
§ 101
Záverečné ustanovenia
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.68)
§ 102
Zrušuje sa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Úrad pre reguláciu hazardných hier podá podnet podľa osobitného predpisu.36jb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36jb znie:
36jb) § 96 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z. a zákona č. 9/2019 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 140 a 141 znejú:
„Položka 140
a)
Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1.
štátnej lotérie ............................................................................................... 1 000 eur,
2.
okamžitých lotérií ............................................................................................. 500 eur,
3.
charitatívnych lotérií .................................................................................... 1 000 eur,
4.
žrebových peňažných lotérií alebo žrebových peňažno-vecných lotérií .......... 700 eur,
5.
stávkových hier okrem kurzových stávok ....................................................... 1 000 eur,
6.
binga vrátane špeciálneho binga .................................................................... 4 000 eur,
7.
hazardných hier na výherných prístrojoch v herni ........................................ 50 000 eur,
8.
hazardných hier na termináloch videohier v herni ........................................ 50 000 eur,
9.
hazardných hier na technických zariadeniach
obsluhovaných priamo hráčmi v herni ........................................................ 50 000 eur,
10.
hazardných hier na iných technických zariadeniach
v herni ....................................................................................................... 50 000 eur,
11.
kurzových stávok v herni a prevádzkach .................................................... 100 000 eur,
12.
hazardných hier v kasíne ................................................................. ......... 250 000 eur,
13.
hazardných hier na výherných prístrojoch, termináloch videohier,
na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
iných technických zariadeniach v herni a internetových hier
v internetovom kasíne ............................................................................. 2 000 000 eur,
14.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne ...... 3 000 000 eur,
15.
internetových hier v internetovom kasíne ................................................ 3 000 000 eur,
16.
kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej herni ............... 3 000 000 eur,
17.
kurzových stávok v internetovej herni ...................................................... 3 000 000 eur,
18.
hazardných hier neuvedených v prvom bode až sedemnástom bode ............. 50 000 eur,
19.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v
prevádzkach a v internetovej herni .......................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
20.
internetových hier v internetovom kasíne a kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................. 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
21.
hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom
kasíne a na prevádzkovanie kurzových stávok
v internetovej herni ................................................................................ 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená
22.
internetových hier v internetovom kasíne a na prevádzkovanie
kurzových stávok v herni, v prevádzkach
a v internetovej herni ............................................................................... 5 000 000 eur;
správny poplatok sa hradí v plnej výške pri podaní žiadosti
o udelenie oboch alebo len jednej licencie, lehota na podanie
žiadosti o druhú licenciu nie je časovo obmedzená,
b)
oznámenie právnickej osoby alebo prevádzkovateľa o zámere
prevádzkovať žrebovú vecnú lotériu, tombolu alebo kartovú hru
mimo kasína alebo o zámere pokračovať v prevádzkovaní ........................................ 500 eur,
c)
zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania
prevádzkovateľa hazardnej hry pri
1.
hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až štvrtom bode ................... 500 eur,
2.
hazardných hrách uvedených v písmene a) piatom až osemnástom bode ......... 1 000 eur,
d)
oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly
alebo kartovej hry mimo kasína o zmenách v údajoch alebo dokladoch,
na základe ktorých bola právnická osoba zapísaná do evidencie prevádzkovateľov
hazardných hier na základe všeobecnej licencie ........................................................ 50 eur,
e)
vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie ......... 100 eur.
Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov .............................. 2 000 eur.“.
Čl. IV
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 91 ods. 4 písm. x) sa slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Úradu pre reguláciu hazardných hier“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86df znie:
86df) § 85 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa za slovo „colníctva“ vkladá čiarka a slová „hazardných hier“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovom „výkazníctva“ vypúšťa čiarka a slová „hazardných hier“.
Čl. VI
Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 267/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 písmeno i) sa vypúšťa.
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená i) až k).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
2.
V § 6 ods. 5 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. a) až g), i), j) a l) a ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. a) až g), i) a k) a ods. 4 až 6“.
Čl. VII
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 281/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 98a znie:
㤠98a
Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) platiteľa nevykoná platobnú operáciu ani neposkytne inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v príkaze súdu podľa osobitného predpisu83) a vo vzťahu k obchodníkovi, ktorého identifikačné číslo je uvedené v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,83) pričom túto povinnosť musí splniť bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.83) Ak pominú dôvody na nevykonanie platobnej operácie alebo inej platobnej služby podľa prvej vety z dôvodu zrušenia príkazu súdu podľa osobitného predpisu,83) poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) a g) platiteľa je povinný bezodkladne po doručení rozhodnutia o zrušení príkazu súdu vykonať platobnú operáciu alebo poskytnúť inú platobnú službu v prospech účtu príjemcu, ktorého číslo je uvedené v tomto rozhodnutí a vo vzťahu k obchodníkovi, ktorého identifikačné číslo je uvedené v tomto rozhodnutí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:
83) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 272/2017 Z. z. a zákona č. 373/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. v) piatom bode sa vypúšťajú slová „alebo osobitnými predpismi25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
2.
V § 4 ods. 3 písm. v) šiesty bod znie:
„6.
je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly vykonanej daňovým úradom, úroveň colného dohľadu a daňového dozoru vykonávaného colným úradom,“.
Čl. IX
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 41 odsek 6 znie:
(6) Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze súdu podľa osobitného predpisu,35a) a to bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.35a) Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú zamedzením prístupu podľa prvej vety. Podnik je povinný umožniť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v rozhodnutí o zrušení príkazu súdu podľa osobitného predpisu,35a) a to bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností podľa prvej a tretej vety vykonáva a sankciu za ich porušenie ukladá Úrad pre reguláciu hazardných hier podľa osobitného predpisu.35a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je povinný na základe príkazu súdu podľa osobitného predpisu35a) zablokovať prístup k číslu na službu so zvýšenou tarifou s využitím hovoru, na ktoré je prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačného zariadenia poskytovaná zakázaná ponuka, alebo k zakázanej ponuke poskytovanej prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete a telekomunikačných zariadení s využitím krátkych textových správ zasielaných na číslo na službu so špeciálnym číslovaním so zvýšenou tarifou, a to bezodkladne po doručení príkazu súdu podľa osobitného predpisu.35a) Podnik nezodpovedá za škodu spôsobenú zablokovaním prístupu podľa prvej vety. Podnik je povinný ukončiť blokovanie prístupu k číslam podľa prvej vety uvedených v rozhodnutí o zrušení príkazu súdu podľa osobitného predpisu,35a) a to bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností podľa prvej a tretej vety vykonáva a sankciu za ich porušenie ukladá Úrad pre reguláciu hazardných hier podľa osobitného predpisu.35a)“.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II a IV až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.
Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
2)
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
Napríklad § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 a 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
5)
Napríklad § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
7)
§ 3 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
8)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
11)
§ 2 písm. a) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
§ 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
15)
§ 16 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., § 8 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
19)
§ 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 43b a § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
27)
§ 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
28)
§ 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
§ 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36)
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
38)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
39)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
40)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
43)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 65/2018 Z. z.
44)
§ 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 624/2004 Z. z.
45)
Zákon č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
47)
§ 98a zákona č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 41 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
48)
§ 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.
49)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
50)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
51)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
§ 9 ods. 3 písm. x) zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 5 ods. 3 písm. p) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov.
52)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
53)
Napríklad zákon č. 333/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
55)
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
56)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
57)
§ 4a zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
58)
§ 10 až 12 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu.
63)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu.
64)
Čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
65)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z.
66)
§ 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
67)
§ 58 ods. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
68)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).