282/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

282
ZÁKON
z 10. septembra 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písm. i) sa za slovo „súd“ vkladajú slová „alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca“.
2.
V § 11 ods. 1 prvej vete sa za slová „okresný súd“ vkladajú slová „alebo na výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu pre obvod krajského súdu“.
3.
V § 11 ods. 4 sa za slovo „súd“ vkladajú slová „a pridelenie sudcu pre obvod krajského súdu ako hosťujúceho sudcu“.
4.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Hosťujúci sudca
(1)
Hosťujúci sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na určenom okresnom súde v obvode krajského súdu a ktorý udelil súhlas s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu pre obvod krajského súdu.
(2)
Hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, ktorý písomne určuje predseda krajského súdu podľa odseku 1 po prerokovaní s ministrom, z dôvodu
a)
zastupovania zákonného sudcu počas
1.
materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky,
2.
šesť týždňov presahujúcej práceneschopnosti,
3.
dočasného pridelenia,
4.
stáže,
5.
prerušenia výkonu funkcie podľa § 24 ods. 1 až 3,
6.
dočasného pozastavenia výkonu funkcie alebo
7.
poverenia plnením úloh v orgáne Európskej únie,
b)
dočasnej preťaženosti okresného súdu, a to len v prípade, ak nie je pre hosťujúceho sudcu určený výkon funkcie podľa písmena a).
(3)
Výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na okresnom súde podľa odseku 2 písm. a) sa skončí dňom, keď zastupovaný sudca začne znovu vykonávať funkciu sudcu. Výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na okresnom súde podľa odseku 2 písm. b) sa skončí dňom určenia výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Po štyroch rokoch výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu môže byť hosťujúci sudca na svoju žiadosť preložený na voľné miesto sudcu na okresnom súde alebo na základe výsledkov výberového konania na krajskom súde. Do lehoty podľa prvej vety sa nezapočítava čas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, stáže sudcu, poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie alebo orgáne vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“), prerušenia výkonu funkcie sudcu a dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(5)
Hosťujúci sudca je počas výkonu funkcie členom pléna toho súdu, na ktorom vykonáva funkciu.
(6)
Zoznam hosťujúcich sudcov vedie súdna rada a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.“.
5.
V § 12 ods. 1 prvá veta znie: „Ak nemožno riadny chod súdnictva zabezpečiť pridelením sudcu alebo preložením sudcu, sudcu možno s jeho súhlasom dočasne prideliť na výkon funkcie na iný súd; na okresný súd možno sudcu dočasne prideliť, ak riadny chod súdnictva nemožno zabezpečiť ani hosťujúcim sudcom.“.
6.
V § 12 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa čiarka za slovom „rokov“ a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
7.
V § 12 ods. 4 sa slovo „preložený“ nahrádza slovami „dočasne pridelený“.
8.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“),
b)
na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)
v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov,5c) alebo
d)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.“.
9.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. a) až f)“.
10.
V § 13 ods. 3 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
11.
V § 13a ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo orgáne vytvorenom spoločne členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „orgán Európskej únie“).“.
12.
V § 13a ods. 2 sa vypúšťa slovo „spravodlivosti“.
13.
V § 14 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová „a ak ide o preloženie sudcu na súd toho istého stupňa, sudcu možno preložiť len na voľné miesto určené po podaní žiadosti sudcu o preloženie na iný súd“.
14.
V § 15 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak voľba predsedu kolégia nie je úspešná, opakuje sa každých 30 dní, a to až do zvolenia predsedu kolégia.“.
15.
V § 19 sa na konci dopĺňajú tieto vety: „Za vzdanie sa funkcie sudcu sa považuje aj podpísanie vyhlásenia, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu.6b) V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu6c) povinná doručiť prezidentovi kópiu vyhlásenia sudcu, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady alebo vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu6b) do piatich dní odo dňa, keď jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu6b) je takéto vyhlásenie sudcu; vyhlásenie môže prezidentovi doručiť aj dotknutý sudca bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia sudcu prezidentovi Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo dotknutým sudcom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie sudcu prezidentovi pre účely prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 6b a 6c znejú:
„6b) § 50 ods. 4 písm. a) a § 80 ods. 4 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6c) § 13 a nasl. zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.
17.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
18.
V § 22 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým vyhovel sťažnosti sudcu;4d)“.
19.
V § 22a sa vypúšťa odsek 4.
20.
V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „poslancom národnej rady“ a „vedúcim služobného úradu,“.
21.
V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vo voľbách do národnej rady,“.
22.
V § 24 ods. 7 prvej vete sa slová „Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“ a v druhej vete sa čiarka za slovami „ústredného orgánu štátnej správy“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo vedúceho služobného úradu,“.
23.
V § 24 ods. 8 prvá veta znie: „Sudca, ktorému bol prerušený výkon funkcie sudcu podľa odseku 4, sa so súhlasom predsedu súdu a sudcovskej rady môže na určitý čas znovu ujať funkcie sudcu na súde, na ktorom vykonával funkciu sudcu pred prerušením výkonu funkcie sudcu, alebo na inom súde, na ktorý bol preložený alebo dočasne pridelený súdnou radou, ak je na príslušnom súde dočasne voľné miesto sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu.5a)“.
24.
V § 25 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Osobný úrad hosťujúceho sudcu je krajský súd.“.
25.
V § 27b ods. 2 štvrtá veta znie: „Návrh na voľbu člena hodnotiacej komisie môže súdnej rade podať člen súdnej rady, minister, stavovská organizácia sudcov, kolégiá predsedov sudcovských rád a sudcovské rady.“.
26.
V § 27c písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, z vyjadrení predsedov súdov, na ktorých hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu; vyjadrenie predsedu súdu, na ktorom hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu, je povinný tento predseda súdu bezodkladne po skončení výkonu funkcie sudcu na tomto súde vyhotoviť a doručiť osobnému úradu hosťujúceho sudcu“.
27.
V § 27c písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak je hodnoteným sudcom hosťujúci sudca, zo stanovísk sudcovských rád súdov, na ktorých hosťujúci sudca vykonával funkciu sudcu; stanovisko sudcovskej rady súdu, na ktorom hosťujúci sudca v hodnotenom období vykonával funkciu sudcu, je povinná táto sudcovská rada bezodkladne po skončení výkonu funkcie sudcu na tomto súde vyhotoviť a doručiť osobnému úradu hosťujúceho sudcu“.
28.
V § 27d ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“ a v druhej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo na ktorom vykonával funkciu sudcu ako hosťujúci sudca“.
29.
V § 28 ods. 1 prvá veta znie: „Každé voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu určené ministrom podľa osobitného predpisu5a) sa obsadzuje na základe výberového konania; voľné miesto sudcu možno obsadiť preložením sudcu na súd toho istého stupňa podľa § 14 ods. 1 a voľné miesto sudcu na okresnom súde možno obsadiť aj preložením hosťujúceho sudcu podľa § 11a ods. 4.“.
30.
V § 28 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a pre vopred neurčený počet voľných miest hosťujúcich sudcov“ a v druhej vete sa za slová „miest sudcov“ vkladajú slová „a predpokladaného počtu voľných miest hosťujúcich sudcov“.
31.
V § 28a ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a to do 60 dní odo dňa určenia voľného miesta sudcu, inak zaniká určenie voľného miesta sudcu; to neplatí, ak sa voľné miesto sudcu obsadzuje preložením“.
32.
V § 28b ods. 1 sa za slovo „kto“ vkladajú slová „najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov a“ a slová „písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b)“.
33.
V § 28d ods. 2 prvej vete sa za slová „v obvode krajského súdu“ vkladajú slová „a voľné miesto hosťujúceho sudcu“ a v druhej vete sa za slová „voľné miesto sudcu“ vkladajú slová „alebo voľné miesto hosťujúceho sudcu“.
34.
V § 28d ods. 3 tretej vete sa za slová „Voľné miesta sudcov“ vkladajú slová „a voľné miesta hosťujúcich sudcov“.
35.
V § 30 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu.“.
36.
V § 33 ods. 3 prvej vete sa slová „§ 32 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 5“.
37.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Náhrada výdavkov hosťujúceho sudcu
Hosťujúci sudca má nárok na náhradu zvýšených výdavkov za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
38.
V § 65 ods. 1 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu,“.
Doterajší druhý bod až piaty bod sa označujú ako tretí bod až šiesty bod.
39.
V § 66 ods. 3 sa za slová „okresných súdov“ vkladajú slová „a hosťujúci sudcovia“.
40.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Funkčný príplatok za výkon funkcie podľa odseku 1 písm. c) a e) patrí aj predsedovi senátu krajského súdu alebo predsedovi senátu najvyššieho súdu, ktorý je poverený predsedom krajského súdu alebo predsedom najvyššieho súdu, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa osobitného predpisu.19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa) § 17 ods. 2 a § 21 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z v znení zákona č. 282/2019 Z. z.“.
41.
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71a
Príplatok za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu
Hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu na okresnom súde, patrí príplatok za výkon funkcie vo výške 5 % zo základného platu mesačne.“.
42.
V § 119a ods. 4 sa slová „súdna rada“ nahrádzajú slovami „predseda súdnej rady“.
43.
V § 120 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na určenom okresnom súde v jeho obvode“.
44.
V § 120 ods. 2 písm. e) a f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hosťujúcemu sudcovi vykonávajúcemu funkciu sudcu na príslušnom súde, a to aj po skončení výkonu funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu na tomto súde“.
45.
V § 130 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ministrovi“.
46.
Za § 151zc sa vkladá § 151zd, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠151zd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. októbra 2019
Stáž sudcu podľa § 13 ods. 1 v znení účinnom do 14. októbra 2019 sa skončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 14. októbra 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slovo „vymenovaný“ nahrádza slovom „zvolený“.
2.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa slová „Najvyššieho súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „súdnej rady“.
3.
V nadpise § 27fa sa na konci pripájajú tieto slová: „a voľných miest hosťujúcich sudcov“.
4.
V § 27fa ods. 1 sa za slovo „súdoch“ vkladajú slová „alebo voľných miest hosťujúcich sudcov“.
5.
V § 27fa odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje jedno voľné miesto sudcu a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto na okresnom súde alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie počet voľných miest hosťujúcich sudcov. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzujú voľné miesta na dvoch alebo viacerých okresných súdoch a voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na jeden z okresných súdov, ktorých sa výzva predsedu súdnej rady týka, alebo na voľné miesto hosťujúceho sudcu; predseda súdnej rady vo výzve uvedie zoznam všetkých okresných súdov, na ktorých sa obsadzujú voľné miesta, a počet voľných miest hosťujúcich sudcov.“.
6.
V § 27fa sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto hosťujúceho sudcu, predseda súdnej rady písomne vyzve kandidáta na funkciu sudcu, aby udelil súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu. Ak sa v obvode krajského súdu obsadzuje len voľné miesto sudcu na okresnom súde alebo voľné miesta sudcu na dvoch alebo viacerých okresných súdoch, výzva podľa odseku 2 neobsahuje počet voľných miest hosťujúcich sudcov a predseda súdnej rady vyzve kandidáta na funkciu sudcu na udelenie súhlasu s pridelením na voľné miesto sudcu na okresnom súde.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
7.
V § 27fa ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a voľné miesta hosťujúcich sudcov“.
8.
V § 27fa ods. 5 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „alebo odseku 3“.
9.
V § 27fa ods. 6 sa slová „Ak kandidát na funkciu sudcu súhlas podľa odseku 2 neudelí“ nahrádzajú slovami „Ak kandidát na funkciu sudcu ani druhýkrát neudelí súhlas podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety“.
10.
V § 27h ods. 3 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento účel si predseda súdnej rady môže vyžiadať súdny spis a robiť z neho odpisy, výpisy, kópie a žiadať doplňujúce vyjadrenia.“.
11.
Za § 31 sa vkladá § 32, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 15. októbra 2019
Kandidát na funkciu sudcu zaradený do databázy kandidátov na funkciu sudcu k 14. októbru 2019, ktorý neudelí súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na voľné miesto hosťujúceho sudcu, sa z databázy kandidátov na funkciu sudcu nevyradí.“.
Čl. III
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 275/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu kolégia nie je obsadená, predseda krajského súdu poverí niektorého z predsedov senátov príslušného kolégia s jeho súhlasom, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa odsekov 3 až 5.“.
2.
V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak funkcia predsedu kolégia nie je obsadená, predseda najvyššieho súdu poverí niektorého z predsedov senátov príslušného kolégia s jeho súhlasom, aby do zvolenia nového predsedu kolégia plnil úlohy podľa odsekov 3 až 5.“.
3.
V § 21 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na návrh predsedu kolégia, predsedu najvyššieho súdu alebo ministra prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak došlo k rozdielnemu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v právoplatných rozhodnutiach veľkého senátu kolégia alebo senátov kolégia; stanovisko kolégia je pre členov kolégia záväzné,“.
4.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa slovo „kolégiám“ nahrádza slovom „kolégiu“.
5.
V § 24a ods. 3 sa za slová „písm. d)“ vkladajú slová „prvom,“.
6.
V § 45 ods. 7 písm. f) sa vypúšťajú slová „v prípadoch ustanovených týmto zákonom“.
7.
V § 50 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
spôsob a podmienky zaraďovania hosťujúcich sudcov do rozvrhu práce s odkazom na zoznam hosťujúcich sudcov pre obvod príslušného krajského súdu,“.
Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená e) až m).
8.
V § 51 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Hosťujúcemu sudcovi sa neprideľujú veci v trestnoprávnej agende.“.
9.
V § 51 ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Náhodným“ nahrádza slovami „Ak odsek 5 neustanovuje inak, náhodným“.
10.
V § 51 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak sa zastupovanie zákonného sudcu, ktorý koná a rozhoduje ako samosudca, zabezpečuje hosťujúcim sudcom alebo dočasným pridelením sudcu, veci pôvodne pridelené zastupovanému zákonnému sudcovi sa pridelia hosťujúcemu sudcovi alebo dočasne pridelenému sudcovi a dňom, keď zastupovaný zákonný sudca začne znovu vykonávať funkciu sudcu alebo zanikne dočasné pridelenie, sa takto pridelené veci pridelia pôvodnému zákonnému sudcovi.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
11.
§ 51a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak ide o hosťujúceho sudcu alebo dočasne prideleného sudcu.“.
12.
V § 71 ods. 1 písm. a) prvom bode sa slová „zamestnancov súdov a voľné miesta sudcov“ nahrádzajú slovami „zamestnancov súdov, voľné miesta sudcov, voľné miesta hosťujúcich sudcov a dočasne voľné miesta sudcov“.
13.
V § 71 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Počet miest hosťujúcich sudcov nesmie presiahnuť 4 % celkového počtu sudcov. Na účely predchádzajúcej vety sa do celkového počtu miest sudcov nezapočítavajú hosťujúci sudcovia.“.
14.
V § 82a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Kancelária najvyššieho súdu zverejňuje rozhodnutia najvyššieho súdu aj na webovom sídle najvyššieho súdu.“.
15.
§ 82b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kancelária najvyššieho súdu na webovom sídle najvyššieho súdu zverejňuje štatistické údaje o činnosti najvyššieho súdu v rozsahu a spôsobom, ktorý schváli predseda najvyššieho súdu.“.

16.
Za § 82b sa vkladá § 82ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠82ba
Zverejňovanie zoznamu pojednávaných vecí
Súd na účely informovania verejnosti o konaniach pred súdmi zverejňuje v budove súdu a na webovom sídle ministerstva, a ak ide o najvyšší súd na webovom sídle najvyššieho súdu, zoznam pojednávaných vecí, ktorý obsahuje
a)
dátum a čas úkonu súdu,
b)
formu úkonu súdu,
c)
označenie účastníkov konania alebo strán v konaní v rozsahu
1.
akademický titul, vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov alebo obchodné meno, ak ide o právnickú osobu,
d)
spisovú značku a
e)
predmet konania pred súdom.“.
17.
V § 82l ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.
Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v.r .