158/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

158
ZÁKON
z 13. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 1 písm. a) šiesty bode znie:
„6.
na ktorých hospodária Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik,“.
2.
V 17 ods. 1 písmeno b) znie:
b)
nehnuteľností uvedených v § 1 ods. 1 písm. b) a c), s ktorými hospodári Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik, a Závodisko, štátny podnik Bratislava, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik.“.
3.
V § 22 ods. 2 prvej vete sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „to neplatí, ak ide o lesné pozemky, na ktoré sa vzťahujú odseky 3 a 4“.
4.
V § 22 odseky 3 až 7 znejú:
„(3)
Nájomný vzťah k lesnému pozemku, ktorý vznikol podľa odseku 2, zaniká
a)
výpoveďou vlastníka,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,23a) alebo
c)
dohodou.
(4)
Nájomný vzťah k lesnému pozemku, ktorý vznikol podľa odseku 2, možno vypovedať k 1. januáru, ak § 34e ods. 2 neustanovuje inak. Výpovedná lehota je jeden rok, ak odsek 5 neustanovuje inak.
(5)
Ak sa na pozemku nachádzajú trvalé kultúry patriace k nevyhnutnému rastlinnému genofondu, ak pozemok slúži výlučne na vyšľachtenie nových odrôd rastlín23b) alebo ak sú na pozemku semenné sady lesných drevín alebo lesnícke arboréta, výpovedná lehota pri výpovedi z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, podanej vlastníkom sa nemôže skončiť skôr, ako sa dosiahne účel, na ktorý sa pozemok užíval k 1. februáru 1992.
(6)
Na lesný pozemok, ku ktorému vznikol nájomný vzťah podľa odseku 2, sa primerane vzťahuje § 5 ods. 3.
(7)
Podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, je povinný predložiť k výpovedi z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, písomný súhlas spoluvlastníkov, ktorých spoluvlastnícky podiel spolu s jeho spoluvlastníckym podielom dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel. Ak podielový spoluvlastník vlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel k lesnému pozemku, súhlas podľa prvej vety nie je potrebný. Pri ucelenej lesnej časti podľa § 22a ods. 1 je vlastník alebo združenie vlastníkov23c) alebo pozemkové spoločenstvo23d) (ďalej len „združenie“) povinné predložiť k výpovedi z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, písomný súhlas spoluvlastníkov podľa prvej vety k nadpolovičnej výmere pozemkov v ucelenej lesnej časti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23d znejú:
„23a) § 14 ods. 8 zákona č. 330/1991 Zb. v neskorších predpisov.
23b) Čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16; Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994) v platnom znení.
23c) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
§ 829 Občianskeho zákonníka.
23d) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 22 sa dopĺňa odsekmi 8 až 12, ktoré znejú:
„(8)
K výpovedi z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, sú vlastník alebo združenie okrem písomného súhlasu podľa odseku 7 povinní predložiť aj doklady preukazujúce údaje o vlastníctve s uvedením názvu katastrálneho územia, čísla parcely a označenia vlastníka k lesnému pozemku alebo pozemkom, ktoré v celosti dosiahnu minimálnu výmeru podľa § 22a ods. 1.
(9)
Výška nájomného za lesný pozemok z nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, sa určí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo.
(10)
Ak nájomný vzťah k lesnému pozemku, ktorý vznikol podľa odseku 2, zanikne podľa odseku 3 písm. b), vlastník môže požiadať o úhradu nájomného podľa odseku 9 v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav23e) do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.23f)
(11)
Ak medzi doterajším užívateľom a vlastníkom nehnuteľností okrem poľnohospodárskeho pozemku a lesného pozemku nedošlo k inej dohode, vznikne dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom, keď bola nehnuteľnosť podľa druhej časti tohto zákona vydaná, medzi nimi nájomný vzťah, ktorý možno kedykoľvek vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(12)
Na uplatňovanie práv podľa odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahuje § 4a ods. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23e a 23f znejú:
„23e) § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23f) § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 22a znie:
㤠22a
(1)
Lesné pozemky užívané podľa doterajších predpisov sa odovzdávajú vlastníkom predovšetkým v ucelených lesných častiach, ktorými sú jednotky priestorového rozdelenia lesa podľa osobitného predpisu,23g) bez vyznačovania jednotlivých pozemkov. Najmenšia odovzdávaná výmera pozemku alebo ucelenej lesnej časti je 0,5 ha,23h) ak odsek 10 neustanovuje inak.
(2)
Na obstaranie spoločných vecí súvisiacich s odovzdaním lesného pozemku podľa odseku 1 si vlastníci môžu založiť združenie. Na ďalšie využívanie odovzdaného lesného pozemku sa uplatňuje osobitný predpis.23i)
(3)
Ak je daná výpoveď podľa § 22 ods. 3 písm. a), o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku sa medzi doterajším užívateľom a vlastníkom alebo združením uzatvorí písomná dohoda o odovzdaní a prevzatí lesného pozemku (ďalej len „dohoda o odovzdaní a prevzatí“), ktorá obsahuje
a)
spôsob úhrady nájomného,
b)
lehotu na úhradu nájomného, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa jej uzatvorenia, ak nie je dohodnuté inak,
c)
kópiu nájomnej zmluvy podľa odseku 13, ak súčasťou odovzdávaných lesných pozemkov sú pozemky alebo podiely vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov,23j)
d)
spôsob zabezpečenia úloh podľa osobitného predpisu23k) a
e)
dátum, ku ktorému dôjde k odovzdaniu a prevzatiu obhospodarovania lesa.
(4)
Na účely uzatvorenia dohody o odovzdaní a prevzatí je vlastník alebo združenie povinné zabezpečiť súčinnosť na spoločnom vyznačení23l) alebo vytýčení23m) hranice obhospodarovania lesa v teréne; o vyznačení alebo vytýčení hranice sa vyhotoví záznam.
(5)
Ak nedôjde k dohode o vyznačení priebehu hranice obhospodarovania lesa, náklady na vytýčenie hranice obhospodarovania lesa znáša vlastník alebo združenie a doterajší užívateľ rovnakým dielom.
(6)
Doterajší užívateľ do 60 dní odo dňa doručenia výpovede podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo odo dňa doručenia oznámenia podľa § 34e ods. 1 alebo 2 preskúma doklady predložené vlastníkom alebo združením a ak je to potrebné, vyzve vlastníka alebo združenie na ich doplnenie alebo opravu v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy, a súčasne vlastníka alebo združenie poučí o právnych následkoch nekonania.
(7)
Ak nedôjde k uzatvoreniu dohody o odovzdaní a prevzatí, výpovedná lehota uplynula a nevzniká iný nájomný vzťah, orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe oznámenia doterajšieho užívateľa rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa;23n) doterajší užívateľ je do vykonateľnosti tohto rozhodnutia povinný zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch.
(8)
Pri odovzdávaní lesného pozemku podľa odseku 1 sa vysporiadajú so združením reštitučné nároky vlastníka a štátu; na postup združenia sa primerane vzťahujú odseky 2 až 7, 9 až 14 a § 22.
(9)
Postup podľa odsekov 7 a 8 sa primerane vzťahuje aj na zánik nájomného vzťahu podľa § 22 ods. 3 písm. c).
(10)
Lesné pozemky sa nemusia odovzdať v ucelených častiach, ak vznikne iný nájomný vzťah alebo ak vlastník alebo združenie preukáže doterajšiemu užívateľovi, že bezprostredne po zániku nájomného vzťahu, ktorý vznikol podľa odseku 2, zabezpečí odborné hospodárenie v lese podľa osobitného predpisu23i) odborným lesným hospodárom,23o) ktorý zabezpečuje túto činnosť v poraste na bezprostredne susediacom lesnom pozemku alebo lesných pozemkoch, pričom spoločná výmera týchto pozemkov v poraste dosiahne v celosti minimálne výmeru podľa odseku 1.
(11)
Postup podľa odseku 1 sa nepoužije, ak odovzdaním lesných pozemkov nedôjde k narušeniu racionálneho lesného hospodárenia alebo k narušeniu trvalej udržateľnosti pozemkov ako prírodného zdroja. K narušeniu podľa prvej vety nedôjde, ak odovzdávaný lesný pozemok alebo lesné pozemky dosiahnu spolu s bezprostredne susedným lesným pozemkom v celosti výmeru podľa odseku 1; to neplatí, ak ide o samostatné lesné pozemky mimo súvislého komplexu lesných pozemkov.
(12)
Vlastník alebo združenie, ktoré predložilo doklady podľa § 22 ods. 7 alebo 8, môže počas plynutia výpovednej lehoty obmedziť rozsah užívania lesného pozemku doterajším užívateľom. Užívanie lesného pozemku doterajším užívateľom nemožno obmedziť v rozsahu, v ktorom sa týka plnenia povinnosti podľa osobitného predpisu.23p)
(13)
Ak sa v ucelenej časti podľa odseku 1 odovzdávajú užívacie práva aj k lesnému pozemku alebo jeho časti, ktorý je vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov,23j) doterajší užívateľ, ktorý ho má v správe, uzatvorí s vlastníkom alebo združením, ktorému sa užívacie práva k tomuto lesnému pozemku alebo jeho časti odovzdávajú, nájomnú zmluvu; nájomná zmluva podľa osobitného predpisu23q) musí byť uzatvorená najneskôr pri podpise dohody o odovzdaní a prevzatí.
(14)
Na uplatňovanie práv podľa odsekov 1 až 13 sa primerane vzťahuje § 4a ods. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23g až 23q znejú:
„23g) § 39 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 182/2014 Z. z.
23h) § 39 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
23i) Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23j) § 13 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
23k) § 37 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 11 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii.
23l) § 36 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23m) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
23n) § 51d zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.
23o) § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23p) § 25 ods. 2 a § 28 ods. 1 písm. a) a b) a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23q) § 51b ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.“.
7.
Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:
㤠22b
(1)
Investičná lesná cesta je na účely tohto zákona lesná cesta alebo jej časť vrátane stavieb a zariadení, ktoré s ňou súvisia, ktorá bola doterajším užívateľom vybudovaná ako stavba23r) alebo ako investícia a je evidovaná v účtovníctve podľa osobitného predpisu.23s)
(2)
Doterajší užívateľ, ktorý spravuje investičnú lesnú cestu, vydá v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti vlastníka potvrdenie, že lesná cesta sa považuje za investičnú lesnú cestu.
(3)
K vydaným lesným pozemkom alebo k lesným pozemkom, ktoré sa odovzdajú vlastníkom podľa § 9, § 22 a 22a alebo podľa osobitného predpisu,23t) možno bezodplatne odovzdať aj investičné lesné cesty alebo ich časti.
(4)
Doterajší užívateľ, ktorý spravuje investičnú lesnú cestu, môže na základe žiadosti vlastníka alebo združenia podľa § 22a ods. 2 dohodou o vydaní majetku bezodplatne odovzdať vlastníkovi investičnú lesnú cestu alebo jej časť do vlastníctva. Doterajší užívateľ môže ponúknuť odovzdanie investičnej lesnej cesty alebo jej časti vlastníkovi alebo združeniu.
(5)
Doterajší užívateľ, ktorý spravuje investičnú lesnú cestu alebo jej časť, v lehote šiestich mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody podľa odseku 4 účtovne vysporiada takto odovzdaný majetok postupom podľa osobitného predpisu.23s)
(6)
Investičná lesná cesta alebo jej časť prechádzajúca pozemkami viacerých vlastníkov prechádza po jej odovzdaní do ich podielového spoluvlastníctva23u) podľa veľkosti podielu investičnej lesnej cesty na lesnom pozemku vlastníka.
(7)
Na nakladanie s majetkom, ktorý tvoria odovzdané investičné lesné cesty alebo ich časti sa vzťahuje osobitný predpis.23v)
(8)
Na postup podľa odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahuje § 4a ods. 1.
(9)
Postup podľa odsekov 1 až 8 sa primerane použije na odovzdanie turistického chodníka, ktorý je evidovaný v účtovníctve ako investícia podľa osobitného predpisu.23s)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23r až 23v znejú:
„23r) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
23s) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23t) Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
23u) § 137 až 142 Občianskeho zákonníka.
23v) § 25 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 34d sa vkladá § 34e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1)
Doterajší užívateľ lesného pozemku28) do 30. júna 2021 zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa lesný pozemok nachádza, na 60 dní výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c). Vlastníci lesných pozemkov podľa prvej vety môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty podľa prvej vety; ak vlastník v uvedenej lehote neuplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c), nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 trvá.
(2)
Doterajší užívateľ lesného pozemku do 30. júna 2021 zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa lesný pozemok nachádza, na 60 dní výzvu pre vlastníkov, ktorí do 30. júna 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv podľa § 22 a svoje podania nedoplnili alebo neopravili, aby v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty zverejnenia výzvy oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z oznámenia vlastníka podľa prvej vety vyplýva, že vlastník dáva výpoveď, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia. Uplynutím lehoty na oznámenie podľa prvej vety sa na nedoplnené alebo neopravené podanie hľadí, akoby nebolo podané, a nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 trvá.
(3)
Obec je povinná na žiadosť doterajšieho užívateľa lesného pozemku bezodplatne zverejniť na úradnej tabuli obce výzvu podľa odseku 1 a 2. Na zverejnenie výzvy podľa odseku 1 sa použije postup podľa správneho poriadku.29) Na podania doručené doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje postup podľa § 22 a 22a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
29) § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., č. 386/2016, zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. VNÚTORNÁ SPRÁVA položke 34 písm. p) sa vypúšťa piaty bod. Doterajší šiesty až ôsmy bod sa označujú ako piaty až siedmy bod.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO sa za položku 41 vkladá položka 41a, ktorá znie:
„Položka 41a
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti
1.
obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán .............................................................................................................10 eur
2.
vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ............................................................................................................................10 eur
3.
fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán ........................................................................................................................20 eur.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov časti III. PÔDOHOSPODÁRSTVO sa vypúšťajú položky 49, 50 a 51.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 140 písm. c) druhom bode sa slová „osemnástom bode“ nahrádzajú slovami „dvadsiatom druhom bode“.
Čl. III
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 2/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Štvrtá časť zákona sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 18 sa vypúšťajú.
2.
V § 23 prvej vete sa za slovom „predpisu“ vypúšťa čiarka a slová „okrem lesných pozemkov“.
3.
Za § 24e sa vkladá § 24f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24f
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2019
Nájomné zmluvy k lesným pozemkom uzatvorené podľa zákona účinného do 30. júna 2019 sa považujú za nájomné zmluvy uzatvorené podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti do doby, ktorá je v nich uvedená.“.
Čl. IV
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno p) znie:
„p)
obhospodarovateľom lesa fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
porastom základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy.“.
3.
V druhom diele nadpis prvého oddielu znie: „Lesné pozemky a evidencia lesných pozemkov“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom a nadpisu pod paragrafom znie:
„Evidencia lesných pozemkov
§ 4
Obsah evidencie lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva6b) vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).
(2)
Údaje uvedené v evidencii lesných pozemkov sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(3)
Súčasťou evidencie lesných pozemkov je zbierka listín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4g, ktoré znejú:
㤠4a
Zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapisuje do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa
a)
na základe návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 písm. a),
b)
na základe nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d alebo
c)
ktorým je vlastník alebo správca, ak ide o porast, ku ktorému nebol zaevidovaný obhospodarovateľ lesa podľa písmena a) alebo písmena b); ak ide o porast v spoluvlastníctve viacerých osôb, zapisuje do evidencie lesných pozemkov
1.
vlastníka alebo správcu s najväčším podielom v poraste alebo v časti porastu, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu, alebo
2.
ak je v poraste alebo v jeho časti viac vlastníkov s rovnakým najväčším podielom, toho vlastníka s najvyšším podielom, ktorý je v poradí vlastníkov zapísaných na liste vlastníctva uvedený ako prvý.
(2)
Účastníkom konania o zápise do evidencie lesných pozemkov je osoba, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1, a obhospodarovateľ lesa, ktorého práva a povinnosti zanikajú zápisom osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1.
(3)
Konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov sa začína
a)
podaním návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4,
b)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5, alebo
c)
ak sa orgán štátnej správy lesného hospodárstva dozvie o skutočnostiach podľa § 4b ods. 2 písm. d) alebo e) alebo ods. 5.
(4)
Návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) podáva osoba, ktorá má byť zapísaná ako obhospodarovateľ lesa; návrh obsahuje
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá sa má zapísať ako obhospodarovateľ lesa, v rozsahu
1.
meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
3.
názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
b)
zoznam porastov alebo častí porastov podľa obhospodarovateľa lesa, hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, ktorí majú byť zapísaní do evidencie lesných pozemkov, ak ide o prípad podľa odseku 5 písm. c) druhého bodu,
c)
dátum a podpis účastníka konania, ktorý návrh podáva.
(5)
Prílohou k návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov je
a)
identifikácia dotknutých lesných pozemkov podľa stavu katastra nehnuteľností7) a jednotiek priestorového rozdelenia (§ 39 ods. 1),
b)
doklad preukazujúci právny vzťah k lesným pozemkom, ktoré sú predmetom evidencie lesných pozemkov, s členením podľa právneho vzťahu k lesnému pozemku na základe vlastníctva, správy, nájomnej zmluvy alebo obdobného právneho vzťahu podľa § 51 a § 659 až 684 Občianskeho zákonníka, nájmu vzniknutému na základe osobitných predpisov7a) alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu,7b)
c)
doklad
1.
preukazujúci, že došlo k dohode o hospodárení so spoločnou vecou podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak je porast v spoluvlastníctve viacerých osôb a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované jedným obhospodarovateľom lesa; doklad sa nevyžaduje, ak ide o porast podľa § 51a ods. 8, alebo
2.
ktorým je písomná dohoda podľa § 36 ods. 2, ak ide o porast, ktorý je spoločnou vecou, a obhospodarovanie lesa bude zabezpečované viacerými obhospodarovateľmi lesa, a
d)
písomná zmluva s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2 preukazujúca zabezpečenie výkonu činnosti hospodára podľa § 48, ktorá nadobúda účinnosť najskôr dňom nadobudnutia práv a povinností obhospodarovateľa lesa; písomnú zmluvu nepredkladá právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorá oznamuje hospodára, ktorého prostredníctvom zabezpečí na lesných pozemkoch odborné hospodárenie v lesoch,
e)
ak je lesný pozemok predmetom osobitného obhospodarovania lesa na ktorom povinnosti obhospodarovateľa lesa vykonáva správca, stanovisko správcu, že k lesnému pozemku pohľadávka podľa § 51e ods. 2 nie je evidovaná, inak predloží súhlas správcu s ukončením osobitného obhospodarovania lesa.
(6)
Ak návrh na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov nemá náležitosti podľa odsekov 4 a 5, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyzve účastníka konania, ktorý návrh podal, aby návrh do desiatich pracovných dní doplnil alebo odstránil jeho nedostatky; na podanie návrhu podľa odseku 4 sa primerane použije § 19 ods. 1, 2, 4 a 5, § 27, § 29 ods. 1 a 5 a § 30 správneho poriadku.
(7)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 3 písm. b) alebo písm. c), vyzve vlastníka alebo správcu, aby podal návrh podľa odseku 4 najneskôr 15 dní pred ukončením nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku, alebo do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, ak nájomný vzťah alebo obdobný právny vzťah k lesnému pozemku skončí alebo skončil pred uplynutím tejto lehoty, a upozorní ho, že ak návrh nepodá alebo neoznámi, že návrh podá iná osoba, zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. c) alebo začne konanie podľa § 51d. Obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov má do zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem povinností podľa § 4b ods. 3 písm. b) a c), čo mu orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznámi po začatí konania o zápise do evidencie lesných pozemkov.
(8)
Ak orgánu štátnej správy lesného hospodárstva boli predložené návrhy na zápis viacerých obhospodarovateľov lesa k tomu istému porastu alebo jeho časti, alebo počas konania zistí, že viac osôb uplatňuje právo na obhospodarovanie lesa, preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov a vyzve účastníkov konania na odstránenie tohto sporu; na prerušenie konania sa primerane použije § 40 správneho poriadku.
(9)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva
a)
rozhodne o zápise do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 k porastu alebo jeho časti do 30 dní odo dňa začatia konania podľa odseku 3 písm. a),
b)
zapíše do evidencie lesných pozemkov obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti bezodkladne na základe vzniku nájomného vzťahu podľa § 51c alebo osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(10)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o zápise do evidencie lesných pozemkov uvedie tieto údaje:
a)
označenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
zoznam parciel alebo ich častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností a zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa, na ktorých bude obhospodarovateľ lesa zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch,
c)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
d)
deň, ktorým obhospodarovateľovi lesa vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa,
e)
dátum, ktorým obhospodarovateľovi lesa zanikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa, ak zánik týchto práv a povinností vyplýva z dokladov podľa odseku 5 písm. b) alebo c),
f)
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu na výkon činnosti podľa § 48, v rozsahu podľa odseku 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
g)
dátum vydania rozhodnutia.
(11)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov neobsahuje odôvodnenie.
(12)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov v plnom rozsahu, vykoná zápis obhospodarovateľa lesa a hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 do evidencie lesných pozemkov k porastu alebo jeho časti v rozsahu, v ktorom návrhu na zápis do evidencie lesných pozemkov vyhovie.
(13)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle účastníkom konania oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov. Ak bolo proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podané odvolanie len v časti rozhodnutia podľa § 4c ods. 3, orgán štátnej správy lesného hospodárstva v oznámení podľa prvej vety zároveň uvedie, v ktorej časti napadnuté rozhodnutie nadobúda právoplatnosť.
(14)
Ak sa všetci účastníci konania o zápise do evidencie lesných pozemkov vzdali odvolania písomne alebo ústne do zápisnice, orgán štátnej správy lesného hospodárstva nevyhotovuje písomné rozhodnutie ale rozhodnutie vyznačí v spise, bezodkladne vykoná zápis do evidencie lesných pozemkov a účastníkom konania vydá potvrdenie, ktoré obsahuje údaje podľa odseku 10.
(15)
Na rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 9 písm. a) a odsekov 10 až 14 sa primerane použije § 46, 47, § 51 ods. 3 a § 52 správneho poriadku.
§ 4b
Práva a povinnosti vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa pri vedení evidencie lesných pozemkov
(1)
Osobe podľa § 4a ods. 1 vznikajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov, ak zo zápisu do evidencie lesných pozemkov alebo z § 51c alebo 51d nevyplýva iný deň. Hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2 môže činnosť podľa § 48 v poraste vykonávať odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov, najskôr však odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa prvej vety.
(2)
Obhospodarovateľ lesa je povinný
a)
zabezpečiť odborné hospodárenie v lesoch (§ 36) prostredníctvom hospodára odo dňa vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1,
b)
ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov vyznačiť v teréne priebeh hranice časti porastu obhospodarovanej podľa § 36 ods. 2; ak dochádza k zmene hranice obhospodarovanej časti porastu, zabezpečiť odstránenie vyznačenia doterajšieho priebehu hranice,
c)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 do 15 dní od tejto zmeny, ktoré musí obsahovať údaje potrebné na zápis do evidencie lesných pozemkov, najmä
1.
identifikačné údaje hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2, s ktorou má obhospodarovateľ lesa uzatvorenú písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 v rozsahu podľa § 4a ods. 4 písm. a) okrem dátumu a miesta narodenia,
2.
dobu, na ktorú je uzatvorený zmluvný vzťah podľa § 47 ods. 10 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa § 47 ods. 2, a
3.
zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa (§ 39 ods. 1), ktorých sa zmena dotýka a na ktorých odborné hospodárenie v lesoch zabezpečí osoba podľa prvého bodu,
d)
zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch, ku ktorým je evidovaný ako obhospodarovateľ lesa, do 15 dní od tejto zmeny,
e)
oznámiť bezodkladne orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(3)
Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných pozemkov, obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov je počas prerušenia konania
a)
oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu podľa § 22 ods. 3 písm. a),
b)
povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest podľa § 25 ods. 2 druhej vety a
c)
povinný vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie ochrany lesa podľa § 28 a zabezpečiť vykonanie mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(4)
Ak obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov počas prerušenia konania o zápise do evidencie lesných pozemkov zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu, oprávnenia a povinnosti podľa odseku 3 má vlastník alebo správca; orgán štátnej správy lesného hospodárstva túto skutočnosť uvedie v evidencii lesných pozemkov.
(5)
Vlastník a správca je povinný bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku.
(6)
Ak ide o ukončenie nájomného vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku uzavretého na určitú dobu, vlastník a správca je povinný zabezpečiť podanie návrhu podľa § 4a ods. 4 najneskôr 60 dní pred uplynutím doby, na ktorú je tento vzťah uzavretý.
§ 4c
Odvolanie a návrh na preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a) alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia tohto rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže podať v časti, ktorá sa ho týka,
a)
účastník konania podľa § 4a ods. 2, iná fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak preukáže, že v čase vydania rozhodnutia mala právny vzťah k dotknutým lesným pozemkom podľa § 4a ods. 5 písm. a) až c), alebo
b)
hospodár zapísaný v evidencii lesných pozemkov.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja7c) preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného odvolania alebo návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(3)
Ak je odvolanie podané len proti časti rozhodnutia, napadnuté rozhodnutie nadobúda v časti, proti ktorej nie je podané odvolanie, právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie odvolania.
(4)
Ak sú na to dôvody, okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, inak odvolanie alebo návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania zamietne a rozhodnutie potvrdí
a)
do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania,
b)
do 20 pracovných dní odo dňa začatia konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
(5)
Ak okresný úrad v sídle kraja napadnuté rozhodnutie zmení, v rozhodnutí uvedie aj údaje podľa § 4a ods. 10 písm. d) až f). Rozhodnutie podľa
a)
odseku 4 písm. a) nadobúda právoplatnosť piatym pracovným dňom po jeho vydaní; okresný úrad v sídle kraja rozhodnutie zašle v deň jeho vydania orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
b)
odseku 4 písm. b) nadriadený orgán štátneho lesného hospodárstva zašle bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a účastníkom konania zašle oznámenie podľa § 4a ods. 13; na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia sa primerane vzťahuje odsek 3.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, vykoná zápis v evidencii lesných pozemkov bezodkladne po doručení rozhodnutia podľa odseku 5.
(7)
Obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii lesných pozemkov je v porastoch, ktorých sa návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa odseku 1 týka, do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov podľa odseku 4 až 6 povinný zdržať sa výkonu práv a povinností obhospodarovateľa lesa okrem plnenia povinností pri ochrane lesa (§ 28) a vykonania mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3.
(8)
Na konanie o odvolaní a na konanie o preskúmaní mimo odvolacieho konania sa primerane použije § 53 až 58, § 59 ods. 4, § 60 až 61 a § 65 až 68 správneho poriadku.
§ 4d
Zápis zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vykoná zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov
a)
na základe oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c) alebo
b)
ak sa o zmene podľa § 4b ods. 2 písm. c) dozvie.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne vyradí z evidencie lesných pozemkov hospodára alebo právnickú osobu podľa § 47 ods. 2, ak zistí skutočnosti preukazujúce ukončenie ich činnosti.
(3)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne zašle obhospodarovateľovi lesa informáciu o
a)
zápise zmeny v evidencii lesných pozemkov podľa odseku 1 písm. a) alebo b),
b)
vyradení hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa odseku 2 a vyzve ho na splnenie povinnosti podľa § 47 ods. 10 a zaslanie oznámenia podľa § 4b ods. 2 písm. c).
§ 4e
Námietka proti zápisu zmeny hospodára v evidencii lesných pozemkov
(1)
Proti zápisu zmeny v evidencii lesných pozemkov môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa zmena týka, ak ide o zmenu na základe oznámenia podľa § 4d ods. 1 alebo § 47 ods. 10.
(2)
Proti vyradeniu hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2 z evidencie lesných pozemkov podľa § 4d ods. 2 môže podať námietku obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2, ktorých sa vyradenie z evidencie lesných pozemkov týka.
(3)
Námietku podľa odsekov 1 a 2 možno podať do 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku dozvedela o úkone orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
(4)
Námietku preskúmava orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý napadnutý úkon vykonal. Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva zistí, že námietka je opodstatnená hoci len v časti, bezodkladne opraví zápis zmeny v evidencii lesných pozemkov alebo vyradenie z evidencie lesných pozemkov, inak námietku zamietne. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne oznamuje výsledok preskúmania námietky osobe, ktorá námietku podala; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4d ods. 3.
§ 4f
Výpis z evidencie lesných pozemkov a jej verejnosť
(1)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa výpis z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov (ďalej len „výpis z evidencie“) v rozsahu žiadosti, najviac však v rozsahu údajov uvedených v § 4a ods. 10. Ak žiadosť predkladá iná osoba ako vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydá výpis z evidencie najviac v rozsahu údajov zverejnených podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá hospodárovi výpis z evidencie, v ktorom uvedie zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa obhospodarovateľov lesa, na ktorých je hospodár evidovaný.
(3)
Správca informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje obhospodarovateľa lesa a právnickú osobu podľa § 47 ods. 2 alebo hospodára evidovaných v evidencii lesných pozemkov podľa porastu prostredníctvom geografického informačného systému. Ak ide o fyzickú osobu, zverejňuje sa
a)
meno a priezvisko obhospodarovateľa lesa,
b)
údaje hospodára v rozsahu podľa § 47 ods. 17.
§ 4g
Vzťah vedenia evidencie lesných pozemkov k správnemu poriadku
(1)
Na konanie podľa § 4a, 4c až 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak odsek 2 a § 4a ods. 6, 8 a 15 a § 4c ods. 8 neustanovujú inak.
(2)
Na doručovanie písomností podľa § 4a, 4c, 4d, 4e a § 4f ods. 1 a 2 sa primerane použije § 24 až 25a správneho poriadku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a) § 22 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7b) Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
7c) 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 180/2013 Z. z.“.
6.
V § 6 ods. 2 v prvej vete sa slová „programov starostlivosti regiónov, návrhy územných programov starostlivosti obcí“ nahrádzajú slovami „plánov regiónov, návrhy územných plánov obcí“.
7.
Nadpis § 7 znie: „Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý sa technickou a biologickou rekultiváciou dostane do stavu umožňujúceho plnenie funkcií lesa,“.
10.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ktorým sa rozumie stav, kedy na dotknutom pozemku nemôžu byť plnené funkcie lesa v rozsahu pred obmedzením využívania; o obmedzení využívania možno rozhodnúť, ak po ukončení obmedzenia využívania lesný pozemok nebude vyžadovať technickú rekultiváciu na zabezpečenie plnenia funkcií lesa v rozsahu pred obmedzením využívania“.
11.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zmenou využitia sa rozumie trvalá zmena funkčného využitia lesného pozemku jeho zaradením do kategórií podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) alebo písm. e). Na zmenu využitia zaradením do kategórie podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na vydanie záväzného stanoviska sa primerane použijú ustanovenia odseku 3 a § 7a ods. 2 až 4 a 6.“.
12.
V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
druh pozemku, ak rozhodnutím dochádza k jeho zmene,
d)
súhlas a podmienky na vykonanie mimoriadnej ťažby na lesnom pozemku, o ktorom bolo rozhodnuté o vyňatí alebo obmedzení využívania; pri dočasnom vyňatí podľa § 7 ods. 1 písm. b) aj spôsob a termín rekultivácie,“.
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená e) až j).
13.
V § 22 ods. 2 písm. b) sa za slová „§ 7 ods. 1,“ vkladajú slová „záväzného stanoviska podľa § 7a a § 8 ods. 6, pri zmene využitia podľa § 7 ods. 4,“.
14.
V § 25 ods. 4 prvej vete sa za slová „podľa § 28“ vkladá čiarka a slová „naliehavej ťažby podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo mimoriadnej ťažby podľa § 31 ods. 3“.
15.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Vlastník, správca alebo združenie podľa § 51 ods. 2 sú povinní na výkon ich činností umožniť bezplatné využívanie lesných ciest zložkám integrovaného záchranného systému, protipovodňovej ochrany, správcu vodných tokov, vodnej stráži, rybárskej stráži, lesnej stráži, stráži prírody a fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie stráže prírody,37) štátnym zamestnancom pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,38) fyzickým osobám a právnickým osobám pri výkone činností podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41 a § 46 a fyzickým osobám pri výkone znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu.38a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
16.
V § 31 ods. 5 sa slová „§ 29, 41, 46 a 53“ nahrádzajú slovami „§ 29, § 38 ods. 2, § 41, 46 a 53“.
17.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Na účely tohto zákona sa odborným hospodárením v lesoch rozumie povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade s týmto zákonom, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom hospodára (§ 47).“.
18.
V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Práva a povinnosti hospodára môže v poraste vykonávať len jeden hospodár (§ 47 ods. 1). Ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa, zápis obhospodarovateľov lesa a hospodára do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a možno vykonať, len ak sa písomne dohodli podľa § 139 Občianskeho zákonníka na hraniciach obhospodarovanej časti porastu a na hospodárovi. Hranicu obhospodarovanej časti porastu obhospodarovatelia lesa vyznačia v teréne; to neplatí, ak je táto hranica v teréne totožná s hranicou dielca vyznačenou podľa § 39 ods. 7. Hranica obhospodarovanej časti porastu sa vyznačuje na hraničných stromoch oranžovými štvorcami s veľkosťou 10 x 10 cm vo výške 130 cm od zeme tak, aby boli vzájomne medzi sebou viditeľné, alebo ak hranica prebieha územím bez vhodných stromov, inou obhospodarovateľmi lesa vzájomne dohodnutou formou.
(3)
Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, vykonávajú práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa okrem práv a povinností podľa § 20 ods. 4 druhej vety a odseku 7, § 23 ods. 6 a 7 a § 44, ktoré zabezpečuje hospodár.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
19.
V § 37 ods. 1 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom hospodára“.
20.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Ak pozemok, ktorý bol vyhlásený za lesný pozemok, je porastený lesnými drevinami a plní funkcie lesov, je vlastník alebo obhospodarovateľ lesa povinný do 15 dní od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok zabezpečiť hospodára a do jedného roka od jeho vyhlásenia predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva; povinnosť predložiť projekt podľa odseku 1 písm. b) neplatí, ak bude zaradený do lesného celku, na ktorom program starostlivosti o lesy stratí platnosť do troch rokov od vyhlásenia pozemku za lesný pozemok, alebo ak jeho výmera je menšia ako 0,5 ha.“.
21.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na konanie o schválení projektu starostlivosti o lesný pozemok sa primerane vzťahujú ustanovenia o schvaľovaní programu starostlivosti o lesy (§ 41).“.
22.
V § 39 ods. 6 tretej vete sa slová „alebo pri jeho zmene“ nahrádzajú slovami „pri zmene programu starostlivosti o lesy alebo pri zmene hraníc dielca rozdelením podľa odseku 7“.
23.
V § 39 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou,55a) v rámci pôvodných hraníc dielca na dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov. O zmene hraníc dielca rozdelením porastu v dobe platnosti programu starostlivosti o lesy rozhoduje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vlastníka alebo správcu.
(8)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
údaje o poraste, ktorého sa žiadosť týka,
b)
hodnotenie doterajšieho hospodárenia v lesoch na základe lesnej hospodárskej evidencie a jeho porovnanie s plánom hospodárskych opatrení,
c)
stanovisko hospodára a rozdelenie realizovaných hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch,
d)
dohoda o rozdelení porastu s vyznačením alebo vytýčením hraníc nových porastov spolu s ich výmerou a plošným vymedzením a
e)
dohoda o rozdelení úloh vyplývajúcich z plánu hospodárskych opatrení.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 11.
24.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Na postup podľa odseku 7 sa nevzťahuje správny poriadok.12)“.
25.
V § 40 ods. 2 písm. c) sa slová „program starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plán“.
26.
V § 40 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) a f). Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia programu starostlivosti vyhotovuje na žiadosť obhospodarovateľa lesa alebo ak ide o porast, ktorý je obhospodarovaný viacerými obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2. Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu starostlivosti vyhotoví právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2.
(5)
Náklady na vyhotovenie súčastí programu starostlivosti podľa odseku 2 hradí podľa § 55 ods. 1 písm. c) vo verejnom záujme
a)
vyhotovovateľovi programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. a) štát prostredníctvom verejného obstarávateľa56) (§ 41 ods. 2),
b)
vyhotovovateľ programu starostlivosti, ktorý je právnickou osobou štátu podľa osobitných predpisov,56a) alebo
1.
ministerstvo,56b) ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. b), alebo
2.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky56c) (ďalej len „ministerstvo obrany“), ak ide o vyhotovovateľa programu starostlivosti podľa § 42 ods. 1 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 56a až 56c znejú:
„56a) Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2018 Z. z.
56b) Napríklad § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56c) § 2 písm. m) bod 2 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z.“.
27.
V § 40 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa vyhotovujú súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 alebo 7, náklady na ich vyhotovenie hradí ten, na koho žiadosť sa vyhotovujú; na ich úhradu možno použiť aj prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.56d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56d znie:
„56d) Čl. 35 ods. 2 písm. j) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
28.
V § 40 odsek 10 znie:
„(10)
Právnická osoba podľa odseku 9 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva zverejňuje súčasti programu starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f). Súčasti programu starostlivosti podľa odseku 3 písm. a) až e) a odseku 8 zverejňuje, ak boli vyhotovené z verejných zdrojov, inak len so súhlasom toho, na koho žiadosť boli vyhotovené; súčasti podľa odseku 3 písm. f) a g) so súhlasom vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa.“.
29.
V § 41 ods. 1 sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „a 8“.
30.
V § 41 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
31.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
Vyhotovovateľ programu starostlivosti musí spĺňať podmienku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 2 až 4 a byť držiteľom živnostenského oprávnenia25) na výkon tejto činnosti. Vyhotovovateľom programu starostlivosti je
a)
fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa alebo verejný obstarávateľ uzavrel zmluvu o vyhotovení programu starostlivosti,
b)
právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na základe poverenia ministerstva alebo
c)
správca vojenských lesov v lesných celkoch v pôsobnosti ministerstva obrany (§ 56 ods. 2).“.
32.
V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti je povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa, keď táto zmena nastala, a požiadať o vydanie nového osvedčenia.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
33.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby zaniká
a)
doručením písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvu,
b)
rozhodnutím ministerstva o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
c)
vydaním nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 5,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtvu.“.
34.
V § 42 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa predkladá ministerstvu. Ministerstvo žiadosť o vykonanie skúšky posúdi a
a)
zastaví konanie o žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ak žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti nesplnil predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 alebo
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.
(9)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 2 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 8 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.
35.
V § 42 odsek 10 znie:
„(10)
Ministerstvo vedie evidenciu osvedčení podľa odseku 3, ktorá sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnená evidencia osvedčení podľa odseku 3 obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom držiteľa platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti môže obsahovať aj iné kontaktné údaje.“.
36.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Na konanie podľa odseku 1 písm. b) a odseku 6 písm. a) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12)“.
37.
V § 43 ods. 1 druhej vete sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
38.
V § 43 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zmeny hranice dielca rozdelením podľa § 39 ods. 7“.
39.
V § 45 ods. 1 prvá veta znie: „Informačný systém lesného hospodárstva59a) (ďalej len „informačný systém“) slúži na zber, spracovanie a archiváciu údajov o stave a vývoji lesov, o vykonaných hospodárskych opatreniach v lesoch, o vlastníctve, správe a nájme lesov, na zostavenie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy,60) na účely vedenia evidencie lesných pozemkov, evidencie registrovaných ciach a iných povolených označení podľa § 23 ods. 4, evidencie osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa § 42 ods. 10, registra osvedčení o odbornej spôsobilosti hospodára podľa § 47 ods. 1 a zoznamu členov lesnej stráže podľa § 52 ods. 2 a na zabezpečenie plnenia úloh štátnej správy lesného hospodárstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
„59a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
40.
V § 47 ods. 1 druhej vete sa za slovo „hospodárov“ vkladajú slová „(ďalej len „register hospodárov“)“ a slová „[§ 59 ods. 2 písm. j)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 59 písm. k)] prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45)“.
41.
V § 47 ods. 2 sa nad slová „fyzickej osoby,“ umiestňuje odkaz 25.
42.
V § 47 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta „Ministerstvo môže na základe žiadosti odpustiť vykonanie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 absolventom vysokoškolského štúdia 2. stupňa v študijnom odbore lesníctvo, ktorí absolvovali štátne skúšky v rozsahu zodpovedajúcom skúške podľa prvej vety; prax v lesníckych činnostiach podľa odseku 3 sa považuje za splnenú, ak žiadateľ absolvuje odbornú prax v rámci štúdia [§ 66 písm. g)].“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo do jedného roka od odpustenia skúšky“.
43.
V § 47 ods. 6 písm. b) sa slová „až p)“ nahrádzajú slovami „až q)“.
44.
V § 47 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vykonáva činnosti podľa § 48 ods. 1 až 3 v poraste pred vznikom oprávnení hospodára podľa § 4b ods. 1.“.
45.
V § 47 odsek 10 znie:
„(10)
Obhospodarovateľ lesa okrem právnickej osoby podľa odseku 2 je povinný do desiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvného vzťahu s doterajším hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2, uzavrieť písomnú zmluvu o výkone činnosti podľa § 48 s hospodárom alebo právnickou osobou podľa odseku 2 a túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy [§ 4b ods. 2 písm. c)]; obhospodarovateľ lesa, ktorý je právnickou osobou podľa odseku 2, predkladá len oznámenie o zmene hospodára, na ktoré sa primerane použije postup podľa § 4b ods. 2 písm. c).“.
46.
V § 47 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a vedie zoznam hospodárov“.
47.
§ 47 sa dopĺňa odsekmi 13 až 17, ktoré znejú:
„(13)
Ministerstvo podľa odseku 4 posúdi žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o odpustenie o vykonania skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach a
a)
zastaví konanie o žiadosti, ak žiadateľ
1.
o odpustenie vykonania skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach nespĺňa podmienky na odpustenie,
2.
o vykonanie skúšky nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
3.
neuhradil správny poplatok,
b)
oznámi žiadateľovi o vykonanie skúšky splnenie predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 alebo
c)
oznámi žiadateľovi odpustenie skúšky a absolvovanie praxe v lesníckych činnostiach.
(14)
O splnení predpokladov odbornej spôsobilosti podľa odseku 3 sa nevydáva písomné rozhodnutie, túto skutočnosť ministerstvo vyznačí v spise a žiadateľovi zašle oznámenie podľa odseku 13 písm. b), v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, dátum vydania oznámenia a žiadateľovi oznámi, že na skúšku odbornej spôsobilosti bude pozvaný osobitnou pozvánkou najmenej 30 dní pred konaním skúšky.
(15)
Hospodára v registri hospodárov zapíše orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnej pôsobnosti má hospodár trvalý pobyt. Ak má hospodár trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, je na zápis hospodára v registri hospodárov príslušný Okresný úrad Bratislava.
(16)
Na konanie podľa odseku 5 písm. a), b) a d) sa nevzťahuje správny poriadok.12) Príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyznačí zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti hospodára v spise a hospodára vyčiarkne z registra hospodárov.
(17)
Register hospodárov sa zverejňuje prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva. Zverejnený register obsahuje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu hospodára, ktorý má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti hospodára, a číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a so súhlasom hospodára aj iné kontaktné údaje.“.
48.
V § 48 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vydávať stanovisko podľa § 39 ods. 8 písm. c)“.
49.
V § 48 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:
„p)
plniť oprávnenia a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 36 ods. 3,“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).
50.
V § 50 ods. 1 sa za slovo „stavbám“ vkladajú slová „slúžiacim lesnému hospodárstvu“ a za slovom „republiky“ sa vypúšťajú slová „slúžiacim lesnému hospodárstvu“.
51.
V § 50 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, nadobudne osoba, ktorá nie je správcom podľa prvej vety a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)], správa tohto majetku do jedného roka od nadobudnutia správy bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr ku dňu prechodu správy vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.“.
52.
V § 50 odsek 5 znie:
„(5)
Ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu môže rozhodnúť o zmene správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ak správca tohto majetku nie je určený osobitnými predpismi,68) vrátane zmeny správy lesného majetku vo vlastníctve štátu, ktorá prešla na správcu podľa odseku 3 alebo § 68d ods. 3. Ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa alebo zriaďovateľa, o zmene správy podľa prvej vety sa rozhoduje po dohode zakladateľov alebo zriaďovateľov týchto správcov; ak k dohode nedôjde, o zmene správy rozhodne vláda Slovenskej republiky.“.
53.
V § 50 ods. 6 prvej vete sa za slovo „známy,“ vkladajú slová „alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe69a) (ďalej len „pozemky nezistených vlastníkov“),“ a slovo „neznámych“ sa nahrádza slovom „nezistených“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69a znie:
„69a) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 50a ods. 2 prvej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú tieto slová: „ak ide o zmenu správy medzi správcami, ktorí nemajú rovnakého zakladateľa, na tento prevod sa primerane vzťahuje § 50 ods. 5 druhá veta“.
55.
Za ôsmy diel sa vkladá nový deviaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„DEVIATY DIEL
Nájom lesného pozemku a osobitné obhospodarovanie lesa
§ 51a
Nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch
(1)
Na nájomný vzťah, ktorého predmetom sú lesné pozemky, sa vzťahujú § 663 až 684 Občianskeho zákonníka, ak § 51a až 51f neustanovujú inak. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu, ak odsek 8 a § 51c ods. 1 a 2 neustanovuje inak.
(2)
Nájomná zmluva obsahuje
a)
spôsob zabezpečenia úloh z programu starostlivosti o lesy podľa § 40 a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vydaných na základe tohto zákona,
b)
grafickú identifikáciu prenajatých pozemkov na porastovej a obrysovej mape podľa § 40 ods. 2 písm. f) a
c)
tabuľkový súpis nájomným vzťahom dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa alebo ich častí.
(3)
V nájomnej zmluve možno dohodnúť
a)
rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa tohto zákona,
b)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva75a) alebo
c)
zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach podľa osobitného predpisu.51)
(4)
Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch podľa § 2 písm. h), nájomný vzťah trvá najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy podľa § 41 ods. 3; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.
(5)
Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru; ak § 51d ods. 8 neustanovuje inak, výpovedná lehota je päť rokov alebo doba do ukončenia platnosti programu starostlivosti, ak platnosť programu starostlivosti skončí skôr. Výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby, nájomná zmluva sa neobnovuje, ak nie je dohodnuté inak.
(6)
Nájomca lesného pozemku, ktorý ho využíva na účel hospodárenia v lesoch, je oprávnený využívať ho riadnym spôsobom podľa § 665 ods. 1 Občianskeho zákonníka a brať z neho úžitky v súlade s týmto zákonom.
(7)
Nájomca alebo podielový spoluvlastník, ktorý nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, musí k nájomnej zmluve predložiť písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku; to platí aj pri poraste.
(8)
Ak obhospodarovateľ lesa hospodári aj na lesných pozemkoch, na ktoré pripadá menšinový podiel v celom poraste, vzniká medzi obhospodarovateľom lesa a menšinovým vlastníkom nájomný vzťah, ak sa nedohodnú inak. Na takto vzniknutý nájomný vzťah sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 7 a 9 až 13, ak § 51b neustanovuje inak. Čas trvania takto vzniknutého nájomného vzťahu je totožný s dĺžkou nájomného vzťahu nájomcu alebo s dobou, počas ktorej obhospodarovateľ lesa vykonáva hospodárenie v lese.
(9)
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou.
(10)
Ak údaje z lesnej hospodárskej evidencie podľa § 44 potrebné pre dohodnutie výšky nájomného podľa odseku 9 nemožno získať inak, poskytne ich za úhradu správca informačného systému lesného hospodárstva podľa § 45 ods. 2.
(11)
Ak výška nájomného je nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku; táto dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
(12)
Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu,75b) činnosťou fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávanej podľa osobitného predpisu75b) alebo z iných dôvodov bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku.
(13)
Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie lesného pozemku v stave spôsobilom na jeho riadne využitie podľa odseku 3, ak nejde o obvyklé náklady pri užívaní prenajatého pozemku, alebo ak vynaložil účelné náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z prenajatého pozemku v rámci bežného hospodárenia so súhlasom vlastníka, alebo na základe opatrení schválených príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a dohodnutá doba nájomného vzťahu, alebo výpoveď z nájomného vzťahu dohodnutého na neurčitú dobu sa skončí pred uplynutím doby návratnosti výdavkov vynaložených na tento účel, v dôsledku čoho ich nájomca nemôže zužitkovať, má právo na primerané predĺženie doby nájomného vzťahu alebo na primeranú náhradu.
(14)
Odseky 1 až 13 sa primerane vzťahujú aj na obdobné právne vzťahy k lesným pozemkom, ktorých predmetom je užívanie lesného pozemku.
§ 51b
Nájom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu alebo nezistených vlastníkov
(1)
Na nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je lesný pozemok alebo jeho časť vo vlastníctve štátu sa vzťahuje § 50 ods. 7, ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Ak obhospodarovateľom lesa na lesnom pozemku alebo jeho časti vo vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve nezistených vlastníkov v poraste nie je správca, na tento pozemok alebo jeho časť sa uzatvorí nájomná zmluva; výška dohodnutého nájomného nesmie byť nižšia ako nájomné vypočítané podľa osobitného predpisu.75c) Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy predkladá obhospodarovateľ lesa do troch mesiacov od zápisu do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1; do uzavretia nájomnej zmluvy je správca oprávnený vyžadovať od obhospodarovateľa lesa úhradu za užívanie majetku štátu najmenej vo výške nájomného vypočítaného podľa prvej vety.
(3)
Ak sa prenajíma lesný pozemok vo vlastníctve štátu alebo jeho časť, na ktorý pripadá v poraste menšinový podiel, súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje.
(4)
Ak sa pri odovzdaní užívacích práv v ucelenej lesnej časti postupom podľa osobitného predpisu75d) zistí, že súčasťou ucelenej lesnej časti sú aj lesné pozemky alebo ich časti vo vlastníctve štátu, na tieto pozemky alebo ich časti sa uzatvorí nájomná zmluva; súhlas ministerstva s nájmom tohto pozemku alebo jeho časti podľa § 50 ods. 7 sa nevyžaduje. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa nedohodne inak.
§ 51c
Nájom po pozemkových úpravách
(1)
Doterajší obhospodarovateľ lesa, ktorý hospodáril na lesných pozemkoch v poraste pred pozemkovými úpravami podľa osobitného predpisu,75e) sa po pozemkových úpravách považuje za obhospodarovateľa lesa v tom istom dielci; medzi obhospodarovateľom lesa a vlastníkom lesného pozemku v poraste vzniká nájomný vzťah na neurčitú dobu, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ak vlastník zabezpečí po pozemkových úpravách hospodárenie na lesných pozemkoch v poraste sám alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu podľa § 51a, postup podľa odseku 1 sa nepoužije.
(3)
Vlastník, ktorý postupuje podľa odseku 2, je povinný túto skutočnosť preukázateľným spôsobom oznámiť doterajšiemu obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (§ 4b ods. 5) v lehote odo dňa nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav75f) do dňa nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom.75g)
Osobitné obhospodarovanie lesa
§ 51d
(1)
Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1, z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch; ak je v lesnom celku viac takých lesných pozemkov, môže o nich príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva konať spoločne. Účastníkom konania o osobitnom obhospodarovaní lesa je
a)
vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c),
b)
obhospodarovateľ lesa v poraste susediacom s dotknutým lesným pozemkom, ktorý nie je správcom a ktorý v lehote podľa odseku 2 predloží ponuku podľa odseku 3, a
c)
správca, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste najbližšom k dotknutému lesnému pozemku, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3.
(2)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zašle vlastníkovi alebo obhospodarovateľovi lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) výzvu, aby do 60 dní odo dňa doručenia výzvy zaslal orgánu štátnej správy lesného hospodárstva oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a podal návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a); výzva obsahuje poučenie o následku podľa odseku 3 písm. a) a b). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zároveň oznámi zaslanie výzvy podľa prvej vety obhospodarovateľom lesa v porastoch susediacich s dotknutým lesným pozemkom; výzva je súčasťou oznámenia.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorému bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, je oprávnený predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ponuku na zabezpečenie osobitného obhospodarovania lesa na dotknutom lesnom pozemku uvedenom vo výzve podľa odseku 2. Ponuka podľa prvej vety obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 písm. a),
b)
výmeru lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
c)
dĺžku spoločnej hranice lesných pozemkov obhospodarovaných obhospodarovateľom lesa susediacich s dotknutým lesným pozemkom,
d)
čestné vyhlásenie, že oprávnenie obhospodarovať lesné pozemky susediace s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú (§ 4a ods. 10 písm. e) obhospodarovateľovi lesa počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky, a
e)
doklady preukazujúce právne úkony vykonané pred podaním ponuky smerujúce k uzavretiu nájomného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s vlastníkom dotknutého lesného pozemku, ktorého predmetom je dotknutý lesný pozemok.
(4)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa, ak
a)
vlastník na základe výzvy podľa odseku 2 nezašle orgánu štátnej správy lesného hospodárstva do 60 dní odo dňa jej doručenia oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a),
b)
na základe návrhu podľa § 4a ods. 3 písm. a) nemožno vykonať zápis obhospodarovateľa lesa alebo hospodára do evidencie lesných pozemkov alebo
c)
to ustanovuje osobitný predpis.75h)
(5)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa obsahuje zoznam vlastníkov a lesných pozemkov, ku ktorým vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, a určenie obhospodarovateľa lesa alebo správcu, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa. Na rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 24 až 25a, 27, 30, 32, 40, 46, 47, 51 a 52 správneho poriadku.
(6)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí podľa odseku 5 určí za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa,
a)
obhospodarovateľa lesa podľa odseku 1 písm. b) alebo
b)
správcu, ak v lehote podľa odseku 2 nebola predložená ponuka podľa odseku 3; spravidla určí toho správcu, ktorý je obhospodarovateľom lesa v poraste geomorfologicky najbližšom k dotknutému lesnému pozemku.
(7)
Ak ponuku podľa odseku 3 predloží viac obhospodarovateľov lesa, ktorým bolo zaslané oznámenie podľa odseku 2 druhej vety, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vzniká povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý obhospodaruje lesné pozemky
a)
s najdlhšou spoločnou hranicou podľa odseku 3 psím. c), pričom tieto lesné pozemky geomorfologicky prirodzene nadväzujú na dotknutý lesný pozemok; ak predmetom osobitného obhospodarovania lesa je ucelený súbor lesných pozemkov, dĺžka hranice podľa odseku 3 písm. c) sa posudzuje podľa okraja tohto súboru lesných pozemkov, alebo
b)
geomorfologicky nadväzujúce na dotknutý lesný pozemok, pričom lesná dopravná sieť na dotknutom lesnom pozemku nadväzuje na lesnú dopravnú sieť na lesných pozemkoch obhospodarovaných týmto obhospodarovateľa lesa.
(8)
Ak podmienky podľa odseku 7 spĺňa viac obhospodarovateľov lesa, orgán štátnej správy lesného hospodárstva určí v rozhodnutí podľa odseku 5 za obhospodarovateľa lesa, ktorému vznikne povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, toho obhospodarovateľa lesa, ktorý v čase podania ponuky podľa odseku 3 obhospodaruje podľa evidencie lesných pozemkov väčšiu výmeru lesných pozemkov susediacich s dotknutým lesným pozemkom a ktorého práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa k lesným pozemkom susediacim s dotknutým lesným pozemkom nezaniknú podľa údajov evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 10 písm. e)] počas piatich rokov bezprostredne nasledujúcich po predložení ponuky.
(9)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa sa doručuje účastníkom konania podľa odseku 1.
(10)
Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa je vykonateľné dňom jeho doručenia. Proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa môže odvolať len vlastník lesných pozemkov, ktorých sa rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa týka, alebo obhospodarovateľ lesa podľa odseku 1 písm. b); odvolanie nemá odkladný účinok. Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o osobitnom obhospodarovaní lesa sa primerane použije § 53 až 61 správneho poriadku.
(11)
Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa vykoná podľa § 4a ods. 1 písm. b) zápis v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že ide o osobitné obhospodarovanie lesa, a bezodkladne zašle rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa na vyznačenie poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastri nehnuteľností.
(12)
Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného obhospodarovania lesa, je odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa povinný v poraste alebo jeho časti zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa.
§ 51e
(1)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, obhospodarovateľ lesa alebo správca je povinný viesť evidenciu výnosov a nákladov na tento porast. Obhospodarovateľ lesa alebo správca rozpočíta výnosy a náklady podľa veľkosti podielu lesného pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na výmere porastu. Výnosy z hospodárenia na lesných pozemkoch, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, po odpočítaní nákladov na ich obhospodarovanie vedie obhospodarovateľ lesa alebo správca na osobitnom účte.
(2)
Vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, je povinný správcovi uhradiť náklady na obhospodarovanie týchto lesných pozemkov, ak prevyšujú výnosy z hospodárenia na nich. Správca je povinný oznámiť vlastníkovi výšku pohľadávky vyčíslenú podľa odseku 1 spravidla do 31. marca roka nasledujúcom po roku, v ktorom uplynie polovica platnosti programu starostlivosti, alebo nasledujúcom po uplynutí platnosti programu starostlivosti. Správca spolu s oznámením výšky pohľadávky vyzve vlastníka na úhradu pohľadávky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia výzvy.
(3)
Ak vlastník neuhradí správcovi pohľadávku podľa odseku 2, vznikne v prospech správcu, ktorý zabezpečuje osobitné obhospodarovanie lesa, záložné právo k dotknutým lesným pozemkom; záložné právo sa zapisuje do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.75i)
(4)
Správca môže lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa, na neurčitý čas prenajať alebo dať do výpožičky inej osobe; na prenájom a výpožičku sa primerane vzťahuje § 50 ods. 9. Výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako jeden rok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše nového obhospodarovateľa lesa v evidencii lesných pozemkov s poznámkou, že na lesnom pozemku je zabezpečované osobitné obhospodarovanie lesa.
(5)
Ak sú v poraste lesné pozemky, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania lesa podľa § 51d, a osobitné obhospodarovanie lesa na základe rozhodnutia podľa § 51d ods. 5 zabezpečuje obhospodarovateľ lesa určený podľa § 51d ods. 6 písm. a), tento obhospodarovateľ lesa okrem správcu a vlastník lesných pozemkov, ktoré sú predmetom osobitného obhospodarovania, nemajú práva a povinnosti podľa odsekov 2 až 4 a § 51f ods. 2.
§ 51f
(1)
Osobitné obhospodarovanie lesa zanikne vznikom práv a povinností obhospodarovateľa lesa zapísaného do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 9 písm. a); orgán štátnej správy lesného hospodárstva bezodkladne po zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov zašle návrh na výmaz poznámky podľa § 51d ods. 7 z katastra nehnuteľností.
(2)
Ak sa prevádza lesný pozemok, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, prílohou zmluvy o prevode musí byť stanovisko správcu o výške pohľadávky podľa § 51e ods. 2. Ak správca eviduje na lesnom pozemku, ktorý je predmetom osobitného obhospodarovania lesa, pohľadávku podľa § 51e ods. 2, zmluva o prevode tohto lesného pozemku musí obsahovať súhlas nadobúdateľa s prevzatím dlhu.
§ 51g
Na konanie podľa § 51d sa nevzťahuje správny poriadok,12) ak § 51d ods. 5 a 10 neustanovuje inak.“.
Doterajší deviaty až trinásty diel sa označujú ako desiaty až štrnásty diel.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51 a 75a až 75i znejú:
„51) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
75a) § 4 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
75b) Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
75c) § 22 ods. 9 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75d) § 22a zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75e) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75f) § 14 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75g) § 14 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75h) § 22a ods. 7 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
75i) § 34 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
56.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Výdavky na činnosť podľa odseku 1 a osobitných predpisov82a) sa neposkytnú, ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa (§ 36 ods. 1) alebo ak pri zmene hraníc dielca (§ 39 ods. 7) nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov [§ 38 ods. 2 písm. a)] v porastovej mape.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:
„82a) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 58 ods. 1 písm. b) sa slová „programu starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plánu“.
58.
V § 58 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, rozhoduje o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programov starostlivosti, posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, zabezpečuje skúšku odbornej spôsobilosti a vedie evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti (§ 42),“.
59.
V § 58 ods. 1 písm. j) sa slovo „zabezpečuje“ nahrádza slovami „posudzuje žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti hospodára a žiadosť o odpustenie vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, zabezpečuje“ a za slovami „(§ 47)“ sa vypúšťa čiarka a slová „vedie zoznam hospodárov“.
60.
V § 58 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno o).
61.
V § 58 ods. 2 písm. a) sa slovo „dáva“ nahrádza slovami „určuje správcu podľa § 50 ods. 3 a § 68d ods. 3 a dáva“.
62.
V § 59 písm. a) sa slová „programu starostlivosti regiónu“ nahrádzajú slovami „plánu regiónu“.
63.
V § 59 písm. i) sa slová „a schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13“ nahrádzajú čiarkou a slovami „oznamuje skončenie platnosti programu starostlivosti podľa § 41 ods. 4, schvaľuje návrh programu starostlivosti podľa § 41 ods. 13 a odsúhlasuje hospodárske opatrenia podľa § 41 ods. 15“.
64.
V § 59 písm. k) sa slovo „odňatí“ nahrádza slovami „zániku platnosti“.
65.
V § 59 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
„l)
preskúmava postup orgánu štátnej správy pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
m)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62) a vydáva rozhodnutia podľa § 62 ods. 2 písm. c) a ods. 6,“.
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená n) až p).
66.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:
„q)
zápise do evidencie lesných pozemkov [§ 4a ods. 1 písm. a) a c)] a preskúmaní postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov (§ 4c),
r)
osobitnom obhospodarovaní lesa (§ 51d),
s)
vydaní rozhodnutia v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ods. 2 písm. c) a d) a ods. 6.“.
67.
V § 60 ods. 2 písm. a) sa slová „(§ 4 ods. 1)“ nahrádzajú slovami „(§ 4) a preskúmava námietky podľa § 4e“.
68.
V § 60 ods. 2 písm. b) sa slová „programu starostlivosti“ nahrádzajú slovom „plánu“.
69.
V § 60 ods. 2 písm. n) sa slová „(§ 7a a § 8 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6)“.
70.
V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:
„o)
rozhoduje o zmene hranice porastu rozdelením (§ 39 ods. 7),
p)
zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností (§ 51d ods. 3 a 9),
q)
vykonáva štátny dozor v lesoch (§ 62).“.
71.
V § 62 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečenia dôkazov počas výkonu štátneho dozoru,“.
72.
V § 66 písm. e) sa slová „overení predpokladu technickej spôsobilosti, vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „vydávaní a zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti“.
73.
V § 66 písmeno g) znie:
„g)
skúške odbornej spôsobilosti, o zložení a ustanovení komisie, podmienkach odpustenia vykonania skúšky a absolvovania praxe v lesníckych činnostiach, vydávaní, zániku platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti a registri hospodárov (§ 47),“.
74.
V § 67 ods. 2 sa slovo „50“ nahrádza slovom „20“.
75.
V § 67 odsek 7 znie:
„(7)
Ustanovenia odsekov 4 až 6 sa nevzťahujú na konania podľa § 4 až 4e, 42, 47, 51d, § 62 ods. 6 a § 63 až 65.“.
76.
Za § 68c sa vkladajú § 68d a 68e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68d
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2019
(1)
Vlastník, ktorého pozemok bol právoplatne vyhlásený za lesný pozemok (§ 37 ods. 2) podľa zákona účinného do 30. júna 2019, je povinný do 31. septembra 2019 oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva hospodára; na oznámenie sa primerane vzťahuje § 4a ods. 5 a § 4b ods. 2 písm. c).
(2)
Ak u odborne spôsobilej osoby podľa § 42 ods. 3 došlo do 30. júna 2019 k zmene údajov uvedených v osvedčení o odbornej spôsobilosti, je povinná tieto údaje oznámiť ministerstvu a požiadať o vydanie nového osvedčenia o odbornej spôsobilosti do 1. apríla 2020.
(3)
Ak správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu nadobudla do 30. júna 2019 osoba, ktorá nie je správcom a nepožiada o trvalé vyňatie [§ 7 ods. 1 písm. a)] do 30. júna 2020, správa tohto majetku bezodplatne prechádza 1. júla 2020 na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva okrem vojenských lesov, ktorých správa bezodplatne prechádza na správcu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany. Osoba, ktorá nie je správcom a nadobudla správu lesného pozemku alebo lesného porastu, ktorý je súčasťou lesného majetku vo vlastníctve štátu, je povinná najneskôr do 1. júla 2020 vyhotoviť so správcom protokol o prechode správy lesného majetku vo vlastníctve štátu a bezodkladne ho zaslať ministerstvu.
(4)
Ak k lesnému majetku štátu užívanému inými osobami do 30. júna 2019 neboli uzatvorené nájomné zmluvy a obhospodarovateľ lesa nenavrhne správcovi ich uzatvorenie do 30. júna 2020, správca zašle návrh nájomnej zmluvy obhospodarovateľovi lesa do 1. júla 2021; to neplatí, ak ide o lesný pozemok v lesnom celku, v ktorom program starostlivosti stratí platnosť 31. decembra 2020, keď správca zašle návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení programu starostlivosti.
(5)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 30. júna 2019.
§ 68e
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. septembra 2019
(1)
Evidencia lesných pozemkov (§ 4) podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za evidenciu lesných pozemkov podľa tohto zákona.
(2)
Obhospodarovateľ lesa podľa zákona účinného do 31. augusta 2019 sa považuje za obhospodarovateľa lesa podľa tohto zákona; orgán štátnej správy lesného hospodárstva zapíše tohto obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov vedenej prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva do 31. augusta 2019.
(3)
Obhospodarovateľ lesa, ktorý nebol vedený v evidencii lesných pozemkov podľa zákona účinného do 31. augusta 2019, je oprávnený do 1. apríla 2020 podať návrh na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov. Na podanie návrhu na preskúmanie postupu pri zápise do evidencie lesných pozemkov a jeho preskúmanie sa primerane použijú ustanovenia § 4c o odvolaní.
(4)
Obhospodarovateľ lesa podľa odsekov 2 a 3 je na účely vedenia evidencie lesných pozemkov podľa § 4 ods. 3 povinný zaslať orgánu štátnej správy lesného hospodárstva listiny preukazujúce práva a povinnosti obhospodarovateľa lesa podľa § 4a ods. 4 a 5 a vyznačiť hranice obhospodarovania lesa podľa § 36 ods. 2 do 31. augusta 2021; orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže obhospodarovateľa vyzvať na splnenie týchto povinností.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2019 okrem čl. I tretieho bodu a čl. IV štvrtého a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.