139/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2019 do 31.12.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

139
ZÁKON
z 13. mája 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písm. c) a § 68 ods. 12 sa odkaz 9b označuje ako odkaz 9aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa štvrtý bod dopĺňa bodom 4e, ktorý znie:
„4e.
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“,“.
3.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby.“.
4.
V § 8 ods. 2 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho bodu a písm. b) až i)“.
5.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby, označovaní ochranných odevov zamestnancov ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vzor žiadanky na prepravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
6.
V § 9a sa vypúšťajú odseky 3, 4 a 7.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
7.
V § 9a ods. 4 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
8.
Za § 9a sa vkladajú § 9b až 9d, ktoré vrátane nadpisu nad § 9b znejú:
„Klinický audit
§ 9b
(1)
Súčasťou systému kvality poskytovateľa je aj klinický audit, ktorým je systematické preverovanie a hodnotenie dodržiavania
a)
štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov (ďalej len „štandardné postupy“),
b)
interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.
(2)
Bezpečnosťou pacienta podľa odseku 1 sa rozumie predchádzanie nežiaducej udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nežiaducou udalosťou podľa prvej vety sa rozumie
a)
udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej bolo možné predísť; za nežiaducu udalosť sa považuje aj prípad, keď poškodeným je poskytovateľ alebo zdravotnícky pracovník,
b)
neočakávané zhoršenie zdravotného stavu pacienta, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu zdravia s trvalými následkami alebo k úmrtiu pacienta, ktorému bolo možné predchádzať,
c)
udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pacienta, pri ktorej sa preukázalo, že jej bolo možné sa vyhnúť, alebo
d)
situácia, pri ktorej bol identifikovaný postup, ktorý je nesprávny, nezodpovedá štandardným postupom a mohol by viesť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.
(3)
Interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta podľa odseku 1 sa rozumie systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiaducich udalostí.
(4)
Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Osobami oprávnenými na výkon klinického auditu sú ministerstvo zdravotníctva a osoby odborne spôsobilé na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 33 (ďalej len „prizvané osoby“) na základe písomného poverenia ministerstva zdravotníctva (ďalej len „poverenie na výkon klinického auditu“).
(6)
Poverenie na výkon klinického auditu obsahuje
a)
údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa má vykonať klinický audit,
b)
titul, meno a priezvisko osôb oprávnených na výkon klinického auditu,
c)
predmet klinického auditu podľa odseku 1,
d)
dátum začatia vykonávania klinického auditu,
e)
obdobie, za ktoré sa vykonáva klinický audit,
f)
dátum jeho vyhotovenia,
g)
odtlačok pečiatky ministerstva zdravotníctva a titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vydanie poverenia na výkon klinického auditu.
(7)
Najmenej dve prizvané osoby musia mať
a)
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v pracovných činnostiach, v ktorých sa má vykonať klinický audit,
b)
najmenej desaťročnú odbornú zdravotnícku prax.
(8)
Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je vylúčená z výkonu klinického auditu, ak so zreteľom na jej vzťah k veci, k poskytovateľovi, u ktorého sa má vykonať alebo u ktorého sa vykonáva klinický audit, alebo k jeho zamestnancom možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti.
(9)
Osoba vylúčená z výkonu klinického auditu nesmie vykonávať ani úkony súvisiace s klinickým auditom; skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu je povinná bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva.
(10)
Ak má poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej na výkon klinického auditu, môže podať ministerstvu zdravotníctva písomnú námietku s uvedením dôvodu. Podanie námietky nemá odkladný účinok.
(11)
Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o tom, či je osoba vylúčená z výkonu klinického auditu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 9 alebo námietky podľa odseku 10.
(12)
Ministerstvo zdravotníctva vyhotoví o vykonaní klinického auditu záznam o klinickom audite, ktorý obsahuje
a)
údaje o osobách oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa, v rozsahu titul, meno a priezvisko,
b)
údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa vykonal klinický audit, v rozsahu
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak je poskytovateľom právnická osoba,
2.
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ,
c)
obdobie vykonávania klinického auditu,
d)
názov a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonal klinický audit,
e)
skutočnosti zistené pri výkone klinického auditu,
f)
výsledok klinického auditu, ktorým je
1.
zhoda, ak poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnymi požiadavkami na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, alebo
2.
nesúlad, ak poskytovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta alebo s minimálnymi požiadavkami na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta,
g)
dátum vyhotovenia záznamu o klinickom audite,
h)
podpis osoby oprávnenej na výkon klinického auditu, ktorá vyhotovila záznam o klinickom audite,
i)
podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa,
j)
titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, ktorá sa oboznámila so záznamom o klinickom audite, a dátum oboznámenia sa so záznamom o klinickom audite.
(13)
Ak je výsledkom klinického auditu zhoda, klinický audit je skončený dňom oboznámenia sa poskytovateľa so záznamom o klinickom audite; túto skutočnosť potvrdí osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa v zázname o klinickom audite.
(14)
Ak je výsledkom klinického auditu nesúlad, klinický audit je skončený dňom prerokovania záznamu o klinickom audite [§ 9c ods. 2 písm. h)] vrátane dodatku k záznamu o klinickom audite (ďalej len „dodatok k záznamu“), ak bol vyhotovený; dodatok k záznamu sa vyhotovuje, ak poskytovateľ podal písomnú námietku [§ 9d ods. 1 písm. a)] a osoba oprávnená na výkon klinického auditu zistila opodstatnenosť predloženej námietky. Záznam o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa poskytovateľ bezdôvodne nedostaví v termíne určenom na prerokovanie, ak odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní záznamu o klinickom audite alebo odmietne podpísať dodatok k záznamu; tieto skutočnosti uvedie osoba oprávnená na výkon klinického auditu v zápisnici o prerokovaní záznamu o klinickom audite.
(15)
Zápisnica o prerokovaní záznamu o klinickom audite obsahuje
a)
dátum jej vyhotovenia,
b)
dátum oboznámenia sa poskytovateľa so záznamom o klinickom audite,
c)
dátum prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
d)
výsledok prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
e)
titul, meno, priezvisko a podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa,
f)
titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, prípadne aj titul, meno, priezvisko a podpisy ďalších osôb prítomných na prerokovaní záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený.
(16)
Ministerstvo zdravotníctva po skončení klinického auditu
a)
uverejní údaje podľa odseku 12 písm. b), c), d) a f) prvého bodu na svojom webovom sídle,
b)
vydá poskytovateľovi certifikát o dodržiavaní štandardných postupov a certifikát o dodržiavaní interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta za obdobie, za ktoré sa vykonal klinický audit, ak je výsledkom klinického auditu zhoda.
(17)
Ministerstvo zdravotníctva vedie dokumentáciu o vykonaných klinických auditoch a uchováva ju po dobu desiatich rokov odo dňa ich skončenia.
(18)
Dokumentácia podľa odseku 17 obsahuje
a)
záznam o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
b)
doklad o doručení záznamu o klinickom audite vrátane dokladu o doručení dodatku k záznamu poskytovateľovi,
c)
oznámenie podľa odseku 9 a námietku podľa odseku 10, ak boli podané,
d)
rozhodnutie o vylúčení osoby z výkonu klinického auditu,
e)
námietky poskytovateľa k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite, ak boli podané,
f)
písomné vyhotovenie odôvodnenia neopodstatnenosti námietok poskytovateľa k záznamu o klinickom audite,
g)
zápisnicu o prerokovaní záznamu o klinickom audite,
h)
kópiu certifikátov podľa odseku 16 písm. b).
(19)
Na výkon klinického auditu a na rozhodovanie o tom, či osoba oprávnená na výkon klinického auditu bude vylúčená z výkonu klinického auditu, sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.72)
§ 9c
(1)
Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je pri vykonávaní klinického auditu oprávnená
a)
vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov poskytovateľa, v ktorých poskytovateľ zabezpečuje svoju činnosť,
b)
požadovať od poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, a jeho zamestnancov súčinnosť, najmä vyžadovať, aby jej v určenej lehote poskytli
1.
doklady, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré sú potrebné na účely výkonu klinického auditu,
2.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu klinického auditu a k zisteným nedostatkom,
c)
požadovať na účely výkonu klinického auditu preukázanie totožnosti od poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, alebo od osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa a od zamestnancov poskytovateľa,
d)
nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby.13aa)
(2)
Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je povinná
a)
zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k jej zaujatosti,
b)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva svoje vylúčenie z výkonu klinického auditu a skutočnosti, pre ktoré je vylúčená z výkonu klinického auditu,
c)
preukázať sa poskytovateľovi, u ktorého má vykonať klinický audit, najneskôr pri začatí výkonu klinického auditu poverením na výkon klinického auditu a preukazom totožnosti,
d)
vydať poskytovateľovi, u ktorého sa vykonáva klinický audit, potvrdenie o prevzatí dokladov, iných písomností a vecí premiestňovaných mimo priestorov poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak prevzaté doklady, iné písomnosti a veci už nie sú potrebné na ďalší výkon klinického auditu, osoba vykonávajúca klinický audit je povinná ich bez zbytočného odkladu vrátiť poskytovateľovi, u ktorého sa vykonáva klinický audit,
e)
oboznámiť so záznamom o klinickom audite poskytovateľa, u ktorého vykonala klinický audit; túto skutočnosť potvrdí osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa v zázname o klinickom audite,
f)
preveriť opodstatnenosť predložených písomných námietok k údajom v zázname o klinickom audite; ak osoba oprávnená na výkon klinického auditu po preverení zistí neopodstatnenosť námietok, písomne odôvodniť neopodstatnenosť námietok,
g)
vyhotoviť dodatok k záznamu, ak po preverení podľa písmena f) zistila opodstatnenosť predložených námietok a opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k záznamu,
h)
prerokovať záznam o klinickom audite po preverení podľa písmena f) a dodatok k záznamu, ak bol vyhotovený, s poskytovateľom, u ktorého sa vykonal klinický audit, a vyhotoviť zápisnicu o ich prerokovaní.
§ 9d
(1)
Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je oprávnený
a)
podať písomnú námietku k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite do 30 dní od doručenia záznamu o klinickom audite; na písomné námietky predložené po lehote ustanovenej v časti vety pred bodkočiarkou sa neprihliada,
b)
požiadať do 90 dní od skončenia klinického auditu, ktorého výsledkom je nesúlad, o opätovný výkon klinického auditu.
(2)
Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je povinný
a)
umožniť osobe oprávnenej na výkon klinického auditu výkon oprávnení podľa § 9c ods. 1,
b)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon klinického auditu,
c)
utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon klinického auditu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) § 25 ods. 1 písm. n) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
9.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Vydávanie povolení
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
špecializovanej nemocnice,
b)
zariadenia biomedicínskeho výskumu,
c)
tkanivového zariadenia,
d)
referenčného laboratória,
e)
ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
f)
ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,
g)
ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
(2)
Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie
a)
ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. e) až g) a podľa odseku 3,
b)
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionára,
d)
polikliniky,
e)
agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
všeobecnej nemocnice,
h)
liečebne,
i)
hospicu,
j)
domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
mobilného hospicu.
(3)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,14) a to
a)
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
b)
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
c)
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
d)
ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
e)
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.
(4)
Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.“.
10.
V 12 ods. 1 sa za slová „Ministerstvo zdravotníctva“ vkladá čiarka a slová „úrad pre dohľad“.
11.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Úrad pre dohľad vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ods. 3) fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a)
je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
úspešne absolvuje výberové konanie a získa najvyšší počet bodov (§ 14 ods. 10).“.
12.
V § 12 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3, odseku 4 písm. a) a odseku 16 musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.
(8)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ods. 3) nespĺňa podmienky podľa odseku 4, úrad pre dohľad rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.“.
13.
V § 12 ods. 11 sa za slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová „a ambulancie dopravnej zdravotnej služby“.
14.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a)
je personálne zabezpečená a materiálno-technicky vybavená na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)
má vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby.
(17)
Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] nespĺňa podmienky podľa odseku 16, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 15 ods. 1.“.
15.
V § 13 ods. 6 a 7 a § 23 sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. a)]“ nahrádzajú slovami „(§ 11 ods. 3)“.
16.
V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby je územie Slovenskej republiky.“.
17.
V § 13 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
1.
doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k letúnu,15a)
2.
osvedčenie leteckého prevádzkovateľa15b) s vyznačením
2a.
oprávnenia na vykonávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a s vyznačením povolenia na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu alebo so súhlasom na prevádzku vrtuľníka vo výkonnostnej triede 2 z miesta a na miesto verejného záujmu podľa osobitného predpisu15c) a
2b.
oprávnenia na vykonávanie medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c znejú:
15a) Príloha I bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.
15b) § 12 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie (EÚ) č. 965/2012.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).
15c) CAT.POL.H.225 príloha IV nariadenia (EÚ) č. 965/2012.“.
18.
V § 13 sa odsek 8 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému a materiálno-technickému vybaveniu stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“.
19.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)]. Na žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. g)] sa nevzťahuje ani povinnosť uviesť odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia [§ 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 4 písm. d)].
(11)
Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby doloží
a)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov dispečingu do prevádzky,
b)
doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby,
c)
doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa § 8 ods. 5,
d)
údaj o mieste prevádzkovania dispečingu,
e)
údaj o počte ambulancií dopravnej zdravotnej služby.“.
20.
V § 13a ods. 1 písm. d) sa slová „Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu17a) (ďalej len „úrad pre dohľad“)“ nahrádzajú slovami „úradom pre dohľad podľa osobitného predpisu17a)“.
21.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)
Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ods. 3) uskutočňuje úrad pre dohľad.
(2)
Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby v lehote vyhlásenej úradom pre dohľad a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].
(3)
Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje úrad pre dohľad najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.
(4)
Na vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 zriaďuje úrad pre dohľad komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Dopravného úradu.17ba) Podrobnosti o členstve v komisii, zániku funkcie člena komisie a pravidlá voľby predsedu komisie upraví štatút, ktorý vydá úrad pre dohľad. Podrobnosti o rokovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach upraví rokovací poriadok, ktorý vydá úrad pre dohľad.
(5)
Členov komisie vymenúva predseda úradu pre dohľad. Za člena komisie môže predseda úradu pre dohľad vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie predseda úradu pre dohľad nesmie vymenovať
a)
osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b)
osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c)
osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
d)
osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e)
zamestnanca úradu pre dohľad, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(6)
Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne predsedovi úradu pre dohľad písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť predsedu úradu pre dohľad; predseda úradu pre dohľad po odvolaní takého člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.
(7)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť predseda úradu pre dohľad alebo súd.
(8)
Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to spolu s odôvodnením vylúčenia úradu pre dohľad a k odôvodneniu priloží aj ostatnú dokumentáciu; úrad pre dohľad ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(9)
Kritériá hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 8 sú:
a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c)
výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)],
d)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.
(10)
Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ktorý spolu získal najvyšší počet bodov za kritériá podľa odseku 9. O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Účastník výberového konania sa k podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a spôsobu ich zistenia nevyjadruje a nemá možnosť navrhnúť ich doplnenie.
(11)
Úrad pre dohľad je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazaný výsledkom výberového konania; po vydaní povolení úrad pre dohľad zamietne žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ostatných žiadateľov. Odôvodnenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahuje len bodové hodnotenie účastníka výberového konania a celkové poradie účastníkov výberového konania.
(12)
Správa podľa odseku 10 obsahuje
a)
vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby od každého člena výberovej komisie,
b)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.
(13)
Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(14)
Ak bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 19 ods. 1, úrad pre dohľad určí iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby a vydá mu poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby pre sídlo, pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zrušené, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby; poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa považuje za povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17ba znie:
17ba) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 15 ods. 2 sa slová „ambulancie záchrannej zdravotnej služby“ nahrádzajú slovami „ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydávajú samostatne pre každé sídlo stanice ambulancie záchrannej zdravotnej služby na šesť rokov,“.
23.
V § 17b odsek 1 znie:
„(1)
Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) možno len so súhlasom úradu pre dohľad a ministerstva zdravotníctva s odchýlkou najviac 30 kilometrov od takého sídla a len vtedy, ak požadovaná zmena predstavuje efektívnejšie zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby. Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.
24.
V § 17c ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úrad pre dohľad“.
25.
V § 17d odsek 1 znie:
„(1)
Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) je možné zmeniť len so súhlasom úradu pre dohľad a ministerstva zdravotníctva na základe žiadosti o vydanie povolenia, ak zmenou nedôjde k zníženiu dostupnosti a kvality poskytovania záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území. Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým úrad pre dohľad súčasne zruší pôvodné povolenie.“.
26.
Za § 17e sa vkladá § 17f, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§17f
Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby
(1)
Zmeniť počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. g) možno len na základe žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým ministerstvo zdravotníctva súčasne zruší pôvodné povolenie.
(2)
V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu. K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby žiadateľ pripojí
a)
čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)
doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti, ktorými preukáže personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa § 8 ods. 5,
c)
doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ktorá je predmetom žiadosti.“.
27.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa slová „(§ 12 ods. 2 až 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 12 ods. 2 až 4 a 16)“.
28.
V § 19 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“.
29.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby používa ambulanciu dopravnej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla,
j)
nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v povolení, ak ide o držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
30.
V § 19 ods. 4 písm. b) sa slová „1 písm. b), c), e) až g)“ nahrádzajú slovami „1 písm. b), c), e) až j)“.
31.
V § 21 ods. 1 sa slová „ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj alebo úrad pre dohľad“.
32.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
k)
oprávnenie zabezpečovať neodkladnú prepravu letúnom,23aab) ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aab znie:
23aab) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
33.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) a náležitostí podľa odseku 1 písm. a), c) a g) obsahuje aj druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzky dispečingu, počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby, zdravotnícke povolanie podľa § 27 ods. 1 písm. l) a študijný odbor, v ktorom žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu, jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v ňom vykonávať príslušné pracovné činnosti. Miestom prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku 1 písm. c) je územie Slovenskej republiky.“.
34.
V § 26 ods. 1 písm. c) sa za slová „úradu pre dohľad“ vkladá bodkočiarka a slová „to neplatí, ak je úrad pre dohľad orgánom príslušným na vydanie povolenia“.
35.
V § 26 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 11 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. c)“.
36.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad pre dohľad doručuje rozhodnutie, ktoré vydal podľa odseku 1, ministerstvu zdravotníctva a samosprávnemu kraju príslušnému podľa sídla stanice ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
37.
V § 39b ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
38.
V § 39b ods. 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka podľa § 33 ods. 4, ak takú získal,
d)
doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na dobu trvania rezidentského štúdia,“.
39.
V § 39b odsek 10 znie:
„(10)
Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne, je povinný sa prihlásiť na opravnú špecializačnú skúšku. Vzdelávacia ustanovizeň je povinná umožniť rezidentovi absolvovať opravnú špecializačnú skúšku za podmienok ustanovených v jej študijnom poriadku.“.
40.
V § 39b sa odsek 11 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke ustanovenej podľa § 40 ods. 2.“.
41.
V § 39b ods. 13 úvodnej vete sa za slová „pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium“ vkladajú slová „v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo“.
42.
V § 39b ods. 14 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladá čiarka a slová „odseku 23 písm. a)“.
43.
V § 39b ods. 17 sa slovo „uzatvorí“ nahrádza slovami „môže uzatvoriť“.
44.
V § 39b odsek 19 znie:
„(19)
Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a) alebo úspešne neukončil rezidentské štúdium špecializačnou skúškou najneskôr v opravnom termíne, je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.“.
45.
V § 39b ods. 20 a 21 sa za slová „odseku 13 písm. a)“ vkladajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
46.
V § 39b ods. 22 písm. c) sa za slová „odseku 13 písm. a) a b)“ vkladajú slová „alebo odseku 23 písm. a)“.
47.
§ 39b sa dopĺňa odsekmi 23 a 24, ktoré znejú:
„(23)
Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo, sa vzťahujú povinnosti podľa odseku 13 alebo tieto povinnosti:
a)
bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské štúdium u zamestnávateľa, ktorý podal žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, a to úhrnne najmenej päť rokov počas siedmich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo úhrnne päť rokov počas desiatich rokov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
b)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti názov a adresu sídla poskytovateľa, dohodnutý pracovný čas, dátum začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti a bezodkladne každú zmenu týchto údajov.
(24)
Ak zamestnávateľ neumožní rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium podľa odseku 11 písm. c), je povinný uhradiť ministerstvu zdravotníctva 5 000 eur za každý začatý rok rezidentského štúdia.“.
48.
V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami az) až bc), ktoré znejú:
„az)
prevziať prepravovanú osobu od zamestnanca ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
bc)
podrobiť sa výkonu klinického auditu v súlade s § 9d ods. 2.“.
49.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
50.
§ 79 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný
a)
zabezpečiť technické podmienky na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby a prenos informácií vrátane satelitného monitorovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
b)
zabezpečiť technické podmienky dispečingu na nepretržité telekomunikačné prepojenie a prenos informácií na zabezpečenie prepravy podľa osobitného predpisu,55n)
c)
viditeľne označiť zdravotnícke zariadenie a používať jednotné označenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
d)
zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zamestnancami ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
e)
používať ambulanciu dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku,
f)
viesť evidenciu záznamov o preprave a ich originál uchovávať päť rokov od vykonania prepravy,
g)
na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby prepraviť osobu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti,
h)
na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej ošetrujúcim lekárom poskytovateľa poskytnúť asistenciu a prepraviť osobu, ak to jej zdravotný stav vyžaduje,
1.
zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného domáceho prostredia,
2.
z prirodzeného domáceho prostredia do zdravotníckeho zariadenia alebo
3.
z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdravotníckeho zariadenia,
i)
pri preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia odovzdať prepravovanú osobu zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľa a pri preprave osoby zo zdravotníckeho zariadenia prevziať prepravovanú osobu od zdravotníckeho pracovníka poskytovateľa,
j)
na základe žiadanky na vyšetrenie biologického materiálu vystavenej poskytovateľom previezť odobratý biologický materiál určený na akútne vyšetrenie spolu so žiadankou na vyšetrenie,
k)
na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom previezť liek pripravený z krvi a plazmy, transfúzny liek a biologický materiál určený na diagnostické vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia určeného ošetrujúcim lekárom,
l)
nahlásiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmenu vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55n znie:
55n) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
51.
V § 79a sa odsek 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby.“.
52.
V § 81 ods.1 písm. a) sa slová „ah) a aj)“ nahrádzajú slovami „ah), aj) a ba) až bc)“.
53.
V § 81 ods. 1 písm. h) sa slová „[§ 11 ods. 1 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 11 ods. 1
písm. c)]“.
54.
V § 81 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
ministerstvo zdravotníctva, ak ide o plnenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ba) až bc).“.
55.
V § 82 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), zk), zl), zn), ak), aw), ay) a az), ods. 6 a 13 a ods. 15 písm. i) a l), v § 79a ods. 1 písm. a), b), d) a e) až do 663 eur,“.
56.
V § 82 ods. 1 písm. b) sa za slová „ods. 4 písm. a) a b),“ vkladajú slová „ods. 15 písm. a) až d), f) až h), j) a k),“.
57.
V § 82 ods. 1 písm. c) sa za slová „a as)“ vkladá čiarka a slová „ods. 15 písm. e)“.
58.
V § 82 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a ods. 23 písm. b)“.
59.
V § 82 ods. 14 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. al)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. am)“, slová „§ 79 ods. 1 písm. am)“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. an)“ a slová „§ 79 ods. 1 písm. an)“ sa nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. ao)“.
60.
§ 82 sa dopĺňa odsekmi 19 a 20, ktoré znejú:
„(19)
Ministerstvo zdravotníctva uloží, aj opakovane, pokutu 15 000 eur tomu, kto bez povolenia na prevádzkovanie
a)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojím označením zameniteľné s vozidlom ambulancie záchrannej zdravotnej služby, alebo
b)
ambulancie dopravnej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré môže byť svojím označením zameniteľné s vozidlom ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
(20)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi až do výšky 10 000 eur, ak poruší niektorú z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. ba) až bc).“.
61.
Za § 102aj sa vkladá § 102ak, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102ak
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)
Ustanovenie § 79 ods. 15 písm. a) sa do 31. decembra 2019 neuplatňuje.
(2)
Prvé výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 vyhlási úrad pre dohľad najneskôr do 15. júna 2019.
(3)
Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných do 31. mája 2019 strácajú platnosť dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(4)
Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa predpisov účinných od 1. júna 2019, sú povinní začať prevádzkovať ambulanciu záchrannej zdravotnej služby dňom vyznačeným v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(5)
Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 15 ods. 2 v znení účinnom od 1. júna 2019 začne plynúť dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorým sa povoľuje prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
(6)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike do 31. augusta 2020 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2020.
(7)
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. augusta 2020 centrálny register zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike a diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve (§ 41) vydaných v Slovenskej republike.
(8)
Prepravu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 môžu do 31. decembra 2019 vykonávať aj držitelia živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného do 31. mája 2019.
(9)
Rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria začaté pred 1. júnom 2019 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z. a zákona č. 30/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 80ac sa vkladá § 80ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80ad
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019
Živnostenské oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získané do
31. mája 2019 platia do 31. decembra 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava podľa § 14 ods. 1; pracovné činnosti pri preprave podľa prvej časti vety nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy.“.
3.
V § 2 sa odsek 7 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
populačný skríning, ktorý je organizovanou, kontinuálnou a vyhodnocovanou činnosťou zameranou na zachytenie onkologickej choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo včasnom štádiu alebo u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v súlade s odporúčaniami odborných spoločností pre výkon skríningu; na populačný skríning pozýva indikovaný okruh poistencov zdravotná poisťovňa,
g)
oportúnny skríning, ktorý je činnosťou zameranou na zachytenie onkologickej choroby alebo zachytenie inej závažnej choroby vo včasnom štádiu alebo u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie v rámci preventívnej prehliadky.“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:
„(34)
Neodkladnou prepravou letúnom je neodkladná preprava podľa odseku 3 vykonaná v zásahovom území2ba) letúnom vo vlastníckom práve alebo užívacom práve poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
2ba) § 2 ods. 6 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
5.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená
a)
sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
b)
praktická sestra.“.
6.
V § 13 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7.
Nadpis pod § 14 znie: „Preprava“.
8.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva prepravu
a)
osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe, ak to jej zdravotný stav vyžaduje,
b)
biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu určeneného na akútne vyšetrenie,
c)
krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy,
d)
sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.“.
9.
V § 14 ods. 2 až 4 sa slovo „Dopravu“ nahrádza slovom „Prepravu“ a v § 14 ods. 4 sa slovo „dopravu“ nahrádza slovom „prepravu“.
10.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Preprava osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu, preprava biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie a biologického materiálu určeného na akútne vyšetrenie, preprava krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy vykonávaná poskytovateľom, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia, v rámci tohto ústavného zdravotníckeho zariadenia, sa nepovažuje za prepravu podľa odseku 1.
(6)
Preprava krvi určenej na transfúziu a preprava transfúznych liekov podľa odseku 1 písm. c) a odsekov 4 a 5 sa vykonáva, ak je transfuziologickým zariadením podľa osobitného predpisu15) zabezpečená správna prax prípravy transfúznych liekov podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15a znejú:
15) § 13 ods. 7 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15a) § 13 ods. 6 a § 141 ods. 1 písm. b) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 17 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane prepravy podľa § 14 ods. 1“.
12.
V § 25 ods. 1 písm. f) a § 47 ods. 1 a 3 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
13.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
osobám oprávneným na výkon klinického auditu podľa osobitného predpisu39aa) na účely výkonu klinického auditu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39aa znie:
39aa) § 9b ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného predpisu11m) okrem úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu podľa osobitného predpisu11n) za jeden kilometer jazdy. Ak poistenec nie je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, výška úhrady spoluúčasti poistenca a jeho sprievodcu je 0,10 eura za jeden kilometer jazdy ambulanciou dopravnej zdravotnej služby za jednu osobu. Sprievodca poistenca, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca, je oslobodený od úhrady spoluúčasti za jeden kilometer jazdy. Oslobodený od úhrady spoluúčasti podľa druhej vety je poistenec,
a)
ktorý je zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
b)
ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
c)
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
d)
ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
e)
ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f)
ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ktorý je dieťaťom, o ktoré sa osobne stará iná fyzická osoba na základe rozhodnutia súdu,11o)
g)
ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení,11p)
h)
ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.11q)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11m až 11q znejú:
11m) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
11n) § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
11o) Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z., § 367 Civilného mimosporového poriadku.
11p) § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11q) § 24a až 24d, § 25 až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 38 ods. 3 a 8 sa vypúšťa písmeno e).
3.
V § 38a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
4.
V prílohe č. 2 sa slová
„Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
Obsah Skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
Okruh poistencov skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov
skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
Periodicita Skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne. Skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.“.
nahrádzajú slovami
„Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka
Obsah Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice a prsníka je zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo;
cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá.
Okruh poistencov oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov,
oportúnny skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 40 – 69 rokov
Periodicita Oportúnny skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal oportúnny skríning aj neskôr ako v 23. roku života.
Oportúnny skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne. Oportúnny skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.
Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka
Obsah Populačný skríning rakoviny krčka maternice a rakoviny prsníka je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Indikovaných poistencov na populačný skríning pozýva zdravotná poisťovňa.
Skríning vyhodnocuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave.
Vykonáva Populačný skríning rakoviny krčka maternice vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Cytologické stery z krčka maternice vyhodnocujú certifikované cytologické laboratóriá, ktoré patria do siete pre populačný skríning.
Populačný skríning rakoviny prsníka sa vykonáva komplexne na skríningovom mamografickom pracovisku, ktoré je určené na výkon populačného skríningu.
Okruh poistencov populačný skríning rakoviny krčka maternice: ženy vo veku 23 – 64 rokov,
populačný skríning rakoviny prsníka: ženy vo veku 50 – 69 rokov
Periodicita Populačný skríning rakoviny krčka maternice: prvé dva odbery cytológie v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov pokračovať v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal populačný skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.
Populačný skríning rakoviny prsníka: raz za 2 roky.“.
5.
V prílohe č. 2 sa slová
„Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Obsah Skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Skríning vyhodnocuje Referenčné skríningové centrum.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Okruh poistencov muži a ženy vo veku nad 50 rokov
Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.“.
nahrádzajú slovami
„Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Obsah Oportúnny skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo – štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia – vykonáva primárnu preventívnu kolonoskopiu alebo skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Okruh poistencov muži a ženy vo veku nad 50 rokov
Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov, primárna skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
Obsah Populačný skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny konečníka a hrubého čreva. Indikovaných poistencov na populačný skríning pozýva zdravotná poisťovňa.
Populačný skríning vyhodnocuje Národný onkologický inštitút v Národnom onkologickom ústave.
Vykonáva lekár so špecializáciou v špecializovanom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý vyhodnocuje štandardizovaný test na okultné krvácanie a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia, chirurgia alebo vnútorné lekárstvo a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia, ktorý vykonáva skríningovú kolonoskopiu pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.
Okruh poistencov muži a ženy vo veku nad 50 rokov
Periodicita Štandardizovaný test na okultné krvácanie jedenkrát za dva roky vo veku nad 50 rokov; skríningová kolonoskopia pri pozitívnom štandardizovanom teste na okultné krvácanie.“.
Čl. V
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
2.
V § 2 odsek 5 znie:
„(5)
Ak odsek 6 neustanovuje inak, zásahovým územím podľa odseku 2 je územie Slovenskej republiky.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zásahovým územím na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom5a) je aj územie mimo územia Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
4.
V § 3 ods. 3 písm. d) sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovami „20 rokov“.
5.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
zabezpečiť nepretržitý príjem tiesňového volania na linke tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky „155“, jeho spracovanie a vykonanie potrebnej odozvy.“.
6.
V § 3 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby vydá pokyn
a)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu,8) ak je to nevyhnutné,
b)
poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,7)
c)
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia, na zabezpečenie lekára a sestry zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, pri preprave dieťaťa podľa osobitného predpisu,8a)
d)
poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti.
(5)
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby je povinné zistené nedostatky podľa odseku 3 písm. a) neodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) a na požiadanie vydať úradu pre dohľad zvukový záznam príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 79 ods. 1 písm. zr) zákona č. 578/2004 z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby zabezpečiť v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.“.
8.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „strediska záchrannej zdravotnej služby“ vkladajú slová „na zásah“.
9.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až t), ktoré znejú:
„q)
začať prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v rozhodnutí podľa osobitného predpisu,12ac)
r)
mať záložný vrtuľník, ak ide o poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
s)
odborne prepraviť osobu, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, podľa pokynov operačného strediska,
t)
zabezpečiť vzlet letúna podľa pokynu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby ihneď, ako je to z prevádzkových dôvodov poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, možné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ac znie:
12ac) § 25 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
10.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah8) alebo neodkladnú prepravu, je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 a jeho písomné vyhotovenie odovzdať
a)
lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci alebo od lekára ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo od lekára ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, alebo
b)
lekárovi, sestre alebo zdravotníckemu záchranárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, ak ide o prevzatie osoby od zdravotníckeho záchranára alebo od sestry ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, alebo
c)
osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi,13) ak osoba nebola prepravená do nemocnice.“.
11.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, je povinný vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby podľa odseku 5 bezodkladne po príchode na sídlo stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
12.
V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
13.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3 ods. 3 alebo ods. 5 do výšky 6 638 eur.“.
14.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad pre dohľad uloží pokutu poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby
a)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. b), n), o) a t) a ods. 3 a 4 do výšky 663 eur,
b)
za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1 písm. a), c) až m), r) a s) do výšky 16 596 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
15.
V § 6 ods. 3 sa slová „ministerstvo zdravotníctva zistilo“ nahrádzajú slovami „ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad zistili“.
16.
V § 6 ods. 4 sa za slová „ministerstvo zdravotníctva“ vkladajú slová „alebo úrad pre dohľad“.
17.
V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v písmene g) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
18.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienky prevádzky vrtuľníkov ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a letúnov vykonávajúcich neodkladnú prepravu letúnom5a) ustanovujú osobitné predpisy.15)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
15) Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 224, 21. 8. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018).“.
19.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2019
Na poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby do 31. mája 2019, sa povinnosť podľa § 5 ods. 1 písm. t) v znení účinnom od 1. júna 2019 nevzťahuje.“.
Čl. VI
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 38er sa vkladá § 38es, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38es
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019
(1)
Ustanovenie § 38eo sa od 1. júna 2019 neuplatňuje.
(2)
Od 1. júna 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,44 % z vymeriavacieho základu.“.
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ad), ktoré znejú:
„ab)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, úhradu za prepravu podľa osobitného predpisu,16m)
ac)
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, úhradu za vykonanie neodkladnej prepravy letúnom,16n)
ad)
pozýva svojich poistencov na populačný skríning podľa osobitného predpisu17c) a zasiela im štandardizovaný test, ak taký existuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16m a 16n znejú:
16m) § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
§ 79 ods. 15 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
16n) § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 18 a 19, ktoré znejú:
„(18)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, úhradu za prepravu.16m)
(19)
Zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, úhradu za vykonanú neodkladnú prepravu letúnom.16n) Výšku úhrady za vykonanú neodkladnú prepravu letúnom16n) ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
3.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno t) vkladajú nové písmená u) a v), ktoré znejú:
„u)
vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,41aac)
v)
vyhlasuje výberové konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a zriaďuje komisiu na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“.
Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno w).
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac znie:
41aac) § 11 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.“.
4.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vymenúva členov komisie na výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.“.
5.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu.41aac)“.
Čl. VIII
Zákon č. 92/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 192/2018 Z. z. sa mení takto:
V článku II sa slovo „2019“ nahrádza slovom „2020“.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 79 ods. 1 písm. ba) a bb) v čl. I 48. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.