129/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

129
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 30. apríla 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení vyhlášky č. 341/2015 Z. z., vyhlášky č. 283/2017 Z. z. a vyhlášky č. 361/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Ak sa úver podľa odseku 1 písm. a) poskytuje manželom podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona (ďalej len „mladomanželia“), časť úveru vo výške
a)
do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b)
nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.
(3)
Na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu zákona staršieho ako tri roky možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000 eur na byt, pričom časť úveru vo výške
a)
do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b)
nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.“.
Doterajšie odseky 2 až 18 sa označujú ako odseky 4 až 20.
2.
V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 22“.
3.
V § 2 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“ a slová „v odsekoch 4 až 8“ sa nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 až 10“.
4.
V § 2 ods. 13 a 14 sa slová „v odsekoch 4 až 9“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 6 až 11“.
5.
V § 2 ods. 15 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 13 a 14“.
6.
V § 2 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Na stavebnú úpravu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu zákona možno poskytnúť mladomanželom úver vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000 eur na byt, pričom časť úveru vo výške
a)
do 15 000 eur vrátane sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1 %,
b)
nad 15 000 eur sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %.“.
Doterajšie odseky 16 až 20 sa označujú ako odseky 17 až 21.
7.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa za slová „tretieho bodu“ vkladajú slová „a štvrtého bodu“.
8.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa za slová „písm. a) druhého bodu“ vkladajú slová „a tretieho bodu“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. f) sa slová „§ 10 ods. 20“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 22“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. i) treťom bode sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. j) sa slová „§ 10 ods. 17“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 19“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. v) sa za slová „tretieho bodu“ vkladajú slová „a štvrtého bodu“.
14.
V § 8 písm. b) sa slová „§ § 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.
15.
V § 8 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 16“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Arpád Érsek v. r.