12/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

12
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 7. januára 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa bod 14.
Doterajšie body 15 až 23 sa označujú ako body 14 až 22.
2.
V prílohe č. 3 sa vypúšťajú body 15 a 19.
Doterajšie body 16 až 18 a body 20 až 25 sa označujú ako body 15 až 23.
Vysvetlivka 3 pod tabuľkou sa vypúšťa.
3.
Slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2019.
Arpád Érsek v. r.