110/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

110
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. marca 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 83/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „podľa osobitného predpisu5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 2 druhej vete sa nad slovo „pravidelne“ umiestňuje odkaz 5b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b) § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10) § 13 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 13 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa nad slovo „poriadok“ umiestňuje odkaz 11a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 6 ods. 3 druhej vete sa slová „prevádzkovom poriadku“ nahrádzajú slovami „posudku o riziku podľa § 3 ods. 1“ a tretia veta sa vypúšťa.
6.
V § 9 posledná veta znie: „Vymedzenie kontrolovaného pásma zabezpečuje zamestnávateľ.“.
7.
V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Zamestnávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnanca pred skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu o zabezpečení zdravotného dohľadu vykonaním lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci po ukončení expozície karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
8.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Ak zamestnávateľ na základe posúdenia rizík podľa § 3 zistí špecifické riziko pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, je povinný zabezpečiť pre nich primeraný zdravotný dohľad pri práci, pri ktorej dochádza k expozícii karcinogénom alebo mutagénom. Súčasťou zdravotného dohľadu sú cielené lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Zdravotný dohľad zabezpečením lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pokračuje aj po ukončení expozície zamestnanca karcinogénom alebo mutagénom z dôvodu neskorých následkov na zdravie, ak to zamestnávateľovi nariadi orgán verejného zdravotníctva alebo navrhne lekár vykonávajúci zdravotný dohľad.“.
9.
V § 13 ods. 4 druhej vete sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.
10.
V § 13 odsek 11 znie:
„(11)
Ochorenia na rakovinu u zamestnancov, ktoré sa zistili ako dôsledok expozície karcinogénom alebo mutagénom pri práci,16) sa oznamujú príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) § 31a ods. 12 písm. c) a § 31b ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
11.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)
V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2025 platia technické smerné hodnoty plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 prvom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.
(2)
V období od 1. mája 2019 do 17. januára 2023 platí technická smerná hodnota plynov, pár a aerosólov s karcinogénnymi a mutagénnymi účinkami v pracovnom ovzduší uvedená v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 druhom bode v znení účinnom od 1. mája 2019.“.
12.
Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Práca, pri ktorej dochádza k expozícii respirabilnému prachu kryštalického oxidu kremičitého, ktorý vznikol pracovným procesom.“.
14.
V prílohe č. 4 prvom bode sa slová „nad zamestnancami exponovanými“ nahrádzajú slovami „pre zamestnancov exponovaných“.
15.
V prílohe č. 4 druhom bode úvodnej vete sa za slovo „prehliadky“ vkladajú slová „vo vzťahu k práci“.
16.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2398 z 12. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (Ú. v. EÚ L 345, 27. 12. 2017).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Peter Pellegrini v. r.