101/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 4 znie:
„(4)
Zariadenia s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením sa na zábranu oslnenia musia zabezpečiť prostriedkami na reguláciu denného osvetlenia.“.
2.
V § 5 ods. 6 sa slovo „keramickým“ nahrádza slovom „umývateľným“.
3.
V § 5 ods. 8 sa slová „primeraný počet miestností s výlevkou pre upratovačku“ nahrádzajú slovami „zriadená miestnosť na upratovanie3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Príloha č. 1 bod 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.
Andrea Kalavská v. r.