9/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

9
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 2. januára 2018,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 6, § 28 ods. 26 a § 29 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení vyhlášky č. 35/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Úvodná veta vyhlášky znie:
„Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 27 ods. 6, § 28 ods. 26 a § 29 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:“.
2.
V celom texte vyhlášky sa slovo „spohotovenie“ v príslušnom tvare nahrádza slovami „uvedie do pohotovosti“ v príslušnom tvare.
3.
§ 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
lokalitou územie jadrového zariadenia alebo bezprostredne susediace územie viacerých jadrových zariadení s rovnakým alebo rozdielnym držiteľom povolenia.“.
4.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Predbežný vnútorný havarijný plán je podkladom pre vnútorný havarijný plán a pri jeho vypracúvaní sa zohľadňujú aj nehody alebo havárie, ktoré môžu vzniknúť počas výstavby jadrového zariadenia, a zdolávanie nehôd alebo havárií vzniknutých aj na inom jadrovom zariadení v lokalite a nehody alebo havárie vznikajúce v dôsledku kombinácie rôznych mimoriadnych udalostí.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Predbežná organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
predbežnú klasifikáciu udalosti na jadrovom zariadení, pri nehode alebo havárii aj spôsob určenia stupňa ich závažnosti a predpokladaného časového priebehu,
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
d)
základný opis organizačnej štruktúry organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
e)
predbežný opis technických, komunikačných a materiálnych prostriedkov určených na zvládnutie nehôd alebo havárií,
f)
predbežný plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
g)
spôsob ochrany osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia,
h)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia a spôsob varovania obyvateľstva,
i)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
j)
spôsob informovania verejnosti o nehodách alebo haváriách,
k)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia podľa havarijného plánu s vymedzením zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a orgánmi štátnej správy a organizáciami, pričom sa berie do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
l)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu zamestnancov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2) § 24 až 31 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2004 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
2a) Príloha č. 4 druhá časť bod C písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Vnútorný havarijný plán zohľadňuje nehody alebo havárie na jadrovom zariadení, ktoré môžu vzniknúť počas jeho prevádzky, a zdolávanie nehôd alebo havárií aj na iných jadrových zariadeniach v lokalite a nehody alebo havárie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku kombinácie rôznych mimoriadnych udalostí.“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
7.
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Organizácia havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu prevádzkových udalostí na jadrovom zariadení pri nehode alebo havárii, spôsob určenia stupňa ich závažnosti a ich predpokladaného časového priebehu,
b)
opis činnosti na území jadrového zariadenia na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
spôsob vyhlasovania nehôd alebo havárií podľa stupňa ich závažnosti,
d)
spôsob vyrozumenia osôb na území jadrového zariadenia a v oblasti ohrozenia, spôsob varovania obyvateľstva a informovanie o nehode alebo havárii,
e)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy držiteľa povolenia,
f)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie alebo zmiernenie ich následkov vrátane ich zálohovania,
g)
systém uvedenia do pohotovosti,
h)
plán monitorovania územia jadrového zariadenia a okolia jadrového zariadenia,
i)
ochranu osôb oprávnene sa zdržujúcich na území jadrového zariadenia vrátane osôb podieľajúcich sa na likvidácii jadrovej alebo radiačnej havárie,
j)
školenia o vnútornom havarijnom pláne a jeho precvičovanie,
k)
nadväznosti na plán ochrany obyvateľstva3) v oblasti ohrozenia,
l)
kritériá na odvolanie núdzových stavov a zásady obnovy na jadrovom zariadení,
m)
spôsob informovania verejnosti,
n)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti havarijnej odozvy na území jadrového zariadenia podľa havarijného plánu s vymedzením zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a orgánmi štátnej správy a organizáciami, pričom sa berie do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
o)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
p)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu pracovníkov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.“.
8.
V § 6 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výskyt nehody alebo havárie držiteľ povolenia bezodkladne zhodnotí a klasifikuje podľa
§ 5 ods. 1 a jej výskyt spolu s klasifikáciou bezodkladne telefonicky ohlási úradu.
(4)
Držiteľ povolenia preukázateľne doručí úradu prvotnú písomnú informáciu podľa prílohy č. 1 bodu A najneskôr do 45 minút od klasifikácie nehody alebo havárie podľa § 5 ods. 1 faxom, elektronickou poštou alebo osobne.“.
9.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa prílohy č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia držiteľa povolenia podľa prílohy č. 1 bodu B písm. g). Úrad oznámi konečné hodnotenie stupňa závažnosti udalosti verejnosti a Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu.“.
10.
V § 8 sa slová „3 písm. g)“ nahrádzajú slovami „4 písm. h)“.
11.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
12.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Informovanie verejnosti
(1)
Na informovanie verejnosti poskytne držiteľ povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. b) až d) zákona Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky informáciu podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Držiteľ povolenia informuje verejnosť prostredníctvom informačného miesta pre styk s verejnosťou zriadeného podľa osobitného predpisu7) a prostredníctvom webového sídla držiteľa povolenia. Zástupca informačného miesta je zaradený v rámci organizácie havarijnej odozvy.“.
13.
V § 13 ods. 1, § 15 ods. 2 a § 16 ods. 3 písm. a), b) a d) sa poznámka pod čiarou k odkazu 2 nahrádza poznámkou pod čiarou k odkazu 7a, ktorá znie:
„7a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 14 ods. 2 písm. c) sa slová „prílohy č. 4.“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 22 zákona.“.
15.
V § 15 sa vypúšťa odsek 6.
16.
V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
17.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Opis organizácie havarijnej odozvy obsahuje
a)
klasifikáciu a opis nehody alebo havárie pri preprave, ktorá môže narušiť jadrovú bezpečnosť pri preprave,
b)
opis činnosti na mieste nehody alebo havárie pri preprave na zabránenie alebo zmiernenie následkov nehody alebo havárie,
c)
spôsob vyhlasovania nehody alebo havárie pri preprave,
d)
štruktúru organizácie havarijnej odozvy a jej zložiek, ktoré sa zúčastňujú na preprave, a systém ich uvedenia do pohotovosti,
e)
štruktúru, zabezpečenie a technické vybavenie havarijnej výjazdovej skupiny,
f)
plán vyrozumenia osôb činných pri riešení nehody alebo havárie pri preprave a spôsob informovania o nehode alebo havárii pri preprave,
g)
spôsob vyrozumenia osôb činných pri riešení udalosti pri preprave v krajoch, cez územie ktorých sa preprava vykonáva, a spôsob varovania obyvateľstva,
h)
technické, komunikačné a materiálne prostriedky určené na zvládnutie nehody alebo havárie pri preprave,
i)
plán radiačného monitorovania prepravovaných rádioaktívnych materiálov a plán radiačného monitorovania územia pre prípad nehody alebo havárie pri preprave,
j)
ochranu osôb zabezpečujúcich prepravu a spôsob poskytovania prostriedkov ochrany a zdravotníckych prostriedkov vrátane opisu týchto prostriedkov,
k)
organizáciu, opatrenia a postupy na zdolanie, zmiernenie alebo odstránenie následkov nehody alebo havárie pri preprave vrátane regulácie pohybu osôb a dopravných prostriedkov podľa osobitných predpisov7a) v oblasti predpokladaného ohrozenia,
l)
školenia a precvičovanie havarijnej pripravenosti podľa havarijného dopravného poriadku,
m)
prostriedky na zabezpečenie dekontaminácie a spôsob zabezpečenia dekontaminácie,
n)
spôsob informovania verejnosti v prípade nehody alebo havárie pri preprave podľa § 28 ods. 22 zákona,
o)
zoznam orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb zúčastnených na činnosti podľa havarijného dopravného poriadku, vymedzenie zodpovednosti a koordinácie medzi držiteľom povolenia a príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami zapojenými do havarijnej odozvy na udalosť pri preprave, pričom treba brať do úvahy časový priebeh nehody alebo havárie,
p)
dokumentáciu ochrany pred požiarmi,2)
q)
plán zdravotníckych opatrení2a) vrátane spolupráce s orgánmi štátnej správy a organizáciami zabezpečujúcimi prevenciu a ochranu pracovníkov a verejnosti pred nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia a zabezpečujúcimi zdravotnú starostlivosť postihnutým osobám.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
18.
V § 19 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
doklad preukazujúci zmluvné zabezpečenie odborne spôsobilej organizácie, ktorá dodávateľským spôsobom zabezpečuje plnenie úloh sprievodnej technickej skupiny alebo havarijnej výjazdovej skupiny, ak činnosť týchto skupín nedokáže žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu alebo držiteľ povolenia na prepravu zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
19.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Informovanie o nehode alebo havárii pri preprave
(1)
Držiteľ povolenia bezodkladne ohlasuje nehodu alebo haváriu pri preprave orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona telefonicky.
(2)
Prvotnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave preukázateľne doručí orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona držiteľ povolenia najneskôr do 45 minút od klasifikácie nehody alebo havárie podľa § 27 ods. 3 písm. b) alebo c) zákona faxom, elektronicky alebo osobne.
(3)
Informácia podľa odseku 2 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode C.
(4)
Následnú písomnú informáciu o nehode alebo havárii pri preprave zasiela držiteľ povolenia orgánom štátnej správy podľa § 27 ods. 4 písm. d) zákona faxom, elektronicky alebo osobne v závislosti od jej zmien najneskôr do jednej hodiny po doručení prvotnej písomnej informácie podľa odseku 2 a následne najmenej každé dve hodiny.
(5)
Informácia podľa odseku 4 obsahuje údaje, ktorých minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 1 bode D.
(6)
Úrad vyhodnotí bezpečnostnú závažnosť udalosti podľa stupnice v prílohe č. 3, berúc do úvahy návrh hodnotenia držiteľa povolenia podľa prílohy č. 1 bodu D písm. e). Úrad oznámi konečné hodnotenie stupňa verejnosti a Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu.
(7)
Držiteľ povolenia bezodkladne informuje verejnosť o nehode alebo havárii pri preprave odoslaním informácie o udalosti prostredníctvom masovokomunikačného prostriedku.“.
20.
V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Havarijná pripravenosť držiteľa povolenia sa pri cvičení a nácviku posudzuje ako počas reálnej udalosti.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
21.
V § 21 odsek 7 znie:
„(7)
Držiteľ povolenia na prepravu informuje úrad každoročne do 30. novembra o záväzných termínoch cvičení na nasledujúci kalendárny rok vrátane zamerania cvičení a predkladá úradu ročné vyhodnotenie cvičení za uplynulý kalendárny rok najneskôr do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka.“.
22.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Styčné miesto
(1)
Úrad zhodnotí informáciu o vzniku udalosti podľa § 29 ods. 2 a 3 zákona a rozhodne o uvedení svojho pracoviska do pohotovosti podľa § 28 ods. 24 zákona.
(2)
Po zhodnotení informácií o udalosti úrad rozhodne o informovaní Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, Európskej komisie a štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú dohodu o vzájomnom informovaní o vzniku udalosti podľa § 29 ods. 3 zákona.
(3)
Orgány štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona poskytnú úradu informáciu o vzniku udalosti bezodkladne elektronickou formou.
(4)
Poskytnutá informácia obsahuje
a)
identifikačné údaje organizácie, ktorá informáciu zasiela,
b)
kontaktnú osobu, ktorá môže podať bližšie informácie, a jej kontaktné údaje,
c)
kontaktnú osobu, ktorá zodpovedá za riešenie udalosti, a jej kontaktné údaje,
d)
miesto, dátum a čas udalosti,
e)
typ udalosti,
f)
opis udalosti,
g)
prvotne zistené charakteristiky zdroja ionizujúceho žiarenia,
h)
prvotne vykonaný odhad ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva, ak sa taký odhad vykonal.
(5)
Poskytnutá informácia podľa odseku 4 v závislosti od okolností obsahuje aj
a)
základné informácie o meteorologickej situácii v mieste vzniku udalosti,
b)
namerané hodnoty povrchovej kontaminácie,
c)
namerané hodnoty príkonu dávkového ekvivalentu,
d)
obrazovú dokumentáciu,
e)
dostupnú sprievodnú dokumentáciu zdroja ionizujúceho žiarenia,
f)
ďalšie doplňujúce informácie.
(6)
Po dodatočnom získaní informácie o udalosti podľa odsekov 4 a 5 ju orgán štátnej správy poskytne bezodkladne úradu.
(7)
Ak záverečná správa obsahuje spôsob vyriešenia udalosti, ako aj spôsob bezpečného uloženia zdroja ionizujúceho žiarenia, avšak tento spôsob nie je súčasťou informácie poskytnutej podľa odsekov 4 a 5, orgány štátnej správy podľa § 29 ods. 3 zákona ju poskytnú úradu dodatočne.“.
23.
V § 22 ods. 4 sa slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „dopravy a výstavby“.
24.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 55/2006 Z. z.
Obsah prvotnej a následnej informácie o nehode alebo havárii jadrového zariadenia a o nehode alebo havárii pri preprave
A.
Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
identifikáciu jadrového zariadenia a jeho zemepisné súradnice,
c)
čas vyhlásenia klasifikačného stupňa podľa § 5,
d)
opis stavu jadrového zariadenia pred nehodou alebo haváriou,
e)
stručný opis nehody alebo havárie,
f)
predpokladané príčiny vzniku nehody alebo havárie,
g)
opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii,
h)
predpokladané následky nehody alebo havárie,
i)
základné informácie o meteorologickej situácii.
B.
Následná písomná informácia o nehode alebo havárii jadrového zariadenia obsahuje upresnené informácie podľa bodu A doplnené o
a)
informáciu o celistvosti bariér,
b)
predpokladané úniky rádioaktívnych látok,
c)
nimi zasiahnutom území a predpokladaný počet osôb zasiahnutých únikom na území jadrového zariadenia,
d)
prijaté ochranné opatrenia,
e)
informovanie médií,
f)
výsledky monitorovania,
g)
návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. 3.
C.
Prvotná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
kód prepravy rádioaktívnych materiálov,
c)
informácie o mieste nehody alebo havárie pri preprave,
d)
čas vzniku nehody alebo havárie pri preprave,
e)
opis vzniknutej udalosti,
f)
kategorizáciu podľa stupňa závažnosti podľa § 27 ods. 3 zákona,
g)
informácie o úniku rádioaktívnych látok a/alebo ionizujúceho žiarenia,
h)
základné informácie o meteorologickej situácii,
i)
opatrenia vykonané bezprostredne po nehode alebo havárii pri preprave.
D.
Následná písomná informácia o nehode alebo havárii pri preprave obsahuje
a)
spresnenie údajov podľa bodu C,
b)
opis činnosti pred nehodou alebo haváriou pri preprave a po nehode alebo havárii pri preprave a príčiny jej vzniku,
c)
predpokladané následky nehody alebo havárie pri preprave na obyvateľov, osoby zúčastňujúce sa prepravy a predbežný odhad materiálnych škôd a škôd na životnom prostredí,
d)
výsledky monitorovania radiačnej situácie,
e)
návrh hodnotenia podľa medzinárodnej stupnice jadrových a radiačných udalostí uvedenej v prílohe č. 3.“.
25.
Prílohy č. 2 a 4 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2018.
Marta Žiaková v. r.