58/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

58
ZÁKON
z 30. januára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 druhá veta znie: „Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú subjekty územnej spolupráce1) a iné právnické osoby v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný plán“), ktoré sú uvedené v Ročných prioritách akčného plánu (ďalej len „ročné priority“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014
Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami aj fyzické osoby – podnikatelia.“.
3.
V § 3 ods.1 písm. a) sa slová „vyhodnocuje jeho plnenie“ nahrádzajú slovami „ročných priorít“.
4.
V § 3 ods.1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b)
vyhodnocuje a kontroluje plnenie akčného plánu a ročných priorít,
c)
prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno d).
5.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti poskytujú podporu najmenej rozvinutým okresom a spolupracujú s úradom vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slová „1,6-násobku“ nahrádzajú slovami „1,5-násobok“.
7.
V § 3 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
pripravuje návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a predkladá ich Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“),“.
8.
V § 3 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ročných priorít“.
9.
V § 3 ods. 4 písm. d) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.
10.
V § 3 ods. 4 písm. d) druhom bode sa slová „Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „rada“)“ nahrádzajú slovom „radou“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
11.
V § 3 ods. 4 písm. d) treťom bode sa slová „ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii“ nahrádzajú slovami „ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi1a) pri plnení úloh podľa písmen b) a c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 2 písm. e) zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z.“.
12.
V § 3 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ročných priorít“.
13.
V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová „navrhuje odstraňovanie“ nahrádzajú slovami „obsahuje návrhy na odstránenie“.
14.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Návrh akčného plánu predkladá rada úradu vlády do šiestich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Návrh akčného plánu po pripomienkovom konaní predkladá úrad vlády vláde.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
15.
V § 4 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a realizuje sa prostredníctvom ročných priorít“.
16.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Ročné priority
(1)
Ročné priority sú vládou schválený záväzný dokument zameraný na realizáciu cieľov akčného plánu v príslušnom roku realizácie akčného plánu. Ročné priority sa vypracúvajú na kalendárny rok.
(2)
Ročné priority obsahujú
a)
zoznam aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v príslušnom kalendárnom roku,
b)
zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorý obsahuje
1.
identifikačné údaje prijímateľa regionálneho príspevku (ďalej len „prijímateľ“),
2.
účel poskytnutia regionálneho príspevku s uvedením, či sa má projektom priamo alebo nepriamo podporiť tvorba pracovných miest,
3.
informáciu, či sa má projektom podporiť hospodárska činnosť,
4.
informáciu, či projekt bol posúdený z hľadiska dodržiavania pravidiel štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, a informáciu, že projekt je v súlade s týmito pravidlami,
5.
spôsob, akým projekty prispejú k realizácii cieľov akčného plánu,
6.
počet priamo podporených pracovných miest a počet nepriamo podporených pracovných miest,
7.
výšku regionálneho príspevku na jednotlivé projekty,
8.
výšku celkových nákladov jednotlivých projektov.
(3)
Okresný úrad pri tvorbe návrhu ročných priorít dbá o rovnosť príležitostí pre predkladateľov návrhov do zoznamu aktivít a zoznamu projektov podľa odseku 2.
(4)
Okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom vlády.
(5)
Okresný úrad po prerokovaní radou predloží úradu vlády návrh ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. októbra. Okresný úrad po prerokovaní radou môže predložiť úradu vlády návrh zmien schválených ročných priorít spravidla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.“.
17.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Rada
(1)
Rada je poradným orgánom vlády.
(2)
Členmi rady sú:
a)
predseda rady,
b)
zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy,
c)
prednostovia okresných úradov najmenej rozvinutých okresov.
(3)
Rada
a)
plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné, konzultačné a odborné úlohy,
b)
navrhuje vláde systémové opatrenia na zvýšenie efektivity podpory najmenej rozvinutých okresov,
c)
prerokúva návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a prijíma k nim stanoviská,
d)
podieľa sa na monitorovaní a koordinácii realizácie akčného plánu a ročných priorít.
(4)
Zloženie rady, spôsob rokovania rady, hlasovanie členov rady a podrobnosti o úlohách rady upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.
(5)
V rámci rady pôsobia výbory. Výbor sa zriaďuje pre každý najmenej rozvinutý okres.
(6)
Členmi výboru sú:
a)
predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu,
b)
zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu,
c)
zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.
(7)
Členov výboru podľa odseku 6 písm. b) a c) vymenúva a odvoláva predseda rady na návrh prednostu okresného úradu.
(8)
Úrad vlády zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam členov výborov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko, obec trvalého pobytu a e-mailovú adresu člena výboru a informáciu, ktorého sociálno-ekonomického partnera člen výboru zastupuje.
(9)
Výbor
a)
plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné úlohy s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov,
b)
spolupracuje s okresným úradom pri plnení úloh podľa § 3 ods. 4 písm. a) až d),
c)
podieľa sa na príprave návrhu akčného plánu a návrhu ročných priorít,
d)
vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu plnenia akčného plánu a ročných priorít a predkladá ich rade,
e)
hodnotí plnenie akčného plánu a ročných priorít a predkladá ho rade,
f)
spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.
(10)
Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.“.
18.
V § 6 sa slová „podľa osobitných predpisov,3)“ nahrádzajú slovami „a ročnými prioritami v súlade s osobitnými predpismi,3)“.
19.
V § 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ročnými prioritami“.
20.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Regionálny príspevok
(1)
Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly úradu vlády v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami.
(2)
Pri poskytovaní regionálneho príspevku sa uplatňujú princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákaz konfliktu záujmov.
(3)
Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,3a)
e)
nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a
g)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,3b) ak ide o prijímateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do tohto registra.
(4)
Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj vtedy, ak nespĺňa niektorú z podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) a e), ak je táto skutočnosť uvedená v ročných prioritách.
(5)
Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a k stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a k stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav.
(6)
Ak je poskytnutie regionálneho príspevku štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, za poskytovateľa regionálneho príspevku sa považuje úrad vlády.
(7)
Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú uzatvára s prijímateľom úrad vlády. Zmluva obsahuje najmä náležitosti podľa § 4a ods. 2 písm. b). Právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy.
(8)
Na poskytovanie regionálneho príspevku podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 3a a 3b znejú:
3a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.“.
21.
Za § 10 sa dopĺňa § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Ústredie zapíše do 1. mája 2018 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov od 1. apríla 2015 do 31. marca 2018 vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
(2)
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, pre ktorý bol schválený akčný plán, sa považuje do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení účinnom od 1. apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres, najneskôr však do 31. mája 2018. Predsedom tohto výboru je prednosta okresného úradu.
(3)
Návrh ročných priorít na rok 2018 môže okresný úrad po prerokovaní radou predložiť úradu vlády najneskôr do 1. júna 2018. Do schválenia ročných priorít vládou podľa § 4a ods. 1 sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu alebo jeho dodatku.“.
Čl. II
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. a zákona č. 378/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 10 a 11.
2.
V § 14 ods. 4 sa slová „§ 13 ods. 2 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 2 až 11“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.