49/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

49
ZÁKON
zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pravdepodobnej environmentálnej záťaže1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 3 písm. u) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
Nadpis § 2 znie:
„Identifikácia environmentálnej záťaže a pravdepodobnej environmentálnej záťaže“.
4.
V § 2 odsek 8 znie:
„(8)
Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného systému environmentálnych záťaží.“.
5.
V § 2 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Odseky 1 až 8 sa vzťahujú aj na identifikáciu a klasifikáciu pravdepodobnej environmentálnej záťaže.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
6.
V § 2 ods. 10 sa slová „odsekoch 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekoch 5 až 9“.
7.
V § 3 ods. 4 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).“.
8.
V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa slová „ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností“ nahrádzajú slovami „u ktorej sa preukáže, že“.
9.
V § 4 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „ak“ nahrádza slovami „u ktorej sa“.
10.
V § 4 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa odkaz 9 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
11.
V § 4 ods. 6 sa slová „2 až 4“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba nezabezpečí vypracovanie alebo realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov. Povinná osoba je povinná vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa
§ 9 ods. 3. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci.“.
13.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja
a)
z vlastného podnetu,
b)
na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž,
c)
z podnetu ministerstva alebo
d)
na základe oznámenia podľa § 7.“.
14.
V § 5 ods. 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „návrhu“.
15.
V § 5 ods. 4 sa nad slovom „záťaží“ odkaz „9)“ nahrádza odkazom „3)“.
16.
V § 5 ods. 5 sa za slovo „doručí“ vkladá slovo „právoplatné“ a nad slovom „záťaží“ sa odkaz „10)“ nahrádza odkazom „3)“.
17.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak je určená jedna povinná osoba alebo viac povinných osôb a zároveň príslušné ministerstvo, použijú sa primerane odseky 2 až 5.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) §16 ods. 6 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „návrh plánu“ nahrádzajú slovom „plán“.
20.
V § 8 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa slová „účinnosti zákona“ nahrádzajú slovami „právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 5 ods. 5, ak dôvodom zastavenia konania o určení povinnej osoby bolo preukázanie existencie pôvodcu“.
21.
V § 8 ods. 3 sa slová „Návrh plánu“ nahrádzajú slovom „Plán“.
22.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Plán prác obsahuje
a)
predpokladané plošné vymedzenie environmentálnej záťaže na základe geologickej preskúmanosti environmentálnej záťaže s uvedením parcelných čísiel pozemkov, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza, a parcelných čísiel pozemkov, ktoré sú environmentálnou záťažou dotknuté,
b)
časové a vecné vymedzenie vykonávania geologického prieskumu životného prostredia,14)
c)
časové a vecné vymedzenie sanácie environmentálnej záťaže,15)
d)
časové a vecné vymedzenie monitorovania geologických faktorov životného prostredia,16)
e)
predpokladané finančné náklady potrebné na realizáciu plánu prác a
f)
náležitosti ustanovené v geologickom zákone.17)“.
23.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa slovo „návrhu“ a slová „návrh plánu“ sa nahrádzajú slovom „plán“.
24.
V § 8 odsek 6 znie:
„(6)
Pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo je povinné po schválení plánu prác zabezpečiť jeho realizáciu. Ak sa pri realizácii plánu prác zistí, že treba zvoliť iný postup, ako je uvedený v schválenom pláne prác, alebo si realizácia plánu prác vyžiada neprimerané náklady alebo zmenu časového harmonogramu plánu prác, požiada pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo okresný úrad v sídle kraja o schválenie zmeny plánu prác s uvedením dôvodu vypracovania zmeny plánu prác. Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa použijú primerane.“.
25.
V § 8 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)“.
26.
V § 9 ods. 2 písmená b) a c) znejú:
„b)
správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy20) vypracovanú odborným geologickým dohľadom,21)
c)
záverečnú správu z monitorovania geologických faktorov životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21) § 3 písm. v) prvý bod zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.“.
27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 3 písm. i) zákona č. 569/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 3 písm. j) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.“.
28.
V § 9 ods. 4 sa nad slovom „záťaží“ odkaz „10)“ nahrádza odkazom „3)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a inšpekcii“.
29.
V § 10 písmeno c) znie:
„c)
inšpekcia.“.
30.
V § 11 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a povinnej osoby podľa § 4 ods. 7“.
31.
V § 11 ods. 2 písm. k) sa slovo „návrh“ nahrádza slovom „podnet“ a slová „§ 5 ods. 1 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. c)“.
32.
V § 12 písm. c) sa slová „§ 5 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 5 a 6“.
33.
V § 12 písm. d) sa slová „návrh plánu“ nahrádzajú slovom „plán“.
34.
V § 12 písm. g) sa za slovo „ministerstvu“ vkladá slovo „právoplatné“.
35.
V § 12 písmeno i) znie:
„i)
prejednáva priestupky a správne delikty a ukladá pokuty podľa § 16 a 17,“.
36.
§ 12 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
oznamuje začatie konania o uložení pokút podľa § 17 ods. 8.“.
37.
V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: „Účastníkom konania o určení povinnej osoby podľa § 5 je:“.
38.
V § 14 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „katastrálnom“.
39.
V § 14 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
právny nástupca pôvodcu,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
40.
V § 14 ods. 2 písm. e) sa slovo „oznámenia“ nahrádza slovami „prihlásenia sa za účastníka konania“ a vypúšťajú sa slová „alebo jeho zložiek“.
41.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Účastníkom konania o schvaľovaní plánu prác, aktualizácie plánu prác alebo zmeny plánu prác podľa § 8 a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9 je
a)
obec, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž,
b)
pôvodca, povinná osoba alebo príslušné ministerstvo,
c)
vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, užívateľ tejto nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je jej užívateľom, alebo správca tejto nehnuteľnosti,
d)
vlastník nehnuteľnosti, ktorý môže byť dotknutý environmentálnou záťažou, plánom prác alebo realizáciou plánu prác,
e)
združenie s právnou subjektivitou24) pôsobiace ku dňu podania písomného prihlásenia sa za účastníka konania podľa odseku 5 najmenej jeden rok na úseku ochrany životného prostredia, ak o to požiada.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
42.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Združenia podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. e) majú právo byť účastníkom konania na základe písomnej žiadosti podanej do 15 dní od zverejnenia výzvy podľa odseku 5.“.
43.
V § 14 ods. 5 sa slová „najmenej na dobu“ nahrádzajú slovom „na“.
44.
V § 14 ods. 6 sa slová „§ 8 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 6 a 7“.
45.
V § 14 ods. 11 sa za slová „podľa § 5“ vkladajú slová „a konania o ukončení realizácie plánu prác podľa § 9“.
46.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa § 5, § 8 a 9 je 90 dní.
(13)
Ak je počet vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí sú účastníkmi konania najmenej 20, správny orgán oznámi začatie konania a rozhodnutie v konaniach podľa § 5, § 8 a 9 verejnou vyhláškou. Verejnou vyhláškou sa začatie konania oznámi aj vtedy, ak nie je známy pobyt vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, alebo ak nie je známy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.“.
47.
V § 15 ods. 3 písm. a) sa za slovo „vstupovať“ vkladajú slová „v nevyhnutnej miere“ a vypúšťa sa slovo „kontrolovaného“.
48.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3 alebo ods. 4“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo § 4 ods. 7“.
49.
V § 17 ods. 10 sa nad slovom „fondu“ odkaz „30)“ nahrádza odkazom „29)“.
50.
Slová „krajský úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z .z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení takto:
V Sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE položke 171p písm. a) sa vypúšťa slovo „návrhu“.
Čl. III
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nadpis piatej časti znie: „Vstup na cudzie nehnuteľnosti, náhrada škody, vyvlastnenie, nútené obmedzenie vlastníckeho práva a predbežná držba“.
2.
Za § 32 sa vkladajú § 32a až 32c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠32a
Vyvlastnenie a predbežná držba
(1)
Pre sanáciu environmentálnej záťaže je možné vo verejnom záujme
a)
odňať vlastnícke právo k nehnuteľnosti,
b)
obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti,
c)
zriadiť, obmedziť alebo zrušiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnosti,
d)
obmedziť alebo zrušiť právo tretej osoby k nehnuteľnosti,
e)
vydať rozhodnutie o predbežnej držbe k nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom vyvlastnenia (ďalej len „predbežná držba“).
(2)
Nehnuteľnosť uvedená v odseku 1 je pozemok, na ktorom sa nachádza environmentálna záťaž alebo stavba na tomto pozemku.
(3)
Na konania podľa odseku 1 sa vzťahuje všeobecný predpis o vyvlastňovaní,34a) ak tento zákon v § 32b a 32c neustanovuje inak.
§ 32b
(1)
Ak je objednávateľ geologických prác pri sanácii environmentálnej záťaže stavebníkom a tento stavebník v stavebnom konaní alebo v územnom konaní spojenom so stavebným konaním nie je vlastníkom nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 alebo nemá k tejto nehnuteľnosti iné právo, k žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavebník priloží podaný návrh na začatie vyvlastňovacieho konania.
(2)
Žiadosť o stavebné povolenie podľa odseku 1 obsahuje okrem všeobecných náležitostí podania34b) a náležitostí podľa stavebného zákona34c) záväzné stanovisko ministerstva, ktoré ako dotknutý orgán štátnej správy vydáva v stavebnom konaní z hľadiska existencie environmentálnej záťaže a označenie nehnuteľnosti podľa § 32a ods. 2 s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku, a ak ide o pozemok, na ktorom sa nachádza stavba, aj druh stavby a jej súpisné číslo.
(3)
Ak stavebník nepreukáže pred vydaním stavebného povolenia vlastnícke právo alebo iné právo k nehnuteľnosti, vydá stavebný úrad stavebné povolenie, len ak bolo začaté vyvlastňovacie konanie, ktorého predmetom je vyvlastnenie tejto nehnuteľnosti.
(4)
Na nehnuteľnosti, ku ktorej stavebník pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3 nenadobudol vlastnícke právo alebo iné právo, môže stavebník vykonávať sanáciu environmentálnej záťaže v súlade so stavebným povolením až po tom, ako sa stane vlastníkom nehnuteľnosti alebo k nehnuteľnosti nadobudne iné právo, okrem prác v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí o predbežnej držbe podľa § 32c.
(5)
Lehota určená v stavebnom povolení na sanáciu environmentálnej záťaže neplynie, ak dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia prebieha vyvlastňovacie konanie; lehota začne plynúť dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
(6)
V konaní podľa odsekov 1 až 5 sa nepoužijú § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm. b) a § 62 ods. 4 stavebného zákona.
§ 32c
Predbežná držba
(1)
Na konanie o predbežnej držbe je príslušný vyvlastňovací orgán podľa všeobecného predpisu o vyvlastňovaní.
(2)
Konanie o predbežnej držbe sa uskutoční v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
(3)
Účastníkom konania v konaní o predbežnej držbe je vyvlastniteľ, ktorý je súčasne stavebníkom podľa § 32b, vlastník vyvlastňovanej nehnuteľnosti, oprávnený z vecného bremena alebo nájomca (ďalej len „vyvlastňovaný“).
(4)
Vyvlastniteľ môže podať návrh na začatie konania o predbežnej držbe (ďalej len „žiadosť o predbežnú držbu“) po začatí vyvlastňovacieho konania a pred jeho právoplatným ukončením.
(5)
Vyvlastňovací orgán vydá vyvlastniteľovi na základe žiadosti o predbežnú držbu rozhodnutie o predbežnej držbe.
(6)
Žiadosť o predbežnú držbu obsahuje
a)
projekt sanácie environmentálnej záťaže,
b)
kópiu podaného návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania vrátane údajov podľa § 3 všeobecného predpisu o vyvlastňovaní,
c)
podrobný popis a rozsah prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže,
d)
odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena c) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení,
e)
dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu na vyvlastnení nad právami vyvlastňovaného,
f)
navrhovanú výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.
(7)
Vyvlastňovací orgán vydá rozhodnutie o predbežnej držbe do 15 dní po ústnom pojednávaní.
(8)
Rozhodnutie o predbežnej držbe vyvlastňovací orgán vydá, ak sa v konaní o predbežnej držbe preukáže, že verejný záujem na predbežnej držbe prevažuje nad právami vyvlastňovaného.
(9)
Rozhodnutie o predbežnej držbe oprávňuje vyvlastniteľa na určený čas držať nehnuteľnosť a vykonávať na nej práce nevyhnutné na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže.
(10)
Rozhodnutie o predbežnej držbe obsahuje najmä
a)
podrobný popis a výpočet prác nevyhnutných na zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže, po ktorých uskutočnení je možné navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu,
b)
odôvodnenie nevyhnutnosti vykonania prác podľa písmena a) v čase pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení,
c)
dôvody preukazujúce preváženie verejného záujmu vyvlastniteľa nad právami vyvlastňovaného,
d)
výšku finančnej náhrady za obmedzenie práv počas výkonu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.
(11)
Vyvlastniteľ dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe nadobúda držbu k vyvlastňovanej nehnuteľnosti na účel vykonania prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe; na predbežnú držbu sa ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka nepoužije. Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnej držbe nemá odkladný účinok.
(12)
Vyvlastniteľ môže navrhnúť zmenu rozsahu prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe. Na rozhodnutie o zmene rozhodnutia o predbežnej držbe, v ktorom bude určený zmenený rozsah prác, sa primerane použijú ustanovenia o konaní o predbežnej držbe.
(13)
Počas trvania predbežnej držby sa práva vyvlastňovaného, práva z vecných bremien okrem zákonného vecného bremena a práva z nájomných zmlúv k vyvlastňovanej nehnuteľnosti neuplatňujú v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie prác uvedených v rozhodnutí o predbežnej držbe.
(14)
Ak vyvlastniteľ nezačne uskutočňovať práce v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe, vyvlastňovací orgán rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh vyvlastňovaného, že predbežnú držbu zruší. Ak vyvlastniteľ nezačal uskutočňovať práce podľa rozhodnutia o predbežnej držbe v lehote podľa predchádzajúcej vety, vyvlastňovací orgán môže lehotu na základe písomnej odôvodnenej žiadosti primerane predĺžiť, a to aj opakovane.
(15)
Odvolanie vyvlastniteľa proti rozhodnutiu o zrušení predbežnej držby nemá odkladný účinok. Po zrušení predbežnej držby je vyvlastniteľ povinný navrátiť vyvlastňovanú nehnuteľnosť do pôvodného stavu a odovzdať vyvlastňovanému; tým nie je dotknuté právo vyvlastňovaného na náhradu škody.
(16)
Ak sanácia environmentálnej záťaže je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, vyvlastňovací orgán nevydá rozhodnutie o predbežnej držbe bez rozhodnutia vydaného podľa predpisu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.34d)
(17)
Vyvlastňovaný a oprávnený z vecného bremena, ktorých práva sa odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o predbežnej držbe neuplatňujú, majú za čas výkonu predbežnej držby a za čas uskutočňovania navrátenia nehnuteľnosti do pôvodného stavu právo na finančnú náhradu. Vyvlastňovanému sa finančná náhrada poskytuje vo výške všeobecnej hodnoty nájmu určenej znaleckým posudkom. Oprávnenému z vecného bremena sa poskytuje finančná náhrada vo výške všeobecnej hodnoty dočasného obmedzenia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu určenej znaleckým posudkom. Po zrušení rozhodnutia o predbežnej držbe má vyvlastniteľ voči vyvlastňovanému a voči oprávnenému z vecného bremena nárok na vrátenie vyplatenej finančnej náhrady alebo jej pomernej časti. Vyvlastniteľ sa na výške a spôsobe uspokojenia tohto nároku dohodne s vyvlastňovaným a s oprávneným z vecného bremena, inak rozhodne o nich súd.
(18)
Na konanie o predbežnej držbe sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 28 a § 29 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34d znejú:
„34a) Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34b) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
34c) § 35 a 58 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
34d) § 29 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 36 ods. 1 sa za písmeno z) vkladá nové písmeno aa), ktoré znie:
„aa)
vydáva ako dotknutý orgán štátnej správy záväzné stanovisko podľa § 32b ods. 2.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.