39/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

39
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 14. februára 2018
o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22a ods. 16 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Okruhy tém, ktoré sú obsahom osobitného finančného vzdelávania pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti, vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, v členení podľa jednotlivých sektorov, sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálny požadovaný počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre jednotlivé sektory a jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Na základný stupeň odbornej spôsobilosti, stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém podľa prílohy č. 1 pre sektor
a)
poistenia alebo zaistenia uvedené v písmenách A a H,
b)
kapitálového trhu uvedené v písmenách B a H,
c)
starobného dôchodkového sporenia uvedené v písmenách C a H,
d)
doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v písmenách D a H,
e)
prijímania vkladov uvedené v písmenách E a H,
f)
poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov uvedené v písmenách F a H.
(4)
Na najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti sa vzťahujú okruhy tém podľa prílohy č. 1 pre sektor
a)
poistenia alebo zaistenia uvedené v písmenách A, G a H,
b)
kapitálového trhu uvedené v písmenách B, G a H,
c)
starobného dôchodkového sporenia uvedené v písmenách C, G a H,
d)
doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v písmenách D, G a H,
e)
prijímania vkladov uvedené v písmenách E, G a H,
f)
poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov uvedené v písmenách F, G a H.
§ 2
(1)
Osobitné finančné vzdelávanie sa poskytuje pre príslušný sektor.
(2)
Osobitné finančné vzdelávanie možno absolvovať aj po častiach. Časťou osobitného finančného vzdelávania sa rozumie osobitné finančné vzdelávanie, v ktorom neboli absolvované všetky okruhy tém pre príslušný sektor a minimálny počet hodín osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)
Po ukončení osobitného finančného vzdelávania alebo po ukončení časti osobitného finančného vzdelávania sa jeho účastníkom vydáva potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania alebo potvrdenie o absolvovaní časti osobitného finančného vzdelávania; toto potvrdenie sa vydáva pre každý sektor osobitne.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
údaje o účastníkovi osobitného finančného vzdelávania v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje,
3.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
b)
počet hodín osobitného finančného vzdelávania, ktoré účastník absolvoval,
c)
dátum absolvovania osobitného finančného vzdelávania.
(5)
Potvrdenie o absolvovaní časti osobitného finančného vzdelávania pre príslušný sektor a stupeň odbornej spôsobilosti obsahuje
a)
údaje o účastníkovi časti osobitného finančného vzdelávania v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
adresa trvalého pobytu a adresa prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak existuje,
3.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
b)
okruhy tém a počet hodín časti osobitného finančného vzdelávania, ktoré účastník absolvoval,
c)
dátum absolvovania časti osobitného finančného vzdelávania.
§ 3
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v znení vyhlášky č. 181/2013 Z. z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.
OKRUHY TÉM OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
PODĽA JEDNOTLIVÝCH SEKTOROV
A.Sektor poistenia alebo zaistenia
1.
právna úprava poisťovníctva,
2.
poisťovníctvo, jeho regulácia a postavenie v ekonomike, poisťovacia činnosť,
3.
poistenie a jeho podstata, princípy poistných vzťahov a riziká,
4.
základné princípy zaistenia a spolupoistenie,
5.
zákonné poistenie, povinné zmluvné poistenie a zmluvné poistenie,
6.
poistná zmluva a jej náležitosti, poistné podmienky, pripoistenia a plnenia z poistných zmlúv,
7.
životné poistenie, základné princípy, základné typy poistných produktov,
8.
neživotné poistenie, základné princípy, základné typy poistných produktov,
9.
základná charakteristika ponúkaných poistných produktov vrátane garantovaných výhod a dodatočných rizík, ak sú predmetom týchto poistných produktov,
10.
základná charakteristika ponúkaných investičných produktov založených na poistení vrátane čistého poistného a garantovaných výhod alebo negarantovaných výhod, ak sú predmetom týchto investičných produktov,
11.
výhody a nevýhody rôznych investičných možností poistníkov pri ponúkaných investičných produktoch založených na poistení,
12.
finančné riziká pri ponúkaných investičných produktoch založených na poistení, ktoré nesie poistník,
13.
základná charakteristika ponúkaných investičných produktov založených na poistení kryjúcich životné riziká a ďalšie sporiace produkty,
14.
vybavovanie poistných nárokov,
15.
poistný trh a finančné trhy s príslušnými finančnými službami,
16.
analýza potrieb klienta a zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi,
17.
vybavovanie sťažností klienta,
18.
etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore poistenia alebo zaistenia,
19.
riadenie konfliktu záujmov pri predaji poistných produktov a sprostredkúvaní poistných produktov,
20.
náklady na sprostredkovanie poistenia alebo náklady na sprostredkovanie zaistenia, výška poplatkov a nákladov na poistenie alebo zaistenie,
21.
základy poistnej matematiky,
22.
organizácia a garantované výhody dôchodkového zabezpečenia,
23.
zdaňovanie v oblasti poistenia,
24.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
B.Sektor kapitálového trhu
1.
právna úprava kapitálového trhu,
2.
subjekty kapitálového trhu a ich činnosť,
3.
podstata a formy investovania na finančnom trhu,
4.
trhové riziko, výnos a likvidita pri investovaní,
5.
ochrana klienta, garancie a garančné schémy,
6.
ciele investovania, rizikový profil klienta, investičný horizont a investičná stratégia,
7.
základy obchodovania s cennými papiermi,
8.
finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje na kapitálovom trhu,
9.
kolektívne investovanie, správcovské spoločnosti, podielové fondy,
10.
alternatívne, garantované a štruktúrované formy investovania,
11.
sprostredkovanie investičných služieb,
12.
posudzovanie potrieb klienta, testy primeranosti a vhodnosti,
13.
vybavovanie sťažností klienta,
14.
etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore kapitálového trhu,
15.
náklady na sprostredkovanie investícií, výška poplatkov a nákladov na investovanie vrátane stimulov,
16.
charakteristiky finančných nástrojov ponúkaných obchodníkmi s cennými papiermi vrátane potenciálnych rizík,
17.
riadenie konfliktu záujmov pri poskytovaní investičných služieb,
18.
zneužívanie trhu,
19.
zdaňovanie v oblasti investovania,
20.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
C.Sektor starobného dôchodkového sporenia
1.
právna úprava starobného dôchodkového sporenia,
2.
základy nemocenského poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti vo väzbe na starobné dôchodkové sporenie,
3.
starobné poistenie a invalidné poistenie,
4.
zmluva o starobnom dôchodkovom sporení,
5.
osobný rozsah starobného dôchodkového sporenia a platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
6.
dôchodky starobného dôchodkového sporenia, podmienky ich vyplácania, centrálny informačný ponukový systém a dedenie v starobnom dôchodkovom sporení,
7.
dôchodková správcovská spoločnosť a odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
8.
dôchodkové fondy, investovanie v dôchodkových fondoch a osobné dôchodkové účty,
9.
sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia,
10.
informačné povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení,
11.
propagačná činnosť a reklama v starobnom dôchodkovom sporení,
12.
posudzovanie potrieb klienta,
13.
vybavovanie sťažností klienta,
14.
etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore starobného dôchodkového sporenia,
15.
zdaňovanie v oblasti starobného dôchodkového sporenia,
16.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
D.Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
1.
právna úprava doplnkového dôchodkového sporenia,
2.
sociálne poistenie a základy dôchodkového zabezpečenia,
3.
príspevky účastníka a zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie,
4.
osobitné postavenie zamestnanca vykonávajúceho rizikové práce v systéme doplnkového dôchodkového sporenia,
5.
dávky doplnkového dôchodkového sporenia a podmienky ich vyplácania,
6.
doplnková dôchodková spoločnosť a odplata doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
7.
doplnkové dôchodkové fondy, investovanie v doplnkových dôchodkových fondoch a osobné účty účastníka a poberateľa dávky,
8.
účastnícka zmluva, zamestnávateľská zmluva a dávkový plán,
9.
sprostredkovanie doplnkového dôchodkového sporenia,
10.
informačné povinnosti v doplnkovom dôchodkovom sporení,
11.
posudzovanie potrieb klienta,
12.
vybavovanie sťažností klienta,
13.
etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore doplnkového dôchodkového sporenia,
14.
zdaňovanie v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia,
15.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
E.Sektor prijímania vkladov
1.
právna úprava bankovníctva, bankový systém a centrálne banky,
2.
bankové produkty a stavebné sporenie,
3.
ochrana vkladov, garancie a garančné schémy,
4.
úročenie, pasívne operácie bánk, platobné služby,
5.
náklady na sprostredkovanie prijímania vkladov a výška poplatkov a nákladov na vkladové produkty,
6.
eurozóna a postavenie Európskej centrálnej banky,
7.
zdaňovanie v oblasti vkladov,
8.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
F.Sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
1.
právna úprava a teória poskytovania úverov,
2.
poskytovatelia úverov a úverový register,
3.
úverové produkty, doplnkové služby k úverovým produktom a investičné nástroje,
4.
úver na bývanie, hypotekárny úver, stavebný úver, spotrebiteľský úver a lízing,
5.
pôžičky podľa Občianskeho zákonníka a úvery poskytované z vlastných zdrojov,
6.
úverové riziko,
7.
náklady na sprostredkovanie úverov a výška poplatkov a nákladov na úverové produkty,
8.
postupy pri kúpe nehnuteľnosti, oceňovanie zábezpeky, organizácia a fungovanie katastra nehnuteľností v súvislosti s poskytovaním úverov na bývanie,
9.
posudzovanie potrieb klienta a jeho schopnosti splácať úver,
10.
vybavovanie sťažností klienta,
11.
etické normy pri vykonávaní činnosti v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov,
12.
zdaňovanie v oblasti úverov,
13.
princípy výkonu dohľadu a sankčný systém.
G.Finančné poradenstvo
1.
právna úprava a základy finančného poradenstva,
2.
rizikový manažment,
3.
zisťovanie, hodnotenie a spracúvanie analýz finančného rizika,
4.
zostavenie individuálneho finančného plánu,
5.
plánovanie obchodnej činnosti,
6.
finančné plánovanie pre fyzické osoby, podnikateľov, právnické osoby, malé podniky a stredné podniky,
7.
základné pojmy z účtovníctva,
8.
účtovníctvo podniku, zobrazenie majetku v účtovníctve podniku,
9.
financovanie podniku, finančná situácia podniku,
10.
posudzovanie potrieb klienta,
11.
vybavovanie sťažností klienta,
12.
etické normy pri vykonávaní finančného poradenstva,
13.
zdaňovanie v oblasti finančného trhu vrátane správy daní.
H.Všeobecné znalosti a právne aspekty finančného trhu
1.
základy právneho systému Slovenskej republiky, právne odvetvia, pramene práva,
2.
právna úprava finančného trhu,
3.
finančný trh v Slovenskej republike a jeho členenie,
4.
základné znalosti o retailových finančných službách,
5.
zmluvy o finančných službách,
6.
distribúcia finančných služieb a základné princípy distribučných kanálov,
7.
etické normy a ochrana spotrebiteľa pri finančných službách,
8.
princípy Európskej únie v oblasti voľného poskytovania služieb a kapitálu,
9.
ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
10.
všeobecné informácie o najnovších trendoch v oblasti elektronického poskytovania finančných služieb,
11.
základné informácie o ochrane osobných údajov klienta a o bezpečnosti pri elektronickom poskytovaní finančných služieb.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.
MINIMÁLNY POŽADOVANÝ POČET HODÍN OSOBITNÉHO FINANČNÉHO VZDELÁVANIA
Stupeň
odbornej
spôsobilosti
Sektor
poistenia
alebo
zaistenia
Sektor
kapitálového
trhu
Sektor starobného
dôchodkového
sporenia
Sektor
doplnkového
dôchodkového
sporenia
Sektor
prijímania
vkladov
Sektor
poskytovania
úverov, úverov
na bývanie a
spotrebiteľských
úverov
Základný 15 15 7 7 7 7
Stredný 15 15 7 7 7 7
Vyšší 20 20 10 10 10 10
Najvyšší 20 20 20 20 20 20
Príloha č. 3 k vyhláške č. 39/2018 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2018/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v znení nariadenia (EÚ) 2016/1011 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2016).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2. 2. 2016).