Predpis bol zrušený predpisom 221/2022 Z. z.

389/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

389
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. decembra 2018,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2019 platová tarifa uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2020 platová tarifa uvedená v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 528,00
2. 555,50
3. 648,50
4. 687,50
5. 775,00
6. 830,00
7. 942,00
8. 1 071,00
9. 1 218,50
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 389/2018 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 581,00
2. 611,50
3. 713,50
4. 756,50
5. 852,50
6. 913,00
7. 1 036,50
8. 1 178,50
9. 1 340,50