320/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

320
ZÁKON
z 24. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 154/2011 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 377/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:

„1. do 500 obyvateľov 1,65-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,83-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 2,20-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,41-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,60-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,81-násobok
7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 3,21-násobok
8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3,54-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok“.
2.
V § 4 ods. 2 sa slová „o 70 %“ nahrádzajú slovami „o 60 %“.
3.
V § 4 ods. 6 sa slová „1,49-násobok“ nahrádzajú slovami „1,65-násobok“.
4.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume
a)
dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b)
trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,
c)
štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,
d)
päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
5.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odstupné podľa odseku 1 nepatrí, ak došlo k zániku mandátu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.9)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
6.
V § 5 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.