313/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

313
ZÁKON
zo 16. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 60/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 313/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 339/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1a sa na konci pripája táto veta:
„Schôdze vlády môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku.“.
2.
V § 1b sa na konci pripája táto veta: „Úrad vlády Slovenskej republiky môže plniť aj úlohy spojené s technickým zabezpečovaním činností pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo.“.
3.
V § 4 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vláda môže určiť, že na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pôsobia traja štátni tajomníci, ak jeden z nich je určený len na plnenie úloh v oblasti športu.“.
4.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
pozemkové spoločenstvá.“.
5.
V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
6.
V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
7.
V § 34a ods. 3 sa slová „finančných zdrojov“ nahrádzajú slovami „verejných prostriedkov“.
8.
V § 40 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Platové náležitosti vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu určuje podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu podľa osobitného predpisu.3)“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
Za § 40ad sa vkladá § 40ae, ktorý znie:
㤠40ae
(1)
Pôsobnosť Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti regionálneho rozvoja podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov prechádza na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
(2)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pre oblasť podľa odseku 1 pojem „Úrad vlády Slovenskej republiky“ vo všetkých gramatických tvaroch, rozumie sa tým „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“ v príslušnom gramatickom tvare.
(3)
V súvislosti s prechodom kompetencie podľa odseku 1 prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Majetok štátu, ktorý bol do 31. decembra 2018 v správe Úradu vlády Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie v oblasti podľa odseku 1, prechádza od 1. januára 2019 do správy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 202/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. k) sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
2.
V § 3 ods. 4 písm. k) sa slová „ministerstvu a Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „úradu podpredsedu vlády“ a slová „ministerstvom alebo Úradom vlády Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „úradom podpredsedu vlády“.
3.
§ 4a vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Úrad podpredsedu vlády
(1)
Úrad podpredsedu vlády vykonáva správu, prevádzku a rozvoj Govnetu.
(2)
Úrad podpredsedu vlády zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu.“.
4.
Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V súvislosti s prechodom kompetencií z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti z právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a úradom podpredsedu vlády, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaných práv a povinností.“.
Čl. III
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 58/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
2.
V § 6 ods. 4 sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
3.
V § 13 ods. 7 sa slová „vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“)“ nahrádzajú slovami „vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „vedúci úradu podpredsedu vlády“)“ a slová „úradu vlády“ sa nahrádzajú slovami „úradu podpredsedu vlády“.
4.
V § 13 ods. 9 sa za slovo „úradu“ vkladá slovo „podpredsedu“.
5.
Za § 18b sa vkladá § 18c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18c
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019.
(2)
Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, ktoré boli predložené do 31. decembra 2018, vybaví úrad podpredsedu vlády.
(3)
Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá sa poskytla podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2018, vykoná úrad podpredsedu vlády.“.
6.
Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 1 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. V
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z., zákona č. 29/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 374/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“.
2.
V § 6 ods. 1 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“.
3.
V § 6 ods. 7 sa slová „úradu vlády“ nahrádzajú slovami „úradu podpredsedu vlády“ a slová „úrad vlády“ sa nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“.
4.
V § 10 ods. 4 až 10 a ods. 12 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“.
5.
V § 14 ods. 6 sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických schránok“.
6.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý vydá úrad podpredsedu vlády, ustanoví
a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta podľa § 5 ods. 6,
b)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
c)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
d)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
e)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní, označovaní, zmenách a rušení prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie podľa § 9,
f)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
g)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
h)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 3 písm. b),
i)
podrobnosti o formáte a obsahu autentifikačných certifikátov, spôsobe vydávania autentifikačných certifikátov a o zápise autentifikačných certifikátov podľa § 22aa do registra autentifikačných certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 22b ods. 3,
j)
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu podľa § 31a ods. 2,
k)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
podrobnosti o obsahu, spôsobe vyhotovenia a o forme osvedčovacej doložky,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej štruktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie úradu podpredsedu vlády,
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania zaručenej konverzie s podmienkami vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 1,
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
l)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3,
m)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.“.
7.
V § 59 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
8.
V § 60b ods. 3 sa slová „1. februára 2019“ nahrádzajú slovami „1. júna 2020“ a slová „31. januára 2019“ sa nahrádzajú slovami „31. mája 2020“.
9.
Za § 60f sa vkladá § 60g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
V súvislosti s prechodom kompetencií z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády prechádzajú od 1. januára 2019 práva a povinnosti z právnych vzťahov z Úradu vlády Slovenskej republiky na úrad podpredsedu vlády. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a úradom podpredsedu vlády, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaných práv a povinností.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 59 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2018 zostáva platný a účinný do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 59 ods. 1 písm. b) až d) a g) až i) v znení účinnom od 1. januára 2019, najneskôr však do 1. januára 2020.“.
Čl. VI
Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. a zákona č. 58/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)“ nahrádzajú slovami „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. b) prvom bode sa slovo „zapíše“ nahrádza slovami „pripraví návrh na zápis“, slovo „okres“ sa nahrádza slovom „okresu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a zároveň dosiahla aspoň 8 %; po schválení zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) zapíše okres do zoznamu najmenej rozvinutých okresov“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.
4.
V § 4 ods. 4 druhej vete sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
5.
V § 4 ods. 5 sa slová „Úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu“.
6.
V § 8 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do schválenia ročných priorít na príslušný rok vládou sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu alebo jeho dodatku.“.
7.
V § 8 ods. 4 sa za slovo „uvedená“ vkladajú slová „v akčnom pláne alebo“.
8.
Slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 11 ods. 3 nahrádzajú slovami „úrad podpredsedu vlády“ v príslušnom tvare.
Čl. VII
Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Poskytovanie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja upravuje osobitný predpis.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2.
V § 6 ods. 6 sa slová „ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad“ nahrádzajú slovami „upravuje štatút komisie, ktorý schvaľuje vedúci úradu“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.