31/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

31
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 30. januára 2018,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z. a vyhlášky č. 366/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 2 prvom diele časti II. písm. A prvý bod znie:
„1.
v študijnom odbore špeciálna pedagogika“.
2.
V prílohe č. 2 prvom diele časti II. písm. A sa vypúšťajú druhý bod a tretí bod.
Doterajší štvrtý bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až siedmy bod.
3.
V prílohe č. 2 prvom diele časti IV. písm. A štvrtom bode sa slová „desať rokov“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2018.
Martina Lubyová v. r.