291/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

291
ZÁKON
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku
Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé
a)
rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a
b)
byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Čl. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 154/1, 16. 6. 2017).“.
3.
V § 3 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“)“.
5.
V § 4 písm. b) sa slová „s vyznačením Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „s účinkami v Slovenskej republike“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Čl. 39 a 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.“.
7.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nemôže tvoriť ochrannú známku podľa § 2,“.
8.
V § 5 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
je tvorené výlučne tvarom alebo inou vlastnosťou výrobku, ktoré vyplývajú z povahy samotného výrobku, sú potrebné na dosiahnutie technického výsledku alebo dávajú výrobku podstatnú hodnotu,“.
9.
V § 5 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
by bolo jeho používanie alebo zápis v rozpore s osobitným predpisom alebo v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike alebo Európskej únii z medzinárodných zmlúv, týkajúcimi sa najmä ochrany označení pôvodu a zemepisných označení, tradičných pojmov pre víno a zaručených tradičných špecialít,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Napríklad čl. 3 Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958, revidovanej v Štokholme 14. júla 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 67/1975 Zb.), čl. 23 ods. 2 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39/16, 13. 2. 2008) v platnom znení, čl. 41 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193/60, 24. 7. 2009) v platnom znení, čl. 14 a 24 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343/1, 14. 12. 2012) v platnom znení, čl. 102 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347/671, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
10.
V § 5 ods. 1 písm. l) sa za slovo „ktorá“ vkladá slovo „zjavne“.
11.
V § 5 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
obsahuje alebo vo svojich podstatných prvkoch reprodukuje starší názov odrody rastliny zapísaný v súlade s osobitným predpisom alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorej zmluvnou stranou je Slovenská republika alebo Európska únia, upravujúcou ochranu práv k odrodám rastlín8a) a ak sa týka odrôd rastlín rovnakého druhu alebo blízko príbuzného druhu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994) v platnom znení, zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín, Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 351/2009 Z. z.).“.
12.
§ 6 sa vypúšťa.
13.
V § 7 písmeno a) znie:
„a)
majiteľom staršej ochrannej známky, ak
1.
je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2.
z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,“.
14.
V § 7 písm. b) sa slová „na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné“ nahrádzajú slovami „v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné“.
15.
V § 7 písmená e) a f) znejú:
„e)
majiteľom ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) ak prihlasovateľ, ktorý je alebo ktorý bol obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky alebo jeho zástupcom na základe iného právneho vzťahu (ďalej len „obchodný zástupca“), požiadal o zápis označenia do registra vo svojom mene bez súhlasu jej majiteľa; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na také konanie oprávnený dôvod,
f)
užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku,“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Napríklad Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.
17.
§ 7 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.“.
18.
Za § 7b sa vkladá § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7c
Používanie ochrannej známky
(1)
Ak počas piatich rokov odo dňa zápisu ochrannej známky do registra nezačal majiteľ ochrannú známku skutočne používať v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná, alebo ak bolo také používanie prerušené na nepretržité obdobie piatich rokov, ochranná známka podlieha následkom ustanoveným v § 14a, § 32 ods. 4 a 5, § 34 ods. 1 písm. a) a § 37a ods. 4 a 5; to neplatí, ak má majiteľ ochrannej známky na nepoužívanie ochrannej známky oprávnené dôvody.
(2)
Za používanie ochrannej známky podľa odseku 1 sa považuje aj
a)
používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť; to platí aj vtedy, ak je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná ako iná ochranná známka pre toho istého majiteľa,
b)
umiestňovanie ochrannej známky na tovare alebo na obale tovaru na území Slovenskej republiky výlučne na účel vývozu.
(3)
Používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa a používanie kolektívnej ochrannej známky osobou oprávnenou používať kolektívnu ochrannú známku podľa § 45 ods. 1 sa považuje za používanie majiteľom.
(4)
Používanie ochrannej známky EÚ sa posudzuje podľa osobitného predpisu.10ba)
(5)
Ak ide o medzinárodnú ochrannú známku, na účely odseku 1 sa za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ba znie:
„10ba) Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.“.
19.
§ 8 znie:
㤠8
(1)
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.
(2)
Ak § 14 až 15 neustanovujú inak a bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo so službami používať označenie
a)
zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
b)
ak existuje z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
c)
zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno, ak by používanie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.
(3)
Za používanie označenia podľa odseku 2 sa považuje najmä
a)
umiestňovanie označenia na tovare alebo na obale tovaru,
b)
ponuka alebo uvádzanie na trh označeného tovaru alebo jeho skladovanie na tieto účely, alebo ponuka alebo poskytovanie označenej služby,
c)
dovoz alebo vývoz označeného tovaru,
d)
používanie označenia v obchodnej korešpondencii alebo v reklame,
e)
používanie označenia ako obchodného mena alebo názvu právnickej osoby alebo ako časti obchodného mena alebo časti názvu právnickej osoby,
f)
používanie označenia v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore s osobitným predpisom.10bb)
(4)
Bez toho, aby boli dotknuté práva nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo zabrániť tretím osobám v preprave tovaru v obchodnom styku na územie Slovenskej republiky bez prepustenia tohto tovaru na území Slovenskej republiky do voľného obehu, ak tento tovar vrátane jeho obalu pochádza z tretích krajín a je neoprávnene označený označením zhodným s ochrannou známkou zapísanou pre také tovary alebo označením, ktoré nie je možné v základných hľadiskách odlíšiť od ochrannej známky zapísanej pre také tovary; to neplatí, ak v konaní vo veci určenia, či sa porušilo právo duševného vlastníctva začatom podľa osobitného predpisu,10bc) deklarant alebo držiteľ tovaru preukáže, že majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať uvedenie tovaru na trh v krajine konečného určenia.
(5)
Majiteľ ochrannej známky môže požadovať od vydavateľa slovníka, encyklopédie alebo podobného náučného diela v tlačenej podobe alebo v elektronickej podobe, v ktorom je jeho ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby bezodkladne, a ak ide o dielo v tlačenej podobe najneskôr v nasledujúcom vydaní diela, uverejnil údaje, z ktorých bude zrejmé, že v diele je reprodukovaná ochranná známka.
(6)
Ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno obchodného zástupcu majiteľa ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) bez jeho súhlasu, má majiteľ uvedenej ochrannej známky právo zakázať mu používanie tejto ochrannej známky; to neplatí, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod.
(7)
Ak existuje nebezpečenstvo, že obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré sa umiestňuje ochranná známka, môžu byť použité v súvislosti s tovarmi alebo so službami a také použitie by predstavovalo porušenie práv majiteľa ochrannej známky podľa odsekov 2 a 3, majiteľ ochrannej známky má právo zakázať tretím osobám v obchodnom styku
a)
umiestňovať označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, na obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktoré možno ochrannú známku umiestniť,
b)
ponúkať alebo uvádzať na trh obaly, štítky, visačky, ochranné prvky, prvky pravosti alebo akékoľvek iné prostriedky, na ktorých je označenie umiestnené, alebo ich na tieto účely skladovať, dovážať alebo vyvážať.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10bb a 10bc znejú:
„10bb) § 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10bc) Zákon č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29. 6. 2013).“.
20.
§ 9 a 10 sa vrátane nadpisu nad § 9 vypúšťajú.
21.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Obmedzenie práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený zakázať tretím osobám používať v obchodnom styku
a)
ich vlastné meno a priezvisko alebo adresu, ak je treťou osobou fyzická osoba,
b)
označenia alebo údaje, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré sa týkajú druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovaru alebo poskytnutia služby alebo inej vlastnosti tovaru alebo služby a
c)
ochrannú známku na účely identifikácie alebo uvádzania tovaru alebo služby ako tovaru alebo služby majiteľa uvedenej ochrannej známky, najmä ak je použitie ochrannej známky potrebné na označenie účelu tovaru alebo služby, predovšetkým ak ide o príslušenstvo alebo náhradné diely.
(2)
Odsek 1 sa uplatní, len ak tretia osoba údaje podľa odseku 1 použije v súlade s obchodnými zvyklosťami, dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže.
(3)
Majiteľ ochrannej známky je povinný strpieť, ak tretia osoba používa v obchodnom styku označenie, ktoré má len miestny dosah, jeho používanie sa začalo pred dňom podania prihlášky alebo pred dňom práva prednosti ochrannej známky a rozsah jeho používania sa nezmenil.“.
22.
Za § 14 sa vkladajú § 14a a 14b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠14a
Nepoužívanie ochrannej známky ako procesná obrana v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky je oprávnený domáhať sa zákazu používať označenie len v rozsahu, v akom jeho práva v čase podania žaloby nepodliehajú zrušeniu podľa § 34 ods. 1 písm. a).
(2)
Ak ku dňu podania žaloby uplynulo od zápisu ochrannej známky najmenej päť rokov, majiteľ ochrannej známky na žiadosť žalovaného predloží dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky (§ 7c) počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania žaloby, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založená žaloba, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
§ 14b
Procesná obrana majiteľa neskoršej ochrannej známky v konaní o porušení práv z ochrannej známky
(1)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku, ak by neskoršia ochranná známka nemohla byť vyhlásená za neplatnú
a)
z dôvodu, že podmienky pre vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, ktoré sa týkajú rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nevyhnutnej pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) druhého bodu alebo dobrého mena ochrannej známky podľa § 7 písm. b), neboli splnené ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky alebo
b)
podľa § 35a ods. 1 alebo § 37a ods. 4.
(2)
Majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku EÚ, ak by táto neskoršia ochranná známka EÚ nemohla byť vyhlásená za neplatnú podľa osobitného predpisu.12b)
(3)
Ak majiteľ ochrannej známky nie je oprávnený domáhať sa zákazu používať neskoršiu ochrannú známku podľa odseku 1 alebo 2, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený v konaní o porušení práv z ochrannej známky domáhať sa zákazu používať staršiu ochrannú známku, aj keď táto staršia ochranná známka už nemôže byť uplatnená proti neskoršej ochrannej známke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b) Čl. 60 ods. 1, 3 alebo 4, čl. 61 ods. 1 alebo 2 alebo čl. 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.“.
23.
V § 15 ods. 1 sa slová „v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor“ nahrádzajú slovami „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
24.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú slová „bez zavinenia majiteľa ochrannej známky“.
25.
§ 16 sa vypúšťa.
26.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prevodu ochrannej známky zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prevod ochrannej známky preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prevodu ochrannej známky úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.“.
27.
V § 18 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prechodu ochrannej známky zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prechod ochrannej známky preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prechodu ochrannej známky úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.“.
28.
§ 19 znie:
㤠19
Majiteľ ochrannej známky chránenej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva alebo členom Svetovej obchodnej organizácie,5) môže podať na súd návrh na určenie práva na zápis zmeny majiteľa ochrannej známky, ak bola ochranná známka zapísaná do registra na meno jeho obchodného zástupcu. Súd návrh zamietne, ak mal obchodný zástupca na svoje konanie oprávnený dôvod. Na základe právoplatného rozhodnutia súdu úrad na žiadosť zapíše zmenu majiteľa ochrannej známky.“.
29.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Majiteľ ochrannej známky môže licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky pre niektoré tovary alebo služby alebo pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná (ďalej len „licencia“).“.
30.
V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.“.
31.
V § 20 ods. 4 sa slová „(§ 9)“ nahrádzajú slovami „(§ 7c)“.
32.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis záložného práva k ochrannej známke zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré zriadenie záložného práva k ochrannej známke preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis záložného práva k ochrannej známke úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť táto žiadosť zamietnutá.“.
33.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti zápisu ochrannej známky úrad o tejto skutočnosti informuje majiteľa ochrannej známky. Informácia podľa prvej vety je právne nezáväzná a jej neposkytnutie nezakladá zodpovednosť úradu.“.
34.
V § 24 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
vyjadrenie prihlasovaného označenia, ktoré spĺňa požiadavky podľa § 2 písm. b),“.
35.
V § 24 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
36.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Tovary a služby
(1)
Tovary a služby, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka, sa v zozname tovarov alebo služieb zatrieďujú podľa triedenia ustanoveného medzinárodnou dohodou17) (ďalej len „medzinárodné triedenie“).
(2)
Prihlasovateľ musí v zozname tovarov alebo služieb uviesť tovary alebo služby, pre ktoré požaduje ochranu, dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a verejnosti, najmä hospodárskym subjektom, bolo umožnené na tomto základe určiť rozsah požadovanej ochrany.
(3)
Prihlasovateľ môže v zozname tovarov alebo služieb použiť všeobecné výrazy uvedené v názvoch tried medzinárodného triedenia alebo iné všeobecné výrazy, len ak sú jasné a presné.
(4)
Všeobecné výrazy vrátane všeobecných výrazov uvedených v názvoch tried medzinárodného triedenia zahŕňajú všetky tovary alebo služby jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame týchto výrazov; použitie týchto výrazov nezakladá nárok na ochranu tovarov alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté v doslovnom význame týchto výrazov.
(5)
Ak prihlasovateľ žiada o zápis tovarov alebo služieb, ktoré patria do viac ako jednej triedy, zoskupí tovary a služby podľa tried medzinárodného triedenia, pred každou skupinou uvedie číslo triedy, do ktorej skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny uvedie vo vzostupnom poradí.
(6)
Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné len z toho dôvodu, že patria do tej istej triedy medzinárodného triedenia. Tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné len z toho dôvodu, že patria do rôznych tried medzinárodného triedenia.“.
37.
V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „okrem uvedenia zatriedenia podľa § 24 ods. 3“.
38.
V § 25 ods. 2 prvá veta znie: „Ak podanie neobsahuje údaje a náležitosti podľa odseku 1, úrad prihlasovateľa vyzve na ich doplnenie a na tento účel mu určí lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako dva mesiace.“.
39.
V § 26 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe“.
40.
V § 27 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rozdelením prihlášky podľa prvej vety v priebehu konania o námietkach nie je prípustné rozdeliť tie tovary alebo služby, proti ktorým podané námietky smerujú.“.
41.
V § 27 odsek 4 znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na ochrannú známku. Rozdelením zápisu podľa odseku 3 v priebehu konania o návrhu na zrušenie ochrannej známky alebo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú nie je prípustné rozdeliť tie tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Rozdelením zápisu podľa odseku 3 nie je dotknutý zápis licencie (§ 20), zápis záložného práva (§ 21) alebo zápis exekúcie (§ 41a) a úrad zapíše licenciu, záložné právo alebo exekúciu aj k ochranným známkam, ktoré vznikli rozdelením zápisu podľa odseku 3.“.
42.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Prieskum a zverejnenie prihlášky
(1)
Úrad v konaní o zápise ochrannej známky do registra preskúma, či prihláška spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 24 ods. 2 a 3, § 24a ods. 1 až 3 a 5, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví; ak sa dôvody na zastavenie konania podľa § 24a ods. 2 a 3 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad konanie o prihláške zastaví len pre tieto tovary alebo služby. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na odstránenie nedostatkov upozorniť.
(3)
Ak je prihlásené označenie zhodné so staršou ochrannou známkou (§ 4) iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby, úrad pred zverejnením prihlášky vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) oznámi túto skutočnosť prihlasovateľovi alebo majiteľovi staršej ochrannej známky.
(4)
Ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.
(5)
Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 4 týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(6)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 2 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 4, úrad prihlášku zverejní vo vestníku.“.
43.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo 6“.
44.
Doterajší text § 30 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Námietky môžu byť podané na základe jedného staršieho práva alebo viacerých starších práv podľa § 7, ak patria tomu istému majiteľovi. Námietky môžu byť podané na základe časti tovarov alebo služieb alebo na základe všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené alebo prihlásené, a môžu smerovať proti časti tovarov alebo služieb alebo proti všetkým tovarom alebo službám, pre ktoré má byť označenie zapísané do registra.“.
45.
§ 31 a 32 vrátane nadpisu § 32 znejú:
㤠31
(1)
Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 ods. 1, úrad konanie o námietkach zastaví. Rozhodnutie o zastavení konania úrad doručí namietateľovi.
(2)
Ak úrad konanie o námietkach nezastaví podľa odseku 1, upovedomí o námietkach prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim v určenej lehote vyjadril.
(3)
Ak sa prihlasovateľ k námietkam v lehote podľa odseku 2 nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.
(4)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.
(5)
Ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.
(6)
Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.
(7)
Ak po podaní námietok namietateľ udelí písomný súhlas so zápisom označenia do registra, považujú sa námietky za vzaté späť a úrad konanie o námietkach zastaví.
§ 32
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach
(1)
Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať prihlasovateľ úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.
(3)
Namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4)
Ak namietateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak je staršia ochranná známka jediným právom uplatneným namietateľom, úrad námietky zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o námietkach neprihliada.
(5)
Ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.“.
46.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý znie:
㤠32a
(1)
Počas konania o námietkach poskytne úrad prihlasovateľovi a namietateľovi na základe ich spoločnej žiadosti najmenej dva mesiace na zmierlivé vyriešenie ich sporu.
(2)
Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 31 ods. 2 a ak nedošlo k zmierlivému vyriešeniu sporu medzi účastníkmi, úrad po uplynutí lehoty podľa odseku 1 určí prihlasovateľovi novú lehotu na vyjadrenie sa k podaným námietkam.
(3)
Ak žiadosť podľa odseku 1 bola podaná počas lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 a ak nedošlo k zmierlivému vyriešeniu sporu medzi účastníkmi, uplynutím lehoty podľa odseku 1 začínajú lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 plynúť odznova.“.
47.
V § 33 ods. 1 sa slová „§ 30“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1“.
48.
V § 33 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „v listinnej podobe“.
49.
V § 34 ods. 1 písm. a) prvej vete sa slová „pre tovary alebo služby“ nahrádzajú slovami „v spojení s tovarmi alebo so službami“ a za slová „pre ktoré je zapísaná“ sa vkladá čiarka.
50.
V § 34 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo od skoršieho dňa, ktorý bol na žiadosť účastníka konania v rozhodnutí o zrušení ochrannej známky určený ako deň, ku ktorému dôvod zrušenia nastal, ak účastník konania o zrušení ochrannej známky preukáže právny záujem“.
51.
§ 34 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad môže zrušiť ochrannú známku aj po jej zániku podľa § 23 ods. 1 písm. a) a b), ak ten, kto podal návrh na zrušenie ochrannej známky, preukáže právny záujem.“.
52.
V § 35 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.“.
53.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Strpenie používania neskoršej ochrannej známky
(1)
Majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.
(2)
Ak majiteľ staršej ochrannej známky alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú podľa odseku 1, majiteľ neskoršej ochrannej známky nie je oprávnený brániť používaniu staršej ochrannej známky alebo starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f), aj keď táto staršia ochranná známka alebo tieto staršie práva už nemôžu byť uplatnené proti neskoršej ochrannej známke.“.
54.
V § 37 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Návrh na zrušenie ochrannej známky alebo návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa môže týkať časti tovarov alebo služieb alebo všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže byť podaný na základe jedného staršieho práva alebo na základe viacerých starších práv podľa § 7, ak patria tomu istému majiteľovi. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú môže byť podaný na základe časti tovarov alebo služieb alebo na základe všetkých tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršie právo chránené.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
55.
V § 37 ods. 4 sa slová „odseku 2 alebo 6, vyzve majiteľa ochrannej známky“ nahrádzajú slovami „odseku 3 alebo 7, upovedomí o návrhu majiteľa ochrannej známky a vyzve ho“.
56.
V § 37 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
57.
V § 37 ods. 6 sa vypúšťa posledná veta.
58.
V § 37 ods. 7 sa v prvej vete za slovo „Úrad“ vkladajú slová „konanie o návrhu na zrušenie ochrannej známky podľa § 34 alebo“ a posledná veta sa vypúšťa.
59.
V § 37 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenie § 31 ods. 7 sa primerane použije aj na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
60.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
(1)
Ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ okrem dôkazov podľa prvej vety predloží aj dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 môže podať majiteľ neskoršej ochrannej známky úradu do dvoch mesiacov od upovedomenia o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 37 ods. 4.
(3)
Navrhovateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.
(4)
Ak navrhovateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak staršia ochranná známka bola jediným navrhovateľom uplatneným právom, úrad návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neprihliada.
(5)
Ak navrhovateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú táto staršia ochranná známka za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.“.
61.
V § 38 ods. 3 sa slová „§ 31 ods. 2 a § 37 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2, § 32a ods. 2 a § 37 ods. 4“.
62.
V § 39 ods. 4 písm. c) sa slová „§ 30“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1“.
63.
V § 39 ods. 4 písm. e) sa za slová „§ 31 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 32a ods. 2,“ a slová „§ 37 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 4“.
64.
V § 39 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
podanie žiadosti o preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 2 alebo § 37a ods. 2,
g)
preukázanie skutočného používania podľa § 32 ods. 3 alebo § 37a ods. 3.“.
65.
Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
KOLEKTÍVNA OCHRANNÁ ZNÁMKA
§ 43
(1)
Kolektívna ochranná známka je ochranná známka, ktorá je takto označená pri podaní prihlášky a ktorá je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od členov združenia výrobcov, producentov, poskytovateľov služieb alebo obchodníkov, ktoré má právnu subjektivitu (ďalej len „združenie“), od tovarov alebo služieb iných osôb.
(2)
Prihlášku kolektívnej ochrannej známky môže ako prihlasovateľ podať združenie alebo právnická osoba, ktorá sa spravuje verejným právom.
(3)
Ak § 44 až 45a neustanovujú inak, platia pre prihlášku kolektívnej ochrannej známky, pre práva z kolektívnej ochrannej známky, jej zánik, ako aj na konanie vo veci zrušenia kolektívnej ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú ustanovenia tohto zákona.
§ 44
Osobitné ustanovenia o prihláške kolektívnej ochrannej známky
(1)
Prihlasovateľ je povinný s prihláškou kolektívnej ochrannej známky predložiť zmluvu o používaní kolektívnej ochrannej známky (ďalej len „zmluva o používaní“), ktorá obsahuje zoznam osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku vrátane ich identifikačných údajov, podmienky členstva v združení a podmienky používania kolektívnej ochrannej známky vrátane sankcií.
(2)
Úrad zamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky aj vtedy, ak
a)
nie sú splnené požiadavky podľa odseku 1 alebo podľa § 43 ods. 1 a 2 ,
b)
je zmluva o používaní v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi alebo
c)
by mohla klamať verejnosť o povahe alebo o význame prihláseného označenia, najmä ak by mohlo byť prihlásené označenie považované za niečo iné ako kolektívnu ochrannú známku.
(3)
Úrad nezamietne prihlášku kolektívnej ochrannej známky podľa odseku 2, ak prihlasovateľ zmenou zmluvy o používaní odstráni nedostatky uvedené v odseku 2.
(4)
Pripomienky proti zápisu označenia ako kolektívnej ochrannej známky do registra (§ 29) môžu byť podané aj z dôvodov podľa odseku 2.
§ 44a
Zmeny zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky
(1)
Majiteľ kolektívnej ochrannej známky predkladá úradu všetky zmeny zmluvy o používaní.
(2)
Úrad zapíše údaj o zmene zmluvy o používaní do registra; to neplatí, ak nie sú splnené požiadavky podľa § 44 ods. 1 alebo ak by bol dôvod na zamietnutie prihlášky podľa § 44 ods. 2 písm. b) a c).
(3)
Ak sa zmena zmluvy o používaní týka zoznamu osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku, úrad zmenu v zozname zapíše do registra.
(4)
Zmena zmluvy o používaní nadobúda účinnosť dňom zápisu údaja o zmene zmluvy o používaní do registra.
§ 45
Osobitné ustanovenia o právach z kolektívnej ochrannej známky
(1)
Výlučné právo používať kolektívnu ochrannú známku pre tovary alebo služby, pre ktoré je kolektívna ochranná známka zapísaná, majú členovia združenia uvedení v zozname podľa § 44 ods. 1.
(2)
Pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku 1 je v mene osôb oprávnených používať kolektívnu ochrannú známku oprávnený uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) majiteľ kolektívnej ochrannej známky.
(3)
Ak nie je v zmluve o používaní uvedené inak, pri neoprávnenom zásahu do výlučného práva podľa odseku 1 môže osoba oprávnená používať kolektívnu ochrannú známku vo svojom mene a na vlastný účet uplatniť nároky podľa § 8a žalobou podľa Civilného sporového poriadku alebo návrhom podľa osobitného predpisu10a) len so súhlasom majiteľa kolektívnej ochrannej známky. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo osoby oprávnenej používať kolektívnu ochrannú známku vstúpiť do konania začatého majiteľom kolektívnej ochrannej známky ako intervenient.
(4)
Kolektívnu ochrannú známku nemožno previesť na iného majiteľa, nemôže byť predmetom licencie ani záložného práva.
§ 45a
Osobitné ustanovenia o zrušení kolektívnej ochrannej známky a vyhlásení kolektívnej ochrannej známky za neplatnú
(1)
Úrad zruší kolektívnu ochrannú známku aj vtedy, ak
a)
majiteľ kolektívnej ochrannej známky neurobil príslušné opatrenia, aby zabránil používaniu kolektívnej ochrannej známky spôsobom nezlučiteľným s podmienkami používania uvedenými v zmluve o používaní vrátane akejkoľvek zmeny tejto zmluvy zapísanej v registri (§ 44a ods. 4),
b)
môže kolektívna ochranná známka v dôsledku spôsobu jej používania oprávnenými osobami klamať verejnosť spôsobom uvedeným v § 44 ods. 2 písm. c),
c)
bol údaj o zmene zmluvy o používaní zapísaný do registra v rozpore s požiadavkami podľa § 44a ods. 2; to neplatí, ak majiteľ kolektívnej ochrannej známky ďalšou zmenou zmluvy o používaní týmto požiadavkám vyhovie.
(2)
Úrad vyhlási kolektívnu ochrannú známku za neplatnú aj vtedy, ak bola zapísaná v rozpore s požiadavkami podľa § 44 ods. 2; to neplatí, ak majiteľ kolektívnej ochrannej známky zmenou zmluvy o používaní týmto požiadavkám vyhovie.“.
66.
V § 47 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a 6“.
67.
V § 47 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
68.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.
69.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) Čl. 110 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.“.
70.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Čl. 140 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.“.
71.
V § 49 ods. 1 písm. b) sa slová „na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
72.
V § 49 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
vyjadrenie prihlasovaného označenia.“.
73.
V § 50 ods. 1 písm. c) sa slová „na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné“ nahrádzajú slovami „v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné“.
74.
V § 51 ods. 3 sa v celom texte slová „zmluvného štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý je zmluvnou stranou“, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „takíto účastníci konania sú povinní oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.“.
75.
V § 51 odsek 4 znie:
„(4)
Účastník konania alebo jeho zástupca je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
76.
V § 51 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Ak bolo konanie prerušené počas lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 37a ods. 2 alebo 3, len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, začínajú lehoty podľa § 32 ods. 2 alebo 3 alebo podľa § 37a ods. 2 alebo 3 plynúť odznova.“.
77.
V § 51 ods. 11 sa vypúšťajú slová „telefaxom alebo“.
78.
V § 51 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu28a) musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu,28c) ak je účastník konania zastúpený.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:
„28c) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
79.
V § 53 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane náležitostí vyjadrenia prihlasovaného označenia“.
80.
V § 53 písm. i) sa vypúšťajú slová „ochrannej známky“.
81.
V § 53 písm. k) sa vypúšťajú slová „na ochrannú známku“.
82.
§ 53 sa dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:
„r)
náležitostiach žiadosti o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach alebo v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú,
s)
náležitostiach žiadosti o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu,
t)
zápise exekúcie do registra,
u)
náležitostiach žiadosti o rozdelenie prihlášky alebo rozdelenie zápisu.“.
83.
Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54b
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.
(2)
Lehoty, ktoré začali plynúť do 13. januára 2019, plynú podľa tohto zákona v znení účinnom do 13. januára 2019 a ich právne účinky zostávajú zachované.
(3)
Práva a právne vzťahy z ochranných známok zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.
(4)
Žiadosť o predloženie dôkazov o skutočnom používaní ochrannej známky podľa § 14a ods. 2 je žalovaný oprávnený podať v tých súdnych konaniach o porušení práv z ochrannej známky, ktoré sa začali po 13. januári 2019.“.
84.
V prílohe sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.
Čl. II
Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prevodu patentu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prevod patentu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prevodu patentu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prevodu patentu zamietnutá.“.
2.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prechodu patentu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prechod patentu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prechodu patentu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prechodu patentu zamietnutá.“.
3.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis záložného práva k patentu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré zriadenie záložného práva k patentu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis záložného práva k patentu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis záložného práva k patentu zamietnutá.“.
4.
V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.“.
5.
V § 36 ods. 12 sa za slovo „vydá“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
6.
V § 44 ods. 4 druhej vete sa za slovo „listinu“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
7.
V § 46 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Úrad konanie o zrušení patentu zastaví, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol ten istý patent zrušený.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
8.
V § 47 ods. 2 druhej vete sa slovo „navrhovateľa“ nahrádza slovami „majiteľa patentu“.
9.
V § 50 ods. 1 prvej vete sa za slová „prechodu patentu“ vkladá čiarka a vkladá sa slovo „exekúcie“.
10.
V § 50 ods. 4 prvej vete sa slová „konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „konanie, ktorého predmetom je spor o právo na riešenie“.
11.
V § 51 ods. 3 sa slová „ak ide o zmeškanie lehoty podľa § 47 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ak ide o lehotu podľa § 47 ods. 4 písm. b)“.
12.
V § 55 ods. 3 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo 5“.
13.
V § 55 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 79 ods. 10“ nahrádzajú slovami „podľa § 46 ods. 6 alebo § 79 ods. 10,“.
14.
V § 79 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu29) musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu,27a) ak je účastník konania zastúpený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 29 znejú:
„27a) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
29) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 79 ods. 14 sa vypúšťajú slová „telefaxom alebo“.
16.
Za § 85a sa vkladá § 85aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠85aa
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.
(2)
Práva a právne vzťahy z patentov udelených do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.“.
Čl. III
Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prevodu zapísaného dizajnu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prevod zapísaného dizajnu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prevodu zapísaného dizajnu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prevodu zapísaného dizajnu zamietnutá.“.
2.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prechodu zapísaného dizajnu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prechod zapísaného dizajnu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prechodu zapísaného dizajnu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prechodu zapísaného dizajnu zamietnutá.“.
3.
V § 23 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis záložného práva k zapísanému dizajnu zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré zriadenie záložného práva k zapísanému dizajnu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis záložného práva k zapísanému dizajnu úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis záložného práva k zapísanému dizajnu zamietnutá.“.
4.
V § 24 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.“.
5.
V § 32 ods. 5 sa za slovo „vydá“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
6.
V § 35 ods. 1 druhej vete sa za slová „zapísaného dizajnu“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
7.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Úrad konanie o výmaze zapísaného dizajnu zastaví, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol ten istý zapísaný dizajn vymazaný.“.
8.
V § 42 ods. 1 prvej vete sa za slová „prechodu zapísaného dizajnu“ vkladá čiarka a vkladá sa slovo „exekúcie“.
9.
V § 42 ods. 3 sa slová „konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom,“ nahrádzajú slovami „konanie, ktorého predmetom je spor o právo na dizajn,“.
10.
V § 43 ods. 3 sa slová „ak ide o zmeškanie lehoty podľa § 38 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „ak ide o lehotu podľa § 38 ods. 3 písm. b)“.
11.
V § 46 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 5“.
12.
V § 46 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 49 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 36 ods. 8 alebo § 49 ods. 7,“.
13.
V § 49 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu13b) musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu,13aa) ak je účastník konania zastúpený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13aa a 13b znejú:
„13aa) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
13b) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 49 ods. 11 sa vypúšťajú slová „telefaxom alebo“.
15.
Za § 51a sa vkladá § 51aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51aa
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.
(2)
Práva a právne vzťahy z dizajnov zapísaných do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.“.
Čl. IV
Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 242/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 38a ods. 2“.
2.
V § 20 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prevodu úžitkového vzoru zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prevod úžitkového vzoru preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prevodu úžitkového vzoru úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prevodu úžitkového vzoru zamietnutá.“.
3.
V § 21 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis prechodu úžitkového vzoru zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré prechod úžitkového vzoru preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis prechodu úžitkového vzoru úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis prechodu úžitkového vzoru zamietnutá.“.
4.
V § 22 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis záložného práva k úžitkovému vzoru zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré zriadenie záložného práva k úžitkovému vzoru preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis záložného práva k úžitkovému vzoru úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis záložného práva k úžitkovému vzoru zamietnutá.“.
5.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Úrad žiadosť o zápis licencie zamietne, ak žiadateľ k žiadosti nepriloží doklady, ktoré licenciu preukazujú; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o zápis licencie úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na ktorých základe má byť žiadosť o zápis licencie zamietnutá.“.
6.
V § 30 ods. 2 písm. a) sa za slová „podľa § 38 ods. 4“ vkladajú slová „alebo § 39 ods. 2,“.
7.
V § 34 ods. 7 sa za slovo „vydá“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
8.
V § 38 odsek 4 znie:
„(4)
Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 1 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 2, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky, rešeršnú správu oznámi prihlasovateľovi, prihlášku spolu s rešeršnou správou zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku. To neplatí, ak úrad už zverejnil prihlášku spolu so správou o rešerši medzinárodného typu a zverejnenie oznámil vo vestníku podľa § 38a ods. 2.“.
9.
V § 39 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak k rozdeleniu prihlášky dôjde po jej zverejnení podľa § 38 ods. 4 alebo § 38a ods. 2, úrad vykoná na predmet každej vylúčenej prihlášky rešerš na stav techniky, rešeršnú správu oznámi prihlasovateľovi, vylúčenú prihlášku spolu s rešeršnou správou zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku; to neplatí, ak úrad už zverejnil vylúčenú prihlášku spolu so správou o rešerši medzinárodného typu a zverejnenie oznámil vo vestníku podľa § 38a ods. 2. Ustanovenie § 14 ods. 2 rozdelením prihlášky nie je dotknuté.“.
10.
V § 40 ods. 2 sa za slová „podľa § 38 ods. 4“ vkladajú slová „alebo § 39 ods. 2,“.
11.
V § 43 ods. 2 sa za slová „majiteľovi úžitkového vzoru“ vkladajú slová „v listinnej podobe“.
12.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Úrad konanie o výmaze úžitkového vzoru zastaví, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým bol ten istý úžitkový vzor vymazaný.“.
13.
V § 45 ods. 1 tretej vete sa za slová „podľa § 38 ods. 4“ vkladajú slová „alebo § 39 ods. 2,“.
14.
V § 49 ods. 1 prvej vete sa za slová „prechodu úžitkového vzoru“ vkladá čiarka a slovo „exekúcie“.
15.
V § 49 ods. 4 sa slová „konanie o spore, ktorého predmetom je právo chránené týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „konanie, ktorého predmetom je spor o právo na riešenie“.
16.
V § 50 ods. 3 sa slová „ak ide o zmeškanie lehoty“ nahrádzajú slovami „ak ide o lehotu“.
17.
V § 53 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo 5“.
18.
V § 53 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 58 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podľa § 44 ods. 7 alebo § 58 ods. 8,“.
19.
V 54 ods. 2 až 4 sa za slová „podľa § 38 ods. 4“ vkladá čiarka a slová „§ 38a ods. 2 alebo § 39 ods. 2“.
20.
V § 58 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Podanie v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu18) musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby zástupcu podľa osobitného predpisu,17a) ak je účastník konania zastúpený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 18 znejú:
„17a) § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
18) Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 58 ods. 11 sa vypúšťajú slová „telefaxom alebo“.
22.
Za § 60a sa vkladá § 60b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60b
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 14. januára 2019
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.
(2)
Práva a právne vzťahy z úžitkových vzorov zapísaných do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 14. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.