284/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018 do 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
ZÁKON
z 13. septembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
55.
V § 38a sa vypúšťa nadpis pod paragrafom a odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 1 a 2.
56.
V § 38a ods. 1 sa slovo „Agentúra“ nahrádza slovom „Ministerstvo“ a vypúšťajú sa v písmene e) bodkočiarka a slová za bodkočiarkou a písmená g) a h).
57.
V § 38a odsek 2 znie:
„(2)
Ministerstvo je povinné pred obstaraním majetku, ktorý nadobudne činnosťou podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu, písm. d) alebo písm. e) a pred začatím výstavby súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách dohodnúť zmluvne budúceho správcu majetku štátu, ktorý bude využívať majetok na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak ide o stavbu podľa predchádzajúcej vety alebo dňom prevzatia ďalšieho obstaraného majetku prechádza bezodplatne správa stavby alebo ďalšieho majetku na zmluvne dohodnutého správcu.“.
72.
§ 39 sa dopĺňa písmenami aa) až ac), ktoré znejú:
„ab)
je povinný prevziať správu majetku štátu podľa § 38a ods. 2 a zabezpečiť údržbu systémov súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti plavebnej prevádzky a ďalšieho majetku potrebného na ich prevádzku a údržbu, ak je zmluvne dohodnutým budúcim správcom majetku štátu,“.
Čl. V
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 3 písm. a) sa slová „po prechode správy tohto majetku podľa osobitného predpisu,56a)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,56a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:
„56a) § 38a ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 48 ods. 3 písm. b) sa slová „Agentúre rozvoja vodnej dopravy“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2018 okrem čl. I bodov 1 až 54, 58 až 71, § 39 písm. aa) a ac) uvedených v bode 72, bodov 73 až 98, čl. II až IV a čl. V bodov 3 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 2. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.