281/2018 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

281
ZÁKON
z 12. septembra 2018,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z. a zákona č. 409/2015 Z. z. sa mení takto:
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Prechodné ustanovenie
V roku 2018 je 30. október – výročie Deklarácie slovenského národa štátnym sviatkom; § 3 písm. r) sa v roku 2018 neuplatňuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.